Наукові конференції

Зміст статті

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Республіка Білорусь)

УНІВЕРСИТЕТ МАТЕЯ БЕЛА

(Словацька Республіка)

ЯГЕЛЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Польща)

ОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Польща)

ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВІЛЬГЕЛЬМА

(Німеччина)

ЛЕЙДЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Нідерланди)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Грузія)

 

 

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції

«РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОТРЯСІННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ. В ЄВРОПІ : ГЕОПОЛІТИЧНИЙ, СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ І АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ»

(до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.),

що відбудеться 11-12 квітня 2019 р.  у Черкаському національному університеті

імені Богдана Хмельницького 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Європейська історія початку ХХ ст. як об’єкт наукових студій.
 2. Вплив європейських революцій на трансформацію міжнародних відносин на початку ХХ ст.
 3. Революції початку ХХ ст. в історії Європи як соціокультурне явище.
 4. Селянська європейська історія за умов суспільно-політичних потрясінь початку ХХ ст.
 5. Урбаністична історія Європи початку ХХ ст.
 6. Українські та європейські національно-культурні та суспільно-політичні проекти у контексті «глобальної революції» початку ХХ ст.; Акт Злуки 1919 р.
 7. Антропологічний вимір історії Європи початку ХХ ст.
 8. Гендерна історія Європи: вплив революцій початку ХХ ст.
 9. Етос революції в історичній пам’яті.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників конференції.

Оргвнесок за друк публікацій у фахових виданнях, внесених до наукометричної бази Index Copernicus («Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки» та «Український селянин») – становить 300 грн. (для іноземних учасників – 50 євро в гривневому еквіваленті). Статті (10–12 сторінок (зі списком літератури і анотаціями), просимо надсилати до 15 лютого 2019 р. квитанцію про оплату (її ксерокопія (фото, скан, якщо на e-mail) обов’язково) на:

поштову адресу:

Кірєєвій В.О.,

бульв. Шевченка, 81, к. 517,

Черкаський національний університет, м. Черкаси, 18031

 

електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(р/р 4149497868529076 на ім’я Кірєєвої Вікторії Олександрівни)

Телефон для довідок: 066-117-90-60; 068-557-97-27  – відповідальний секретар – Кірєєва Вікторія Олесандрівна

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Електронний варіант статті повинен бути виконаний у редакторі MS Word.
 2. Файл із відомостями про автора(зразок подано нижче).

АНКЕТА АВТОРА

 

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Наукова ступінь, вчене звання, посада, місце роботи

 

Поштова адреса для отримання кореспонденції (Поштовий індекс!!!)

 

E-mail

 

Телефон

 

Назва статті

 

ID автора в системі ORCID

 

 

 1. Мова написання рукопису: українська, англійська, російська, польська, білоруська.
 2. Рецензію наукового керівникаабо іншого фахівця у певній галузі знань, який має відповідний науковий ступінь подають лише аспіранти та здобувачі.
 3. Рукопис не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті..
 4. Кількість співавторів - не більше трьох.
 5. Автор публікації несе персональну відповідальність за дотримання прав інтелектуальної власності.
 6. Обсяг публікації не більше 1 друк. арк. (40 тис. знаків); формат А-4; шрифтTimes New Roman Cyr; кегль14; інтервал1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.
 7. Рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті
 8. Стаття починається з позначення УДК, потім на наступному рядку – ініціали та прізвище автора, які друкуються жирними, звичайними літерами у верхньому правому куті. Через інтервал науковий ступінь, вчене звання, посада, назва кафедри, факультету, структурного підрозділу, закладу вищої освіти, наукової установи тощо українською (або мовою статті), де працює автор.

Через інтервал, по центру, великими жирними літерами подається назва публікації. Через інтервал після назви, подається коротка анотація українською мовою та ключові слова (7 – 8 слів). Ключові слова не повинні повторювати назву статті. Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті. Через інтервал, з абзацу починається основний текст статті. Абзацний відступ10 мм.

 1. Посилання в тексті подаються в квадратних дужках (забороняється робити автоматичні зноски), де перша цифра вказує номер за переліком посилань (перелік подається в кінці статті), що подаються відповідно до порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела (напр., [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться крапка (або інший розділовий знак).
 2. Усі таблиці в статті подаються окремим файлом у форматі Microsoft Excel. Враховуючи формат видання, прохання не подавати у публікаціях багато таблиць, а також таблиць великих за розмірами й обсягами.
 3. Структура статті має бути такою і обов’язково містити такі рубрики (спеціально виділяються в тексті жирним шрифтом):

Постановка проблеми. Автор обов’язково вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Подає аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд із науково-дослідними завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку подання матеріалу.

Виклад основного матеріалу. Основний текст повинен бути розбитий на змістовні розділи з окремими заголовками, відповідно до завдань дослідження і логіки матеріалу. Допустимі назви заголовків – 4 – 6 слів.

Висновки. У висновках відображено обґрунтовані результати дослідження (за пунктами, відповідно до завдань) і перспективи подальших досліджень.

 • Наприкінці подається Список використаної літератури та джерел, оформлений відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р.). Список використаної літератури і джерел (не менше 15 позицій) формулюється відповідно до порядку їх появи в тексті. Не допускається під одним номером у переліку розміщувати дві або більше назв.

Після списку використаної літератури та джерел роміщується References, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (див. Додаток 1)

 • Після списків літератури ОБОВ’ЯЗКОВО подається РОЗГОРНУТЕ РЕЗЮМЕ СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮAbstract (вимоги до його оформлення див. у Додатку 2).

Редакційна колегія серії залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Не вичитані (тобто, нечитабельні), не витримані щодо вимог до публікації, отримані після вказаного терміну матеріали не розглядатимуться і опубліковані не будуть. Стаття може бути повернута автору на доопрацювання і прийнята до розгляду з метою її видання в найближчому випуску.

До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Якщо кількість помилок більше 9 на одну сторінку, стаття може бути повернена на виправлення автору (авторами).

Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою статті. Зміна верстки автором, за виключенням виправлення помилок, не допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції протягом двох днів після її отримання.

Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія. Редколегія не надає розгорнутої рецензії статям, яким було відмовлено.

Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.

 

 

Приклад оформлення рукопису для представлення у редакцію

УДК 94(100:477) «1914/1918»

 

С.В. Корновенко

доктор історичних наук, професор, професор кафедри

інтелектуальної власності та цивільно-правових

дисциплін Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

 

 

РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОТРЯСІННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

У статті проаналізовано аграрне законодавство Польщі, Чехословаччини, Югославії 1918 – 1920 рр. Розкрито, що активним суб’єктом революційних потрясінь у країнах Центральної та Південно-Східної Європи на початку ХХ ст. було селянство.

 

Ключові слова: селянство, аграрне законодавство, країни Центральної та Південно-Східної Європи на початку ХХ ст., революційні потрясіння у Європі початку ХХ ст.

 

Постановка проблеми. Суспільно-політичні європейські потрясіння на початку ХХ ст. кардинально позначилися на подальшій долі країн Центральної та Південно-Східної Європи, передусім слов’янських.

Мета дослідити аграрне законодавство Польщі, Чехословаччини, Югославії у контексті революційних потрясінь у Європі 1918 – 1920 рр.

Виклад основного матеріалу. За офіційною польською статистикою, даними якої оперують й сучасні науковці [3, 91], 64% населення новопосталої Другої Речіпосполитої становили особи, що були тісно пов’язані з сільським господарством.

Висновки. Аналіз аграрного законодавства Польщі, Чехословаччини, Югославії та інших європейських країн переконує, що аграрне питання у цих державах носило соціально-економічний і суспільно-політичний характер.

Список використаної літератури та джерел:

 1. Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Европивід Середньовіччя до сьогодення / Вандич П. – К.: Критика, 2004. – 463 с.

References:

 1. Vandych P. (2004) Price of freedom. History of Central and Eastern Europe from the Middle Ages to the present. Kyiv. (in Ukr.)

 

 1. Kornovenko

REVOLUTIONARY DISTURBANCES IN THE EARLY XX CENTURY: AGRARIAN LAW OF

CENTRAL AND SOUTH EASTERN EUROPE

The article analyzes the agrarian legislation of Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia between 1918 and 1920. It was discovered that a peasantry was the active subject of revolutionary disturbances in the Central and Southeastern Europe in the early XX century.

Додаток 1

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ / REFERNCES

Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):

1) Cписок використаної літератури (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р.);

2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm].

Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI).

Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно.

Зразок оформлення списку використаної літератури додається:

ЗРАЗОК:

Список використаної літератури:

 1. Stiglitz J. E. Privatization, information and incentives [Electronic recourse] / J. E. Stiglitz, D. E. Sappington. – Cambridge, MA 02138 : National Bureau of Economic Research, 1987. – Working Paper No 2196. – 28 p. – Accessed mode :  http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1
 2. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – Нью-Йорк : Телетекст, 1991. – 190 с.
 3. Башнянин Г. І. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.
 4. Parker D. The UK’s Privatization Experiment: the Passage of Time Permits a Sober Assessment [Electronic recourse] / D. Parker // CESifo Working Paper No 1126. – Category 9: Industrial Organization. – February, 2004. – 46 р. – Accessed mode : http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf
 5. Філіпенко А. Постпомаранчева трансформація економічної політики України / А. Філіпенко // Економічний часопис-ХХІ. – 2005. – № 3–4. – С. 3–7.
 6. Звіти про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2000-2012 роках [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx
 7. Архангельський Ю. Про ефективність приватизації в Україні / Ю. Архангельський, О. Радзієвський // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 86–91.
 8. Панченко І. „Que Vadis?” Казус „Українська приватизація” / І. Панченко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 46–59.
 9. Статистичний щорічник України за 2011 рік ; за ред. О. Г. Осауленка ; відповідальний за випуск О. Е. Остапчук. – К. : Август Трейд, 2012. – 559 с.
 10. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / [Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. М. Геєць, Е. М. Лібанова та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. :  ДННУ „Акад. фін. управління”, 2011. – 702 с.
 11. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / [С. И. Архиереев, А. А. Гриценко, И. Й. Малый, И. Я. Чугунов и др.] ; под. ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Харьков : Форт, 2008. – 927 с.
 12. Варналій З. Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні [Електронний ресурс] / З. Варналій, І. Мазур // Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 2007. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm
 13. Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали „круглого столу” / [С. О. Біла, В. Є. Воротін, Я. А. Жаліло, О. Й. Пасхавер, Ю. Г. Рубан та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Воротіна. – К. : НІСД, 2008. – 58 с.
 14. Про Державну програму приватизації : Закон України від 13.02.2012 № 4335-VI [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSite Definition/Regulations aspx?ID=2176
 15. Дубровський В. Умови завершення приватизації в Україні. Аналітичний звіт та рекомендації для Державної програми приватизації / В. Дубровський, О. Пасхавер, Л. Верховода, Б. Блащик. – Київ-Варшава : Центр соціально-економічних досліджень, 2007. – 94 с.
 16. Бюлетень Національного банку України: щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. – 2013. – № 2. – 221 с.
 17. Ашинов С. А. Приватизация в России: поиски эффективных решений / С. А. Ашинов, В. В. Букреев, Э. Н. Рудык // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2008. – № 12. – С. 47–57.
 18. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / [В. М. Геєць, В. В. Близнюк, А. А. Гриценко, Б. Є. Кваснюк, С. І. Кірєєв, І. О. Луніна, О. Л. Яременко та ін.] ; за ред. акад. В. М. Гейця ; НАН України, Ін-т економ. прогнозування. – К. : Фенікс, 2003. – 1006 с.

References

 1. Stiglitz, J. E., & Sappington, D. E. (1987). Privatization, information and incentives (Working Paper No 2196). Cambridge, MA 02138: National Bureau of Economic Research.  . Retrieved from http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1
 2. Coase, R. H. (1991). The Firm, the Market and the Law. New-York: Teletext (in Russ.)
 3. Bashnianyn, H. , & Goncharuk, L. Ya. (2010). Efficiency of economic system’s socialization: methodological problems of metrological analysis. L’viv: Novyj Svit-2000 (in Ukr.)
 4. Parker, D. (2004, February). The UK’s Privatization Experiment: the Passage of Time Permits a Sober Assessment (CESifo Working Paper No. 1126). Retrieved from http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf
 5. Filipenko, A. (2005). Post orange transformation of economic policy of Ukraine. Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 3-4, 3-7 (in Ukr.)
 6. The State Property Fund of Ukraine (2000-2012). Reports about work of the State Property Fund of Ukraine, affairs and results of fulfilment of the Government program of privatizing in 2000-2012. Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx (in Ukr.)
 7. Arkhangel’skyi, Yu., & Radzievskyi, O. (2008). About of efficiency of privatization in Ukraine. Ekonomika Ukrainy (Economic of Ukraine), 9, 86-91 (in Ukr.)
 8. Panchenko, (2012). „Que Vadis?” The incident “Ukrainian privatization”. Ekonomika Ukrainy (Economic of Ukraine), 2, 46-59 (in Ukr.)
 9. Statistical Annual of Ukraine for 2011 (2012). In O. G. Osaulenko (Ed.). Kyiv: August Trade (in Ukr.).
 10. Heiets, V. M., Jefymenko, T. I., Libanova, E. M. et al. (2011). In M. Ya. Azarov (Ed.). The State budget and budget Strategy 2012-2014: stabilization and sustainable development under reformation of Ukrainian economy. Kyiv: Academy of Financial Management (in Ukr.)
 11. Arkhiereev, S. I., Malyi, I. et al. (2008). In A. A. Hritsenko (Ed.). The institutional architectonic and dynamics of economic transformation. Kharkiv: Fort (in Russ.)
 12. Varnalii, Z., & Mazur, (2007). The basic pre-conditions and ways of corporate raid overcoming in Ukraine. Kyiv: The National Institute for Strategic Studies. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm (in Ukr.).
 13. Bila, S. O., Zhalilo, Ya. A. et al. (2008). Ukrainian privatization. In V. Vorotin (Ed.). Kyiv: NISS (in Ukr.)
 14. The State Property Fund of Ukraine (2012). About State Program of Privatization (Law of Ukraine). Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegulationsDetails.as... (in Ukr.)
 15. Dubrovskyi, V., Pashaver, O., Verkhovoda, L., & Blashchyk, B. (2007). The conditions of completion of privatization in Ukraine. Kyiv-Warszawa: Centre of Social and Economic Studies (in Ukr.).
 16. National Bank of Ukraine (2013). Monthly Analytical and Statistical Edition of NBU, 2 (in Ukr.).
 17. Ashinov, S. A., Bukreev, V. V., & Rudyk, E. N. (2008). Privatization in Russia: searches of effective decisions. Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii (The Property Relations in Russian Federation), 12, 47-57 (in Rus.)
 18. Blyzniuk, V. V., Hritsenko, A. A., Kvasniuk, B. Ye. et al. (2003). In V. M. Heiets (Ed.). Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development. Kyiv: Feniks (in Ukr.)

Додаток 2

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) до наукових статей у фаховому журналі «Вісник Черкаського університету»

Шановні автори журналу!

Закордонні партнери і міжнародні бази даних висувають дуже високі вимоги до написання анотацій (Abstract) не тільки в українських журналах, а й у закордонних виданнях.

Із резюме до статті повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і наукова новизна. Інформаційна відкритість анотації полегшить багатьом авторам включення їхніх статей в індекс-бази даних і підвищить рівень цитування автора.

Сподіваємося, що наведені нижче рекомендації допоможуть Вам правильно скласти авторське резюме.

Основні вимоги до Abstract:

Основні цілі та завдання авторського резюме

Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшої за обсягом праці, що  має науковий характер. Авторське резюме може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації.

Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у вітчизняній і закордонній інформаційній системах і базах даних, що індексують журнал, а також у пошукових системах.

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) розміщується в англомовному блоці інформації про статтю, що завантажується на англомовній версії сайту журналу і готується для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).

Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати українську анотацію. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

Структура і зміст авторського резюме (не менше 350 слів), шрифтTimes New Roman Cyr; кегль14; інтервал1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.

ПІБ, Назва статті (англійською)

 • Проблема - Introduction
 • Мета - Purpose
 • Методи дослідження - Methods
 • Основні результати дослідження - Results
 • Наукова новизна результатів дослідження - Originality.
 • Висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті.

Результати роботи необхідно описувати точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті.

Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться.

У тексті авторського резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властивій мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій.

У тексті авторського резюме варто застосовувати ключові слова з тексту статті.

Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань.

Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових  випадках.

Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною (!!!) англійською мовою, а всі машинні (комп’ютерні) переклади будуть повертатися авторам на доопрацювання.