Вчителям

Міністерство освіти і науки України

 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Інститут доуніверситетської підготовки і післядипломної освіти

Навчально науковий інститут міжнародних відносин історії та філософії

 

 

Робоча навчальна програма дисципліни

 

для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту,
за напрямом:

 

                       «Історія», «Громадянська освіта»,

 «Людина і світ. Основи філософії», «Правознавство»

 

                     

Програму обговорено та рекомендовано до затвердження вченою радою

ННІ міжнародних відносин історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького «20» грудня  2019 року, протокол № 6

 

Розробники програми:

Синявська Л.І.

Земзюліна Н.І.

Процишин В.М.

Волошкевич Г.А.

 

Директор  

ННІ міжнародних відносин історії та філософії                     Земзюліна Н.І.                      

 

 

 

Навчальна програма

для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації,
що надають повну загальну середню освіту, за напрямом «Історія», «Громадянська освіта», «Людина і світ. Основи філософії», «Правознавство»

 Форма навчання. Очно-дистанційна.

 Загальна кількість навчальних годин і кредитів: 90 годин.
3 кредити.

 

                                    

Пояснювальна записка

 

Мета навчальної програми. Визначення змісту, особливостей, нормативно-правового, науково-методичного та психолого-педагогічного забезпечення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації слухачів (вчителів і педагогів із навчального предмета «Історія«Громадянська освіта», «Людина і світ. Основи філософії», «Правознавство» на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Завдання навчальної програми.

 • Забезпечити якість навчання вчителів і викладачів історії закладів системи загальної середньої освіти під час проходження ними курсів підвищення кваліфікації в умовах підвищення власної професійної компетентності та підготовки до чергової / позачергової атестації.
 • Ознайомити з сучасним станом розвитку історичної науки та допоміжних історичних дисциплін, досягненнями, відкриттями у них.
 • Модернізувати професійні компетентності щодо методики навчання учнів (студентів) предмета.
 • Надати адресну науково-методичну та практичну допомогу вчителям / викладачам історії щодо якісного навчання учнів 5-х–11-х класів предмета «Історія» («Громадянська освіта», «Людина і світ. Основи філософії», «Правознавство»), підготовки їх до інтелектуальних змагань (олімпіад, турнірів, конкурсів, захисту робіт Малої академії наук України), зовнішнього незалежного оцінювання.

Актуальність навчальної програми. Необхідність проведення курсової перепідготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності, вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають загальну середню освіту, з метою стимулювання добровільного та цілеспрямованого підвищення рівня професійної компетентності педагогів, обізнаності їх із сучасним станом розвитку відповідної галузі науки, модернізації професійної майстерності вчителів, розвитку творчої педагогічної ініціативи та підвищення якості навчально-виховного процесу на уроках (історії, громадянської освіти, права, філософії) ефективної підготовки до проходження чергової / позачергової атестації.

Особливості проведення курсів підвищення кваліфікації для вчителів історії на базі ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Багаторічний досвід і сталі інноваційні традиції у підготовці кваліфікованих спеціалістів для системи закладів освіти, у тому числі й загальноосвітніх і вищих навчальних закладів. Активне використання дистанційних курсів для широкого кола користувачів. Навчально-виховний процес забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, здатні ефективно забезпечувати навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації вчителів. Зміст матеріалів навчальної програми передбачає широке ознайомлення слухачів із сучасними тенденціями в розвитку історичної науки, новими підходами до висвітлення проблем, явищ і подій, що опановують учні в чинних шкільних курсах з історії України, всесвітньої історії, громадянської освіти, права, філософії. Тематичне наповнення навчальної програми цілком відповідає змісту шкільним програмим дисциплін соціогуманітарного блоку. а головне – основним напрямам наукової та викладацької діяльності науково-педагогічних співробітників історичного факультету, що дозволяє використовувати в роботі з підвищення кваліфікації вчителів власні наукові здобутки та навчально-методичні розробки. Передбачено використання у навчальному процесі з підвищення кваліфікації вчителів власних ресурсів: експозицій Музею історії ЧНУ ім. Б. Хмельницького,  Археологічної лабораторії, Центру Шевченкознавства, Соціогуманітарної лабораторії, фондів наукової бібліотеки ім. Максимовича, Юридичної клініки  ЧНУ, Обласного краєзнавчого музею (за згодою), Обласного Художнього музею (за згодою), ДАЧО. У межах курсової перепідготовки передбачено відвідування слухачами лекцій та практичних занять провідних викладачів ЧНУ ім. Б. Хмельницького, проведення різноманітних науково-методичних і практичних заходів (семінарів, тематичних дискусій тощо) з метою обміну досвідом роботи між науково-педагогічними співробітниками ННІ міжнародних відносин, історії та філософії та педагогами загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, колегіумів, вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, з питань підготовки учнів (студентів) до проходження ними державної підсумкової атестації у форматі зовнішнього незалежного оцінювання, активної участі в творчих інтелектуальних конкурсах й олімпіаді з історії, використання сучасних методик і технологій навчання дисциплін соціогуманітарного блоку.

 

Форма підсумкового контролю за результатами навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації» передбачено створення слухачами (вчителями/викладачами) курсів підвищення кваліфікації випускної роботи з її оцінюванням (пункт 7 «Примірного переліку інформації, яка міститься в документі про підвищення кваліфікації»). Назву теми підсумкової творчої роботи слухач обирає самостійно під час перших трьох днів навчання (перший тиждень) або шляхом обирання запропонованої йому, викладачами ЧНУ ім. Б. Хмельницького , тематики таких творчих робіт, або самостійно визначеної після консультації з провідним викладачем ННІ із відповідного фаху та спеціалізації. Після обрання теми творчої підсумкової роботи слухач до кінця першого (очного) тижня навчання надає до Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького інформаційний лист із проставленою датою та номером, за підписом директора (виконувача обов’язки директора відповідного навчального закладу), щодо зацікавленості та узгодження теми підсумкової творчої роботи вчителя / викладача.

Залікова робота проводиться у вигляді захисту-презентації проведеного дослідження (творчої роботи).

 

 

Базовий тематичний план (3 кредити - 90 год)

 

Назва

блоку

Зміст

навчального блоку

Всього

Лекційні

Практичні

Самостійна робота

Дистанційне навчання

Суспільно-гуманітарний

А

Установче заняття. Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу на уроках (заняттях)

1

1

 

2

 -

Усього за блоком

1

1

 

2

                                                                                                         

Психолого-

педагогічний

Б

           

·        Можливості розвитку пізнавальних процесів учнів (студентів)

1

0,5

 

1

-

·        Можливості розвитку способів опрацювання інформації учнями (студентами). Нейро-психологічні особливості засвоєння інформації

1

0,5

 

1

_

Усього за блоком

2

1

 

2

_

Професійний

В

Тема 1. Методика роботи з усноісторичними джерелами на уроках історії\  Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія

2

2

_

2

5

Тема 2. Політичне лідерство в Україні козацької доби (XVI–XVIII століття.)\ Україна і початок «довгого XIX століття»: роль і місце українських земель в Російській та Австрійській імперіях

2

2

_

2

5

     

_

   

Тема 3. Українське націотворення у XX столітті

2

2

_

2

5

Тема 4. Проблеми історії Стародавнього світу і Середніх віків у шкільному курсі історії

2

2

_

2

5

Тема 5. Проблеми нової історії Європи і Америки у шкільному курсі історії

2

2

_

2

5

Тема 6. Проблеми сучасної історії країн євроатлантичної цивілізації у шкільному курсі історії\ Актуальні проблеми навчання історії Сходу у шкільних курсах

2

2

_

2

5

     

_

   

Тема 7. Сучасні методи навчання: навчання у дії;

ділові, рольові та імітаційні ігри; кейс-метод;  метод проектів; тренінгові форми \Методичні поради та обмін досвідом із підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, інтелектуальних творчих конкурсів, олімпіад

2

1

_

1

6

Тема 8. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: онлайн-технології,  віртуальні практичні роботи, комп’ютерний контроль знань

2

2

 

2

10

Тема 9.  Дистанційне навчання в процесі навчання історії: можливості, досвід, перспективи

2

2

_

1

10

Усього за блоком

18

19

_

20

56

Підсумковий

С

Підсумкове заняття. Залікова робота

1

_

1

10

 

Разом за програмою

22

19

1

30

90

 

Запропонований навчальний план є базовим. За потреби, професійний блок може бути замінений або доповнений, відповідними фаховими дисциплінами з курсів громадянської освіти, права, філософії . При цьому, кількість кредитів залишається не змінною або доповнюється. Варіативна частина представлена в додатку.

Слухачам, які закінчили навчання на курсах, видається свідоцтво та додаток до нього встановленої форми, яке відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації», і є підставою для відповідної (черговий / позачергової) атестації.

Початок занять по мірі формування груп в кожному предметі.

Заняття починаються для конкретних груп вчителів згідно з поданими заявками і в міру комплектування груп. Навчальні групи від 15 до 20 вчителів.

Розклад навчальних занять для відповідної категорії педагогічних працівників розміщується в розділах предметів після комплектування навчальних груп і початку навчальних занять.

 

ДОДАТОК   А

«Правознавство» - 6\12 тем на вибір

 1. Умови дійсності правочинів за українським законодавством
 2. Правове регулювання припинення трудових правовідносин
  3. Еволюція українського парламентаризму у 1991 - 2020 рр.
  4. Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх
 3. Виборчий кодекс України: новели виборчого законодавства
 4. Спадкове право України
 5. Майнові права та обов'язки подружжя
 6. Принцип поділу влади та його реалізація в українській державі
 7. Правові форми народовладдя в сучасній українській державі
 8. Актуальні проблеми набуття та припинення громадянства
 9. Авторські та суміжні права
  12. Конституційно-правова відповідальність, як особливий різновид юридичної відповідальності

 

ДОДАТОК   Б

«Громадянська освіта -  6\12 тем на вибір

 1. Формування компетентностей під час викладання курсу «Громадянська освіта»
 2. Європейський союз. Україна в контексті європейських інтеграційних процесів
 3. Громадянин, громадянське суспільство, держава
 4. Соціологія родини та шлюбу
 5. Постправда та критичне мислення: стратегії та технології
 6. Сучасна наукова картина світу

  

ДОДАТОК   В

 «Людина і світ. Основи філософії» - 6\12 тем на вибір

 1. Антропологічні виклики "цифрового" світу;
 2. Біоетика та моральні дилеми сучасності;
 3. Нові комунікаційні технології в контексті філософії спілкування;
 4. Релігія в постсекулярному світі;
 5. Філософія як терапія людського мислення;
 6. Феноменологія сучасної історичної свідомості
 7. Гендерний вимір сучасного світу
 8. Гендерний підхід до викладання історії