Методичне забезпечення навчального процесу

 

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 Академічна характеристика дисципліни

 

Рік навчання (курс)

Семестр

Кіль-кість кредитів

Розподіл годин

Усього

Лекції

Лабораторні

Аудиторні

 

 

Форма

контролю

Система оцінювання

Практичні

Семінари

Самостійна робота

Год на тиждень

1

2

3

108

20

 

 

24

52

4

іспит

ECTS

 

 

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Чабан Анатолій Юзефович, доктор історичних наук, професор

Мова вивчення – українська

Форма організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • визначати характеристики світових та локальних цивілізацій;
 • класифікувати ступінь цивілізованості українського суспільства;
 • окреслювати основні напрямки інтеграційних устремлінь України;
 • знати історію та основні засади Європейського Союзу;
 • переваги та ризики інтеграції держави у світову спільноту;
 • орієнтуватися у основних методологічних підходах вивчення суспільних дисциплін;
 • аналізувати цивілізаційні процеси в різних країнах;
 • на основі порівняльного аналізу виокремлювати переваги та ризики інтеграційних устремлінь України;
 • вести дискусію з питань інтеграції України у світовий цивілізаційний простір;
 • орієнтуватися у сучасних напрямках міжнародних відносин суверенної України.

 

Компетентності студента:

 

 • вміння визначати переваги та недоліки формаційного, цивілізаційного, геополітичного та інших головних методологічних принципів вивчення суспільного розвитку;
 • здатність визначення поняття цивілізації. Сучасні розуміння теорій розвитку цивілізацій. Стадії суспільного розвитку;
 • здатність визначення ступені цивілізованості українського суспільства в історичному минулому та на сучасному етапі;
 • здатність зробити аналіз сучасних міжнародних відносин незалежної України;
 • здатність дослідити становлення курсу України на європейську інтеграцію;
 • здатність детально проаналізувати історичний шлях створення Європейського Союзу, його досягнення та проблеми, юридично-правові засади, європейські стандарти та шляхи їх досягнення, питання розширення ЄС;
 • вміння дослідити інші міжнародні об’єднання: СНД, Митний Союз, шляхи північноатлантичної інтеграції. Переваги та ризики інтеграції України до цих та інших міжнародних об’єднань;
 • вміння проаналізувати проблеми здійснення європейської інтеграції України, відношення еліт, політичних та громадських організацій, пересічних громадян до цих процесів.

 

Змістовні модулі (перелік тем)

     Модуль 1.  Світові цивілізаційні процеси

Тема 1.1     Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації. Предмет і завдання курсу “Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації”. Окреслення головних методів вивчення суспільних процесів. Розуміння суспільного прогресу.

Тема 1.2. Поняття цивілізації.  Визначення поняття «цивілізація». Погляди А.Тойнбі, У.Ростоу, О.Тофлера на сучасне розуміння цивілізації.

Тема 1.3 Світові та локальні цивілізації. Східна Європа в системі світових цивілізацій. Поняття, сутність та зміст Західної, Європейської, Східної, Центрально-Східної, Північно-Американської цивілізацій.

Тема 1.4.    Україна в контексті розвитку світової цивілізації. Цивілізаційні процеси на землях України. Етапи становлення цивілізації на землях України. Проблеми формування українського етносу, української державності.

Модуль 2. Інтеграційні процеси.

Тема 2.1. Сучасна Україна у міжнародних відносинах.  Двосторонні відносини. Стратегічне партнерство. Асоційоване членство. Взаємостосунки з міжнародними організаціями.

 

Тема 2.2. Євроінтеграційні устремління України. Політика добросусідства та асоційоване членство. Проблеми розширення Євросоюзу. Кроки України до північноатлантичної та європейської інтеграції.

Тема 2.3. Юридичні та правові засади Європейського Союзу. Історія створення ЄС. Маастрістська угода, Копенгагенські критерії членства. Лісабонська угода.

Модуль 3. Шляхи здійснення євро інтеграційних процесів в Україні.

Тема 3.1 Європейські стандарти та шляхи їх досягнення Україною. Стандарти в економіці, соціальній політиці, в духовній сфері. Політичні стандарти. Питання демократизації суспільного життя. Екологічні критерії.

Тема 3.2. Україна і країни СНД. Переваги та ризики євроазійської інтеграції. Можливість багатовекторного підходу у міжнародних відносинах. Перспективи вирішення питання.

Тема 3.3.  Проблеми та шляхи здійснення європейської інтеграції України. Відношення еліт, політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, пересічних громадян до європейської інтеграції України. Шляхи впливу на громадську думку.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. В.Кремень, В. Ткаченко. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Навчальний посібник. -К., «Видавничий центр ДрУк»,
 2. Брайчевський М.Ю. Вступ до історичної науки. К., 1995.
 3. Бродель Ф. Свидетельство историка //Французский ежегодник. М., 1984.
 4. Губман Б.Л. Смысл истории: Очерки современных западных концепций. М., 1991.
 5. Гумилёв Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990.
 6. Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Харків. 1995.
 7. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія) / за ред. Е.М. Лібанової. – К.:  Ін-т демографії  та  соціальних  досліджень  НАН  України,  Держкомстат України, 2006. – 355 с.
 8. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. — М.: Институт экономических стратегий, 2006. — Т. 1: Теория и история цивилизаций. — 768 с
 9. Філоненко Р. Україна − ЄС: остаточний вибір засад розвитку держави // Віче. - 2007. № 9 − 10 . − С. 45.
 10. Основы права  Европейского  Союза:  Учеб.  Пособие.  / Под  ред. С. Ю. Кашкина. — М., 1997.

Допоміжна:

 1. Семёнов Ю. И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). — М.: Современные тетради, 2003. — 776 с.
 2. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. — М.: Институт экономических стратегий, 2006. — Т. 1: Теория и история цивилизаций. — 768 с
 3. Пономарёв М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 3 ч. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — Т. 1. — 288 с.