Науково-громадські об'єднання

Зміст статті

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-дослідний центр

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

з вивчення пам’яток археології

 

  1. Загальні положення

1.1. Науково-дослідний центр Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з вивчення пам’яток археології (далі Центр), який є науково-навчальним підрозділом Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (далі Університет), створюється на громадських засадах з метою здійснення сучасних теоретичних та польових досліджень пам’яток археології, обміні методиками досліджень, базованих на використанні новітніх технологій, підготовки наукових публікацій та підготовки кадрів (аспірантів, докторантів).

1.2. Центр зосереджує теоретичний і прикладний доробок його членів.

1.3. Центр створюється (ліквідується) за наказом ректора.

1.4. Діяльність Центру регулюється чинним законодавством України, Статутом університету, Положенням про науково-дослідну роботу в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького та цим положенням.

1.5. Організаційне й науково-методичне керівництво діяльністю Центру здійснює директор; загальний контроль за діяльністю Центру покладається на проректора з наукової та інноваційної діяльності.

1.6. Центр має право на прийняття самостійних рішень у межах чинного законодавства, Статуту Університету та цього Положення.

1.7 Директор Центру призначається на посаду ректором Університету. Призначення директора здійснюється на основі чинних нормативно-правових актів.

1.8 Центр за наслідками своєї роботи звітує перед Вченою радою університету.

1.9 Рішення з основних питань наукової роботи Центру ухвалюються на засіданнях Центру та затверджуються Вченою радою Університету.

1.10 Центр забезпечує ведення відповідної документації.

  1. Основні завдання й повноваження Центру

2.1. Створення єдиного науково-дослідного центру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з вивчення пам’яток археології.

2.2. Реставрування, відтворення пам’яток із залученням новітніх технологій консервації та музеєфікації.

2.3. Розроблення нових методик дослідження.

2.4. Поширення результатів досліджень у наукових та викладацьких колах. Просвітницька діяльність з метою ознайомлення громади з основними пам’ятками археології.

2.5 Забезпечення виконання науково-теоретичних та польових планових робіт членами Центру.

2.5. Координація науково-прикладних досліджень Центру з діяльністю наукових і громадських організацій України. 

2.6 Робота з докторантами, аспірантами, магістрантами та студентами ННІ історії і філософії, сприяння підвищенню якості підготовки фахівців.

2.7 Запровадження вивчення студентами та молодими науковцями передових технологій комплексного вивчення пам’яток археології.

2.8 Результати теоретичних досліджень, здійснених Центром, викладаються в статтях, монографіях, доповідях на наукових конференціях. Результати польових досліджень репрезентуються у музеях та на виставках.

  1. Статус та керівництво Центру

3.1. Центр є науково-навчальним підрозділом Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, який створюється на громадських засадах та не входить до структури та штатного розпису університету.

3.2. Вищим науково-методичним органом Центру є науково-методична рада, склад якої формується наказом ректора університету. Науково-методична рада щорічно затверджує план роботи Центру та приймає звіт директора.

3.3. Центр очолює провідний фахівець – директор, що призначається наказом ректора університету.

  1. Права та обов’язки директора Центру

     4.1. Організовує роботу Центру та несе персональну відповідальність за результати роботи Центру перед Вченою радою університету і ректором університету.

     4.2 Здійснює контроль за виконанням планів науково-дослідних робіт у Центрі.

     4.3 Забезпечує координацію та інтеграцію наукової діяльності Центру з іншими науковими установами.

     4.4 Подає керівництву університету пропозиції щодо залучення у встановленому порядку до виконання науково-дослідних робіт професорів, доцентів, викладачів, аспірантів і студентів.

     4.5. Подає керівництву університету пропозиції щодо морального й матеріального заохочення співробітників Центру, а також щодо заходів дисциплінарного впливу.

  1. Ресурси Центру

     5.1. У розпорядження Центру передається ауд. 501 (корпус 1) – археологічний кабінет ННІ історії і філософії.

     5.2. Штат Центру включає посади для забезпечення організаційних науково-методичних та допоміжних господарських функцій – директор (на громадських засадах), лаборант (на громадських засадах).

  1. Фінансування

6.1. Центр не є юридичною особою і не має самостійного балансу.

6.2. Фінансування діяльності Центру та його матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом фінансування загального та спеціального фондів держбюджету за статтями, передбаченими на наукову діяльність, за рахунок госпрозрахункових робіт, за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.