Методичне забезпечення навчального процесу

 

ДВОПОЛЮСНІСТЬ СВІТУ І «ХОЛОДНА ВІЙНА» (1946 –  1991 рр.)

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

4

8

1,5

54

10

-

-

12

32

2

іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Овчаренко Олександр Ілліч, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, тести, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен знати:

 • основні напрямки історіографії «холодної війни»;
 • історичні передумови і причини загострення протистояння  між  СРСР і США та формування біполярної системи в міжнародних відносинах;
 • основні доктрини «холодної війни» і їх трансформацію;
 • структурне оформлення двохблокової системи і його зміст;
 • основні чинники, що спонукали зниження рівня конфронтаційного протистояння, перехід до розрядки і завершення «холодної війни»;
 • розклад ялтинсько-потсдамського порядку і завершення «холодної війни».

 Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами, що мають відношення до курсу двополюсність світу і «холодна війна» (1946–1991 р.);
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших подій і явищ періоду «холодної війни»                                  (1946–1991 рр.);
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння аналізувати основні чинники, що справили вплив на складну еволюцію процесу конфронтації і «холодної війни»;
 • викладати курси з питань двополюсністі світу і «холодна війна»                  (1946–1991 р.) у середніх навчальних закладах;
 • уміння застосовувати набуті знання історії двополюсністі світу і «холодної війні» (1946–1991 р.) у контексті співвідношення історії України із світовою.

Рекомендована література

Основна:

 1. «Холодна війна» (1946–1991 рр.). Документи і матеріали. Навчальний посібник ля студентів вищих навчальних закладів / Упорядник О.І. Овчаренко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013.
 2. БогатуровА.Д. История международных отношений. 1945–2008: учеб. пособие для студентов вузов / А.Д. Богатуров, В.В. Аверков. – М., 2010.
 3. Міжнародні відносини та світова політика / Кер. авт. колективу В. Ю. Крушинський, за ред. В. А. Манжоли. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. .
 4. Міжнародні відносини ХХ століття: Навчальний посібник. / О. А.Коппель, О. С. Пархомчук, 4-є видання. – К.: ФАДА, ЛТД, 2008.

Додаткова:

 1. Зубок В. М. Неудавшаяся империя : Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева / В. М. Зубок; пер. с англ. М. Мусиной. – М., 2011.
 2. Кадырова Л. А. Концептуальные подходы зарубежной историографии к исследованию начального этапа «холодной войны» / Л. А. Кадырова // Российский научный журнал. Серия: «Гуманитарные науки». – 2011. – № 3.
 3. Кадырова Л. А. Отечественная историография начального периода «холодной войны»: эволюция концептуальных подходов / Л. А. Кадырова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: «История России». – М., 2011. – № 2.
 4. Кадырова Л. А. Сотрудничество стран-участников Организации Варшавского договора в оценках отечественных историков постсоветского периода / Л. А. Кадырова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: «История и политические науки». – М., 2011. – № 3.
 5. Крушинський В. Ю., Манжола В. А. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин : факти, події, коментарі / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010.
 6. Овчаренко О. І. Двохполюсність світу і «холодна війна» (1946 – 1991 р.): навч.-метод. посіб. до спецкурсу для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Овчаренко. – Черкаси,
 7. Победители и побежденные. От войны к миру. СССР, Франция, Великобритания, Германия, США (1941–1950). – М., 2010.
 8. Рукавишников В.О. Холодная война, холодный мир. Общественное мнение в США и Европе о СССР / России, внешней политике и безопасности Запада / В. О. Рукавишников. – М., 2005.
 9. Сич О. Доба «холодної війни» : основні тенденції світового розвитку. Навчальний посібник / О. Сич, А. Мінаєв. – Чернівці: «Рута», 2008.