Методичне забезпечення навчального процесу

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (1918 р. – початок ХХІ ст.)

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

4

VІІ

6

216

46

 

 

44

126

4

Іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладачі – Овчаренко Олександр Ілліч, кандидат історичних наук, доцент, Терещенко Тетяна Вадимівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вибудовувати хронологію важливих історичних подій і явищ новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки після Першої світової війни до сучасності;
 • окреслювати основні етапи суспільно-політичних та соціально-економічних процесів та пояснювати їх сутність;
 • відтворювати спільні і відмінні риси їх історичного розвитку;
 • класифікувати і характеризувати соціальні явища і процеси;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;
 • знати хронологію найголовніших подій і політичної географії країн цих регіонів, джерела і літературу з проблем курсу.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення;
 • викладати сучасну історію цих країн в середніх школах та професійно-технічних училищах;
 • працювати в експериментально-аналітичних підрозділах, спрямованих на вивчення внутрішньої і зовнішньої політики зарубіжних країн, в складі державних установ, засобів масової інформації, підприємницьких структурах.
 • здійснювати самостійний фаховий аналіз сучасного політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки їх зовнішньої політики,

Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Провідні країни Західної Європи і США в 19181939 рр.

Тема 1.1.

Тема 1. Новітня історія та її головні закономірності.

Тема 2. Німеччина (1918–1939 рр.)

Тема 3. Великобританія (1918–1939 рр.)

Тема 4. Франція (1918–1939 рр.)

Тема 5. Сполучені Штати Америки (1918–1939 рр.)

Тема 6. Італія (1918–1939 рр.)

Модуль 2. Країни Центральної,  Південної та Південно-Східної Європи в 19181939 рр. США і Велика Британія в 1945 на початку ХХІ ст.

Тема 7. Іспанія (1918–1939 рр.)

Тема 8. Австрія (1918–1938 рр.)

Тема 9. Угорщина (1918–1939 рр.)

Тема 10. Румунія (1918–1939 рр.)

Тема 11. Греція (1918–1939 рр.)

Тема 12. Португалія (1918–1939 рр.)

Тема 13. Албанія (1918–1939 рр.)

Тема 14. Канада (1918 р. – 1939 рр.)

Тема 15. Капіталізм у другій половині XX століття – на початку ХХІ ст.

Тема 16. Сполучені штати Америки (1945 р. – поч. ХХІ ст.)

Тема 17. Великобританія (1945 р. – поч. ХХІ ст.)

Модуль 3. Німеччина, Італія, Канада, країни Центральної,  Південної та Південно-Східної Європи після Другої світової війни

Тема 18. Франція (1945 р. – поч. ХХІ ст.).

Тема 19. Федеративна Республіка Німеччина (1945 р. – поч. ХХІ ст.)

Тема 20. Італія (1945 р. – поч. ХХІ ст.)

Тема 21. Канада (1945 р. – поч. ХХІ ст.)

Тема 22. Іспанія (1945 р. – поч. ХХІ ст.)

Тема 23. Португалія (1945 р. – поч. ХХІ ст.)

Тема 24. Греція (1945 р. – поч. ХХІ ст.)

Тема 25. Австрія (1945 р. – поч. ХХІ ст.)

Тема 26. Основні тенденції політичного, економічного та соціального розвитку Угорщини, Румунії і Албанії після другої світової війни.

 

Рекомендована література

 

Джерела і література:

 1. Авербух Р.А. Италия в первой и второй мировых войнах. – М., 1946.
 2. Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе (1917–1990 гг.). – М.,1999.
 3. Аденауэр Конрад. Поездка в Москву // Журналист. – 1991 –№ 2.
 4. Ажаева В.С. Канада : тенденции социально-политического развития. – М., 2001.
 5. Ажаева В.С. Мозаика политической культуры Канады. – М., 1996.
 6. Алатри П. Происхождение фашизма. – М., 1961.
 7. Американские президенты. 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона. – Ростов-на-Дону – Москва, 1997.
 8. Американский империализм в 80-е годы. Закономерности и тенденции развития экономики. – М, 1986.
 9. Андреев В. Аграрно-промышленный комплекс ФРГ: Особенности и проблемы формирования. – М, 1987.
 10. Андреев В.Г. Геополитика и мировые войны XX века. // США – Канада: экономика. политика, культура. – 1999. – № 11.
 11. Аникеева Н.Е. Испания в конце ХХ-начале ХХІ века // Новая новейшая история. – 2006. – № 2.
 12. Антонова Л.А. Штрихи к политическому портрету Джорджа У. Буша // США – Канада : экономика, политика, культура. – 1999.
 13. Ардан Ф. Франция: государственная система. – М., 1994.
 14. Арзаканян М. Последние дни IV республики // Новая и новейшая история. – 1983. – №5, 6.
 15. Арзаканян М.Ц. Жак Ширак – пятый президент Пятой республики // Международная жизнь. – 1995 – №7.
 16. Арзаканян М.Ц. Роковой выстрел Береговуа // Вопросы истории. – 1993. – № 10.
 17. Арзаканян М.Ц. Шарль де Голль // Вопросы истории. – 1991. – № 2–3.
 18. Арзаканян М.Ц.Эдуард Балладюр // Вопросы истории. – 1995. – № 7.
 19. Арсеньев Э.А. Франция: проблемы и политика. Очерки социально-политической жизни. – М., 1978.
 20. Асслэн Ж.-Ш. Экономическая история Франции с XVIІІ в. до наших дней. – М., 1995.
 21. Аудизио В. Именем итальянского народа. – М., 1993.
 22. Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-70-х годов XX века. Очерк истории. – М., 1976.
 23. Ахтамзян A.A. Федеративная Республика Германия в конце XX в. // Новая и новейшая история. – 1999. – № 4.
 24. Байкова А.А. Стачка горняков Великобритании. 1984–1985. – М., 1988.
 25. Бамстед Ричард А. Президент Билл Клинтон // США – Канада : экономика, политика, идеология. – 1993. – № 1.
 26. Барабанов О. Италия после холодной войны: от «средней державы» к «миру протагонистов». – М., 2002.
 27. Баранова Т.Н. Социальная защита испанских трудящихся // Политические исследования. – 1991. – № 6.
 28. Бауер Р. К вопросу о роли советов в Ноябрьской революции в Германии // Новая и новейшая история. – 1957. – № 4.
 29. Бачо Я. Нацизм. – М., 2004.
 30. Безыменский Л.А. Гитлер и германские генералы. – М., 2004.
 31. Белецкий В.Н. Потсдам 1945: история и современность. – М., 1987.
 32. Белоусов А.С. Противоречия и тенденции интернационализации капиталистического производства. – М, 1989.
 33. Белоусов Л.С. Бенито Муссолини, политический портрет // Новая и новейшая история. – 1991. – № 5.
 34. Белоусов Л.С. Италия, молодежь против фашизма, 1919–1945. – М., 1987.
 35. Белоусов Л.С. Муссолини: диктатура и демагогия. – М., 1993.
 36. Белоусова З.С. Франция и европейская безопасность (1929–1939). – М., 1976.
 37. Бендрикова Л.А. Французская историография Народного фронта во Франции. – М., 1983.
 38. Березкин А.В. Октябрьская революция и США 1917–1922 гг. – М., 1967.
 39. Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав. Сб. документов. – М., 1984.
 40. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 2000.
 41. Бирюков О.Д. Ольстер: Кризис британской империалистической политики. 1968–1984. – М., 1985.
 42. Биск И.Я. История повседневной жизни в Веймарской республике. – М., 1992.
 43. Бланк А.С. Коммунистическая партия Германии в борьбе против фашистской диктатуры (1933–1945). – М., 1964.
 44. Блейк Р. Британская перестройка // Мировая экономика и международные отношения (далі МЭМО). – 1989. – № 4.
 45. Блэк Дж. История Британских островов. – СПб., 2008.
 46. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны (1945–1995). – М., 1997.
 47. Богомолов О.Т. Социально-экономические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы. – М., 1996.
 48. Борзенко А. Румынский секундомер бежит быстрее // Наш современник. – 1992. –№ 6
 49. Борисов Ю.В. Советско-французские отношения (1924–1945 гг.). – М., 1964.
 50. Борков Ю.А. Капитализм и общественный прогресс. Драма обновления. Сборник. – М., 1990.
 51. Браунталь Ю. Антиавторитарные движения в Центральной Европе // Советское славяноведение. – 1990. – № 3.
 52. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. – Т.3. – К., 1998.
 53. Бромхед П. Эволюция британской конституции. – М ., 1978.
 54. Бросцат М. Закат тысячелетнего рейха. – М., 2005.
 55. Бросцат М. Тысячелетний рейх. – М., 2004.
 56. Бутенко Р.К., Овчаренко О.І. Статі Л.Д. Всесвітня історія 1918–1945 рр. – Кам’янець-Подільський, 1996.
 57. Буханов В.А. Гитлеровский «Новый порядок» в Европе и его крах. – Екатеринбург, 1994.
 58. Бухарин Н.И. Отношения Советского Союза с социалистическими странами Европы в 1950 – первой половине 1960-х годов // 1956 год : Российско-болгарские научные дискуссии. Сб. статей. – М., 2008.
 59. Бывшие «хозяева» Восточной Европы. Политические портреты. – М., 1995.
 60. Валюженин А.Б. Американский либерализм. Иллюзии и реальности. – М., 1976.
 61. Васильев В.С. Фр. Рузвельт : экономическая  политика в годы  «Великой депрессии» // США –  Канада: экономика, политика, культура. – 2001. – №№ 10, 11.
 62. Васильков Н.П. Экономическая система современной Италии. – М.,1987.
 63. Васильцов С.И. Рабочий класс и общественное сознание: коммунисты в социально-политической структуре Италии. – М., 1983.
 64. Васильченко А. Между Дуче и Гитлером. – М., 2004.
 65. Васютинский В.Н. Франсуа Миттеран // Вопросы истории. – 1993. – № 1.
 66. Вахромеев А. В., Шмелев Б. А. Что происходит в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1992.
 67. Великобритания : Современный монополистический капитализм / под ред. С. П. Мадзоевского и Е. С. Хесина. – М., 1981.
 68. Великобритания: политика, экономика, история. – СПб., 1995.
 69. Венгрия 1956 года. Очерки истории кризиса. – М., 1993.
 70. Виноградов А. Вступление Италии во вторую мировую войну // Вопросы истории. – 1992. – №10.
 71. Виноградов А. Как Италия вышла из второй мировой войны // Вопросы истории. – 2003. – № 4.
 72. Виноградов В. А. Экономические преобразования во Франции накануне XXI в.: опыт критического исследования. – М., 1999.
 73. Виноградов В.Н., Керпещенко Е.Д. и др. История Румынии нового и новейшего времени . – М., 1964.
 74. Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд-Джордж. – М., 1970.
 75. Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. 1922–1982. – Новосибирск, 2000.
 76. Власов С. Н. ФРГ на пороге 90-х гг. : Общество и проблемы. – К., 1989.
 77. Война и революция в Испании 1936–1939 гг. – М., 1968. – Т. 1.
 78. Волков В.К. Революционные преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы //Вопросы истории. – 1990. – № 6.
 79. Волков Ф.Д. Англо-советские отношения (1924–1929). – М., 1958.
 80. Волокитина Т. В. “Холодная война” и социал-демократия Европы. 1944–1948 гг. Очерки истории. – М., 1998.
 81. Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе в 1944–1948 гг. – М., 1993.
 82. Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа (1949–1953) : Очерки истории. – М., 2002.
 83. Воспоминания о Мэгги : Портрет Маргарет Тетчер. – К., 2003.
 84. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953 гг. : В 2-х т. – Новосибирск, 1997. – Т.1. 1944–1948.
 85. Восточная Европа на историческом переломе (Очерки революционных преобразований 1989–1990 гг.). – М., 1991.
 86. Восточная Европа: контуры посткоммунистической модели развития. – М., 1992.
 87. Восточноевропейские страны, 90-е годы. – М, 1992. – Вып. 2.
 88. Восточноевропейский социализм: Становление режима, попытки его модификации, причины краха. – М., 1992.
 89. Вяткин К. Гельмут Коль // Диалог. 1991. – № 46.
 90. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2000. – К., 2000.
 91. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918–1945 рр. – Кам’янець-Подільськ, 1977.
 92. Гайдук В.П. Христианская демократия в Италии (60 – 70-е годы). – М., 1985.
 93. Галкин А.А. Германский фашизм. – М., 1967.
 94. Галкин А.А., Костов В.Н., Красин Ю.А., Меньшиков С.М. Капитализм сегодня: парадоксы развития. – М., 1989.
 95. Гарбузов В.H. Администрация Джорджа У. Буша // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2001. – № 4.
 96. Гарбузов В.Н. Рейган и рейганомика // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2001. – № 2.
 97. Гарбузов В.Н., Богданов Д.Ю. Президент Буш и парадоксы «сострадательного консерватизма» // США Канада : экономика, политика, культура. – 2001. – № 8.
 98. Гарбузов ВН. Консерватизм: понятия и типология (историографический обзор) // Политические исследования. – 1995. – № 4.
 99. Гарси Каселес. Испанский фашизм – истоки и особенности. –Днепропетровск, 1989.
 100. Гарсия Х. Диктатура Примо де Риверы. – М., 1963.
 101. Гарсия Х. Испания Народного фронта. – М., 1957.
 102. Гарсия Х. Испания ХХ века. – М., 1966.
 103. Геевский И.А., Червонная С.А. Национальный вопрос в общественно-политической жизни США. – М., 1985.
 104. Гейден К. Путь НСДАП. Фюрер и его партия. – М., 2004.
 105. Германская история в новое и новейшее время. – В 2 т. – М., 1970.
 106. Германский вопрос в 1945 – 1990-х гг. – К., 1991.
 107. Германское рабочее движение в новейшее время : Сб. статей и материалов. – М, 1962.
 108. Герст В.К. Федеративная Республика Германия под властью Аденауэра. – М., 1958.
 109. Гибианский Л.Я. Идея балканского объединения и планы ее осуществления в 40-е годы XX века // Вопросы истории. – 2001. – №11–12.
 110. Гибианский Л.Я. Коминформ в действии. 1947–1948 // Новая и новейшая история. – 1992 .
 111. Гизевиус Г.Б. Горит рейхстаг // Новая и новейшая история. – 2002. – № 4.
 112. Гинцберг Л.И. Борьба немецких патриотов против фашизма 1939–1945. – М., 1987.
 113. Гинцберг Л.И. На пути в имперскую канцелярию. Германский фашизм рвется к власти. – М., 1972.
 114. Гинцберг Л.И. Рабочее и коммунистическое движение в Германии в борьбе против фашизма (1919–1933 гг.) – М., 1978.
 115. Гинцберг Л.И., Драбкин Я.С. Немецкие антифашисты в борьбе против гитлеровской диктатуры (1933–1945). – М., 1961.
 116. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности / пер.с англ. – М., 1990.
 117. Горбик В. Англійський уряд і монополії в післявоєнні роки // УІЖ. – 1973. – №8.
 118. Горбик В.О. Британія: суперечності і проблеми. – К., 1980.
 119. Городецкая И.Е. Великобритания: избиратели, выборы, партии: 1945–1970. – М.,1974.
 120. Государственно-монополистический капитализм. – М., 1975.
 121. Государство и экономика развитых капиталистических стран в 80-х годах. – М., 1989.
 122. Грамши А. Избранные произведения: В 3-х тт. – М., 1957. – Т. 1.
 123. Гренвилл Дж . История XX века. Люди. События. Факты. – М., 1999.
 124. Грибин Н.П. Трагедия Ольстера. – М., 1983.
 125. Григорьев А. Д. Эффективность общественного производства в США, Японии и ФРГ. Соревнование двух систем. – М., 1988.
 126. Грушин И. От нерушимой дружбы до тотального разрыва // Международная жизнь. – 1992. – № 2.
 127. Гулевич В.Н. Класи і політичні партії ФРН. – К., 1975.
 128. Гурвич С.Н. Рабочее движение и Левый блок во Франции (1921–1926). – М., 1966.
 129. Гурович П.В. Английское рабочее движение накануне второй мировой войны. – М., 1967.
 130. Гурович П.В. Всеобщая стачка в Англии 1926 г. – М., 1959.
 131. Гурович П.В. Подъем рабочего движения в Англии в 1918–1921 гг. – М., 1956.
 132. Давидович Д.С. Революционный кризис 1923 г. в Германии и Гамбургское восстание. – М., 1963.
 133. Давидсон А.Б. Ключевая проблема ХХІ столетия : последствия распада империй // Новая новейшая история. – 2006. – № 2.
 134. Давлєтов О. Ваймарська республіка в Німеччині (1919–1933рр.) // Історія України. – 2003. – № 43.
 135. Давлєтов О. Основні правові акти державно-конституційного розвитку Ваймарської Республіки // Історія в школі. – 2001. –№5.
 136. Дамс Х.Г. Франсиско Франко. – Ростов-на-Дону, 1999.
 137. 23 августа 1944 г. в Румынии // Новая и новейшая история. – 1991. – № 6.
 138. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (1939–1945). – М., 1995.
 139. Движение Сопротивления в Западной Европе. – Т. 1–2. – М., 1990.
 140. Дедерикс М.Р. Хиллари Клинтон и власть женщин. – М., 1995.
 141. Деларю Ж. История гестапо. – М., 2004.
 142. Дем’яненко Б. Порівняльний аналіз фашистської та сталінської моделі тоталітаризму // Нова політика. – 1999. – № 1.
 143. Джонсон Пол. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. – ТТ. 1–2. – M., 1995.
 144. Диманис М. Политические партии ФРГ и государство // Мировая экономика и международные отношения. – 1997. – № 2.
 145. Димитров Г.М. Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма. Доклад на VII Конгрессе Коминтерна // Избранные произведения в 3-х т. –М., 1983. – Т. 2.
 146. Дислок Хуберт. Социальная рыночная экономика в Германии и Европе. // Кентавр. – 1992, сентябрь–октябрь.
 147. Дневник посла Додда 1933–1938 гг. – М., 1961.
 148. Довженко Н. Политические силы в постсоциалистических обществах. Румыния // Общественные науки и современность. – 1992. – № 3.
 149. Додолев М.А. Демократическая оппозиция и рабочее движение в Италии 1922–1926 гг. – М., 1975.
 150. Доморецкая Э.И. Социальное законодательство Франции. – М., 1975.
 151. Дончик В. Конституция США: 200 лет // Преподавание истории в школе. – 1997. – № 4.
 152. Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії. – Чернівці, 2008.
 153. Дорпален А. Германия на заре фашизма. – М., 2008.
 154. Драбкин Я.С. Ноябрьская революция в Германии. – М., 1967.
 155. Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. – М., 1978.
 156. ДрабкинЯ.С. Революция 1918–1919 гг. в Германии. Краткий очерк. – М., 1958.
 157. Дубинин Ю.В. О Шарле де Голле // Новая и новейшая история. – 2001. №1.
 158. Дубинский Л.С. Монополии и экономика Англии до второй мировой войны. – М., 1960.
 159. Дюрозель Ж. Історія дипломатії від 1919р. до наших днів. – К., 1995.
 160. Дякин В.С. Коммунистическая партия Германии и проблема единого фронта в годы относительной стабилизации капитализма 1924–1928 гг. – М., 1961.
 161. Егоров Ю.В. Народный фронт во Франции /Внутриполитическая борьба во Франции в 1934–1938 гг. – Л., 1972.
 162. Ежов В.Д. От «холодной войны» к разрядке. Очерки о ФРГ. – М., 1978.
 163. Ерин М.Е. Иследования Г.А. Винклера по истории Веймарской республики // Вопросы истории. – 2003. – № 3.
 164. Ерин М.Е. Крах политики партии Центра в Германии (1927–1933). –Саратов, 1988.
 165. Ерин М.Е. Распад системы и крах Веймарской республики. – Ярославль, 1992.
 166. Ерусалимский А.С. Германский империализм: история и современность. – М, 1964.
 167. Ефимов И. Кто убил президента Кеннеди? Документально-историческое исследование. – М., 1991.
 168. Желицки Б.Й. Венгрия 1956. Эволюция оценок венгерских историков. // Новая и новейшая история. – 1992. – № 3.
 169. Желицки Б.Й. Регент Венгрии Миклош Хорти // Новая и новейшая история. – 1996. – № 2,3.
 170. Желицки Б.Й. Трагическая судьба Ласло Райка. Венгрия 1949 г. // Новая и новейшая история. – 2001. – № 2,3.
 171. Жигалов И.И. Современная история Великобритании (1945–1975). – М., 1978.
 172. Жискар д’Эстен В. Власть и жизнь. – М., 1990.
 173. Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки: конец ХХ – начало ХХ1 века. – М., 2004.
 174. Задорожнюк Э. Социал-демократия в Центральной Европе. – М., 2000.
 175. Зак Л.М. Они представляли народ Франции. – М., 1977.
 176. Замятин Л. Тетчеризм // Международная жизнь. –1989. – №7.
 177. Западная Европа: парадоксы регулирования. – М., 1989.
 178. Зарубежные страны. Выпуск 1: 1998–2003 гг. / авт. сост. Я. М. Бердичевский. – Запорожье, 2003.
 179. Золотухин В.П. Фермеры и Вашингтон. – М., 1968.
 180. Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня : Основные черты политической системы. – М., 1996.
 181. Зубок Л. И., Яковлев Н. Н. Новейшая история США. – М., 1972.
 182. Зуев Е.Н. Англия и Общий рынок. – М., 1988.
 183. Ибаррури Д. В борьбе. Избранные статьи и выступления 1936–1939 гг. – М., 1968.
 184. Ибаррури Д. Октябрьская социалистическая революция и испанский рабочий класс. – М., 1960.
 185. Иванов Р.Ф. Дуайт Эйзенхауэр. – М., 1983.
 186. Иванян Э.А. Белый дом: президенты и политика. – М., 1979.
 187. Иванян Э.А. Рональд Рейган: хроника жизни и времени. – М., 1991.
 188. Иноземцев В. За пределами экономического общества. – М., 1998.
 189. Иноземцев В. Расколотая цивилизация. – М., 1999.
 190. Исаева О.Н. Диктатура Пангалоса в Греции (1925–1926) // Славянский сборник. – Вып. 4. – Саратов, 1990.
 191. Испания 1918–1972. – М., 1971. – Т.3.
 192. Испания 1918–1972. Исторический очерк. – М., 1975.
 193. Испания сегодня: состояние и перспективы // Латинская Америка. – 2001. – № 3.
 194. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы ХХ века / Под ред. Фадеева А.В. – М., 1997.
 195. История венгерского революционного движения :в 3-х т. – Т. 3. – М., 1973.
 196. История Венгрии : в 3-х т. – Т. 3. – М., 1972.
 197. История Италии: в 3-х т. – Т. 3. – М., 1973.
 198. История новейшего времени стран Европы и Америки : 1945–2000 гг. Под. ред.. Е.Ф. Язькова. – М., 2003.
 199. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945. / Под ред Е. Ф. Язькова : Учебное пособие для студентов вузов. – М., 1989.
 200. История рабочего движения в США в новейшее время 1918–1965 : в 2-х т. – М., 1970.
 201. История Румынии : в 2-х т. – Т. 2. – М., 1971.
 202. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы ХХ века. – М., 1997.
 203. История США. В 4-х т. – Т. 3. – М, 1986.
 204. История США. В 4-х т. – Т.4. – М., 1987.
 205. История фашизма в Западной Европе. – М., 1978.
 206. История Франции. В 3-х т. – Т.3. – М., 1973.
 207. Истратов В.Н. Лейбористы и национальные проблемы в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе (конец 60-х – 70-е гг. XX века). – М., 1984.
 208. Истягин Л. Г. Политический портрет Г. Коля. – М., 1995.
 209. Истягин Л.Г. Общественно-политическая борьба в ФРГ по вопросам мира и безопасности (1949–19879). – М., 1988.
 210. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918–1945рр). Навч. посіб. – К., 2001.
 211. Історія сучасного світу : Навч. посібник. – К., 2007.
 212. Каверин Г.И. Рабочий вопрос в США в 1933–1936 гг. // Вопросы новой и новейшей истории. – М., 1958.
 213. Как ковался германский меч. Промышленный потенциал Третьего рейха. – М., 2006.
 214. Как принималось решение о возведении берлинской стены // Новая и новейшая история. – 1999. – № 2.
 215. Канинская Г.Н. Радикалы и радикализм в послевоенной Франции: Республиканская партия радикалов и радикал-социалистов в годы ІV и V Республик. – М., 1999.
 216. Капитонова П. К. Приоритеты внешней политики Великобритании (1990–1997 гг.). – М., 1999.
 217. Капланов Р. М. Португалия после второй мировой войны. – М., 1992.
 218. Карой Л. Великобритания и Локарно. – М., 1961.
 219. Картье Р. Тайны войны. После Нюрнберга. – М.,2005.
 220. Каршнер М.М. Рабочее движение в Англии в годы первой мировой войны (1914–1918). – М., 1961.
 221. Квасов А. Г. Финансовый капитал и финансовая олигархия Канады. – М., 1989.
 222. Кейнс Д.М. Общая теория занятости процента и денег. – М., 1978.
 223. Кертман Л.Е. География, история и культура Англии. – М., 1979.
 224. Кершоу Я. Гитлер / пер. с англ. – Р.-на-Д., 1997.
 225. Кин Ц.И. Три трагедии (Альдо Моро, Энрико Берлингуэр, Бригате Россо) // Вопросы философии. – 1990. – № 1.
 226. Кирей Н.И. Алжир и Франция 1962–1971 гг. – М, 1973.
 227. Кирьякидис Г.Д. Греция во второй мировой войне. – М., 1964.
 228. Классы и классовая борьба в ФРГ. – М., 1978.
 229. Клеймёнова Н.Е. Сидоров А.Ю. Версальско-Вашингтонская система международных отношений : проблемы становления и развития : Курс лекций по истории международных отношений (1918–1939 гг.). – М., 1995.
 230. Кобылянский К.В. Великий Октябрь и революционное движение в Италии (1917–1921). – М., 1968.
 231. Коломиец В.К. Италия: актуальное наследие // Политические исследования. – 1997. – № 4.
 232. Коломиец Г.Н. Очерки новейшей истории Португалии. – М., 1981.
 233. Коломийцев В.Ф. Франсуа Миттеран : политик и человек // Новая и новейшая история. – 1999. – № 1.
 234. Колосков И.А. Внешняя политика V Республики : Эволюция основных направлений и тенденций 1958–1972. – М., 1976.
 235. Комолова Н.П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии 1943–1947. – М., 1972.
 236. Комолова Н.П. Новейшая история Италии. – М., 1970.
 237. Комолова Н.П. Новейшая история Италии. Пособ. для учителей. – М., 1970.
 238. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики. – M., 2000.
 239. Консерватизм. Антологія. – К., 1998.
 240. Конституции буржуазных государств. – М., 1982.
 241. Конституции зарубежных государств: США, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Греция, Германия, Япония. – М., 1997.
 242. Конституции стран народной демократии. – М., 1958.
 243. Конституция Германской империи (11 августа 1919) // Конституции буржуазных стран. – Т. 1. – М.,1955.
 244. Конституция США: История и современность / под ред. А. А. Мишина, Е. Ф. Язькова. – М., 1988.
 245. Конституції нових держав Європи та Азії. – К., 1996.
 246. Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. – М., 1997.
 247. Коріненко П.С. Новітня історія країн Європи та Америки (1918–1945 рр.). – Тернопіль,  2003.
 248. Корниенко Г.М. Новое о Карибском кризисе // Новая и новейшая история. – 1991. – № 3.
 249. Кравченко Е.А. Народный фронт во Франции 1934–1938. – М., 1972.
 250. Крапер И.С. ФРГ: внутриполитическая борьба и внешняя ориентация. – М., 1977.
 251. Красиков А. Испания и мировая политика. Полвека дипломатической истории. – М., 1989.
 252. Красильников Л.Н. Политика Англии в отношении СССР 1929–1932 гг. – М., 1959.
 253. Краткая история Албании. – М., 1965.
 254. Кредер А.А. Американская монополистическая буржуазия и «новый курс» Ф.Рузвельта 1932–1940 // Американский ежегодник, 1979. – М., 1979.
 255. Крейг Г. Э. Немцы. – М., 1999.
 256. Кремер В.Н. ФРГ : внутриполитическая борьба и внешняя ориентация, М., 1977.
 257. Кривогуз И.М. «Спартак» и образование коммунистической партии Германии. – М., 1962.
 258. Кривогуз И.М. Крушение «реального социализма» в Европе и судьбы освободившихся народов. – М., 2001.
 259. Кривонос Р. Німеччина після виборів 1998 р. : проблеми і перспективи. // Людина і політика. – 1999. – №1.
 260. Кризис и война. Международные отношения в центре и на периферии мировой системы в 30 – 40-х годах / отв. ред. А. Д. Богатуров. – М., 1998.
 261. Крицкий Л.Г. Португалия. – М., 1981.
 262. Кріль М.М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). – К., 2008.
 263. Крутоголов М.А. Президент Французской Республики. Правовое положение. – М.,1980.
 264. Крылова Н.С Английское государство. – М, 1981.
 265. Кудрина Ю.В. Дания в годы второй мировой войны. – М., 1975.
 266. Кузьмин И.Н. Крушение ГДР. История. Последствия. – М., 1996.
 267. Кузьмин М.Н. Внутриполитическая борьба во Франции (1926–1932). –Л., 1975.
 268. Кукушкин Ю.М. Особенности португальского фашизма // Вопросы истории. – 1973. – № 2.
 269. Кулешова В.В. Фелиппе Гонсалес // Вопросы истории. – 1991.
 270. Кулышев Ю. Канада. – М., 1989.
 271. Кульбакин В.Д. Германская социал-демократия (1924–1932). – М., 1978.
 272. Кульбакин В.Д. Милитаризация Германии в 1928–1930 гг. – М., 1954.
 273. Кульбакин В.Д. Очерки новейшей истории Германии. – М., 1962.
 274. Кун Б. Избранное. О Венгерской Народной Республике. – М., 1980.
 275. Кунина М.Л., Маркова В.Д. Коммунисты Франции в борьбе за Народный фронт (1931–1936). – М., 1961.
 276. Куньял А. Страницы борьбы. – М., 1977.
 277. Куренышев А.А. О сопротивлении диктатуре в третьем рейхе и в СРСР // Вопросы истории. – 2001. – № 6.
 278. Лан В.И. США от первой до второй мировой войны. – М., 1947.
 279. Лапшин А.О. Перемены в странах Восточной Европы. – М., 1991.
 280. Латышева М. Список Буша // Версия. – 2001. – № 39.
 281. Лебедев Н.И. «Железная гвардия», Кароль II и Гитлер. – М., 1968.
 282. Лебедев Н.И. Крах фашизма в Румынии. – М., 1983.
 283. Лебедева Т. Ю. Путь к власти: Президентские выборы 1995 г. во Франции. – М., 1995.
 284. Леванский С.А. ФРГ: Умеренный партийный плюрализм // Полис. – 1998. – № 2.
 285. Левин И.Б. О реформе избирательной системы в Италии // Политические исследования. – 1993. – № 3.
 286. Левин И.Б. Судьба и уроки исторического компромисса // Политические исследования. – 1991. – № 3.
 287. Лемин И.М. Внешняя политика Великобритании от Версаля до Локарно 1919–1925. – М., 1947.
 288. Ленин В.И. О борьбе внутри итальянской социалистической партии // Полн. собр. соч. – Т. 41.
 289. Ленин В.И. Привет итальянским, французским и немецким коммунистам // Полн. собр. соч. – Т. 39.
 290. Летнев В. Об «африканских планах» фашисткой Германии // Азия и Африка сегодня. – 2000. – №10.
 291. Либкнехт К. Избранные речи, письма и статьи. – М., 1961.
 292. Липтаи 3. Венгерская Советская Республика. – М., 1970.
 293. Лисовский Ю.П. Италия от фашизма к демократии. Трудные пути после военной перестройки. – М., 1990.
 294. Лисовский Ю.П. Южный вопрос и социальные конфликты в Италии. – М.,1979.
 295. Листер Э. Наша война (Из истории национально-революционной войны испанского народа 1936–1939 гг.) : Мемуары. Пер. с исп. – М., 1969.
 296. Ллойд-Джордж Д. Правда о мирных договорах. В 2-х т. – М., 1957.
 297. Лозовицький О. Голлізм : шок чи терапия // Віче. – 2004. – №8.
 298. Локальні війни  та збройні конфлікти другої половини  століття : (Історико-філософ. аспект ). – К., 2006.
 299. Лонго Л. Избранные речи и статьи (1946–1975). – М., 1975.
 300. Лонго Л. Интернациональные бригады в Испании. – М., 1960.
 301. Лонго Л., Салинари К. Между реакцией и революцией. – М., 1974.
 302. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. – М., 1977.
 303. Лопухов Б.Р. Фашизм и рабочее движение в Италии 1919–1929 гг. – М., 1968.
 304. Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. Первая половина XX века. – М., 1986.
 305. Любин В. Итальянская партийно-политическая система в 90-е г. / Переход от Первой ко Второй Республике // МЭМО. – 1988. – №3.
 306. Люблинский В.В. Социально-политические проблемы классовой борьбы во Франции 1968–1981. – М., 1986.
 307. Мазер В. Гельмут Коль. – М., 1993.
 308. Мазер В. История «Майн Кампф». Факты, комментарии, версии. – М, 2007.
 309. Майданик К.Л. Испанский пролетариат в национально-революционной войне, 1936–1937. – М., 1960.
 310. Майский И.М. Испанские тетради. – М., 1962.
 311. Майский И.М. Кто помогал Гитлеру? Воспоминания. – М., 1962.
 312. Макаренкова Е.М. Французская социалистическая партия в годы IV Республики. – М., 1973.
 313. Макієвський С. Як це робилося в третьому рейху // Дзеркало тижня. – 2007. – 17 лютого.
 314. Максимычев И. Конец Берлинской стены // Международная жизнь. – 1991. – № 2.
 315. Максимычев И. Ф. Германия как фактор европейской безопасности. –М., 1997.
 316. Малай В.В. Начало гражданской войны в Испании в 1936 году и проблема невмешательства. По материалам Архива внешней политики РФ // Новая  новейшая история. – 2006. – № 6.
 317. Малець Л. Франклін Д.Рузвельт // Історія України. – 1998. – № 35.
 318. Малець Л. Рональд Рейган // Історія України. – 1999. – № 12.
 319. Мальков В.Л. «Новый курс» в США, социальные движения и социальная политика. – М., 1972.
 320. Мальков В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. – М., 1988.
 321. Мальков В.Л., Наджафов Д.Г. Америка на перепутье 1929–1938. Очерк социально-политической истории «нового курса» в США. – М., 1967.
 322. Маныкин А.С. Изоляционизм и формирование внешнеполитического курса США (1923–1928). – М., 1980.
 323. Маныкин А.С. История двухпартийной системы США 1789–1980. – М., 1981.
 324. Марков Д. Политические силы в постсоциалистических обществах. Венгрия // Общественные науки и современность. – 1993. – № 1.
 325. Марьина В.В. 1944–1945 годы: Ждали ли русских в Восточной Европе. // Славяноведение. – 1991. – № 1.
 326. Массовые движения социального протеста в США: Семидесятые годы. – М., 1970.
 327. Матвеев В.А. Британия вчера и сегодня. – М., 1989.
 328. Матвеев В.А. Великобритания: итоги политики консерваторов. – М., 1986.
 329. Медведев В.А. Распад. Как он назревал в мировой системе социализма. – М., 1994.
 330. Межрасовые и межнациональные отношения в Европе и Америке. XIX–XX века. – М., 1996.
 331. Мелкумов А. А. Канадский федерализм: теория и практика. – М., 1998.
 332. Мельвиль А.Ю. США: сдвиг вправо? Консерватизм в идейно-политической жизни США 80-х годов. – М., 1986.
 333. Мельников А.Н. Американцы: Социальный портрет. Новое явление в классовой структуре США. – М., 1987.
 334. Мельников Д., Чёрная Л. Адольф Гитлер – преступник № 1. – М., 2004.
 335. Мельников Ю.М. США и гитлеровская Германия 1933–1939 гг. – М ., 1959.
 336. Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов. В 3-х т. – Т. 3. – М., 1964
 337. Мери Л. Моя политическая жизнь. Пер. с англ. – М., 1960.
 338. Меррей Д. Всеобщая стачка 1926 г. в Англии. Исторический очерк. – М., 1954.
 339. Мещеряков М.Г. Испания в огне. – М., 1971.
 340. Мещеряков М.Г. Испанская республика и Коминтерн. Национально-революционная борьба испанского народа и политика Коминтерна, 1936-1939 гг. – М., 1981.
 341. Мещеряков М.Т. Судьба интербригад в Испании по новым документам. // Новая и новейшая история. – 1993. – № 5.
 342. Мигев В. Отзвуки венгерской революции 1956 года в Болгарии (Некотрые аспекты проблемы) // 1956 год : Российско-болгарские научные дискуссии. Сб. статей. – М., 2008.
 343. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 – 70-ті роки): Підручник. – К., 1999.
 344. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980–2000 роки): Підручник. – К., 2001.
 345. Милин Н. «Третий путь» Тони Блэра //Международная жизнь. – 1999. № 7.
 346. Мировое политическое развитие: век XX. – М., 1995.
 347. Мировые войны ХХ века. В 4 кн. Кн.1. Первая мировая война : Документы и материалы. – М., 2002.
 348. Мировые войны ХХ века. В 4 кн. – Кн.3. Вторая мировая война : Ист. очерк. – М., 2002.
 349. Митрохин Л.Н Негритянское движение в США: Идеология и практика М., 1974.
 350. Митяева Е.В. Англо-аргентинский конфликт из-за Фолклендских островов (Мальвинских). – М., 1985.
 351. Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция и нацизм. – СПб., 1997.
 352. Михайленко В.И. Итальянский фашизм, основные вопросы историографии. – Свердловск, 1987.
 353. Михайлов Б.Я. Конгресс производственных профсоюзов США 1935-1955. – М., 1959.
 354. Млечин Л.Ф. Кто взорвал Америку ? – М., 2002.
 355. Молибденд Р. Парламентский социализм. Исследования политики лейбористской партии. – М., 1964.
 356. Молодяков В.Э. Несостоявшаяся ось: Берлин – Москва – Токио. – М., 2004.
 357. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. – М., 1980.
 358. Монархи Европы: судьбы династий. – М., 1996.
 359. Морозов H.H. Гогенцоллерны в Румынии // Новая и новейшая история. – 1995. – №1.
 360. Мочульский Н.Ф. Англия в 1934–1937 гг. – М., 1957.
 361. Мочульский Н.Ф. Кризис лейбористской партии в 1931 г. – М., 1956.
 362. Мочульский Н.Ф. Рабочее движение в Англии накануне второй мировой войны (1932–1939). – М., 1968.
 363. Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Советский фактор в послевоенной Восточной Европе. 1945–1948 // Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985). Новое прочтение. – М, 1995.
 364. Мусатов В. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной Европе (1951–1981). – М., 1996.
 365. Мусатов В.Л Янош Кадар и время реформ в Венгрии // Новая и новейшая история. – 1990. – №3.
 366. Мусатов В.Л. Восточная Европа: процесс перемен // Новая и новейшая история. – 1991. – № 2.
 367. Мусатов В.Л. О венгерских событиях: 35 лет спустя // Кентавр.  – 1992.  январь–февраль.
 368. Мусатов В.Л. СССР и венгерские события 1956 г.: новые архивные материалы // Новая и новейшая история – 1993. – № 4.
 369. Мусский И.А. 100 великий диктаторов. – М., 2000.
 370. Муссолини Б. Моя автобиография. – Харьков, 2006.
 371. Мюллер – Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933–1945 гг. – Т. 1. Сухопутная армия Германии перед второй мировой войной. – М ., 1956.
 372. Мюллер Р. Мировая война и германская революция. Документы : В 2 т. – М., 1925.
 373. Наринский М.М. Борьба классов и партий во Франции : 1944–1958 гг. – М.,1983.
 374. Наринский М.М. И. В. Сталин и М. Торез. 1944–1947 гг. Новые материалы // Новая и новейшая история. – 1996 – № 1.
 375. Национальная политика в странах формирующегося советского блока. 1944–1948. – М., 2004.
 376. Некоторые аспекты формирования «скандинавской модели» // ХХ век. Многооюразие, противоречивость, целостность. – М., 1996.
 377. Некрич А.М. Политика английского империализма в Европе / октябрь 1938 – сентябрь 1939/. – М., 1955.
 378. Немеш Д. Венгрия в годы контрреволюции, 1919–1921. – М., 1964.
 379. Неру Д. Президент Рузвельт. Взгляд на всемирную историю. – Т. 3. – М., 1975.
 380. Никитина Т.В. Венизелос – идеолог и практик греческого либерализма // Европейский либерализм в новое время: теория и практика. – М., 1995.
 381. Николаев Н.Н. Внешняя политика правых лейбористов Англии в период подготовки и начала второй мировой войны (1935–1940). – М., 1953.
 382. Никонов В. А От Эйзенхауэра к Никсону. – М., 1984.
 383. Никонов В.А. Республиканцы: От Никсона к Рейгану. – М., 1988.
 384. Никсон Р. На арене. Воспоминания о победах, поражениях и возрождении. – М., 1992.
 385. Новейшая история стран Европы и Америки в ХХ веке / Под ред. А. М. Родригеса и М. В. Пономарева. – М., 2001.
 386. «Новий курс» Франклина Рузвельта. Материалы научной конференции 31 октября – 2 ноября 1995 г. – М., 1996.
 387. Новиков Г.Н. Голлизм после де Голля. Идейная и социально-политическая эволюция. 1968–1981 гг. – М., 1984.
 388. Новопашин Ю.С. Пребывание советских войск в Восточной Европе как предпосылка революционных событий 1989–1990 гг. // Славяноведение. – 1998.  – № 4.
 389. Норден А. Между Берлином и Москвой. К истории германо-советских отношений. – М., 1956.
 390. Норден А. Уроки Германской истории. К вопросу о политической роли финансового капитала и юнкерства. – М .,1948.
 391. Носов Ю.Из «вице» – в президенты // Наука и жизнь. 2007. – №№8,9.
 392. Ноябрьская революция в Германии: Сб. статей и материалов. – М., 1960.
 393. Нюрнбергский процесс над главными немецкими преступниками : Сб. материалов. – М., 1957–1961. – ТТ.1–7.
 394. Обсуждение в СССР американского предложения о заключении Договора о разоружении и демилитаризации Германии. 1945–1947. // Международная жизнь. – 1996. – № 8.
 395. Объединенная Германия в Европе и мире. – М., 1994.
 396. Овчаренко А.О. Аграрна проблема і аграрна політика США в період «великої депресії» і «нового курсу» Ф.Рузвельта // Український селянин. – 2005. –  Вип. 9.
 397. Овчаренко А.О. Деякі суттєві особливості американської рейганоміки // Вісник Черкаського університету   Сер. Філософія. – Черкаси . 1999. – Вип. 14.
 398. Овчаренко А.О. Зовнішньополітична стратегія адміністрації Р.Рейгана (1981–1988). – К., 2000.
 399. Овчиникова Л.В. Крах Веймарской республики в буржуазной историографии ФРГ. – М ., 1983.
 400. Овчинников Р.С. За кулисами «невмешательства». – М., 1959.
 401. Огден К. Маргарет Тэтчер – женщина у власти: Портрет человека и политика. – М., 1992.
 402. 11 сентября 2001. Первый день новой эры: Хроника, досье, информация к размышлению, интервью, мнения. – М., 2001.
 403. Олаг В.И. Пути установления фашистского режима в Венгрии (1919–1923 гг.) // Европа   в новое и новейшее время. – М., 1966.
 404. Олити Р. Фашизм и неофашизм. – М., 1988.
 405. Орлик И.И. Запад и Прага в 1968 г. По документам Архива МИД Чешской Республики // Новая и новейшая история. – 1996. – № 3.
 406. Орлов Б. С. Политический портрет Генриха Шредера. – М., 1999.
 407. Орлов Б.С. СДПГ: идейная борьба вокруг программных установок. 1945–1975. – М., 1980.
 408. Орлова М.И. Германия 1918–1939 гг. – М., 1973.
 409. Орлова М.И. Германская революция 1918–1919 гг. в историографии ФРГ. – М., 1989.
 410. Орлова М.И. Канцлер Брюннинг как консервативная альтернатива Гитлеру. Споры германских историков // Новая и новейшая история. – 1994. – № 2.
 411. Орлова М.И. Революционный кризис 1923 г. в Германии и политика коммунистической партии. – М., 1973.
 412. Орлова Н.Е. Модернизация и мирный процесс в Северной Ирландии // Политические исследования. – 1998 – № 2.
 413. Осадчая Ж.Ф. Современный лейборизм: идеология и политика. – М., 1977.
 414. Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе во второй мировой войне: Документы и материалы. – М., 1985.
 415. Осмысление истории. – М., 1996.
 416. От Мюнхена до Токийского залива. Взгляд с Запада на трагические страницы истории второй мировой войны. – М., 1992.
 417. Очаги тревоги в Восточной Европе. – М., 1994.
 418. Очерк новейшей истории Португалии. – М., 1965.
 419. Очерки истории германского рабочего движения. – М., 1964.
 420. Очерки новой и новейшей истории Венгрии. – М., 1963.
 421. Павлов Н.В. Германия на пути в третье тысячелетие. М., 2001.
 422. Папен Ф. фон. Вице-канцлер Третьего рейха. Воспоминания политического деятеля гитлеровской Германии. 1933–1947 . – М., 2005.
 423. Пепер Е.М. Пламя над Овьєдо (Астурийская эпопея). – М., 1962.
 424. Перегудов С.П. Лейбористская партия в социально-политической системе Великобритании. – М., 1975.
 425. Перегудов С.П. Маргарет Тэтчер // Вопросы истории. – 1988. – № 10.
 426. Перегудов С.П. Отставка М. Тэтчер // Вопросы истории. – 1991. – № 11.
 427. Перегудов С.П. Тэтчер и тэтчеризм. – М., 1996.
 428. Петелин Б.В.Конрад Адэнауэр: патриарх германской политики // Новая  новейшая история. – 2006. – № 3.
 429. Пик В. Избранные статьи и речи. – М, 1976.
 430. Писарец И. Г. Португалия: в поисках нового пути. – М., 1986.
 431. Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция и нацизм. – СПб., 1997.
 432. Пленков О.Ю. Третий Рейх. Нацистское государство. – СПб., 2004.
 433. Пленков О.Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера (Очерки истории и идеологии). – СПб, 2004.
 434. Под знаменем Народного фронта, речи и статьи (1935–1937 гг.). – М., 1937.
 435. Пожарская С.П. Тайная дипломатия Мадрида. – М., 1971.
 436. Пожарская С.П. Генералиссимус Франко и его время // Новая и новейшая история. – 1990. – № 6.
 437. Пожарская С.П. От 18 июля 1936 г. – долгий путь. – М., 1978.
 438. Пожарская С.П. Социалистическая рабочая партия Испании. 1931–1939. – М., 1996.
 439. Пожарская С.П., Намазова А.С. Основные этапы формирования гражданського общества в странах Западной Европы и России в ХІХ–ХХ веках // Новая  новейшая история. – 2006. – № 3.
 440. Поздеева Л.В. Англия и ремилитаризация Германии 1933–1936. – М., 1956.
 441. Покровская С.А. Движение против войны и фашизма во Франции 1932–1939. – М., 1980.
 442. Политические партии и движения Восточной Европы. Проблемы адаптации к современным условиям. – М., 1994.
 443. Политические сдвиги в странах Запада / Конец 70-х – 80-е гг./. – М., 1989.
 444. Политический ландшафт стран Восточной Европы 90-х годов. – М., 1997.
 445. Поллит Г. Избранные статьи и речи (1918–1939). – М., 1955.
 446. Полтавский М. А. История Австрии. – М., 1997.
 447. Полтавский М.А. Баварская советская республика. – М., 1967.
 448. Полтавский М.А. Дипломатия империализма и малые страны Европы (1938–1945). – М., 1973.
 449. Поляков А., Усиевич Н. Венгрия: проблемы и перспективы. – М., 1991.
 450. Поляков В.Г. Англия и Мюнхенский сговор (март–сентябрь 1938 г.). – М., 1960.
 451. Полякова Е.Ю. Ольстер: Истоки трагедии. – М., 1982.
 452. Полянський П. Насилля у роки громадянської війни в Іспанії 1936–1939 рр. // Пам’ять століть. – 2004. – №1.
 453. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Практическое пособие: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений : В 3-х ч. – Ч.З. – М., 2000.
 454. Пономарева Л.В. Испанский католицизм ХХ века. – М., 1989.
 455. Попов В. И. Жизнь в Букингемском дворце: Елизавета II и королевская семья. – М., 1993.
 456. Попов В. И. Маргарет Тэтчер: человек и политик. – М., 1991.
 457. Попов В.И. Англия в войне за Фолкленды (Мальвины) // Вопросы истории. – 1987. – № 12.
 458. Попов В.И. Джон Мейджор // МЭМО. – 1991. – № 7.
 459. Попов В.И. Меняется страна, традиции (Заметки посла и ученого о Британии 80-х). – М., 1991.
 460. Попова Е.И. США, борьба по вопросам внешней политики 1919–1922 гг. – М., 1966.
 461. Посконин В.С. Французская публицистика и историография «красного мая» 1968. – М., 1982.
 462. Постреволюционная Восточная Европа: экономические ориентиры и политические коллизии. – М., 1995.
 463. Потапов А.В. Кризис ГДР в 80-х г. и объединение Германии // Новая и новейшая история. – 1991. – № 5.
 464. Потапов В. И. Судьба диктатора Чаушеску // Новая и новейшая история. – 1990. – №4.
 465. Президент США Джордж Буш. Штрихи к портрету. – М., 1991.
 466. Престон П. Франко.- М., 1999.
 467. Примуш М. Через тюрми до влади. Італійська партійно-політична система в період між Першою та Другою республіками // Політика і час. – 2001. – № 5.
 468. Прицкер Д.П. Подвиг Испанской республики, 1936–1939 гг. – М., 1962.
 469. Проблемы испанской истории. – М., 1979.
 470. Проблемы экономики и политики Франции после Второй мировой войны. – М., 1982.
 471. Пронько В.А. Угорщина. Трагедія 1956 p. // Український історичний журнал. – 1997. – № 5.
 472. Проэктор Д.М. Фашизм: путь к агрессии  гибели. – М., 1985.
 473. Путлиц В. По пути в Германию. – М., 1957.
 474. Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. – М., 1966.
 475. Размеров В.В. Экономическая подготовка гитлеровской агрессии (1933–1939 гг.) – М ., 1958.
 476. Разумов Л. Н. Исторический опыт становления президентской власти во Франции в годы Пятой республики. – М., 1993.
 477. Разумова Р.П. Греция. – М., 1946.
 478. Ратиани Г.М. Франция: одиннадцатое лето V Республики. – М., 1969.
 479. Ратиани Г.М. Франция: Судьба двух республик. – М., 1980.
 480. Рахшмир П.Ю. Происхождение фашизма. – М., 1981.
 481. Революционные преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : причини и последствия. – М., 1990.
 482. Редер К. Г. Политическая система Великобритании. – М., 1997.
 483. Решетников Л., Смирнова Н. Советско-албанский конфликт. Как это было // Коммунист. – 1990. – № 9.
 484. Ржевская Е.М. Геббельс. Портрет на фоне дневника. – М., 2004.
 485. Ридли Д. Муссолини. – М., 1999.
 486. Рималов В. Экономика США в 80-х годах : проблемы и тенденции // Международная жизнь. – 1986. – № 8.
 487. Рідль Бернд. Об’єднана Німеччина і світова політика // Політика і час. – 1998. – № 8.
 488. Рогов С.М. 11 сентября 2001 года: реакция США. // США – Канада : экономика, политика, культура. – 2001. – № 11.
 489. Розанов Г.Л. Германия под властью фашизма (1933–1939 гг.) – М., 1961.
 490. Розанов Г.Л. Очерки новейшей истории Германии 1918–1933. – М., 1957.
 491. Роль государства в социально-экономическом развитии США. – М., 1997.
 492. Романов Г.П. «Я сделал все, что мог»: Франсуа Миттеран о времени и о себе. – Астана, 1999.
 493. Росоховатський І. Вбивство за командою «СЕТ». Фашизм в Німеччині. // Науковий світ. – 2000. –  № 6, 7.
 494. Российские исследования по канадской проблематике : Вып. 1–3. – М., 1997–1999.
 495. Ростов Є.Ф. Економіка кран світу. Довідник. – К., 1998.
 496. Ротшильд Дж. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. – К., 2001.
 497. Рубинский Ю. И. Политический портрет Лионеля Жоспена. – М., 1999.
 498. Рубинский Ю.И. Тревожные годи Франции: борьба классов и партий от Версаля до Мюнхена Я(1919–1939). – М., 1973.
 499. Руге В. Германия 1917–1933 гг. – М., 1974.
 500. Руге В. Как Гитлер пришел к власти: Германский фашизм и монополии. – М., 1985.
 501. Русов П. Октябрьская революция и Греция. – М., 1967.
 502. Рыжиков В.А. Британский лейборизм сегодня: теория и практика. Политика послевоенных лейбористских правительств Великобритании. – М., 1984.
 503. Салычев С.С. Идеология и политика французской социалистической партии (1944–1964). – М., 1966.
 504. Салычев С.С. Французская социалистическая партия в период между двумя мировыми войнами 1921–1940. – М., 1973.
 505. Сальниковский О.В. Социальная политика буржуазии и пролетариат. По материалам ФРГ. – М., 1969.
 506. Самарская Е. Индустриальное общество перед лицом перемен // Свободная мысль. – 1997. – №2.
 507. Сванадзе Л.А. Великобритания: Консерваторы и проблемы послевоенного развития 1945–1955 гг. – М., 1984.
 508. Сеги Ж. Май 1968 года и ВКТ /пер. с франц. –М., 1975.
 509. Северная Европа : Проблемы истории : Сб. науч.трудов. – М., 1995.
 510. Семенов А. Л. Франция: приватизация продолжается. – М., 1994.
 511. Семенов А.Л. Левое студенческое движение во Франции 1958–1968. –М., 1975.
 512. Семенов К.Н. Этно-политические вопросы в отношениях Греции и Болгарии в период мирного урегулирования (начало 1920-х) // Единая Европа : идея и практика. – М., 1994.
 513. Семенов КН. Элефтериос Венизелос // Пленники национальной идеи. Полити¬ческие портреты лидеров Восточной Европы (первая треть XX в.). – М., 1993.
 514. Серебрянников В.П. Конституционное право Франции. Проблема государственно-правовых институтов V Республики. 1958–1976 гг. – М., 1980.
 515. Сивачев Н.В. Политическая борьба в США в середине 30-х г. XX века. – М., 1967.
 516. Сивачев Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США. – М., 1980.
 517. Сидоров А.Ю., Клеймёнова Н.Е. История международных отношений. 1918–1939 гг. : Учебник. – М., 2006.
 518. Сидорук Ф. Звезда Джорджа Буша-младшего // Зеркало недели. – 2000. –16 декабря.
 519. Сироткин В. Франция : О судьбе двух республик // Вопросы истории. – 1982. –  №12.
 520. Сироткин В.Г. История Франции. V Республика. – М., 1989.
 521. Системная история международных отношений: В 4 т. События и до¬кументы. 1918—2000 / Моск. обществ, научн. фонд; Отв. ред. А.Д. Бога¬туров. Т. 1. События. 1918–1945. – М., 2000.
 522. Скорцени О. Неизвестная война. – Мн., 2003.
 523. Слянова С.В. Образ фашистской Италии в националистической пропаганде 1933г. // Вестник Москов. ун-та . Сер.8 История. – 2005. – №2.
 524. Смирнов В.П. Франция на исходе XX века // Новая и новейшая история. – 2000. – №2. –С. 49–70.
 525. Смирнов В.П. Движение Сопротивления во Франции в годы второй мировой войны. – М., 1974.
 526. Смирнов В.П. Новейшая история Франции: 1918–1975. – М.,1979.
 527. Смирнов В.П. Франция: страна, люди, традиции. – М., 1988.
 528. Советский Союз и страны Восточной Европы: Эволюция и крушение политических режимов (середина 40 – конец 80-х годов ХХ в.) // История СССР. – 1991. – № 1.
 529. Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. – Т. 1. 1944–1948. Документы. – М., 1999.
 530. Советско-германские отношения 1922–1925 гг. // Документы и материалы. – М, 1977.
 531. Современная Испания. –М., 1983.
 532. Современный консерватизм. – М., 1992.
 533. Современный немецкий конституционализм. М., 1994.
 534. Согрин В. В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца XX в. – М., 1995.
 535. Согрин В. Политическая история США. XVІI–XX вв. – М., 2001.
 536. Согрин В.В. США в XX веке. Тенденции и итоги общественно-политического развития // США – Канада : экономика, политика, культура. – 1999. – № 9.
 537. Соколов Б. Германская империя. От Бисмарка до Гитлера. – М., 2003.
 538. Соколовская О.В. Великая греческая идея на Парижской мирной конференции // Версаль и новая Восточная Европа. – М., 1996.
 539. Солли М. Эти странные итальянцы. – М., 1999.
 540. Соловьев С.А. Развитие государственно-монополистического капитализма в Англии в годы первой мировой войны. – М., 1985.
 541. Спессо Р. Итальянская экономика с послевоенных лет до наших дней. М., 1987.
 542. Сталинские «чистки» в компартиях Центральной и Восточной Европы //Воп¬росы истории. -1993. -№2 .
 543. Степанова Н.М. Британский неоконсерватизм и трудящиеся 70 – 80-е гг. – М., 1987.
 544. 100 знаменитых американцев – Харьков, 2004.
 545. Столяров К. Распад. – М.,2001.
 546. Страшун Б.А. Конституционные перемены в Восточной Европе 1989–1990 гг. – М., 1991.
 547. Стрелец М.В., Синчук И.И. Германский вопрос и кризис в международных отношениях: новый подход. – М., 1992.
 548. Стыкалин A.C., Орехова Е.Д. Венгерские события 1956 года и позиция руководства СССР (по материалам Центра хранения современной документации (ЦДСД) в Москве) // Славяноведение.  – 1994. – №3.
 549. Стыкалин А.С. Прокурорская дипломатия в действии. Вышинский в Румынии. 1944–1946. (Размышления над книгой) //Венгры и их соседи по Центральной Европе в Средние века и Новое время. – М., 2004.
 550. Судейкин А.Г. Колониальная политика лейбористской партии Англии между двумя мировыми войнами. – М., 1976.
 551. Султыгов А. Х. Этноплитический конфликт в Северной Ирландии: прошлое и настоящее // Новая  новейшая история. – 2006. – № 2.
 552. Сухоруков А.В. Британское содружество наций: прошлое и настоящее // Новая  новейшая история. – 2006. – № 5.
 553. США : Государство и социальная политика: к анализу консервативных тенденций 80-х годов. – М., 1988.
 554. Тартаковский Б.Г. Буржуазные партии Веймарской республики и приход фашизма к власти. // Из истории Германии нового и новейшего времени. Ред. коллегия : А. С. Ерусалимский, Г.Н. Горшкова и др. – М., 1958.
 555. Тельман З. Избранные речи и статьи. – В 2 т. – М., 1957. – Т. 1.
 556. Терехов В. Как «закрывался» германский вопрос // Международная жизнь. – 1988. – № 8.
 557. Терещенко М.Д. Королевская диктатура в Румынии. 1938–1940. – М., 1979.
 558. Тимашова Т. Н. Канадский федерализм: эволюция и особенности инсти¬туциональной структуры. – М., 2001.
 559. Толанд Д. Адольф Гитлер. – М., 1993. – Т. 1–3.
 560. Тольяти П. Избранные статьи и речи. – В 2-х т. – М., 1965.
 561. Тольяти П. Итальянская коммунистическая партия. – М., 1959.
 562. Тольяти П. Лекции о фашизме. – М., 1974.
 563. Торез М. Избранные произведения. – М, 1969. – Т. 1.
 564. Торез М. Сын народа. – М., 1960.
 565. Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. – М., 1995.
 566. Третий Рейх. Трагедия народов. – М., 1998.
 567. Три визита Вышинского в Бухарест. 1944–1946. Документы российских архивов / Ред. кол. Т. В. Волокитина, Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова, Т. А. Покивайлова. – М., 1998.
 568. Трубайчук А. Задорожна О. Переоблаштування Німеччини. Версальський договір 1919р. // Історія в школі. – 1996. – №3. – С 27.
 569. Трубайчук А.Ф.. Черевко О.В. Особливості соціально-економічної політики британських консерваторів у 1979–1990 pp. // Український історичний журнал. – 1990. – № 2, 3.
 570. Трудовая Франция против власти монополии. Майско–июньские события 1968 г. и дальнейшее развитие классовой борьбы. – М.,1973.
 571. Трунов А. Португальская окрестность Европы // Международная жизнь. –1998. – № 8.
 572. Трухановсий В.Г. Антони Идеи. – М., 1983.
 573. Трухановский В.Г. Английское ядерное оружие. – М., 1985.
 574. Трухановский В.Г. Внешняя политика Англии на первом этапе общего кризиса капитализма (1918–1939). – М., 1962.
 575. Трухановский В.Г. Новейшая история Англии. – М., 1958.
 576. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. – М., 1987.
 577. Улунян A.A. Национальный фактор в политике Греции в отношении соседних балканских славянских стран (1919–1925) // Материалы школы молодых славистов и балканистов. – М., 1990.
 578. Ульяс Н.П. Механизм государственной власти в ФРГ. – М., 1968.
 579. Ундасынов И.Н. Коммунисты и лейбористская партия 1919–1923 гг. – М., 1979.
 580. Ундасынов И.Н. Рабочее движение и лейбористская партия Великобритании в период мирового экономического кризиса. – М., 1962.
 581. Устрялов Н.В. Итальянский фашизм. – М., 1999.
 582. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. – М., 1989.
 583. Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта. – Свердловск, 1990.
 584. Уткин А.И. Мировой порядок ХХІ века. – М.,2002.
 585. Уткин А.И. Президент Ф. Ф.Рузвельт и «великая депрессия» // США – Канада : экономика, политика, культура. – 1999. –  № 10.
 586. Ушаков В.Б. Внешняя политика Германии в период Веймарской республики. – М., 1958.
 587. Ушаков В.Б. Внешняя политика гитлеровской Германии. – М., 1961.
 588. Фадеев Д.А. Опыт политики переходного периода. Испания после Франко. // Политические исследования – 1991. – № 5.
 589. Факти про Німеччину. – К., 1995.
 590. Фарбман Н.В., Густав Штреземан: человек и государственный деятель. // Новая и новейшая история. – 1995. – № 5.
 591. Федеративная Республика Германия. Современный монополистический капитализм. – М., 1983.
 592. Федоров В.П. ФРГ: 80-е годы. – М., 1988.
 593. Феррара М. Очерки итальянской политической жизни 1943–1958. – М., 1961.
 594. Фест И. Гитлер. Биография. Путь наверх. – М., 2006.
 595. Фест И. Гитлер. Биография. Триумф и падение в бездну. – М., 2006.
 596. Филатов Г.С. Демократические силы Италии в борьбе против неофашизма. – М., 1977.
 597. Филатов Г.С. Крах итальянского фашизма. – М., 1973.
 598. Филатов Г.С. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии. – М.,1984.
 599. Филитов А. М. Германский вопрос: от раскола к объединению. М., 1999.
 600. Франция. – М., 1982.
 601. Фураев В.К. Советско-американские отношения 1917–1939 гг. – М., 1964.
 602. Хайцер Х. ГДР: Исторический очерк. – М., 1982.
 603. Хансен З.Х. Послевоенная экономика США. Ее характеристика и проблемы. – М., 1986.
 604. Хатт А. Английское профсоюзное движение Краткая история. – М., 1954.
 605. Хатт А. Британский тред-юнионизм. Краткая история. – М., 1981.
 606. Хаффнер С. Революция в Германии 1918–1919 гг. Как это было в действительности. – М., 1983.
 607. Хенкин С. Испания после диктатуры. М., 1993.
 608. Хесин Е.С Англия в экономике современного империализма. Процесс приспособления к новым условиям мирового развития. – М., 1979.
 609. Хибберт К. Муссолини. – Ростов-на-Дону, 1998.
 610. Хильгерт Г., Мейер А. Россия и Германия: союзники или враги? – М., 2008.
 611. Ходов Л.Г., Паньков В.С. Проблемы государственно-монополистического регулирования экономики ФРГ. – М. 1977.
 612. Холодовский К.Г. Италия: массы и политика. Эволюция социально-политического воззрения трудящихся. – М., 1989.
 613. Хоффер Ф. Профсоюзы и советы предприятий (Представительство интересов наемных работников в условиях социальной рыночной экономики Германии) // Полис. – 1993. – №3 .
 614. Хрестоматия по новейшей истории : В 3-х т. – М., 1960 – 1961.
 615. Хрестоматия по новейшей истории : Док. – Т.1. 1917–1939. – М., 1969.
 616. Цветков Г.Н. Шестнадцать лет непризнания. – К., 1971.
 617. Цейслер К. Восстание в германском флоте. Революционное движение матросов осенью 1918 г. – М., 1957.
 618. Центральная Европа в новое и новейшее время. – М., 1998.
 619. Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности. – М., 2000.
 620. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. – Т. 3. Трансформации 90-х годов. Ч.1. – М., 2002.
 621. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. – Т. 3. Трансформации 90-х годов. Ч.2. – М., 2002.
 622. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. –Т. 1. Становление «реального социализма» (1945–1965). – М., 2002.
 623. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. – Т. 2. От стабилизации  к кризису (1966–1989). – М., 2002. 
 624. Центральноевропейские страны на рубеже ХХ-ХХІ вв. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический справочник. – М., 2003.
 625. Червонная С.А. Секреты Арлингтон-Холла (Возвращаясь к делу Розенбергов) // США: экономика, политика, идеология. – 1997. – № 8.
 626. Черенга В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. – М., 1987.
 627. Черенга В.Н. Политическая борьба во Франции и эволюция голлистской партии в 60 – 70-х гг. XX века, – М., 1984.
 628. Черенга В.Н. Республиканская партия в политической жизни Франции (1962–1981). – М., 1982.
 629. Черкасов П.П. Распад французской колониальной империи в 1939–1985 гг. – М., 1985.
 630. Черников Г. П. Экономика Франции: Традиции и новейшие тенденции. М., 2002.
 631. Чичкин А. Энвер Ходжа: эпоха и личность // Молодая гвардия. – 1993. – №№ 3,7.
 632. Шальнев А. Билл Клинтон. – М., 1993.
 633. Шеменков К.А. Греция: Проблемы современной истории. – М., 1987.
 634. Шерстяной Э. (ФРГ). Вызревание политического кризиса в ГДР в 1953 году. По материалам высших партийных и государственных органов ГДР и Советской Контрольной Комиссии в Германии // Новая  новейшая история. – 2006. – № 2.
 635. Ширер У. Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента. – М., 2002.
 636. Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. В 2-х т. – ТТ. 1,2. – М ., 1991.
 637. Ширер У. Крах нацистской империи. – Смоленск, 2003.
 638. Шкундин М.З. К истории государственно-монополистической социальной политики США, 1929–1939 гг. – М, 1980.
 639. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. – М., 1992.
 640. Шлепаков А.Н. Эмиграция и американский рабочий класс. – М., 1966.
 641. Шляфер Л. Канада. География, экономика, право. – М., 1999.
 642. Штерн Л.Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на германское рабочее движение. – М., 1960.
 643. Энциклопедия Третьего рейха. – М.,1996.
 644. Эррио Э. Из прошлого. Между двумя мировыми войнами 1914-1936. Пер. с фр. – М., 1958.
 645. Эрхард Л. Благосостояние для всех – М., 1991.
 646. Яжборовская И.С. Центрально- и Юго-Восточная Европа в лабиринтах развития второй половины ХХ века // 1956 год : Российско-болгарские научные дискуссии. Сб. статей. – М., 2008.
 647. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945 гг.). – М., 1998.
 648. Язьков Е.Ф. Стачечное движение сельскохозяйственного пролетариата в США в 1925–1935 гг. – М., 1962.
 649. Язьков Е.Ф. Фермерское движение в США (1918–1929 гг.). – М., 1974.
 650. Язькова A.A. Конец «золотой эпохи» Чаушеску // Вопросы истории. – 1991. – № 9–10.
 651. Язькова А. А. Румыния накануне второй мировой войны, 1934–1939 гг. – М., 1963.
 652. Якимович 3. Влияние Октябрьской социалистической революции на революционное движение в Италии. – М., 1968.
 653. Яковенко Н.Л.Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин : заявка на європейське лідерство. – К., 2003.
 654. Яковлев А.А. От Трумэна до Рейгана: Доктрины и реальности ядерного века. – М., 1984.
 655. Яковлев А.А. Франклин Рузвельт: человек и политик. Новое прочтение. – М., 1981.
 656. Яковлев А.Н. От Трумена до Рейгана. Доктрины и реальности ядерного века. – М., 1984.
 657. Яковлев Н.Н. Новейшая история США (1917–1960 гг.). – М., 1961.
 658. Яковлев Н.Н. Преступившие грань. – М., 1970.
 659. Янчук И.И. Политика США в Латинской Америке 1918–1928. – М., 1982.
 660. Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи. Курс лекцій. – К., 1997.
 661. Ястржембский С. В. Португалия: Трудные годы национального возрождения. – М., 1989.