Методичне забезпечення навчального процесу

 

Велика селянська революція 1902-1932 років

 

Анотація: Виникнення та зміст концепції „Селянської революції 1902-1922 років”. Її трансформація в концепцію „Селянської революцї першої третини ХХ ст.” Центри розробки концепції „Селянської революції” та її вплив на дослідження аграрної історії. Економічні умови існування та соціальні і культурні особливості селянських мас як об’єктивна основа „Селянської революції”.

Тип дисципліни: за вибором
Рік навчання: 1
Семестр: додатковий період весняного семестру
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 34 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 18 год.; самостійна робота – 50 год,інд. робота – 36 год.)
Форма контролю: залік
Викладач(і): Фареній І.А., доктор історичних наук, професор

 

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати сутність концепції „Великої селянської революції”.

- вміти співвідносити концепцію „Великої селянської революції” з іншими концепціями суспільного розвитку, що стосуються першої третини ХХ ст.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: 

1.Сутність концепції „Великої селянської революції”

2.Соціальне становище селянства в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.

Зміст дисципліни: Предмет і завдання курсу. Істрія та основні проблеми вивчення селянської революції, зміст концепції селянської революції. Центри розробки концепції „Селянської революції” та її вплив на дослідження аграрної історії. Концепція „Селянської революції 1902-1922 років”. Її трансформація в концепцію „Селянської революції першої третини ХХ ст.” Економічні умови існування та соціальні і культурні особливості селянських мас як об’єктивна основа „Селянської революції”. Хід селянської революції в першій третині ХХ ст., наслідки революції.

Рекомендована література: 

Данилов В.П. Крестьянская революция в России, 1902-1922 гг. [Електронний ресурс]. – Код доступу: http://ladim.org/st007.php

Вылцан М.А., Емец В.А., Слепнев И.Н. Творческий путь Виктора Петровича Данилова // Вопросы истории. – 2005. - №9.

Есиков С.А. Крестьянское землевладение и землепользование в Тамбовской губернии в пореформенное время (1861-1905 гг.). Историко-правовое исследование. – С.Пб.,2007.

Кондрашин В.В. «Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.»: научный проект и научная концепция (предварительные заметки) // Український селянин. – 2008. – Вип.11.

Кондрашин В.В. Крестьянское движение в Поволжье в 1918-1922 гг. – М.,2001.

Корновенко С.В. Українська революція 1917-1920 рр.: селянський фактор // Український селянин. Зб. наук. праць. – Черкаси, 2014. – Вип.14.

Корновенко С.В., Герасименко О.В. Селянин-бунтар. Селянська революція в Україні 1902-1917 рр. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2017.

Революційний процес 1917–1920 років: витоки, зміст, значення: збірник наукових праць за наслідками теоретичного семінару, організованого кафедрою архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін і Науковим товариством істориків-аграрників 13 червня 2013 року. – Черкаси: Вертикаль, 2014.

Шанин Т. Революция как момент истины. 1905-1907, 1917-1922. – М.,1997.

Фареній І.А. Про правомірність концепції „Великої селянської революції” В.П.Данилова // Український селянин. Зб. наук. праць. – Черкаси, 2014. – Вип.14.

 Фареній І.А. Концепція „селянської революції” у науковій спадщині Михайла Покровського // Український селянин. Зб. наук. праць / Черкаський нац. ун-т. – Черкаси, 2017. – Вип.17. – С.68-72.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – до 100 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні завдання, залік).

Мова навчання: українська