Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

 Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

2

ІІІ, ІV

 9

270

60

 

 

48

162

3

іспит,

іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Гальченко Світлана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

  • Курс “Історія середніх віків та раннього нового часу ” є одним із основних у процесі фахової підготовки історика. Курс вивчає історію Західної Європи та Візантії V – XVII ст. Падіння Західної Римської імперії та утворення варварських королівств. Еволюцію суспільно-політичних відносин, економічний розвиток. Найбільш культурні досягнення цього періоду. Початок формування міждержавних відносин.

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • Дослідити історичні процеси зіткнення двох цивілізацій (античної римської) та варварської, їх взаємопроникнення;
 • Знати становлення та розвиток аграрно-ремісничої цивілізації, її еволюція в нову цивілізацію;
 • вміти з позицій історичної об’єктивності аналізувати розвиток феодальних та капіталістичних відносин у країнах Західної Європи, їх особливості в окремих країнах;
 • працювати з історичними документами, робити висновки, порівняння та ін.;
 • уміти розпізнавати як загальні тенденції суспільно-історичного розвитку так і їх прояви у процесі розвитку подій, вчинках людей та ін.

Компетентності студента:

 

 • орієнтуватися у ключових питання середньовічної історії Західної та Центральної Європи, неслов’янської частини Південно-Західної Європи
 • окреслювати основні етапи суспільно-політичних та соціально-економічних процесів та пояснювати їх сутність;
 • знати основні медієвістичні концепції вітчизняних та зарубіжних історичних шкіл, та бути ознайомленим з методикою опрацювання медієвістичних джерел.
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

 

Змістові модулі (перелік тем):

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Розвиток Європи в ІV – ІХ ст.

2. Західна та Центральна Європа в Х – ХV ст.

3. Церква і культура в середньовічній Європі

4. Європа в період Реформації, Великих географічних відкритів.

 1. Європа в ранній новий час.

 

Рекомендована література

 1. Балух В., Коцур В. Історія середніх віків: У 2-х т. – Т. 1. Раннє Середньовіччя: курс лекцій. – Чернівці: ТОВ “Видавництво “Наші книги”, 2009. – 496 с.
 2. Балух В., Коцур В. Історія середніх віків: У 2-х т. – Т. 2. . Високе і пізнє Середньовіччя: курс лекцій. – Чернівці: ТОВ “Видавництво “Наші книги”, 2010. – 616 с.
 3. Балух В. Візантиністка: курс лекцій. – Чернівці: Книги, 2006. – 606 с.
 4. Василевський В. Лекции по истории Средних веков. – Спб.: Алтея, 2008. – 646 с.
 5. Войтович Л., Козак Н., Овсінський Ю., Чорний М. Medium aevum; Середні віки. Підручник для історичних спеціальностей ВУЗів / За ред. Л. В. Войтовича. – Львів: Тріада Плюс, 2010. – 502 с.
 6. Доманин А. Крестовые походы : Под сенью креста / А. Доманин. – М. : Ценртполиграф, 2003. – 431 с.
 7. Іванов К. Многоликое средневековье. – М.: Алетейя, 2001. – 432 с.
 8. История средних веков: В 2 т. Учебник / Под ред. С.П.Карпова. – Т 1. – М: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во «Высшая школа», 2003. – 640 с.; Т. 2. – 432 с.
 9. Острогорський Г. Історія Візантії. – Львів: Літопис, 2002. – 587 с.
 10. Крижановська О., Крижановський О. Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя. Курс лекцій. – К.: Либідь, 2006. – 368 с.
 11. Рубель В. Історія середньовічного Сходу: курс лекцій. – К.: Либідь, 1997. – 474 с.
 12. Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. – К., 1997.