Студенту

Загальний блок 

 

Спеціальність:014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія

 

 1. Культурні досягнення цивілізацій Стародавнього Сходу.
 2. Особливості варново-кастової системи Стародавньої Індії.
 3. Завоювання О. Македонського: основні етапи, наслідки та історичне значення.
 4. Причини кризи та падіння Західної Римської імперії.
 5. Основні риси феодалізму в країнах Західної Європи.
 6. Великі географічні відкриття та їх наслідки.
 7. Гуманізм і реформація в Німеччині.
 8. Особливості «класичного періоду» в історії середньовічного Китаю (618-907 рр.).
 9. Утворення та розвиток Османської держави (XIV-XVI ст.).
 10. Спроби реформ в Османській імперії в кінці (XVIІІ–ХІХ ст.).
 11. Національно-визвольні рухи народів Азії на початку ХХ ст.
 12. Економічний розвиток Японії після Другої світової війни.
 13. Політичний і економічний розвиток КНР в 1949–2015 рр.
 14. Деколонізаційні процеси в Азії та Африці після Другої світової війни.
 15. Країни Західної Європи після Другої світової війни.
 16. США і Канада після Другої світової війни.
 17. Особливості економічного і соціального розвитку країн Західної Європи і Північної Америки (1924-1939 рр.)
 18. Державні діячі Московської держави та Російської Імперії у XVIІ– XVIІІ ст. (Іван ІV Грозний, Петро І, Катерина ІІ).
 19. Столипінська аграрна реформа: передумови, хід та наслідки.
 20. Французька революція кінця XVIІІ ст.: причини, основні періоди, наслідки.
 21. Революції 1848–1849 рр. в Європі.
 22. Громадянська війна в США 1861–1865 рр. Реконструкція (1865–1877 рр.).
 23. Версальсько-Вашингтонська система її суть і характер.
 24. Друга світова війна: причини, характер основні періоди та наслідки.
 25. Міжнародні відносини після Другої світової війни (1945- поч. XXI ст.)
 26. Виникнення і розвиток ранньофеодальних держав Центральної та Південно-Східної Європи (VII-XII ст.)
 27. Східна криза (1875-1878 рр.) і утворення слов’янських держав на Балканах.
 28. Утворення незалежних слов’янських держав Центральної та Південно-Східної Європи на початку XXст.
 29. Суспільно-політичне життя СРСР у 30-х рр. XX ст.
 30. Соціально-економічний і політичний розвиток СРСР в роки лібералізації (1956-1964 рр.).
 31. Праобщина: її характеристика.
 32. Родова община: загальні риси та особливості періоду.
 33. Розпад первісного суспільства.
 34. Трипільська культура.
 35. Ранній залізний вік на території України.
 36. Зарубинецька та Черняхівська археологічні культури.
 37. Східні слов'яни на українських теренах: етногенез, суспільний лад, господарство та духовний світ.
 38. Київська Русь: соціально-економічний розвиток та політичний устрій. Русь на міжнародній арені.
 39. Галицько-Волинське князівство: політичний розвиток, зовнішня політика, видатні особистості, історичне значення.
 40. Виникнення та еволюція українського козацтва у XV – першій половині XVI ст.
 41. Українські землі у складі Корони Польської та ВКЛ (XIV – 60-ті рр. XVI ст.): політичний устрій, соціально-економічний розвиток та духовне життя.
 42. Доба Речі Посполитої на українських землях: суспільно-політичні, соціально-економічні та національно-релігійні процеси.
 43. Українська революція та Українська козацька держава середини ХVII ст. Гетьман Б. Хмельницький.
 44. Гайдамаччина ХVIII ст. на Правобережжі. Коліївщина 1768 р.
 45. Гетьман Іван Мазепа: його зовнішня і внутрішня політика. Україна у Північній війні 1700–1721 рр.
 46. Громадівський рух 60–90-х рр. ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні. Михайло Драгоманов.
 47. Суспільно-політичний рух у Західній Україні другої половини ХІХ ст. (москвофіли, народовці, радикали).
 48. Україна доби «Руїни». Гетьман Петро Дорошенко.
 49. Політика Російської імперії з обмеження української культури і мови.
 50. Селянська реформа 1861 р. в українських губерніях Російської імперії.
 51. Революційні події 1848–1849 рр. на західноукраїнських землях.
 52. Кирило-Мефодіївське товариство і його роль в українському націотворенні. Т. Шевченко.
 53. Україна в роки Першої світової війни (1914-1981 рр).
 54. Україна в період національно-демократичної революції 1917-1921 рр.
 55. Україна в добу НЕПу (1921-1928 рр.)
 56. Україна в період радянської модернізації та становлення тоталітаризму (1929- 1938 рр.)
 57. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921-1939 рр.).
 58. Україна в період перебудови (1985-1991 рр.)
 59. Воєнні дії на території України в роки Другої світової війни, їх наслідки та значення.
 60. Нацистський окупаційний режим в Україні. Рух опору.

 

                                                      

"Шкільний курс історії та методика його викладання"

Спеціальність:014 Середня освіта (Історія)

 

 1. Методика викладання історії – наукова педагогічна дисципліна, її місце в системі педагогічних і спеціальних наук. Полікультурна освіта в ХХІ столітті: створення партнерства в школах при викладанні та вивченні історії. Міжпредметні зв’язки на уроках історії.
 2. Нормативно-правова база сучасної історичної середньої освіти. Новий закон України «Про освіту»( від 28.09.2017 ): особливості та перспективи втілення. Цілі і форми діяльності Ради Європи у галузі викладання історії. Педагогічна Конституція Європи. Поняття гуманізації освіти.
 3. Шкільні програми з історії:світовий та вітчизняний досвід. Види, структура, функції шкільних програм в сучасній школі.
 4. Характеристика методичної літератури з суспільно-гуманітарних дисциплін в середній школі. Сучасний підручник з історії. Джерела історичних знань, критерії їхньої класифікації.
 5. Методи навчання з історії: класифікація та особливості застосування. Інтерактивні технології на уроках історії. Дебати і дискусія у практиці навчання історії.
 6. Критерії відбору засобів навчання історії. Інтернет-ресурси в викладанні історії.
 7. Методи і методичні прийоми засвоєння історичних понять. Методи фронтального інтерактивного навчання.
 8. Методи і методичні прийоми засвоєння історичних фактів, явищ, подій, процесів
 9. Методика використання хронологічних, синхронічних таблиць та логічних схем на уроках історії.
 10. Методика навчання за самостійною пізнавальною діяльністю учнів. Особистісно-орієнтоване навчання історії. Типи пам’яток з історії.
 11. Методика роботи з історичними документами на уроці історії. Методичні особливості вивчення життя і діяльності історичних осіб.
 12. Методичні умови формування умінь і навичок на уроках історії. Модульно-розвиваючий тип навчання. Умова професійної майстерності вчителя історії. Технології прогнозування.
 13. Особливості, характерні ознаки та види групової форми роботи на уроках історії, правознавства та ін. суспільних дисциплін. Методи кооперативного навчання.
 14. Охарактеризувати види наочного навчання. Функції наочного навчання.
 15. Охарактеризувати загальні закономірності розвитку дитини. Інтелект: поняття, види.
 16. Охарактеризуйте загальну методику уроку історії. Основні процедури аналізу уроку. Вимоги до сучасного уроку історії.
 17. Завдання та умови перевірки знань та вмінь учнів на уроках історії. Форми та методи контролю на уроках історії. Критерії оцінювання навчальних досягнень з історії.
 18. Елементи вищої освіти в середній школі (МАН та ін.) Педагогічні сайти та форуми вчителів.
 19. Структура історичних знань: компоненти, характеристика.
 20. Класифікація традиційних та нестандартних типів уроку.
 21. Підготовка учителя до уроку, план-конспект уроку та його аналіз.
 22. План-конспект уроку:
 • нестандартний;
 • комбінований;
 • систематизації і узагальнення;
 • викладу нового матеріалу
 1. Програмоване навчання історії. Дистанційна освіта та малокомплектні школи.
 2. Роль та значення проблемного навчання історії для розумового та інтелектуального розвитку учнів. (анотація однієї з статей  С.Терно,  К.Баханов…)
 3. Історичні карти: види, форми та методи роботи з картографічним матеріалом на уроці історії.
 4. Методи навчання за джерелами пізнання історичної дійсності
 5. Патріотичне виховання на уроках історії: його роль та джерела в сучасній Україні. Історичне краєзнавство на уроках історії.
 6. Шкільна програма суспільствознавчих курсів та правничих курсів методика їхнього викладання.
 7. Особливості викладання історії в профільних класах. Сучасні вітчизняні та зарубіжні вчителі-новатори їхні методики викладання історії в новітніх геополітичних трансформаціях.
 8. Методика проведення позакласної роботи по курсу. Сучасний музей історії. Екскурсії як форма навчально-виховної роботи з історії. Предметні гуртки та їхня роль у підвищенні інтересу до дисципліни.

 

 

" Археологія України, Методика польових археологічних досліджень, Археологія (світова)"

Спеціальність:032 Історія та археологія

 1. Періодизація та культурно-територіальне членування палеолітичних пам’яток України
 2. Мезоліт України
 3. Характеристика неолітичних культур України
 4. Культури мідного віку. Трипільська протоцивілізація.
 5. Етнічна ситуація в Україні за доби бронзи
 6. Ранній залізний вік. Протослов’яни
 7. Скіфсько-сарматський період
 8. Археологія Київської Русі
 9. Археологічні пам’ятки середньовічної України
 10. Археологічна Черкащина
 11. Археологічні пам’ятки та їх класифікація
 12. Основні методи археологічних досліджень
 13. Основні прийоми виявлення археологічних пам’яток
 14. Етапи археологічних досліджень, їх характеристика
 15. Археологічна польова документація
 16. Розкопки у Помпеях та Геркуланумі
 17. Дослідження Трої Г. Шліманом
 18. Відкриття мінойської (крито-мікенської) цивілізації у Східному Середземномор’ї (А. Еванс)
 19. Розетський камінь та дешифровка ієрогліфів Ф. Шампольоном
 20. Вивчення кельтської цивілізації та її витоків
 21. Археологічне дослідження печерного мистецтва
 22. Основні етапи дослідження гробниці Тутанхамона
 23. Етруська цивілізація: сучасні методи досліджень могильників
 24. Особливості підводної археології
 25. Доарійська цивілізація долини Інда: Мохенджо Даро і Хапаппа
 26. Китай: палеоліт (Чжоукоудянь) і неоліт (Яншао)
 27. Поховальний комплекс імператора Цінь Ши Хуан-ді. «Глиняна армія»
 28. Японія: культура дзьомон
 29. Міста цивілізації майя
 30. Геогліфи пустелі Наска