Наукові конференції

Зміст статті

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до роботи над 20 номером

збірника наукових праць «Український селянин».

 

 

До збірника приймаються публікації, що охоплюють традиційне коло проблем аграрної історії України та світу.

Збірник наукових праць індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus. Статтям збірника присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

Передбачено такі рубрики:

 • Революційні потрясіння початку ХХ ст. Селянський вимір подій (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917 – 1921 рр.)
 • Історіографія, джерелознавство та методологія досліджень аграрної історії;
 • Аграрна історія в іменах;
 • Етнокультурне буття, духовність і світогляд українського селянства;
 • Первісні землеробські культури на території Європи та України;
 • Специфіка аграрних відносин середньовіччя та раннього нового часу;
 • Європейське та українське селянство в умовах капіталістичних трансформацій і суспільно-політичних потрясінь ХІХ – початку ХХ ст.;
 • Селянська кооперація;
 • Аграрний розвиток країн Європи в України в 1920-х – на поч. 1990-х рр.;
 • Сучасні проблеми села.

 

Оргвнесок за друк публікацій у збірнику – становить 400 грн. (для іноземних учасників – 50 євро в гривневому еквіваленті). Оплату зідійснювати на рахунок (р/р 5168757351505328 на ім’я Пасічна Юлія Григорівна).

Статті, відповідно до встановлених вимог (із квитанцією про оплату: фото, скан) приймаються до 15 грудня 2018 р. Статтю та квитанцію про оплату (її копія (фото, скан)) обов’язково на  електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Телефони для довідок: 0677090528 Корновенко Сергій Валерійович;

0972111537, (0472) 37-13-14 Пасічна Юлія Григорівна.

Для участі у формуванні наукового журналу нобхідно подати:

 1. Електронний варіант статті повинен бути виконаний у редакторі MS Word.
 2. Файл із відомостями про автора(зразок подано нижче).

АНКЕТА АВТОРА

 Прізвище, ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи

 

Поштова адреса для отримання кореспонденції (Поштовий індекс!!!)

 

E-mail

 

Телефон

 

Назва статті

 

ID автора в системі ORCID

 

 

 1. Мова рукопису: українська, англійська, російська, польська, білоруська.
 2. Рукопис не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті.
 3. Кількість співавторів - не більше трьох.
 4. Автор публікації несе персональну відповідальність за дотримання прав інтелектуальної власності.
 5. Обсяг публікації не більше 0,5 – 0,7 друк. арк. (20–30 тис. знаків); формат А-4; шрифтTimes New Roman Cyr; кегль14; інтервал1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.
 6. Рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.
 7. Стаття починається з позначення УДК, потім на наступному рядку – ініціали та прізвище автора, які друкуються жирними, звичайними літерами у верхньому правому куті. Через інтервал науковий ступінь, вчене звання, посада, назва кафедри, факультету, структурного підрозділу, закладу вищої освіти, наукової установи тощо українською (або мовою статті), де працює автор.

Через інтервал, по центру, великими жирними літерами подається назва публікації. Через інтервал після назви, подається коротка анотація українською мовою та ключові слова (7 – 8 слів). Ключові слова не повинні повторювати назву статті. Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті. Через інтервал, з абзацу починається основний текст статті. Абзацний відступ10 мм.

 1. Посилання в тексті подаються в квадратних дужках (забороняється робити автоматичні зноски), де перша цифра вказує номер за переліком посилань (перелік подається в кінці статті), що подаються відповідно до порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела (напр., [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться крапка (або інший розділовий знак).
 2. Усі таблиці в статті подаються окремим файлом у форматі Microsoft Excel. Враховуючи формат видання, прохання не подавати у публікаціях багато таблиць, а також таблиць великих за розмірами й обсягами.
 3. Структура статті має обов’язково містити такі рубрики (спеціально виділяються в тексті жирним шрифтом):

Постановка проблеми. Автор обов’язково вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Подає аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд із науково-дослідними завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку подання матеріалу.

Виклад основного матеріалу. Основний текст повинен бути розбитий на змістовні розділи з окремими заголовками, відповідно до завдань дослідження і логіки матеріалу. Допустимі назви заголовків – 4 – 6 слів.

Висновки. У висновках відображено обґрунтовані результати дослідження (за пунктами, відповідно до завдань) і перспективи подальших досліджень.

 • Наприкінці подається Список використаної літератури та джерел, оформлений відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р.). Список використаної літератури і джерел (не менше 15 позицій) формулюється відповідно до порядку їх появи в тексті. Не допускається під одним номером у переліку розміщувати дві або більше назв.
 • Після списку використаної літератури та джерел роміщується References, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (див. Додаток 1)
 • Після списків літератури та джерел ОБОВ’ЯЗКОВО подається РОЗГОРНУТЕ РЕЗЮМЕ СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮAbstract (вимоги до його оформлення див. у Додатку 2).

Редакційна колегія серії залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Невичитані (тобто, нечитабельні), невитримані щодо вимог до публікації, отримані після вказаного терміну матеріали не розглядатимуться і опубліковані не будуть. Стаття може бути повернута автору на доопрацювання і прийнята до розгляду з метою її видання в найближчому випуску.

До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Якщо кількість помилок більше 9 на одну сторінку, стаття може бути повернена на виправлення автору (авторами).

Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою статті. Зміна верстки автором, за винятком виправлення помилок, не допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції протягом двох днів після її отримання.

Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія. Редколегія не надає розгорнутої рецензії статям, яким було відмовлено.

Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.

 

 

Приклад оформлення рукопису для представлення у редакцію

УДК 94(100:477) «1914/1918»

 

С.В. Корновенко,

доктор історичних наук, професор, професор кафедри

інтелектуальної власності та цивільно-правових

дисциплін Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

Н.І. Земзюліна

доктор історичних наук, професор, професор кафедри

всесвітньої історії та міжнародних відносин

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

 

 

 

РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОТРЯСІННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

У статті проаналізовано аграрне законодавство Польщі, Чехословаччини, Югославії 1918 – 1920 рр. Розкрито, що активним суб’єктом революційних потрясінь у країнах Центральної та Південно-Східної Європи на початку ХХ ст. було селянство.

 

Ключові слова: селянство, аграрне законодавство, країни Центральної та Південно-Східної Європи на початку ХХ ст., революційні потрясіння у Європі початку ХХ ст.

 

Постановка проблеми. Актуальність теми полягає у тому, що…

Новизна отриманих результатів… Порушена нами проблема була предметом часткового обговорення у науковій літературі… [1]

 

Мета – …

Досягнення поставлених питань передбачає вирішення таких завдань … (до 5-ти завдань)

Методологічною основою дослідження є …

Виклад основного матеріалу.

Висновки. Отже…

Перспективним є …

Список використаної літератури та джерел:

 1. Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Европивід Середньовіччя до сьогодення / Вандич П. – К.: Критика, 2004. – 463 с.

References:

 1. Vandych P. (2004) Price of freedom. History of Central and Eastern Europe from the Middle Ages to the present. Kyiv. (in Ukr.)

 

 1. Kornovenko, Zemzyulina N.

REVOLUTIONARY DISTURBANCES IN THE EARLY XX CENTURY: AGRARIAN LAW OF

CENTRAL AND SOUTH EASTERN EUROPE

The article analyzes the agrarian legislation of Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia between 1918 and 1920. It was discovered that a peasantry was the active subject of revolutionary disturbances in the Central and Southeastern Europe in the early XX century.

 

Додаток 1

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ / REFERNCES

Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):

1) Cписок використаної літератури (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р.);

2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm].

Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI).

Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно.

Зразок оформлення списку використаної літератури додається:

ЗРАЗОК:

Список використаної літератури та джерел:

 1. Stiglitz J. E. Privatization, information and incentives [Electronic recourse] / J. E. Stiglitz, D. E. Sappington. – Cambridge, MA 02138 : National Bureau of Economic Research, 1987. – Working Paper No 2196. – 28 p. – Accessed mode :  http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1
 2. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – Нью-Йорк : Телетекст, 1991. – 190 с.
 3. Башнянин Г. І. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.
 4. Parker D. The UK’s Privatization Experiment: the Passage of Time Permits a Sober Assessment [Electronic recourse] / D. Parker // CESifo Working Paper No 1126. – Category 9: Industrial Organization. – February, 2004. – 46 р. – Accessed mode : http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf
 5. Філіпенко А. Постпомаранчева трансформація економічної політики України / А. Філіпенко // Економічний часопис-ХХІ. – 2005. – № 3–4. – С. 3–7.
 6. Звіти про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2000-2012 роках [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx
 7. Архангельський Ю. Про ефективність приватизації в Україні / Ю. Архангельський, О. Радзієвський // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 86–91.
 8. Панченко І. „Que Vadis?” Казус „Українська приватизація” / І. Панченко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 46–59.
 9. Статистичний щорічник України за 2011 рік ; за ред. О. Г. Осауленка ; відповідальний за випуск О. Е. Остапчук. – К. : Август Трейд, 2012. – 559 с.
 10. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / [Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. М. Геєць, Е. М. Лібанова та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. :  ДННУ „Акад. фін. управління”, 2011. – 702 с.
 11. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / [С. И. Архиереев, А. А. Гриценко, И. Й. Малый, И. Я. Чугунов и др.] ; под. ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Харьков : Форт, 2008. – 927 с.
 12. Варналій З. Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні [Електронний ресурс] / З. Варналій, І. Мазур // Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 2007. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm
 13. Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали „круглого столу” / [С. О. Біла, В. Є. Воротін, Я. А. Жаліло, О. Й. Пасхавер, Ю. Г. Рубан та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Воротіна. – К. : НІСД, 2008. – 58 с.
 14. Про Державну програму приватизації : Закон України від 13.02.2012 № 4335-VI [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSite Definition/Regulations aspx?ID=2176
 15. Дубровський В. Умови завершення приватизації в Україні. Аналітичний звіт та рекомендації для Державної програми приватизації / В. Дубровський, О. Пасхавер, Л. Верховода, Б. Блащик. – Київ-Варшава : Центр соціально-економічних досліджень, 2007. – 94 с.
 16. Бюлетень Національного банку України: щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. – 2013. – № 2. – 221 с.
 17. Ашинов С. А. Приватизация в России: поиски эффективных решений / С. А. Ашинов, В. В. Букреев, Э. Н. Рудык // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2008. – № 12. – С. 47–57.
 18. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / [В. М. Геєць, В. В. Близнюк, А. А. Гриценко, Б. Є. Кваснюк, С. І. Кірєєв, І. О. Луніна, О. Л. Яременко та ін.] ; за ред. акад. В. М. Гейця ; НАН України, Ін-т економ. прогнозування. – К. : Фенікс, 2003. – 1006 с.

References

 1. Stiglitz, J. E., & Sappington, D. E. (1987). Privatization, information and incentives (Working Paper No 2196). Cambridge, MA 02138: National Bureau of Economic Research.  . Retrieved from http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1
 2. Coase, R. H. (1991). The Firm, the Market and the Law. New-York: Teletext (in Russ.)
 3. Bashnianyn, H. , & Goncharuk, L. Ya. (2010). Efficiency of economic system’s socialization: methodological problems of metrological analysis. L’viv: Novyj Svit-2000 (in Ukr.)
 4. Parker, D. (2004, February). The UK’s Privatization Experiment: the Passage of Time Permits a Sober Assessment (CESifo Working Paper No. 1126). Retrieved from http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf
 5. Filipenko, A. (2005). Post orange transformation of economic policy of Ukraine. Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 3-4, 3-7 (in Ukr.)
 6. The State Property Fund of Ukraine (2000-2012). Reports about work of the State Property Fund of Ukraine, affairs and results of fulfilment of the Government program of privatizing in 2000-2012. Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx (in Ukr.)
 7. Arkhangel’skyi, Yu., & Radzievskyi, O. (2008). About of efficiency of privatization in Ukraine. Ekonomika Ukrainy (Economic of Ukraine), 9, 86-91 (in Ukr.)
 8. Panchenko, (2012). „Que Vadis?” The incident “Ukrainian privatization”. Ekonomika Ukrainy (Economic of Ukraine), 2, 46-59 (in Ukr.)
 9. Statistical Annual of Ukraine for 2011 (2012). In O. G. Osaulenko (Ed.). Kyiv: August Trade (in Ukr.).
 10. Heiets, V. M., Jefymenko, T. I., Libanova, E. M. et al. (2011). In M. Ya. Azarov (Ed.). The State budget and budget Strategy 2012-2014: stabilization and sustainable development under reformation of Ukrainian economy. Kyiv: Academy of Financial Management (in Ukr.)
 11. Arkhiereev, S. I., Malyi, I. et al. (2008). In A. A. Hritsenko (Ed.). The institutional architectonic and dynamics of economic transformation. Kharkiv: Fort (in Russ.)
 12. Varnalii, Z., & Mazur, (2007). The basic pre-conditions and ways of corporate raid overcoming in Ukraine. Kyiv: The National Institute for Strategic Studies. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm (in Ukr.).
 13. Bila, S. O., Zhalilo, Ya. A. et al. (2008). Ukrainian privatization. In V. Vorotin (Ed.). Kyiv: NISS (in Ukr.)
 14. The State Property Fund of Ukraine (2012). About State Program of Privatization (Law of Ukraine). Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegulationsDetails.as... (in Ukr.)
 15. Dubrovskyi, V., Pashaver, O., Verkhovoda, L., & Blashchyk, B. (2007). The conditions of completion of privatization in Ukraine. Kyiv-Warszawa: Centre of Social and Economic Studies (in Ukr.).
 16. National Bank of Ukraine (2013). Monthly Analytical and Statistical Edition of NBU, 2 (in Ukr.).
 17. Ashinov, S. A., Bukreev, V. V., & Rudyk, E. N. (2008). Privatization in Russia: searches of effective decisions. Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii (The Property Relations in Russian Federation), 12, 47-57 (in Rus.)
 18. Blyzniuk, V. V., Hritsenko, A. A., Kvasniuk, B. Ye. et al. (2003). In V. M. Heiets (Ed.). Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development. Kyiv: Feniks (in Ukr.)

Додаток 2

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) до наукових статей у фаховому журналі «Вісник Черкаського університету»

Шановні автори журналу!

Закордонні партнери і міжнародні бази даних висувають дуже високі вимоги до написання анотацій (Abstract) не тільки в українських журналах, а й у закордонних виданнях.

Із резюме до статті повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і наукова новизна. Інформаційна відкритість анотації полегшить багатьом авторам включення їхніх статей в індекс-бази даних і підвищить рівень цитування автора.

Сподіваємося, що наведені нижче рекомендації допоможуть Вам правильно скласти авторське резюме.

Основні вимоги до Abstract:

Основні цілі та завдання авторського резюме

Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшої за обсягом праці, що  має науковий характер. Авторське резюме може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації.

Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у вітчизняній і закордонній інформаційній системах і базах даних, що індексують журнал, а також у пошукових системах.

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) розміщується в англомовному блоці інформації про статтю, що завантажується на англомовній версії сайту журналу і готується для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).

Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати українську анотацію. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

Структура і зміст авторського резюме (не менше 350 слів), шрифтTimes New Roman Cyr; кегль14; інтервал1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.

ПІБ, Назва статті (англійською)

 • Проблема - Introduction
 • Мета - Purpose
 • Методи дослідження - Methods
 • Основні результати дослідження - Results
 • Наукова новизна результатів дослідження - Originality.
 • Висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті.

Результати роботи необхідно описувати точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті.

Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться.

У тексті авторського резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властивій мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій.

У тексті авторського резюме варто застосовувати ключові слова з тексту статті.

Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань.

Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових  випадках.

Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною (!!!) англійською мовою, а всі машинні (комп’ютерні) переклади будуть повертатися авторам на доопрацювання.