Науково-громадські об'єднання

Зміст статті

 

 • Науково-дослідний інститут селянства
 • Україно-польський науково-історичний центр
 • Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців України;
 • Осередок Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Черкасах;
 • Центр гендерних досліджень 
 • Науково-дослідний центр Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з вивчення пам’яток археологіїНауково-дослідний інститут селянства

(керівник: д.і.н., проф. Морозов А. Г.)

 

Науково-дослідний інститут селянства, створений ще у 2000-му році, працював над низкою наукових проблем, присвячених важливим аспектам життя українського селянства (як в їх історичній ретроспективі, так і тих, що стосується сьогодення).Діяльність Інституту відбувається в тісній співпраці з Черкаською обласною державною адміністрацією, Інститутом історії України НАН України, Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою Національної академії аграрних наук України.

В контексті цієї співпраці професори А. Г. Морозов та І. А. Фареній взяли

участь у семінарі при Департаменті агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, на якому ними було представлено практичні рекомендації начальнику названого Департаменту, кандидату сільськогосподарських наук І. Л. Колодці.

 

Тематика досліджень обіймає наступні напрямки:

 • Українська революція (1917-1921 рр.): селянський фактор;
 • Аграризм як селяноцентричний феномен Української революції 1917-1921 рр.
 • Історичні форми ментальності, соціально-економічного та громадсько-політичного світогляду селянства;
 • Форми політичної самоорганізації українського селянства;
 • Аграрні перетворення в добу української національної української революції 1917-1921 рр.
 • Концепція Великої селянської революції 1902-1933 рр.
 • Історія української селянської кооперації;
 • Гендерні проблеми сільської місцевості;
 • Актуальні проблеми аграрної політики перехідного періоду;

Результатами діяльності Інституту селянства є постійна науково-дослідницька робота професорсько-викладацького складу і студентів ННІ міжнародних відносин, історії та філософії. Так протягом 2020-го року його співробітниками було підготовлено монографічні дослідження:

 • Корновенко С. В., Морозов А. Г., Пасічна Ю. В. та інші – «Селянство, земля і влада в період Української революції (1917-1921 рр.): колективна монографія. – Черкаси, 2020. – 440 с.»
 • Морозов А. Г. «Сільськогосподарський кредит в добу НЕПУ (1921-1929 рр.): монографія. – Черкаси, 2020. – 448 с.»

Науковий доробок співробітників Інституту селянства було використано для підготовки до друку чергового (23-го) номера його фахового журналу «Український селянин», який на сьогодні зареєстрований в цілій низці міжнародних баз даних, а саме: Index Copernicus, Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services, Ulrich`s Periodical Directory.

З метою подальшого розширення міжнародних зв’язків Інститутом подано заявку про колективне членство в Британському товаристві аграрної історії.

Протягом 2020 р. співробітники Інституту селянства взяли участь у підготовці наступних наукових заходів:

 • Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Соціально-економічний і політичний розвиток країн Східної Європи у ХVІІІ-ХІХ ст.»
 • Міжнародний науковий онлайн-семінар «Голодомор. Проблематика визнання трагедії у світі».
 • Всеукраїнська наукова конференція «ХІ Богданівські читання» 

За результатами наукових конференцій та семінарів, опубліковано наступні повідомлення:

 • Фареній І.А.Теорія селянської революції Лева Кріцмана, її європейські історичні основи та аграрний поступ Азії і Африки / І.А.Фареній // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич,  – Спеціальний випуск 3. – С.41-49.
 • FareniyI. The peasant revolution in theoretical views and political practice of Ulyanov-Lenin / I.Fareniy // Schidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European HistoricalBulletin]. –  - #10. P.58–65. DOI: 10.24919/2519-058x.10.159186
 • Фареній І.А.Концепція національної аграрної буржуазної революції початку ХХ ст. академіка М.І.Яворського / І.А.Фареній // Український селянин. Зб. наук. праць / Черкаський нац. ун-т. – Черкаси,  – Вип.21. – С.130-136. DOI: 10.31651/2413-8142-2019-21-130-136
 • Фареній І.А.[Рецензія на книгу:] «Енциклопедія голодомору 1932–1933 рр. в Україні / Вступне слово Євгена Нищука; Передмова, авторський текст Василя Марочка. – Дрогобич: Коло,  – 576 с.» / І.А.Фареній // Український селянин. Зб. наук. праць / Черкаський нац. ун-т. – Черкаси, 2019. – Вип.21. – С.157. DOI: 10.31651/2413-8142-2019-21-157
 • Фареній І.А.«Нові хлібороби» українського села: соціокультурний продукт модернізаційних процесів першої третини ХХ ст. / І.А.Фареній // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Зб. наук. праць. – Вінниця,  – Вип.30. – С.20-26. DOI:https:/doi.org/10.31652/2411-2143-2019-30-20-26
 • Фареній І.А.«Елисаветград – центральное место деятельности известного насадителя артелей»: з історії діяльності «артільного батька» Миколи Левитського: 1905–1918 роки / І.А.Фареній // Краєзнавство: науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України. –  – №2. – С.38-49.
 • Фареній І.А.Європоцентризм в українській політичній культурі / І.А.Фареній // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення українського козацтва на етнічних землях України» (до 360-річчя битви під Конотопом). Львів–Руда, 30 червня 2019 року. – Львів–Руда,  – С. 80-83.
 • Земзюліна Н. І. Польська кооперація в першій третині 20 ст.: становлення, особливості розвитку. –Український селянин, 2020. - №23. – С. 13-18
 • Морозов А. Г., Савченко А. В. Базарна торгівля як складова матеріально-економічного функціонування селянського двору в роки «відлиги». – Український селянин, 2020. - №23. – С. 30-35
 • Іваненко В. А., Тараненко О. М. Податкова політика національних урядів в українському селі у 1917-1921 рр. у працях зарубіжних україністів. – Український селянин, 2020. - №23. – 69-73

Продовжується підготовка до CIII Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії, проведення якого заплановане на квітень 2021 р.

В контексті наукової проблематики Інституту його співробітницею Калитвянською В. захищена дисертація «Науково-історична спадщина історика-аграрника В. Данилова».

На кінець звітного року за результатами наукових пошуків співробітників Інституту заплановано розгортання нових перспективних напрямків дослідження:

 • Підготовка (перепідготовка) фахівців із землевпорядкування для потреб об’єднаних територіальних громад;
 • Перепідготовка посадовців територіальних громад з питань земельного законодавства та при потребі тих чи інших напрямків права;
 • Розгортання соціологічних досліджень з метою з’ясування демографічних, логістичних, економічних проблем новостворених об’єднаних територіальних громад;
 • Продовжити програму польових досліджень хімізації агровиробництва та здорового виробництва українського селянина;
 • Розпочати програму досліджень проблеми «Водні ресурси Черкащини: загальний стан та якість питної води сільських населених пунктів.