Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 (1918 р. – початок XXI ст.)

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

4

8

3

108

20

-

-

24

64

4

іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Овчаренко Олександр Ілліч, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, тести, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен знати:

 • основні етапи міжнародних відносин від завершення Першої світової війни (1914–1918 рр.) до початку XXI століття;
 • основні наслідки Першої світової війни і її вплив на міжнародні відносини, спроби створення принципово нового світопорядку, заснованого на Версальсько-Вашингтонській системі; довести її суперечливість і слабкість, а також причини краху;
 • сутність глобального політико-ідеологічного розколу в міжнародній системі і розвиток протистояння між СРСР та капіталістичними світом;
 • основний зміст міжнародних відносин в період Другої світової війни (1939–1945 рр.);
 • протиріччя повоєнного мирного врегулювання (1945–1946 рр.);
 • створення Ялтинсько-Потсдамської системи і головні риси міжнародних відносин в період «холодної війни»;
 • розпад біполярної структури (1991–1996 рр.);
 • особливості інтеграційних процесів у післявоєнний період;
 • особливості «плюралістичної однополярності» (1997 р. – початок ХХІ століття);
 • основний зміст зовнішньої політики України в 1991–2017 рр.
 • специфіку зовнішньої політики провідних країн Європи та світу;
 • роль історичних постатей, які вплинули на визначення принципів та напрямів міжнародних відносин впродовж ХХ – початку ХХІ століття;
 • провідні міжнародні організації та напрямки їх діяльності;
 • хронологію важливих історичних подій і явищ напередодні, під час та після Першої та Другої світових війн, міжнародних відносин на зламі століть і на початку ХХІ століття;

 

 Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами, що мають відношення до курсу історії міжнародних відносин (1918 р. – початок ХХІ ст.);
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших подій і явищ в міжнародних відносинах впродовж ХХ  – початку ХХІ століття;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння аналізувати основні риси міжнародного світопорядку і головні глобальні процеси сучасності.
 • викладати курси з історії міжнародних відносин у середніх навчальних закладах;
 • здійснювати аналіз сучасного міжнародного становища та поточних міжнародно-політичних проблем, які торкаються інтересів України.
 • уміння застосовувати набуті знання історії міжнародних відносин впродовж ХХ – початку ХХІ ст. у контексті співвідношення історії України із світовою.

 

Змістові модулі

 • Міжнародні відносини в період міжвоєнного двадцятиріччя і в роки

   Другої світової війни (1918–1945 рр.).

 • Міжнародні відносини в другій половині XX – на початку XXI ст.

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. «Холодна війна» (1946–1991 рр.). Документи і матеріали. Навчальний посібник ля студентів вищих навчальних закладів / Упорядник О. І. Овчаренко. – Черкаси, 2013.
 2. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров / Под. Ред. Ю. Косова. – СПб, 2012.
 3. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров / Под. Ред. Ю. Косова. – СПб., 2012.
 4. Міжнародні відносини та світова політика / Кер. авт. колективу В. Ю. Крушинський, за ред. В. А. Манжоли. – К., 2010.
 5. Міжнародні відносини ХХ століття: Навчальний посібник. / О. А.Коппель, О. С. Пархомчук, 4-є видання. – К., 2008.
 6. Овчаренко О. Історія міжнародних відносин (1918 р. – початок ХХІ ст.): Навчально-методичний посібник для студентів денного відділення науково-навчального інститут історії і філософії / О. Овчаренко. – Черкаси, 2014. – 305 с.
 7. Овчаренко О. І. Двохполюсність світу і «холодна війна» (1946 – 1991 р.): навч.-метод. посіб. до спецкурсу для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Овчаренко. – Черкаси, – 172 с.
 8. Системная история международных отношений в двух томах / Под ред. А. Д. Богатурова. Т. 1. События 1918–1945 годов,  Т. 2. События 1945–2003 годов. –  М., 2007.
 9. Системная история международных отношений: в 4 т. События и документы. 1918–2000 / Отв. ред. А. Д. Богатуров. Т.1. События. 1918–1945. – М., 2000; Т. 3. События. 1945–2003. –  М., 2003.

 

Додаткова:

 1. Дорошенко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору / М. С. Дорошенко. – К., 2011.
 2. Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навчальний посібник. 2-ге вид., виправлене і доповнене / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К., 2012.
 3. Країнознавство : підручник / В. П. Крижанівський, М. С. Дорошко, В. І. Головченко та ін., за ред. проф. М. С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і допов. –  К., 2012,  
 4. Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи та Північної Америки: навч. посіб. / Дорошко М. С., Крижанівський В.П., Кривонос Р.А., Сербіна Н.Ф. − К., 2012.
 5. Крушинський В. Ю., Манжола В. А. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин : факти, події, коментарі. – К., 2010.  
 6. Матвієнко В. М. Дипломатична історія України (1923–1993 роки): навчальний посібник / Матвієнко В. М. Головченко В. І. – К., 2012.
 7. Матвієнко В. М. Дипломатична історія України. – Кн.2 (кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття) / В. М. Матвієнко, В. І. Головченко, В. Ф. Соддатенко. – К., 2010. 
 8. Мировые войны в истории человечества (к 100-летию начала Первой и 75-летию Второй мировых войн) : монография / [Троян С. С., Гловко Н. Л., Фисанов В. П. и др.]; науч. ред. С.С. Троян. – К., 2016.
 9. Овчаренко О. І. Роль політики більшовицького керівництва в загостренні протиріч з Великою Британією і розторгненні нею дипломатичних відносин з СРСР (1920-ті роки) / О. І. Овчаренко // Вісник Черкаського університету.  Серія історичні науки: [зб. наук. ст.]  – Черкаси. Вип. 9 (202). – 2012.  – С. 124–140.   
 10. Овчаренко О. І. Дуалізм зовнішньої політики Радянської Росії та розбіжності в більшовицькому керівництві з визначення позиції на Генуезькій конференції 1922 р. / О. І. Овчаренко // Вісник Черкаського університету.  Серія історичні науки: [зб. наук. ст.]  – Черкаси. – Вип. 35 (288). – 2012.  – С. 96–107.   
 11. Овчаренко О. І. Рапалльский вибір / О. І. Овчаренко // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А.. – Вип. 7. –    – С. 358–361.
 12. Овчаренко О. І. Локарнські угоди 1925 року: передумови і мотиви реконструкції Версальської системи / О. І. Овчаренко // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Вип. 35 (368). – 2015. – С. 33–43.
 13. Овчаренко О. І. Демілітаризація Рейнської зони і Рейнська криза 1936 року / О. І. Овчаренко // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. Зб. наук. пр. – Вип. № 2. – 2016. – С. 71–85.
 14. Овчаренко О. І. Радянська Росія і революційні події в країнах Центральної та Східної Європи (1917–1923 рр.) / О. І. Овчаренко // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. Зб. наук. пр.  / О. І. Овчаренко // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. Зб. наук. пр. – Вип. № 1. – 2017. – С. 73–88.
 15. Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій: Колективна монографія / Наукова редакція д. і. н., проф.. С. С. Трояна. – К., 2017.Сич О. Доба «холодної війни» : основні тенденції світового розвитку. Навчальний посібник / О. Сич, А. Мінаєв. – Чернівці 2008.
 16. Страноведение: учебник / Дорошко Н.С., Есдаулетова А.М., Крыжановский В.П. и др. (под. ред Н.С. Дорошко). − Астана, 2012.
 17. Сухушина О. В. Світло і присмерк першої Балканської війни 1912–1913 рр. / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки: Зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 35 (288). – С.47–58.
 18. Сухушина О. В. Друга Балканська війна 1913 р.: ціна амбіцій і стратегічних розрахунків / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : зб . наук. праць. – 2014. – Вип. 35 (328). – С.21–29.
 19. Сухушина О. В. Франц Фердинанд д’Есте: деякі штрихи до біографії та поглядів у контексті внутрішньої і зовнішньої політики Австро-Угорщини / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : зб. наук. пр. – Вип. 35. – 2014. – С. 7–21.
 20. Сухушина О. В. Франц Фердинанд д’Есте: деякі штрихи до біографії та поглядів у контексті внутрішньої і зовнішньої політики Австро-Угорщини / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2. – 2016. – С. 40–50.
 21. Торкунов А. Современные международные отношения. Учебное пособие / А. Торкунов, А. Мальгин. – М., 2012.
 22. Торкунов А., Наринский М. (ред.) История международных отношений. Т. 3. Ялтинско-Потсдамская система. – М., 2012.
 23. Яковенко Н.Л. Велика Британія в міжнародних організаціях / Н. Л. Яковенко. – К., 2011.