Методичне забезпечення навчального процесу

 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І ДИПЛОМАТИЧНА БОРОТЬБА

В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914–1918 рр.)

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

4

8

1,5

54

10

-

-

12

32

1

залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Овчаренко Олександр Ілліч, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, тести, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен знати:

 • основні міжнародні протиріччя кінця ХІХ – початку ХХ ст.;
 • причини і процес формування військово-політичних блоків, головні міжнародні кризи і конфлікти, що передували світовій війні;
 • особливості геополітичної ситуації в Європі в цей період, передумови і причини війни;
 • основні проблеми в політиці її учасників: проблему залучення нових союзників;
 • спроби сепаратних переговорів і мирного врегулювання;
 • вступ у війну США і вихід із неї Росії;
 • договори про перемир’я з союзниками Німеччини;
 • Комп’єнське перемир’я і його умови.

 

 Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами, що мають відношення до курсу історії міжнародних відносин і дипломатична боротьба в період Першої світової війни (1914–1918 рр.);
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших подій і явищ періоду Першої світової війни (1914–1918 рр.);
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння аналізувати зовнішньополітичні плани кожної із воюючих країн;
 • викладати курси з історії міжнародних відносин в період Першої світової війни (1914–1918 рр.) у середніх навчальних закладах;
 • здійснювати аналіз сучасного міжнародного становища та поточних міжнародно-політичних проблем, які торкаються інтересів України.
 • уміння застосовувати набуті знання історії міжнародних відносин і дипломатичної боротьби в роки Першої світової війни у контексті співвідношення історії України із світовою.

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Версальский мирный договор. Пер. с франц. – М., 1925.
 2. Мировые войны ХХ века: В 4 кн. / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории, Ассоц. Историков первоймировой войны, Ассоц. историков второй мировой войны; сост. А. П. Жилин; отв. ред. В. К. Шацилло. – 2-е изд. – М., 2005.
 3. Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. – М., 1952.
 4. Севрский мирный договор и акты подписанные в Лозанне. Пер с франц. – М., 1927.
 5. Сен-Жерменский мирный договор. Пер с франц. – М., 1925.
 6. Трианонский мирный договор. Пер с франц. – М., 1926.
 7. Царская Россия в мировой войне. Т.1 С предисл. М.Н.Покровского. – Л., 1926.

 

Додаткова:

 1. Великая война 1914–1918: Альманах Российской ассоциации историков Первой мировой войны: вып.1. – М., 2014; вып.2. – М., 2013; вып.3. – М., 2013.
 2. За балканскими фронтами Первой мировой войны. – М., 2003.
 3. Киган Д. Первая мировая война / Д. Киган. – М., 2004.
 4. Мировые войны в истории человечества (к 100 летию начала Первой и 75-летию начала Второй мирових войн): монографія / [Троян С.С., Головко Н. Л., Фисанов В.П. и др..]; науч. Ред. С.С. Троян. – К., 2016.
 5. Міжнародні відносини напередодні й у період Першої світової війни 1914–1918 рр. (у документах і спогадах сучасників). Хрестоматія / Автори-укладачі О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина. – Черкаси: Вертикаль, 2016. – 708 с.
 6. Мультатули П. В. Внешняя политика императора Николая ІІ (1894–1917) / П. В. Мультатули. – М. 2013.
 7. Овчаренко О. Історія міжнародних відносин (1918 р. – початок ХХІ ст.): Навчально-методичний посібник для студентів денного відділення науково-навчального інститут історії і філософії. – Черкаси, 2014.
 8. Овчаренко О.І На шляху до Балканських війн 1912–1913 рр. / О. І. Овчаренко // Вісник Черкаського університету: сер.: Історичні науки .– Вип. 35. – 2012. – С. 62–75.
 9. Первая мировая война – пролог ХХ века. – М., 1999.
 10. Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общество. 1914–1918: в 4 т. – М.: Политическая энциклопедия, 2014.
 11. Первая мировая война, Версальская система и современность: Сборник статей / отв. Ред. И.Н.Новикова, А.Ю. Павлов. – СПб., 2012.
 12. Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій: Колективна монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С. С. Трояна. – К., 2017.
 13. Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис / отв. ред. Ю. А. Петров. – М., 2014.
 14. Сухушина О. В. Друга Балканська війна 1913 р.: ціна амбіцій і стратегічних розрахунків / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : зб . наук. праць. – 2014. – Вип. 35 (328). – С.21–29.
 15. Сухушина О. В. Світло і присмерк першої Балканської війни 1912–1913 рр. / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки: Зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 35 (288). – С.47–58.
 16. Сухушина О. В. Франц Фердинанд д’Есте: деякі штрихи до біографії та поглядів у контексті внутрішньої і зовнішньої політики Австро-Угорщини / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : зб. наук. пр. – Вип. 35. – 2014. – С. 7–21; – Вип. 2. – 2016. – С. 40–50.
 17. Хейстингс М. Первая мировая война: Катастрофа 1914 года / Макс Хейстингс; пер. с англ. – М., 2014.
 18. Шарый А., Шимов Я. Корни и корона: Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи / А. Шарый, Я. Шимов. – М., 2011.
 19. Шацило В.К. Первая мировая война 1914–1918 . Факты. Документы / В. К. Шацило. – М., 2003.