Наукові конференції

Зміст статті

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРИКІВ-АГРАРНИКІВ

 

Шановні колеги !

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі

 11-го Всеукраїнського симпозіуму з аграрної історії,

що присвячений 100-річчю Української національної революції

 

Симпозіум відбудеться 9 листопада 2017 року

на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

Заплановано роботу за низкою тематичних  напрямів

 

До 100-річчя Української національної революції початку ХХ віку:

– політична культура селянства та її роль у суспільному поступі;

– селянські рухи доби середньовіччя й раннього нового часу;

– селянські виступи «довгого» ХІХ ст.;

– традиціоналізм і соціокультурні трансформації селянства й революційний процес перших десятиріч ХХ ст.;

– аграрна / селянська революція початку ХХ ст.: витоки, ідеологія, рушії, економічні та політичні наслідки;

– селянство в революційних подіях першої третини ХХ ст.;

– аграрна / селянська революція початку ХХ ст. і сьогодення.

Аграрна історія України та світу:

– історіографія і методологія історико-аграрних досліджень;

– аграрний лад і культура селянства середньовічної епохи та нового часу;

– селянське господарювання й соціокультурний поступ селянства в умовах товарно-ринкової трансформації економіки;

– селянське господарювання та культурний поступ селянства в різних типах індустріального суспільства;

- соціальні типи селянства в різноманітті цивілізацій і світів-економік.

Актуальні проблеми сучасного агровиробництва та сільських населених пунктів:

– проблеми продовольчої безпеки людства;

– перспективи трансформації аграрного сектору економіки України;

– адміністративно-територіальна реформа та становище сільських населених пунктів;

– актуальні проблеми сільгоспвиробництва й соціального розвитку села;

– становище села та проблеми збереження української етнокультури;

– постіндустріальні перспективи аграрного сектору, сільських населених пунктів та їхніх жителів.

 

Матеріали симпозіуму будуть опубліковані в черговому випуску збірника наукових праць «Український селянин» (зареєстрований Постановою ВАКу України № 1-05/6 від 12.06.2002 р., Постановою ВАКу України № 1-05/8 від 22.12.2010 р., Наказом МОН України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання України з історичних наук). У березні 2016 р. журнал «Український селянин» увійшов до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (I CV 2015: 36.51).

 

Відомості про автора, дані про форму участі в симпозіумі (дистанційна чи безпосередня), відскановану (сфотографовану) квитанцію про оплату надрукування доповідей і повідомлень, статтю, оформлену згідно з чинними вимогами до публікацій у наукових фахових виданнях, потрібно надіслати не пізніше як 23 жовтня 2017 року

на електронну адресу: 11_symposium@ukr.net

або на поштову адресу: Трояк Яна Олександрівна, кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки, б-р Шевченка, 81, к. 504, Черкаський національний університет, м. Черкаси, 18031.

Телефон для довідок: (096) 758-70-22 – Захарченко Марина Василівна.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ:

 

 • Вартість публікації залежить від обсягу (сторінка тексту, оформлена відповідно до зазначених нижче вимог, – 35 грн., плюс витрати на пересилання (за потреби). Кошти надсилати поштовим переказом.
 • Обсяг публікації не більше від 0,5 друк. арк. (20 тис. знаків); формат А-4; шрифтTimes New Roman Cyr; кегль14; інтервал1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.
 • Стаття починається з позначення УДК, у наступному рядку – ініціали та прізвище автора, які друкують жирними, звичайними літерами у верхньому правому куті. Через інтервал, по центру, великими жирними літерами подають назву публікації. Через інтервал після назви розміщують коротку анотацію українською мовою та ключові слова. Через інтервал, з абзацу розташовують основний текст статті. Абзацний відступ12 мм.
 • Покликання в тексті подають у квадратних дужках (заборонено робити автоматичні зноски), де перша цифра означає номер за переліком покликань (перелік подано в кінці статті), що представлені згідно з порядком їх появи в тексті; після коми через інтервал друкують номер сторінки цитованого джерела (напр., [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставлять крапку (або інший розділовий знак).
 • Усі таблиці статті подають окремим файлом у форматі Microsoft Excel. З огляду на формат видання, просимо не подавати в публікаціях надмірної кількості таблиць, а також таблиць, великих за розмірами й обсягом.
 • Стаття має обов’язково містити такі Рубрики (спеціально виділені в тексті жирним шрифтом):

Формулювання проблеми. [Текст].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. [Текст].

Мета. [Текст].

Виклад основного матеріалу. [Текст].

Висновки. [Текст].

 • Наприкінці подають Список використаної літератури та джерел, оформлений  відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАКу України від 03 березня 2008 р.), та цей самий список літератури, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010, під заголовком References (див. Додаток 1).
 • Після списків літератури та джерел ОБОВ’ЯЗКОВО подають РОЗГОРНУТЕ РЕЗЮМЕ СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮAbstract (вимоги до його оформлення див. у Додатку 2).
 • До публікації окремим файлом автор додає відомості про себе: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання, посада, установа, домашня і робоча адреси, телефон, e-mail.
 • Для аспірантів: до рукопису обов’язково додають рішення кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензію фахівця з теми дослідження (доктора чи кандидата наук).
 • Редакційна колегія серії залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Невичитані (тобто нечитабельні), невитримані щодо вимог до публікації, отримані після зазначеного терміну матеріали не розглядатимуть і не опубліковуватимуть. Стаття може бути повернута авторові на доопрацювання і прийнята до розгляду для її видання в найближчому випуску.

 

 


Додаток 1

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ / REFERNCES

Cписок літератури має складатися з двох блоків (ця вимога чинна і для англомовних статей).

1) Cписок використаної літератури (для англомовних статей: References (in language original)). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАКу України від 03 березня 2008 р.).

2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm].

Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подають транслітерацією (див. правила української транслітерації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI).

Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури розміщують у порядку згадування в тексті (не за абеткою). Робити покликання на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно.

Зразок оформлення списку використаної літератури поданий нижче.

ЗРАЗОК

Список використаної літератури та джерел:

 1. Stiglitz J. E. Privatization, information and incentives [Electronic recourse] / J. E. Stiglitz, D. E. Sappington. – Cambridge, MA 02138 : National Bureau of Economic Research, 1987. – Working Paper No 2196. – 28 p. – Accessed mode :  http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1.
 2. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – Нью-Йорк : Телетекст, 1991. – 190 с.
 3. Башнянин Г. І. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.
 4. Parker D. The UK’s Privatization Experiment: the Passage of Time Permits a Sober Assessment [Electronic recourse] / D. Parker // CESifo Working Paper No 1126. – Category 9: Industrial Organization. – February, 2004. – 46 р. – Accessed mode : http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf.
 5. Філіпенко А. Постпомаранчева трансформація економічної політики України / А. Філіпенко // Економічний часопис-ХХІ. – 2005. – № 3–4. – С. 3–7.
 6. Звіти про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2000 – 2012 роках [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx.
 7. Архангельський Ю. Про ефективність приватизації в Україні / Ю. Архангельський, О. Радзієвський // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 86–91.
 8. Панченко І. «Que Vadis?» Казус «Українська приватизація» / І. Панченко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 46–59.
 9. Статистичний щорічник України за 2011 рік ; за ред. О. Г. Осауленка ; відповідальний за випуск О. Е. Остапчук. – Київ : Август Трейд, 2012. – 559 с.
 10. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012 – 2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / [Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. М. Геєць, Е. М. Лібанова та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – Київ :  ДННУ «Акад. фін. управління», 2011. – 702 с.
 11. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / [С. И. Архиереев, А. А. Гриценко, И. Й. Малый, И. Я. Чугунов и др.] ; под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Харьков : Форт, 2008. – 927 с.
 12. Варналій З. Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні [Електронний ресурс] / З. Варналій, І. Мазур // Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. – Київ : Національний ін-т стратегічних досліджень при Президентові України, 2007. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm.
 13. Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали «круглого столу» / [С. О. Біла, В. Є. Воротін, Я. А. Жаліло, О. Й. Пасхавер, Ю. Г. Рубан та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Воротіна. – Київ : НІСД, 2008. – 58 с.
 14. Про Державну програму приватизації : Закон України від 13.02.2012 № 4335-VI [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSite Definition/RegulationsDetails. aspx?ID=2176.
 15. Дубровський В. Умови завершення приватизації в Україні. Аналітичний звіт та рекомендації для Державної програми приватизації / В. Дубровський, О. Пасхавер, Л. Верховода, Б. Блащик. – Київ; Варшава : Центр соціально-економічних досліджень, 2007. – 94 с.
 16. Бюлетень Національного банку України : щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. – 2013. – № 2. – 221 с.
 17. Ашинов С. А. Приватизация в России: поиски эффективных решений / С. А. Ашинов, В. В. Букреев, Э. Н. Рудык // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2008. – № 12. – С. 47–57.
 18. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / [В. М. Геєць, В. В. Близнюк, А. А. Гриценко, Б. Є. Кваснюк, С. І. Кірєєв, І. О. Луніна, О. Л. Яременко та ін.] ; за ред. акад. В. М. Гейця ; НАН України, Ін-т економ. прогнозування. – Київ : Фенікс, 2003. – 1006 с.

References

 1. Stiglitz, J. E., & Sappington, D. E. (1987). Privatization, information and incentives (Working Paper No 2196). Cambridge, MA 02138: National Bureau of Economic Research.  . Retrieved from http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1
 2. Coase, R. H. (1991). The Firm, the Market and the Law. New-York: Teletext (in Russ.)
 3. Bashnianyn, H. I., & Goncharuk, L. Ya. (2010). Efficiency of economic system’s socialization: methodological problems of metrological analysis. L’viv: Novyj Svit-2000 (in Ukr.)
 4. Parker, D. (2004, February). The UK’s Privatization Experiment: the Passage of Time Permits a Sober Assessment (CESifo Working Paper No. 1126). Retrieved from http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf
 5. Filipenko, A. (2005). Post orange transformation of economic policy of Ukraine. Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 3-4, 3-7 (in Ukr.)
 6. The State Property Fund of Ukraine (2000-2012). Reports about work of the State Property Fund of Ukraine, affairs and results of fulfilment of the Government program of privatizing in 2000-2012. Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx (in Ukr.)
 7. Arkhangel’skyi, Yu., & Radzievskyi, O. (2008). About of efficiency of privatization in Ukraine. Ekonomika Ukrainy (Economic of Ukraine), 9, 86-91 (in Ukr.)
 8. Panchenko, I. (2012). «Que Vadis?» The incident «Ukrainian privatization». Ekonomika Ukrainy (Economic of Ukraine), 2, 46-59 (in Ukr.)
 9. Statistical Annual of Ukraine for 2011 (2012). In O. G. Osaulenko (Ed.). Kyiv: August Trade (in Ukr.).
 10. Heiets, V. M., Jefymenko, T. I., Libanova, E. M. et al. (2011). In M. Ya. Azarov (Ed.). The State budget and budget Strategy 2012-2014: stabilization and sustainable development under reformation of Ukrainian economy. Kyiv: Academy of Financial Management (in Ukr.)
 11. Arkhiereev, S. I., Malyi, I. I. et al. (2008). In A. A. Hritsenko (Ed.). The institutional architectonic and dynamics of economic transformation. Kharkiv: Fort (in Russ.)
 12. Varnalii, Z., & Mazur, I. (2007). The basic pre-conditions and ways of corporate raid overcoming in Ukraine. Kyiv: The National Institute for Strategic Studies. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm (in Ukr.).
 13. Bila, S. O., Zhalilo, Ya. A. et al. (2008). Ukrainian privatization. In V. Vorotin (Ed.). Kyiv: NISS (in Ukr.)
 14. The State Property Fund of Ukraine (2012). About State Program of Privatization (Law of Ukraine). Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegulationsDetails.as... (in Ukr.)
 15. Dubrovskyi, V., Pashaver, O., Verkhovoda, L., & Blashchyk, B. (2007). The conditions of completion of privatization in Ukraine. Kyiv-Warszawa: Centre of Social and Economic Studies (in Ukr.).
 16. National Bank of Ukraine (2013). Monthly Analytical and Statistical Edition of NBU, 2 (in Ukr.).
 17. Ashinov, S. A., Bukreev, V. V., & Rudyk, E. N. (2008). Privatization in Russia: searches of effective decisions. Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii (The Property Relations in Russian Federation), 12, 47-57 (in Rus.)
 18. Blyzniuk, V. V., Hritsenko, A. A., Kvasniuk, B. Ye. et al. (2003). In V. M. Heiets (Ed.). Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development. Kyiv: Feniks (in Ukr.)


Додаток 2

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) до наукових статей у фаховому журналі «Український селянин»

Шановні автори журналу!

Закордонні партнери й міжнародні бази даних формулюють високі вимоги до написання анотацій (Abstract) не тільки в українських, а й у закордонних виданнях.

Із резюме до статті повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і наукова новизна. Інформаційна відкритість анотації полегшить багатьом авторам включення їхніх статей до індекс-бази даних і підвищить рівень цитування автора.

Сподіваємося, що представлені нижче рекомендації допоможуть Вам правильно скласти авторське резюме.

Основні вимоги до Abstract

Основна мета та завдання авторського резюме

Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшої за обсягом роботи, що  має науковий характер. Авторське резюме може бути опубліковане самостійно, віддалено від основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання власне до публікації.

Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у вітчизняній і закордонній інформаційній системах та базах даних, що індексують журнал, а також у пошукових системах.

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) розміщують в англомовному блоці інформації про статтю, що завантажують на англомовній версії сайту журналу й готують для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).

Авторське резюме українською (російською) мовою слугує основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати української анотації. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

Структура і зміст авторського резюме (не менше від 250 слів, або 1 сторінка інтервалом 1 pt)

ПІБ, назва статті (англійською)

 • Проблема – Introduction.
 • Мета – Purpose.
 • Методи дослідження – Methods.
 • Основні результати дослідження – Results.
 • Наукова новизна результатів дослідження – Originality.
 • Висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion.

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить зацікавлення з погляду представленої статті.

Результати роботи треба описувати точно та інформативно. Необхідно подати основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки та закономірності. При цьому варто надавати перевагу новим результатам і відомостям тривалого значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують чинні теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінюванням, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, уміщені в назві статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не становлять основного змісту документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не подають.

У тексті авторського резюме необхідно вживати синтаксичні конструкції, властивій мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій.

У тексті авторського резюме варто застосовувати ключові слова з тексту статті.

Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і несуттєвих формулювань.

Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових  випадках.

Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною (!!!) англійською мовою, усі машинні (комп’ютерні) переклади будуть повернені авторам на доопрацювання.