Методичне забезпечення навчального процесу

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

 

Академічна характеристика дисципліни

 

Рік вивчення

(курс)

Семестр

Кількість кредитів ECTS

Всього годин

Лекції

Семінар.

заняття

Самостійна

робота

Індивід.

робота

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового

контролю

Система оцінювання

2

1

4

120

28

20

48

24

2

іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисциплінинормативна.

Викладач – Захарченко Марина Василівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота.

 

 

Заплановані результати навчання

 

Серед завдань курсу можна визначити:

 • оволодіти навичками аналізу зовнішньої політики України та сформувати уявлення про її місце в системі міжнародних відносин;
 • виробити навички роботи з фаховою навчальною літературою та документами;
 • ознайомлення студентів з основними категоріями курсу «Зовнішня політика України»;
 • навчити методиці самостійної роботи під час підготовки до занять та підсумкового контролю знань;
 • формування навичок самостійного мислення у студентів, аналізу ними закономірностей розвитку світових політичних процесів на початку концептуальних засад формування зовнішньої політики України, специфіки її поведінки на світовій сцені;
 • виховати національно свідомого громадянина та професіонала.

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:

І. Загальнопредметні:

 • формування концептуально-теоретичних засад зовнішньої політики України та її зовнішньополітичну стратегію;
 • нормативно-правову базу, етапи, основні напрямки співробітництва України з США та ЄС;
 • основні напрямки співробітництва України з провідними країнами Західної та Центрально-Східної Європи;
 • Євразійський та Азійсько-Тихоокеанський напрямок співробітництва у зовнішній політиці України;
 • діяльність України у міжнародних організаціях;
 • особливості формування та реалізації зовнішньої політики України.

 

ІІ. Фахові:

 

 • аналізувати процеси, події, які стосуються зовнішньої політики України;
 • аргументовано відстоювати свої погляди, брати участь у дискусії за проблематикою курсу з метою пошуку істини;
 • оперувати категорійно-понятійним апаратом, який характеризує процеси, що відбуваються у зовнішній політиці України;
 • застосовувати знання отриманні в результаті вивчення курсу для вирішення професійних завдань;
 • аналізувати головні підходи до формування зовнішньої політики України, проблемні моменти її реалізації;
 • опрацьовувати і використовувати довідкову інформацію та електронні ресурси, присвячені аналізу зовнішньої політики нашої держави.

 

 

Змістові модулі (перелік тем)

 

Змістовий модуль I

Формування концептуально-теоретичних засад зовнішньої політики України та євроатлантичний напрямок співробітництва

Тема 1. Предмет та завдання науки «Зовнішня політика України». Вступ до курсу.

Тема 2. Концептуально-теоретичні засади зовнішньої політики України. Національні інтереси та зовнішньополітична стратегія.

Тема 3. Відносини України зі Сполученими Штатами Америки (США): динаміка та актуальні проблеми співробітництва.

Тема 4. Європейський Союз (ЄС) і країни Європи у зовнішній політиці України.

Змістовий модуль II

Євразійський та Азійсько-Тихоокеанський напрямок співробітництва. Діяльність України у міжнародних організаціях.

Тема 5. Українсько-російські відносини та відносини з державами євразійського пострадянського простору.

Тема 6. Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону в зовнішній політиці України.

Тема 7 Діяльність України в міжнародних організаціях.

 

Рекомендована література

 

 1. Акт проголошення незалежної України. Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. // Голос України. – 1991. – №165.
 2. Александров А.С. Україна –НАТО: нові умови та реалії співробітництва.– К., 2011. – 56 с.
 3. Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України. – К., 2001.
 4. Борисова О.В. Зовнішня політика України: історія та сучасність. Курс лекцій. – Київ, 2017. – 344 с.
 5. Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Еволюція зовнішньої політики України (1991-2006 pp.) // Український історичний журнал. - 2006. - №4. - С.32-51.
 6. Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Зовнішня політика України:еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації // Український історичний журнал. - 2011. - №4. - С.55-76.
 7. Волошин Ю.О. Зовнішня політика України в умовах європейської інтеграції: проблеми конституційно-правового забезпечення: монографія / Ю. О. Волошин, С. В. Папаяні ; Маріуп. держ. ун-т,Представництво Європ. орг. публіч. права в Україні. - Одеса : Фенікс,2015.
 8. Геополітичні впливи на регіональну безпеку в Центральній Азії:можливі ризики для України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/673/
 9. .Горбач О.Н. Доктрини зовнішньої політики: історія та сучасний розвиток. – Л., 2005.

10.Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 р. // Голос України. – 1990. – №127.

11.Енергетичні проекти на Близькому Сході в контексті національних інтересів України. Аналітична записка. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/December2009/09.htm

12.Європейська інтеграція України. Політико-правові проблеми. – К., 2005.

13.Зленко А.М. Дипломатія і політика. – Харків, 2003.

14.Зленко А.М. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму. – К.: Альтернативи, 2001.

15.Зленко А.М. Зовнішньополітична стратегія та дипломатія України. – К., 2008.

16.Зовнішня політика України в умовах глобалізації: анот. іст. Хроніка міжнар. відносин (2004-2007) / [С. В. Віднянський та ін. ; А. Ю.Мартинов (відп. ред.)] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. -Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014.

17.Зовнішня політика України в умовах глобалізації: анот. іст. Хроніка міжнар. відносин (2008-2013) / [С. В. Віднянський та ін. ; відп. ред. А.Ю. Мартинов] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН Укаїни, 2015.

18.Зовнішня політика України: нові завдання і пріоритети. Аналітична доповідь. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/

19.Зовнішня політика України в умовах кризи міжнародного безпекового середовища: аналіт. доп. / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2015.

20.Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Щорічник. – 2009. // Під. ред. Г.М.Перепелиці. – К., 2010.

21.Ініціатива ЄС «Cхідне партнерство»: перспективи ефективної реалізації та можливості для України. Аналітична доповідь / Снігир О.В., Гуцал С.І., Мітряєва С.І., Леньєл М.О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/

22.Камінський Є., Дашкевич А. Політика США щодо України. Витоки. Концептуальні основи. Практична еволюція. – К., 1998.

23.Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

24.Концептуальні засади зовнішньої політики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/

25.Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України. Постанова Верховної Ради України 16 січня 1997 р. // Голос України. – 4 лютого 1997.

26.Миротворча діяльність України: координація з НАТО та іншими структурами безпеки. – К., 2002.

27.Нова зовнішня політика України: підручник. – К., 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iwp.org.ua/ukr/

28.Перспективи взаємовідносин України і Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації . – К. : НІСД, 2011. – 72 с.

29.Про засади внутрішньої і зовнішньої політики від 1 липня 2010 р. Закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2411-17

30.Проблеми та перспективи співробітництва України з країнами Південної

Азії (Афганістан, Пакистан, Бангладеш, Шрі-Ланка, Непал). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/September09/7.htm

31.Рудич Ф.М. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладні аспекти. – К., 2008. – 398с.

32.Скороход Ю.С. Проблема реформування Ради Безпеки ООН: позиція України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2005. – Вип. 53 (Ч.1). – С. 14-18.

33.Стан і перспективи залучення інвестицій Арабських країн в економіку України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/November09/02.htm

34.Стан та перспективи розширення українсько-індійського співробітництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/june2009/20.htm

35.Стан та перспективи співробітництва України та Росії. – К. НІСД, 2011. – 43 с.

36.Стан та перспективи українсько-турецьких відносин. Аналітична записка. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/472/

37.Стратегічне партнерство України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/600/

38.Тарасенко Н. Україна між двома зонами вільної торгівлі // Україна: події факти, коментарі. – 2011. – №24. – С. 12–34.

39.Україна в пост біполярній системі міжнародних відносин: підручник. / В.А. Манжола, В.Ю. Констянтинов, С.В. Андрущенко та ін. – К., 2008.

40.Україна в системі міжнародної безпеки: монографія/ Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К., 2009.

41.Україна дипломатична. Випуски І-ХХІ. – К., 2001-2020. https://www.gdip.com.ua/pages/view/ukrana_diplomatichna

42.Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х томах. – К., 2004.

43.Українсько-словацькі відносини в контексті зміни політичного ландшафту. Підсумки року. Аналітична записка записка [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/388/

44.Українсько-угорські відносини в контексті зміни політичного ландшафту. Підсумки року. Аналітична записка [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.niss.gov.ua

45.Чиж І.С. Україна в Раді Європи. – К., 2001.

 

Додаткова література:

 1. Білоножко С. Західний вектор  зовнішньої  політики  країн Балтії: шлях від незалежності до євроінтеграції.Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2015. № 44 (2). С. 130–135.
 2. Власюк О.С.Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни: монографія / О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – К. : НІСД, 2017. – 304с.
 3. Грубінко А. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005–2009) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – Вип. 19. – К., 2010 – С. 285–302.
 4. Донченко Є. Україна у східноєвропейській політиці Франції (1991–2009 рр.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – Вип. 19. – К., 2010 – С. 277–284.
 5. Каплинський О.В. Роль Вишеградської четвірки в контексті національної безпеки України // Стратегічні приорітети. – 2009. – №2. – С.47-54.
 6. Лінас Лінкявічюс: «Литва готова і надалі активно підтримувати Україну та практично допомагати в усіх сферах у відповідності зі статусом стратегічного партнерства» / Міністерство закордонних справ України.URL: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/72168-linas-linkyavichyus-litva-gotova-i-nadali-aktivno-pidtrimuvati-ukrajinu-ta-praktichno-dopomagati-v-usih-sferah-u-vidpovidnosti-zi-statusom-strategichnogo-partnerstva.
 7. Ноговіцина Ю. О. Правонаступництво України: міжнародно-правові аспекти: автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. –21 с.

53.Перспективи розвитку економічної співпраці України з країнами Східної Азії (КНР, Японія, республіка Корея) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/November09/13.htm

54.Стан і перспективи посилення співробітництва України та Європейського Союзу у сфері енергетики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/December2009/24.htm

55.Султанський П. Центральноєвропейська ініціатива – 20 років існування // Зовнішні справи. – 2009. – № 12. – С. 30-33.

56.Тарасенко Н. Обхідна газопроводи як фактор українсько-російських газових відносин // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – №20. – С. 13-32.

 1. Туряниця І. Пріоритети оборонної політики та національної безпеки Литовської Республіки на сучасномуетапі. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2017. № 18. C. 323–333.

58.Украино-австрийские отношения стали крепче. [Електронний ресурс] – Режим доступу: topmedia.com.ua/news/show/2011-04-20/12261_ukrainoavtrijskie-otnosheniya-stali-krepche

59.Чекаленко Л. Є різні дати в нашій історії // Зовнішні справи. – 2009. – №12. – Режим доступу: http://www.uaforeignaffairs.com/article.html?id=457

 

Електронні ресурси:

60.Верховна Рада України – zakon.rada.gov.ua

61.День – http://www.day.kiev.ua

62.Державна митна служба України – www.customs.gov.ua/

63.Державна служба статистки України – http://www.ukrstat.gov.ua/

64.Дзеркало тижня - http://www.dt.ua/

65.Зовнішні справи – http://uaforeignaffairs.com

66.Інститут світової політики – iwp.org/ua

67.Міністерство закордонних справ України – http://www.mfa.gov.ua/

68.Кабінет міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/

69.Кореспондент – http://korrespondent.net/

70.Представництво ЄС в Україні – http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/

71.Представництво ООН в Україні – http://www.un.org.ua/ua

72.Cлужба інформаційно-аналітичного забезпечення – www.nbuv.gov.ua/

siaz.html

73.Національний інститут стратегічних досліджень – www.niss.gov.ua/

74.Центр Разумкова – http://www.razumkov.org.ua/ukr/index.php