Методичне забезпечення навчального процесу

 

ЦІННОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

3

5

3

90

20

 

 

18

52

4

Залік.

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Терещенко Тетяна Вадимівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • виробити комплекс понять і категорій, що використовуються в системі гуманітарних дисциплін, що досліджують європейську цивілізацію;
 • знати основні етапи розвитку європейської цивілізації, доленосні події, що визначали її поступ;
 • розуміти основні риси та особливості, що притаманні складовим європейської цивілізації в різних аспектах і галузях її минулого та сучасного буття.

Компетентності студента:

 • здатність виокремлювати найбільш значущі цивілізаційні прояви, що об’єднують певні країни та народи в єдину історико-культурну, суспільно-політичну та ментальну цілісність;
 • вміння визначати самобутність окремих складових європейської цивілізації;
 • уявляти шляхи розвитку, проблеми і перспективи європейської сім’ї народів;
 • здатність використовувати здобуті знання для оцінки явищ і процесів, що мають загальноєвропейське цивілізаційне значення.

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Витоки цінностей європейської цивілізації.

Тема 1. Основні етапи розвитку європейської цивілізації.

Тема 2. Європа в історичному часі.

Тема 3. Духовна основа Європи. Християнство і свобода совісті.

Тема 4. Становлення європейського культурно-інформаційного простору.

Змістовий модуль 2.  Цінності сучасної Європи.

Тема 5. Громадянське суспільство і правова держава.

Тема 6. Демократія і парламентаризм.

Тема 7. Європейська інтеграція.

Тема 8. Збереження європейської культурної спадщини.

Тема 9. Національні цінності та загальноєвропейська ідентичність.

 

Рекомендована література

 

Базова:

 1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Р.Ф. Абдеев. – М. : ВЛАДОС, 1994. – 336 с.
 2. Аболин В.А. Всемирный и европейский федерализм : вероятные переспективы / В.А. Аболин // Полис. – 1994. – № 5. – С. 142–148.
 3. Аксиология : частное и общее. Наука и ценности. – Новосибирск, 1987. – 110 с.
 4. Алексеев В.Г. Бегом от Европы? / В.Г. Алексеев. – Х. : Факт, 2008. – 240 с.
 5. Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности / В.Г. Алексеева // Психологический журнал. – 1984. – 5. – № 5. – С. 63–70.
 6. Анисимов С.Ф. Духовные ценности : производство и потребление / С.Ф. Анисимов. – М. : Мысль, 1988. – 255 с.
 7. Араб-Оглы Э.А. Европейская цивилизация и общечеловеческие ценности / Э.А. Араб-Оглы // Вопросы философии. – 1990. – № 8. – С. 10–12.
 8. Афанасьев М.С. Социальные ценности и ценностная ориентация личности / М.С. Афанасьев. – М., 1990. – 211 с.
 9. Байер С. Історія пан’європейського руху / С. Байер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://paneuropa.org.ua/content/view/13/33/
 10. Бакиров B.C. Ценностное сознание / B.C. Бакиров. – X., 1985. – 224 с.
 11. Бакрадзе А.Т. Ідеал людяності і цінності людського життя / А.Т. Бакрадзе // Філософська думка. – 1989. – № 2. – С. 17–23.
 12. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация : Западные теории и концепции : учеб. пособ. для студентов вузов / Г. П. Бакулев. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 176 с.
 13. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования : пер. с англ. / Д. Белл. – М., 2004. – 788 с.
 14. Бжезінскі Збігнєв Велика шахівниця / Збігнєв Бжезінскі. – Львів–Івано-Франківськ, Лілея-НВ, 2000. – 236 с.
 15. Бибикова О.П. Мусульмане в странах Старого Света / О.П. Бибикова [Електронний ресурс] / О.П. Бибикова. – Режим доступу : http : //www.perspektivy.info/oykumena/europe/musulmane_v_stranah_starogo_sveta_2008- 1-15-56-3.htm.
 16. Блюмкин А. А. Мир моральных ценностей / А. А. Блюмкин. – М. : Знание, 1981. – 64 с.
 17. Богомолов А. С. Опредмечивание, ценности и социологическое познание / А. С. Богомолов // Социологические исследования. – 1975. – № 12. – С. 36.
 18. Борзенко И.М. Основы современного гуманизма : Уч. пособ. / И.М. Борзенко, В.А. Кувакин, А.А. Кудишина. – М. : РГО, 2002. – 389 с.
 19. Боршарт К.-Д. Абетка законодавства європейського співробітництва / К.-Д. Боршарт ; пер. з англ. пер. англ. В. Мардак. – К. : Представництво Європейської Комісії в Україні, 2001. – 112 с.
 20. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVII ст. / Ф. Бродель. – К. : Основи, 1995. – Т. 1. Структура повсякденності : можливе і неможливе. – 543 с.
 21. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. / Ф. Бродель. – К. : Основи, 1997. – Т. 2. Ігри обміну.  – 585 с.
 22. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. / Ф. Бродель. – К. : Основи, 1998. – Т. 3. Час світу. – 631 с.
 23. Вартанова Е. Информационное общество в стратегии Европейского Союза [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.e-ukraine.biz/index.html
 24. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К. : Основи, 1994. – 261 с.
 25. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII–XVI века / Б.Р. Виппер. – М. : Искусство, 1977. – Т. I–II. – 224 с.
 26. Вишняков А. Наднаціональність в праві Європейського Союзу / А. Вишняков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. comparativelaw. kiev.
 27. Габермас Ю. Залучення іншого : Студії з політичної теорії / пер. з нім. Андрій Дахній; наук. ред. Борис Поляруш. – Львів : Астролябія, 2006. – 416 с.
 28. Гавриков Д. Европейский Союз как территория противоречий // Мировая экономика и междунар. отношения. – № 12. – № 7. – С. 88–95.
 29. Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002 рр.) / В.П. Газін, С.А. Копилов. – К. : Либідь, 2004. – 624 с.
 30. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения / Э. Гарэн. – М. : Прогресс, 1986. – 400 с.
 31. Глобальные вызовы и Европа / под ред. Т. Кондратьевой, М. Новоженовой. – М., 2003. – 208 с.
 32. Головаха Є. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі : за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005–2009 / Є. Головаха, А. Горбачик. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – 118 с.
 33. Головных Г. Я. Ценностные ориентации и перестройка общественного сознания / Г. Я. Головных // Философ. науки. – 1989. – № 6. – С. 85–89.
 34. Грищенко О. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002. – 203 с.
 35. Дейвіс Н. Європа : Історія / пер. з англ. П. Терещенко, О. Каваленко. – К. : Основи, 2001 – 1463 с.
 36. Деминцева Е.Б. Иммигрантские сообщества : опыт Франции [Електронний ресурс] / Е.Б. Деминцева // Россия в глобальной политике. – 2006. – № 5. – С. 14–22. Режим доступу : http ://www.globalaffairs.ru/numbers/22/6343.html.
 37. Докучаев И.И. Ценность и экзистенция. Основоположения исторической аксиологии культуры / И.И. Докучаев. – М. : Наука, 2009. – 595 с.
 38. Дробницкий О. Г. Ценность // Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С. 230.
 39. Дробницкий О.Г. Моральная философия / О.Г. Дробницкий. – М. : Гардарики, 2002. – 523 с.
 40. Европейское культурное многообразие и самобытность [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.echr.ru/ coe/ activity/ 800_europeans _13.htm
 41. Норберт Еліас Процес цивілізації : Соціогенетичні і психогенетичні дослідження / Норберт Еліас. – К. : Альтернативи, 2003. – 672 с.
 42. Ерасов Б. Цивилизации. Универсалии и самобытность / Б. Ерасов. – М., 2002. – 524 с.
 43. Європейський Союз : політика, економіка, право : Навч. посіб. – Л. : Львівський національний ун-т, 2005. – 532с.
 44. Зарин В. А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX ст. : Записки концепции общественного развития и становления мирового рынка / В. А. Зарин – М., 1991. – 261 с.
 45. Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. – М. : Политиздат, 1986. – 221 с.
 46. Борко Ю. А. От европейской идеи к единой Европе / Ю. А. Зорко. – М., 2003. – 464 с.
 47. Ильясов Ф. Н. Архетипы поло-репродуктивного поведения и конфликт западноевропейской и азиатской цивилизаций / Ф.Н. Ильясов // Человек. – 2005. – № 2. – С. 113–120.
 48. Иноземцев В. В поисках идентичности : европейская социокультурная парадигма / В. Иноземцев, Е. В. Кузнецова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2002. – № 6. – С. 3–14. 
 49. Ионов И.Н. Теория цивилизаций. От античности до конца XIX века / И.Н. Ионов, В.М. Хачатурян. – СПб. : Алетейя, 2002. – 384 с.
 50. Ислам в Европе и в России : сб. ст. / сост. и отв. ред. Е.Б. Деминцева. – М. : Изд. Дом Марджани, 2009. – 240 с.
 51. Историко-культурные основания европейской цивилизации. – М. : ИНИОН РАН, 1992. – 108 с.
 52. Каган М.С. Философия теории ценности / М.С. Каган. – СПб. : Петрополис, 1997. – 205 с.
 53. Кастельс М. Информационная эпоха : экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : Аспект-Пресс, 2000. – 400 с.
 54. Кирьякова А. В. Теория ориентации личности в мире ценностей. Монография / А. В. Кирьякова. – Оренбург, 1996. – 188 с.
 55. Ковалевський В.В. «Міжнародні організації» : навч. посіб. для вищих навчальних закладів / В.В. Ковалевський. – К. : ЦУЛ, 2003. – 288 с.
 56. Коган М.С. Философская теория ценности / М.С. Коган. – СПб : Петрополис, 1997. – 205с.
 57. Конвенція з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.). Охорона культурної спадщини : зб. міжнар. док. – К. : АртЕк, 2002. – 106 с.
 58. Континент Європа : наук. зб., присвячений 80-річчю виходу у світ праці Освальда Шпенглера «Занепад Європи» / ЛНУ ім. І. Франка; філософський ф-т. – Львів, 2000. – 175 с.
 59. Копійка В.В. Європейський Союз : заснування і етапи становлення : навч. посіб. / В.В. Копійка, Т.І.Шинкаренко. – К. : Ін Юре, 2001. – 448 с.
 60. Кувакин В.А. Гуманистическая антропология и учение о ценностях / И.М. Борзенко, В.А. Кувакин, А.А. Кудишина // Человечность человека : Основы современного гуманизма. – М. : РГО, 2005. – С. 151–180.
 61. Кувакин В.А. Твой рай и ад : Человечность и бесчеловечность человека (Философия, психология и стиль мышления гуманизма) / В.А. Кувакин. – СПб. : Алетейа, М . : Логос, 1998. – 360 с.
 62. Кудрявцев А. Мусульмане во Франции / А. Кудрявцев // Россия и мусульманский мир. – 2002. – № 11. – С. 155– 68.
 63. Культурна спадщина людства : збереження та використання : навч. посіб. / В.І. Акуленко, І.П. Магазинщикова, М.І. Моздир, О.О. Тарасенко. – Львів, 2002. – 160 с.
 64. Культурная политика в Европе : выбор стратегии и ориентиры : сб. матер. / сост. Кузьмин Е. И., Фирсов В. Р.; Рос. нац. б-ка. – М. : Либерея, 2002. – 237 с.
 65. Культурологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є.А. Подольська. – Х. : Золоті сторінки, 2003. – 248 с.
 66. Курбанов Р. Правовая логика мусульманских меньшинств [Електронний ресурс] / Р. Курбанов. – Режим доступу : http : //www.muslimblog.ru/publ/avtory/ruslan_kurbanov/pravovaja_logika_musulmanskikh_ menshinstv_medinskaja_ili_mekkanskaja/10-1-0-83.
 67. Лапин Н. И. Ценности как компоненты социокультурной эволюции современного общества // Социологические исследования. – 1994. – № 5. – С. 58.
 68. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф ; пер. с франц. Е. И. Лебедевой [и др.] – М. : Издательская группа Прогресс, 1992. – 376 с.
 69. Леонтьев Д. А. Жизненный мир человека и проблема ценностей // Психологический журнал. – 1992. – №2. – С. 13.
 70. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций. – М., 1992. – 120 с.
 71. Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие : опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С. 4–36.
 72. Луис Б. Ислам и Запад / Б. Луис. – М. : ББИ, 2003. – 320 с.
 73. Лукьянов В.Г. Изучение проблемы ценностей в современной философии // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века : Материалы международной науч. конференции. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium».– СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – Вып. № 12. – C. 221–224.
 74. Мак-Ніл В. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства : пер. з англ. – К., 2002. – 663 с.
 75. Макрохристиянський світ в єпоху глобалізації / під. ред. Ю. Н. Пахомова, Б. В. Павленко. – К. : Наукова думка, 2007. – 691 с.
 76. Малахов В. А. Культура и человеческая целостность. – К., 1994. – 234 с.
 77. Малахов В.А. Цінність як категорія культури // Філос думка. – 1982. – № 5. – С. 76–85.
 78. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – К. : Кобза, 2003. – 528 с.
 79. Мармазов В.Є. Рада Європи : політико-правовий механізм інтеграції / В.Є. Мармазов, І.С. Піляєв. – К. : Юридична книга, 2000. – 472 с.
 80. Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии : уровни, темпы и факторы экономического развития // Восток. – 1991. – № 6. – С. 68.
 81. Мітряєва С.І. Європейська безпека і Україна : навч. посіб. – Ужгород : Ліра, 2008. – 222 с.
 82. Моисеев Н.Н. Современный антропогенез, цивилизационные разломы. Эколого-политологический анализ // Вопросы философии. – 1995. – №1. – С. 3–30.
 83. Моральные ценности личности / под ред. А. И. Титаренко, Б. О. Николаевичева. – М. : МГУ, 1994. – 237 с.
 84. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. – К. : Основи, 2003. – 436 с.
 85. Орлов Б. Европа с человеческим лицом // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2005. – № 12. – С. 67–75.
 86. Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас. – Нью-Йорк : ООЧСУ, 1965. – 158 с.
 87. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства : навч. посіб. / відп. ред. та автор вст. слова С. Кримський. – К. : Либідь, 2001. – 360 с.
 88. Політика європейської Інтеграції / під ред. В.Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2007. – 512 с.
 89. Попов С. И. Проблема происхождения и функционирования понятия «ценность» в социологии // Социологические исследования. – 1979. – №3. – С. 35.
 90. Посельський В. Європейський Союз : інституційні основи європейської інтеграції. – К. : Смолоскип, 2002. – 168 с.
 91. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу : Навч. посіб. – К. : Таксон, 2005. – 280 с.
 92. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика : Навч. посіб. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – К. : Знання, 2008. – 663 с.
 93. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.; К. : Ваклер : Рефлбук, 2001. – 656 с.
 94. Прилуцька А.Є. До проблеми європейської ідентичності // Матеріали доповідей і виступів Міжнародної науково-теоретичної конференції «Україна в контексті євроінтеграції», 1–23 грудня 2005 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – С. 204–206.
 95. Рассел Б. Історія західної філософії / пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. – К. : Основи, 1995. – 759 с.
 96. Рашковский Е. Европа : внутренний облик и глобально-историческая динамика // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2005. – № 12.
 97. Рекомендації щодо захисту культурної та природної спадщини на національному рівні. Правові акти з охорони культурної спадщини. – К., 1995. – 176 с.
 98. Розин Я. А. К вопросу о природе ценностных явлений / Я. А. Розин // Философ. науки. – 1989. – № 6. – С. 89–93.
 99. Розов Н.С. Ценности в проблемном мире : философские основания и социальные приложения Конструктивной аксиологии / Н.С. Розов. – Новосибирск : Изд-во Новосибирского университета. – 1998. – 292 с.
 100. Рубинский Ю. Европейские ценности / Ю. Рубинский // Вестник Европы. – 2009. – № 26– 7. – С. 26.
 101. Ручка А.А. Социальные ценности и нормы. – К., 1976. – 253 с.
 102. Ручка А.А. Ценностный подход в системе социологического знания. – К. : Наукова думка, 1987. – 156 с.
 103. Сайт Представництва Європейської Комисії в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.delukr.ec.europa.eu/.
 104. Сравнительное изучение цивилизаций : хрестоматия / сост. Б.С. Ерасов. – М : Аспект Пресс, 1988. – 556 с.
 105. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации : учебн. пособ. – СПб. : Изд-во Михайлова, 2002. – 461 с.
 106. Сорокин П. Социальная и культурная динамика : Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права, и общественных отношений – СПб. : Изд-во РХГИ, 2000. – 1054 с.
 107. Столович Л.Н. Природа эстетической ценности / Л.Н. Столович. – М. : Политиздат, 1972. – 271 с.
 108. Терещенко Ю.Л. Україна і європейський світ : Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. / Ю.Л. Терещенко. – К. : Перун 1996. – 496 с.
 109. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Ф. Тоді. – К. : К.1.С., 2001. – 136 с.
 110. Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії : в 2-х т.– К. : Основи, 1995. – Т. 1. – 614 с.
 111. Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії : в 2-х т.– К. : Основи, 1995. – Т. 2. – 406 с.
 112. Тоффлер Э. Третья волна. – М. : Изд-во АСТ, 2002. – 776 с.
 113. Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры – Л. : ЛГУ, 1960. – 156 с.
 114. Философия и ценностные формы сознания. – М., 1978. – 248 с.
 115. Філіпенко А.С. Світова економіка // А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков. – К. : Либідь, 2002. – 582 с.
 116. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М. : ООО Издательство АСТ : ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 588 с.
 117. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с.
 118. Хантінгтон С. Новий світовий порядок у XXI столітті : глобальні тенденції та їх значення для України // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 7. – С. 7–10.
 119. Харчева А.Г. Проблема ценности в философии /.А.Г. Харчева – М.-Л. : Наука. – 1966. – 256 с.
 120. Херст Д. Кратчайшая история Европы. Самый полный и самый краткий справочник. – М. : Рипол Классик, 2011. – 272 с.
 121. «Цивилизационная модель» международных отношений и ее импликации [Електронний ресурс] // Русский архипелаг. – Режим доступу : http ://www.archipelag.ru/geopolitics/stolknovenie/clash2/226/
 122. Цивилизационная структура современного мира : в 3 т.– М., 2006. – Т. 1. – 685 с.
 123. Цивилизация. Восхождение и слом : Структурообразующие факторы и субъекты цивилизационного процесса. – М., 2003. – 456 с.
 124. Чернов А.А. Становление глобального информационного общества : Проблемы и перспективы. – М., 2003. – 232 с.
 125. Чухина Л.А. Человек и его ценностный мир в религиозной философии. – Рига, 1991. – 303 с.
 126. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция : учебн. пособ. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 400 с.
 127. Широкова И.Г. История цивилизаций. – М. : Издательство ПРИОР, 1999. – 192 с.
 128. Шлегель К. Европа – пограничная страна / К. Шлегель // Вестник Европы. – 2003. – № 9. – С. 56–60.
 129. Шпенглер О. Закат Европы : Очерки морфологии мировой истории / пер. с нем. К. А. Свасьян. – М. : Мысль, 1998. – 663 с.
 130. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. – 203 с.
 131. Ясперс К. Смысл и назначение истории : пер. с. нем. – М. : Политиздат, 1991. – 527 с.

 

Джерела:

 1. The future of the European Union – Laeken Declaration [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/int/ futurum/documents/offtext/doc151201_en.htm
 2. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML
 3. Амстердамский договор [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.comparativelaw.kiev/ua/
 4. Договор о Европейском союзе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.comparativelaw.kiev/ua/eu_treaties/ rus_maastricht.txt
 5. Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.comparativelaw.kiev/ua/eu_treaties/treaty_eccs_paris.txt
 6. Договор об учреждении Европейского экономического сообщества с изменениями, внесенными последующими договорами, Рим, 25 марта 1957 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.comparativelaw.kiev/ua/eu_treaties/ rus_eec_treaty.txt
 7. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/
 8. Ніццький договір [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.comparativelaw.kiev/ua
 9. От союза государств к федерации – размышления о конечной цели европейской интеграции. Речь Федерального министра иностранных дел Германии Йошки Фишера 12 мая 2000 г. в Берлинском университете имени Гумбольда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://germany.org.ru/ru/politik/rede3.html
 10. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України. Неофіційний переклад Представництва Європейської Комісії в Україні Політика і час. – 2000. – № 3–4.
 11. Спільна стратегія ЄС щодо України. Робочий план Головуючої (Підготовлено Португалією, головуючою в ЄС країною (січень–червень 2000 р.)) Неофіційний переклад з англ. // Політика і час. – 2000. – № 3–4.
 12. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www/europexxi.kiev.ua/ukrainian/ukraine_eu/020.html