Методичне забезпечення навчального процесу

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

ІІ

3

90

12

 

 

14

64

1,5

залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Присяжнюк Юрій Петрович, доктор історичних наук, професор.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати, анотації), виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • оволодіти теоретичними основами методики викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах;
 • вдосконалити творчі підходи до організації історико-педагогічної діяльності;
 • навчитися досягати оптимального результату в передачі знань студентам (учням);
 • опанувати прийоми залучення історичного матеріалу для виховного впливу на аудиторію;
 • набути навички використання інноваційних навчальних технологій, зокрема й комп’ютерно-інформаційних;
 • підготуватися до проходження начально-виробничої (виробничо-педагогічної) практики;
 • удосконалити досвід працювати з науковою літературою, залучення новітніх наукових розробок щодо вирішення завдань вищої (старшої середньої) школи;
 • поєднувати дидактично-виховні навички з творчим використанням кращого (передового) українського та зарубіжного педагогічного досвіду.

 

Компетентності студента:

 • вміння критично й творчо працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність комплексного, зокрема й компаративного аналізу наукової літератури з навчально-методичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки педагогічних (методичних) явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати й моделювати альтернативні варіанти навчально-методичної роботи;
 • здатність аргументовано доводити власний погляд під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення навчально-методичної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу психолого-педагогічних ситуацій.

 

Змістові модулі (перелік тем):

 

Модуль 1. Педагогічні технології викладання

фахових дисциплін у ВНЗ

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Методика викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах”

Тема 2. Форми організації навчального процесу курсу фахових дисциплін

Тема 3. Дидактичні засоби навчання історії

Тема 4. Методи та методичні прийоми викладання фахових дисциплін

 

Модуль 2. Суб’єкти навчання, методика поглиблення знань,

вдосконалення умінь і навичок

Тема 5. Самостійна робота студентів

Тема 6. Діагностика та перевірка результатів навчання студентів

Тема 7. Викладач (професор) фахових дисциплін ВНЗ, його права та обов’язки

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України : Історія. Теорія: Підручник для студентів вузів. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.
 2. Бейц Р. Поради викладачам початківцям. – К., 2005. – 321 с.
 3. Вітвіцька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Метод. посіб. для студентів магістратури. – К. : Центр навч. літ., 2003. – 316 с.
 4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К., 2006. – 232 с.
 5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.
 6. Год Б.В. Виховний ідеал всебічно і гармонійно розвиненої особистості у творчому доробку О.В. Строніна / Б.В. Год, В.В. Пилипенко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : [наук. журн.]. - - №1 (35). - Суми : Сум. ДПУ імені А.С. Макаренка. - С. 66-77.
 7. Микитась В.Л. Давньоруські студенти і професори. – К. : Абрис, 1994.
 8. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: навч. посіб. – К. : Вища шк., 2005. – 240 с.
 9. Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25–27 жовтня 2007 р.). – К. : УАІД “Рада”, 2007. – Кн. 1. – 588 с.
 10. Яковенко Н.М. Вступ до історії. – К. : Критика, 2007. – 376 с.

 

Допоміжна

 1. Присяжнюк Ю.П. Інтелект як власність. Відкритий урок і проблема авторського права // Педагогічний вісник. – 2007. – № 3. – С. 21–22.
 2. Присяжнюк Ю.П. Особистість в українській освіті // Директор школи. – 2006. – № 33. – С. 3–5.
 3. Присяжнюк Ю.П. Приховані здатності української освіти // Монологи, які потребують діалогу / Укл. Ю.П. Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, 2006. – С. 69–90.
 4. Присяжнюк Ю.П. Інтелект як власність. Відкритий урок // Директор школи. – 2006. – № 34. – С. 8–11.
 5. Присяжнюк Ю.П. Менеджмент освіти // Директор школи. – 2006. – № 35. – С. 26–27.
 6. Степко М.Ф. Проблеми вищої освіти в контексті Болонського процесу // Педагогіка і психологія. – 2008. – №1.
 7. Яковенко Н.М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 3-є вид., перероблене та розшир. – К. : Критика, 2006. – 584 с.