Методичне забезпечення навчального процесу

МУЗЄЄЗНАВСТВО

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

2

ІІ

3

72

22

 

 

28

22

2

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – обов’язкова.

Викладач – Гоцуляк Віктор Володимирович, доктор історичних наук, професор.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • розуміти процес виникнення, становлення та розвитку музейної справи;
 • виокремлювати етапи та зміст у розвитку музеєзнавства;
 • пояснювати специфіку музейного предмета як матеріальної основи музеєзнавства;
 • знати особливості виникнення музейництва в Україні;
 • характеризувати музеї заходу півдня та центральної частин України;
 • усвідомлювати особливості розвитку музеїв за роки радянської влади;
 • розуміти сутність фондової та експозиційної діяльності;
 • усвідомлювати сутність комерційної та фандрайзингової діяльності, ролі музеїв у розвитку українського суспільства.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами з дисципліни музеєзнавство;
 • здатність компаративного аналізу наукової та навчальної літератури з музеєзнавчої проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших явищ музеєзнавства, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати комерційну та фандрайзингову діяльність;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища дидактичного музеєзнавства та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння певними навичками ведення екскурсійної та науково-дослідної роботи в музеї;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу музеєзнавчих явищ минулого й сьогодення та робити проекцію у майбутнє.

 

Змістові модулі (перелік тем):

 

Модуль 1. Теоретичні основи музеєзнавства. Історичний розвиток музейної справи

 

Тема 1.1.  Вступ до курсу.  Предмет і завдання курсу ”Музеєзнавство “.

 

Тема 1.2.  Музеєзнавство як наукова і навчальна дісципліни.

 

Тема 1.3.  Зародження і розвиток музейної справи у світі. Музеї в Україні..

 

Модуль 2. Основні напрями  роботи музеїв

Тема  2.1. Фондова робота.

Тема  2.2.  Експозиційна робота.

Тема  2.3   Комплектування, зберігання та облік музейних фондів.

Тема  2.4   Музейна експозиція у навчально-виховній роботі школи.

 

Модуль 3. Організація екскурсійної справи у музеях

 

 Тема  3.1. Комерційна та фандрайзингова діяльність.

 

Тема  3.2.  Музеї та екскурсійно-туристичний рух.

 

Тема  3.3. Основи професійної майстерності екскурсовода.

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Бабарицька В. К. Екскурсознавство і музеєзнавство: навчальний посібник / В. К. Бабарицька, А. Я. Короткова, О. Ю. Малиновська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Альтерпрес, 2012. – 444 с.
 2. Байдахер Фрідріх. Загальна музеологія / За ред. Зеновія Мазурика; Пер. з нім. X. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. – К.: Літопис, 2005
 3. 3Виноградова О. В. Основи музеєзнавства: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Виноградова, В. Г. Дарчук ; за ред. О. В. Виноградової. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 184 с. 
 4. Музеї Карпатського регіону. – Л.: Центр Європи, 2014. – 237 с.
 5. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: Навч. посіб. / П. Горішевський, М. Ковалів, В. Мельник, С. Оришко. – Івано-Франківськ: Плай, 2015. – 301 с.
 6. Петранівський В. Л., Рутинсъкий М. Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006.
 7. Рутинський М. Й. Музеєзнавство: навчальний посібник / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк.  – К. : Знання, 2008.. – 2 ге вид., переробл. та доповн. К.. 2016 – 428 с.
 8. Салата О.О. Основи музеєзнавства: навчально-методичний посібник / О.О.Салата.– Вінниця : Тов “Нілан-ЛТД, 2015, 164 с.”

9 Сурмач О. І Музейна справа : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Сурмач. – Львів : ЛНУ, 2014. – 274 с. 

 1. Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорова Т. А. та ін. Історія екскурсійної справи в Україні: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2014. –247 с.
 2. Шевченко В. В. Музеєзнавство [Текст] : навчальний посібник для дистанційного навч. / В. В. Шевченко, І. М. Ломачинська. – К. : Ун-т "Україна", 2015. – 288 с.
 3. Якубовський В. І. Музеєзнавство [Текст] : посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Якубовський. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Кам'янець-Подільський : Мошак М. І., 2012. – 352 с.

 

Додаткова:

 1. Власюк Г.М., Зосимович О.Ю., Хададова М.В. Музеєзнавство та архівна справа: Навч.метод. посібн. / Г.М.Власюк, О.Ю. Зосимович, М.В.Халадова. – Житомир, 2006. – 237 с.
 2. Гайда Л.А . Музеєзнавство в закладах освіти: Навч.-метод. посіб /Кіровоград. обл. ін т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського / Л.А.Гайда. –. Кіровоград, 2013. 148 с..
 3. Горішевський П., Дейнега М., Ковалів М. Основи музеєзнавства, маркетингу та

рекламно-інформаційної діяльності музеїв. / П.Горошівський, М.Дейнега, М.Ковалів. – Івано-Франківськ, 2015. – 274 с.

 1. Гоцуляк В.В. Музеєзнавство / В.В.Гоцуляк // Всесвітня історія і історична наука, історія України, історіографія, архівознавство,: Термвнологічний, понятійний словник-довідник: Навчальний посібник. – Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2015. –  616 с.
 2. 5.Музеї України XIX - початку XX століть // 36. наук. пр. ред.: Г.А. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, Нац. музей історії України, Наук.-метод. від. музеезнав., Асоц. етнологів. – К., 2015. – 236 с.
 3. Музеї України" журнал. - Доступний з: http://www.museum-ukraine.org.ua
 4. Музейний простір України. - Доступний з: < http://ргоstir.museum >
 5. Нестуля О.О. Біля витоків державної системи охорони пам'яток культури в Украйні (Доба Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії). - К.-Полтава, 1994.
 6. Пантелейчук І.В. Трансформація музею як соціокультурного інституту / І.В.Пантелейчук. – К.,2016. – 215 с.
 7. Піддубний І.А. Основи музеєзнавства. Конспект лекцій. / І.А.Піддубний. – Чернівці, 2014. – 108 с.
 8. .Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство: Навчальний посібнік / М.Й. Рутинський, О.В.Стецюк. – К.: Знання, 2015.– 309 с.
 9. Мезенцева Г.Г.Музеєзнавство (на матеріалах музеїв УРСР) / За ред. Шустрова И.Ю. – К. : Товариство Знання 2012. – 219 с.

13.  История музеев мира / И.Ю.Шустов. – Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 607 с.