Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ НОВОГО ЧАСУ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

4

V–VІ

6

216

60

 

 

40

116

4

Іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладачі – Кірєєва Вікторія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), курсові роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вибудовувати хронологію важливих історичних подій і явищ історії країн Західної Європи та Північної Америки нового часу;
 • окреслювати основні етапи суспільно-політичних та соціально-економічних процесів та пояснювати їх сутність;
 • відтворювати спільні і відмінні риси їх історичного розвитку;
 • класифікувати і характеризувати соціальні явища і процеси;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;
 • знати хронологію найголовніших подій і політичної географії країн цих регіонів, джерела і літературу з проблем курсу.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення;
 • викладати нову історію цих країн в середніх школах та професійно-технічних училищах;
 • працювати в експериментально-аналітичних підрозділах, спрямованих на вивчення внутрішньої і зовнішньої політики зарубіжних країн, в складі державних установ, засобів масової інформації, підприємницьких структурах.
 • здійснювати самостійний фаховий аналіз сучасного політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки їх зовнішньої політики.

Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Європейські країни та Північна Америка в період революцій XVIIXVIII ст.

1.      Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія Західної Європи та Північної Америки в новий час». Європейський світ в другій половині XVI – на початку XVII ст.

2.      Тема 2. Англійська революція ХVІІ ст.

3.      Тема 3. Англія у ХVІІІ ст.

4.      Тема 4. Війна Північноамериканських колоній Англії за незалежність і утворення США

5.      Тема 5. Австрія, Пруссія та малі німецькі держави у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

6.      Тема 6. Абсолютна монархія у Франції у другій половині ХVІІІ – 80-х рр. ХVІІІ ст.

7.      Тема 7. Французька революція ХVІІІ ст.

8.      Тема 8. Франція у роки Консульства і Першої імперії.

9.      Тема 9. Європа у роки Французької революції і наполеонівських воєн.

 

Модуль 2. Модернізація соціально-економічних та політичних процесів в європейських країнах та США в ХІХ ст.

1.      Тема 10. Віденський конгрес. «Священний союз».

2.      Тема 11. Європа у 1815 – 1847 рр.

3.      Тема 12. Революції 1848 – 1849 рр. у Європі.

4.      Тема 13. Англія у 50 – 60 рр. ХІХ ст.

5.      Тема 14. Франція у роки Другої імперії (1852–1870 рр.).

6.      Тема 15. Італія в період об’єднання.

7.      Тема 16. Об’єднання Німеччини.

8.      Тема 17. Австрійська імперія у 50–60 рр. ХІХ ст. і утворення Австро-Угорщини.

9.      Тема 18. Іспанія у 1815–1870 рр.

10.  Тема 19. США наприкінці ХVІІІ і в першій половині ХІХ ст. Громадянська війна і «Реконструкція».

 

Модуль 3.  Становлення індустріальної цивілізації на Заході в кінці ХІХ –початку ХХ ст.

1.      Тема 20. Франція в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

2.      Тема 21. Німецька імперія в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

3.      Тема 22. Великобританія в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

4.      Тема 23. Австрія і Угорщина в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

5.      Тема 24.  Італія в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

6.      Тема 25. Іспанія в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

7.      Тема 26. Бельгія, Нідерланди і Швейцарія в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

8.      Тема 27. Сполучені Штати Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

9.      Тема 28. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

10.  Тема 29. Основні підсумки розвитку країн Європи і Америки у 1815–1914 рр.

11.  Тема 30. Перша світова війна 1914–1918 рр.

12.  Тема 31. Країни Антанти у роки війни

13.  Тема 32. Країни німецького блоку в роки війни

 

Рекомендована література

Джерела

 1. Документы по истории Великой Французской революции / Ред. А. Адо: В 2-х т. – М., 1990.
 2. Колониальная политика капиталистических держав (1870 – 1914) /практикум для студентов-заочников исторических факультетов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1967.
 3. Кислица Н.А. Французская буржуазная революция. 1789 – 1794 гг.: Практикум. – М., 1968.
 4. Лавровский В.М. Сборник документов по истории английской буржуазной революции XVII в. – М., 1973.
 5. Практикум по новой истории. /сост. Ю.Ф.Иванов, Ю.П.Муравьев. – М., 1981.
 6. Практикум по новой истории. 1871 – 1917. /сост. Н.И.Кочерова. – М., 1989.
 7. Практикум по новой истории (1870 – 1918). – М.: Просвещение, 1974.
 8. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640 – 1870). /сост. Е.Е.Юровская. – М.: Высшая школа, 1990.
 9. Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции XVII – XVIII в. /сост. И.А. Никитина и др.; под ред. В.Г.Сироткина. – М., 1990.
 10. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914. – М., 1989.
 11. Хрестоматия по новой истории. /под ред. А.А.Губера, А.В.Ефимова. – М., 1963. – Т. 1–3.
 12. Хрестоматия по новой истории: в 2 ч. /под ред. А.И.Молока, В.А.Орлова. – М., 1959.
 13. Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое развитие. – Ч. 1: XVII-XVIII вв. / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010.
 14. Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое развитие. – Ч. 2: XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010.
 15. Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.2. Международные отношения в 1648 – 1918 гг. / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010.

 

 

Підручники та посібники

 1. Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки. – М., 1984.
 2. История Европы. С древнейших времён до наших дней. В 6-ти томах. Т. 4. Европа нового времени. – М.: Наука, 1994.
 3. История Европы. С древнейших времён до наших дней. В 6-ти томах. Т. 5. От Французской революции конца ХVIII века до Первой мировой войны. – М.: Наука, 2000.
 4. Новая история стран Европы и Америки. – М.: Дрофа, 2003.
 5. Новая история стран Европы и Америки. – М.: Изд-во МГУ, 1998.
 6. Нова історія. 1640 – 1870 /за ред. О.Л. Нарочницького/. – К., 1975. – Ч. 1.
 7. Нова історія. 1871 – 1917 /за ред. М.Ю.Овчаренка/. – К., 1979. – Ч. 2.
 8. Новая история стран Европы и Америки. Первый период. /под ред. А.В.Адо/. – М., 1986.
 9. Новая история. 1640 – 1870. /под ред. А.Л.Нарочницкого/. – М., 1986.
 10. Новая история. 1870 – 1918. /под ред. И.С.Галкина/. – М., 1973.
 11. Новая история. 1871 – 1917. /под ред. Н.Е.Овчаренко/. – М., 1984.
 12. Новая история. Второй период. /под ред. Е.Е.Юровской и И.М.Кривогуза/. – М., 1983.
 13. Черниловсикй З.М. Всеобщая история государства и права /История государства и права зарубежных стран/. – М., 1983.

Додаткова література

 1. Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації. (Від початків до кінця XVIII ст.). – Львів: Вид-во УКУ, 2002.
 2. Адо А. В. Историография нового времени стран Европы и Америки. – М., 1967.
 3. Айрапетов А.Г. Историческая судьба Австро-Венгрии // Вопросы истории. – 1999. – № 1.
 4. Айрапетов О.Р. Балканы в стратегии Антанты и ее противников (1914–1918 гг.) // Новая и новейшая история. – 2003. – № 5.
 5. Алаев Л.Б. Империя: феномен или этап развития? // Вопросы истории. – 2000. – № 4.
 6. Алентьева Т.В. Причины Гражданской войны в США в новейшей американской историографии // Новая и новейшая история. – 2007. – № 5.
 7. Альпер Р.С. Революцiйнi традицii нiмецького народу. Ч. 1. Вiд великоi селянськоi вiйни ХVI ст. листопадовоi революцii 1918 р. – Харкiв, 1959.
 8. Альперович М.С. В поисках московской резиденции Франсиско де Миранды // Новая и новейшая история. – 1998. – № 1.
 9. Альперович М.С. Завершение испанской колонизации Америки в XVIII в. // Новая и новейшая история. – 1993. – № 5.
 10. Альперович М.С. Кульминация российско-испанского соперничества в Америке (80-е гг. XVIII в.) // Новая и новейшая история. – 1999. – № 5.
 11. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История стран Латинской Америки с древнейших времен до начала ХХ века. – М., 1981.
 12. Аптекер Г. Американская революция 1763 – 1782. – М., 1962.
 13. Английская буржуазная революция XVII века. /под ред. Е.А.Косминского и Я.А.Левицкого/. – М., 1954. – Т. 1,2.
 14. Анисимов А.Л. Россия и США во время 2-й «опиумной» войны. 1856–1860 гг. // Новая и новейшая история. – 2000. – № 4.
 15. Артемьева А.Р. Восстание индейцев в 1802 г. в истории Русской Америки // Вопросы истории. – 1999. – № 3.
 16. Балакин В.Д. Тысячелетие Австрии // Вопросы истории. – 1997. – № 2.
 17. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. – М., 1991.
 18. Барлова Ю.Е. «Гнилые местечки» в истории Англии // Вопросы истории. – 1999. – № 6.
 19. Бауман В.Ю. «Новые законы» 1542 года Карла V и судьбы индейского населения испанских колоний // Новая и новейшая история. – 2007. – № 1.
 20. Бацер М.И. Левеллеры против Кромвеля (1647–1649 гг.) // Новая и новейшая история. – 2002. – № 3.
 21. Бацер М.И. От нарратива к теории. Англо-американская историография Английской революции XVII века // Новая и новейшая история. – 1997. – № 5.
 22. Блуменау С.Ф. Исторические этюды о Французской революции. Памяти В.М.Далина (к 95-летию со дня рождения) // Вопросы истории. – 1999. – № 9.
 23. Блуменау С.Ф. Религия и революция 1789 г. во Франции. Смена вех в историографии страны // Новая и новейшая история. – 1998. – № 3.
 24. Блуменау С.Ф. Современная французская марксистская историография революции во Франции конца XVIII века // Новая и новейшая история. – 1990. – № 2.
 25. Блуменау С.Ф. Французская революция конца XVIII века в современной научной полемике // Вопросы истории. – 1998. – № 9.
 26. Блуменау С.Ф. Французский историк о механизмах террора во время революции // Новая и новейшая история. – 2006. – № 2.
 27. Бобкова М.С. У истоков формирования исторического сознания западноевропейского общества Нового времени // Новая и новейшая история. – 2008. – № 6.
 28. Бовыкин В.И. Актуальные проблемы экономической истории // Новая и новейшая история. – 1996. – № 4.
 29. Бовыкин Д.Ю. Людовик XVII: жизнь и легенда // Новая и новейшая история. – 1995. – № 4.
 30. Бовыкин Д.Ю. О современной российской историографии Французской революции XVIII века (полемические заметки) // Новая и новейшая история. – 2007. – № 1.
 31. Бовыкин Д.Ю. Термидор. – или миф о конце революции // Вопросы истории. – 1999. – № 3.
 32. Болховитинов Н.Н. Отклики в США на отмену крепостного права в России // Вопросы истории. – 1995. – № 8.
 33. Болховитинов Н.Н. Россия и война США за независимость. 1775 – 1783. – М., 1976.
 34. Болховитинов Н.Н. Россия и начало Гражданской войны в США. По архивным материалам // Новая и новейшая история. – 1995. – № 3.
 35. Болховитинов Н.Н. Русские эскадры в США в 1863–1864 гг. // Новая и новейшая история. – 1996. – № 5.
 36. Борисов Ю.В. Три портрета времён Людовика XIV // Новая и новейшая история. – 1991. – № 1.
 37. Борисов Ю.В. Фаворитки Людовика XIV // Новая и новейшая история. – 1991. – № 4.
 38. Борисов Ю.В. Шарль-Морис Талейран. – М., 1986.
 39. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII веков. /пер. с фр./. – М., 1986. – Т. 1–3.
 40. Буйко О.Л. Франция: колониальная политика и парламент. 1880-е годы // Новая и новейшая история. – 2008. – № 3.
 41. Бучин А.П. Классово-экономическая характеристика массовых демократических движений XIX–ХХ вв. // Вопросы истории. – 1997. – № 3.
 42. Васильев В.И. История германского федерализма // Новая и новейшая история. – 1998. – № 3.
 43. Вейдер Б. Тайна гибели Наполеона // Вопросы истории. – 1996. – № 2.
 44. Виноградов В.Н. Был ли князь К. Меттерних «кучером Европы» // Новая и новейшая история. – 2007. – № 4.
 45. Виноградов В.Н. Венгерский поход генерала И.Ф. Паскевича 1849 г.: легенда и действительность // Новая и новейшая история. – 2000. – № 3.
 46. Виноградов В.Н. Лорд Пальмерстон в европейской дипломатии // Новая и новейшая история. – 2006. – № 5.
 47. Виноградов В.Н. Об исторических корнях «горячих точек» на Балканах // Новая и новейшая история. – 1993. – № 4.
 48. Виноградов В.Н. Русские и Россия глазами немцев. XIX век: от начала века до создания империи (1800 – 1871 гг.) // Вопросы истории. – 1994. – № 1.
 49. Вишленкова Е.А. Польские профессора и студенты в университетах России (XIX – начало ХХ века) // Вопросы истории. – 1997. – № 4.
 50. Вознесенский В.Д. Кобурги в Болгарии // Новая и новейшая история. – 1992. – № 3.
 51. Война за независимость и образование США /Под. ред. Г.Н.Севастьянова/. – М., 1976.
 52. Волгин В. П. Социальные и политические идеи во Франции перед революцией (1748 – 1789). М. – Л.: АН СССР, 1940.
 53. Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. – М., 1959.
 54. Володикин Д.М. Критика теории прогресса в трудах Р.Ю.Виппера // Вопросы истории. – 1999. – № 2.
 55. Время борьбы: от английской революции до Парижской Коммуны. – М., 1987.
 56. Гаджиев К.С. Американский протестантизм: история и современность // Новая и новейшая история. – 1993. – № 1.
 57. Гаджиев К.С. Либерализм: история и современность // Новая и новейшая история. – 1995. – № 6.
 58. Гелла Т.Н. Либерализм и «новый империализм» в Великобритании в 80–90-х годах XIX века. // Новая и новейшая история. – 2001. – № 2.
 59. Гениффе П. Террор: случайность или неизбежный результат революций? Из уроков Французской революции XVIII в. // Новая и новейшая история. – 2003. – № 3.
 60. Германская история в новое и новейшее время /под ред. С.Д.Сказкина. – М., 1970. – Т. 1–2.
 61. Гиленсен В.М. Германская военная разведка против России (1871–1917 гг.) // Новая и новейшая история. – 1991. – № 2.
 62. Гладышев А.В. Сен-Симон до и во время революции // Вопросы истории. – 1993. – № 11.
 63. Гольман Л.И. Возникновение марксизма. – М., 1962.
 64. Гончарова Т.В. Индейская Америка: пять столетий колонизации и перспективы возрождения // Новая и новейшая история. – 1992. – № 6.
 65. Грабски А.Ф. Фернан Бродель: вопросы методологии истории // Новая и новейшая история. – 1990. – № 5.
 66. Гусарова Т.П. Хайдуки в Венгрии // Вопросы истории. – 1991. – № 1.
 67. Гусева И.Д. Концепция «американской исключительности»: идеология. – политика. – культура // Вопросы истории. – 1996. – № 3.
 68. Гутнова Е.В. Эволюция парламентаризма в Европе от средневековья до современности // Новая и новейшая история. – 1992. – № 6.
 69. Давидсон А.Б. В поисках туманного Альбиона… // Новая и новейшая история. – 1997. – № 5.
 70. Давидсон А.Б., Филатова И.И. Англо-бурская война и Россия // Новая и новейшая история. – 2000. – № 1.
 71. Далин В.М. Из истории социальной мысли во Франции. – М., 1984.
 72. Далин В.М. Историки Франции ХIХ – ХХ вв. – М., 1981.
 73. Далин В.М. Кракх Бабеф накануне и во время Великой французской революции. – М., 1963.
 74. Данилевский И.Н. Традиционное летоисчисление и «новая хронология» // Вопросы истории. – 1998. – № 1.
 75. Дементьев И.П. Некоторые проблемы историографии нового и новейшего времени // Новая и новейшая история. – 1990. – № 4.
 76. Джеджула К.О. Iсторiя Францii. – К., 1954.
 77. Дмитриев М.В. Немцы и Германия в восприятии русских. XVIII век: Просвещение // Вопросы истории. – 1994. – № 1.
 78. Драгунов Г.П. «Убежище – Швейцария». Подход к проблеме предоставления убежища в XIX и ХХ веках // Вопросы истории. – 1995. – № 11–12.
 79. Дунаевский В.А., Орлов А.А. Книга парадоксов. О характере и значении наполеоновских войн // Новая и новейшая история. – 1998. – № 4.
 80. Дьяков В.А. Исторические альтернативы для Европы 40–70-х гг. XIX века // Вопросы истории. – 1993. – № 7.
 81. Евзеров Р.Я. Социал-демократическая партия Германии в начале XX в. // Новая и новейшая история. – 2000. – № 1.
 82. Егер О. Всемирная история. Новая история. Т. 3. – М., 1999.
 83. Егоров А.А. Генерал Марсо // Вопросы истории. – 1993. – № 4.
 84. Егоров А.А. Министр наполеоновской полиции Фуше // Новая и новейшая история. – 1990. – № 4. – 5.
 85. Егоров А.А. Монтаньяр Филипп Леба // Вопросы истории. – 1995. – № 5–6.
 86. Ерин М.Е., Михайловский Е.Г., Дегтяревская В.Н. Некоторые соображения к обсуждению периодизации новой и новейшей истории // Новая и новейшая история. – 1994. – № 4–5.
 87. Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине XIX в.: Очерки. – Л., 1977.
 88. Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии 1815 – 1917. – М., 1959.
 89. Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. – М., 1967.
 90. Ефимов А.В. Очерки истории США. От открытия Америки до окончания гражданской войны. – М., 1958.
 91. Ефимов А.В. США. Пути развития капитализма (доимпериалистическая эпоха). – М., 1969.
 92. Жук С.И. Вильям Пенн и основание Пенсильвании // Вопросы истории. – 2000. – № 1.
 93. Жук С.И. Возникновение города Нью-Йорка // Вопросы истории. – 1998. – № 5.
 94. Жук С.И. Заметки о современной американской историографии // Вопросы истории. – 1995. – № 10.
 95. Жук С.И. Первое религиозное «Великое пробуждение» в Британской Америке // Вопросы истории. – 1997. – № 6.
 96. Жук С.И. Современная историография ранней Америки: путь к «историческому синтезу» // Вопросы истории. – 1994. – № 2.
 97. Зайцев В.П. Первые всемирные промышленные выставки в Лондоне // Новая и новейшая история. – 2001. – № 4.
 98. Замойский Л.П. История Савойского королевского дома // Новая и новейшая история. – 1992. – № 1.
 99. Застенкер И. Революция 1848 г. во Франции. – М., 1984.
 100. Захер Я.М. Движение «бешеных». – М., 1961.
 101. Зверева Г.И. История Шотландии. – М., 1987.
 102. Золотухин В.П. Новое документальное издание по истории российско-американских отношений в начале XX в. // Новая и новейшая история. – 2000. – № 3.
 103. Зорин А.В. Российско-американская компания и тлинкиты в начале XIX века // Вопросы истории. – 1994. – № 6.
 104. Зорин А.В. Соперничество торгово-промысловых компаний в Русской Америке (1787 – 1797 гг.) // Вопросы истории. – 1998. – № 11.
 105. Зубок Л.И. Очерки истории рабочего движения в США. 1865 – 1918. – М., 1962.
 106. Зубок Л.И. Экспансионистская политика США в начале ХХ в. – М., 1969.
 107. Иванов Р.Ф. Дипломатия Авраама Линкольна. – М., 1987.
 108. Иванов Р.Ф. К 100-летию гражданской войны в США. – М., 1961.
 109. Иванян Э.А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. – М., 1991.
 110. Ивонин Ю.Е. Абсолютизм в Германии в XVII–XIX вв. // Новая и новейшая история. – 1990. – № 4.
 111. Ивонин Ю.Е. Проблема просвещённого абсолютизма в Германии в современной историографии // Вопросы истории. – 1998. – № 2.
 112. Ивонин Ю.Е. Фридрих II и сражение при Кунерсдорфе // Новая и новейшая история. – 2008. – № 6.
 113. Ивонина Л.И. Вильгельм III Оранский // Вопросы истории. – 1998. – № 3.
 114. Ивонина Л.И. Джордж Вилльерс, герцог Бекингем // Новая и новейшая история. – 1993. – № 1.
 115. Ивонина Л.И. Судьба Мазарини // Вопросы истории. – 1994. – № 3.
 116. Ивонина Л.И. Тридцатилетняя война и Восточная Европа // Вопросы истории. – 1996. – № 11–12.
 117. Ивонина Л.И. Французские министры XVII века и их богатства // Новая и новейшая история. – 2006. – № 6.
 118. Исламов Т.М. Австро-Венгрия в первой мировой войне. Крах империи // Новая и новейшая история. – 2001 – № 5.
 119. Исламов Т.М. Изучение новой истории стран Средней Европы в Институте славяноведения и балканистики РАН // Новая и новейшая история. – 1996. – № 5.
 120. Исламов Т.М. Империя Габсбургов: становление и развитие. XVI–XIX вв. // Новая и новейшая история. – 2001. – № 2.
 121. Истомин А.А. Совместные русско-американские промысловые экспедиции в Калифорнию (1803–1812 гг.) // Вопросы истории. – 1998. – № 8.
 122. История XIX века /под ред. Лависса и Рамбо/. – М., 1938. – Т. 1–6.
 123. История Венгрии: В 3 т. – М., 1972. – Т. 1–2.
 124. История дипломатии: в 5 т. – М., 1959 – 1965. – Т. 1–3.
 125. История Италии. – М., 1970. – Т. 1–2.
 126. История Парижской коммуны. – М., 1981.
 127. История США. – М., 1983 – 1985. – Т. 1–2.
 128. История Франции. – М., 1972 – 1973. – Т. 1–2.
 129. Итенберг Б.С., Твардовская В.А. Карл Маркс и Александр Герцен: история одной вражды // Новая и новейшая история. – 1994. – № 6.
 130. «Круглый стол». Проблемы периодизации новой и новейшей истории // Новая и новейшая история. – 1995. – № 1.
 131. «Круглый стол». Французская революция XVIII века и буржуазия // Новая и новейшая история. – 2002. – № 1.
 132. К столетию гражданской войны в США. – М., 1961.
 133. Каммен М. Современная американская историография и «проблемная история» // Вопросы истории. – 1998. – № 3.
 134. Кан С.Б. Революция 1848 г. в Австрии и Германии. – М., 1948.
 135. Карлейль Т. Французская революция. История. – М., 1991.
 136. Карлов Л.П. Из истории американских денежных знаков // Новая и новейшая история. – 1992. – № 3.
 137. Карлов Л.П. История и филателия. Создание Соединённых Штатов Америки в почтовых марках // Новая и новейшая история. – 1998. – № 2.
 138. Карлов Л.П. Отражение наполеоновской эпохи в филателии // Новая и новейшая история. – 1990. – № 5.
 139. Кожокин Е.Н. Государство и народ: от Фронды до Великой французской революции. – М., 1989.
 140. Козенко Б.Д. Отечественная историография первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2001. – № 3.
 141. Козенко Б.Д., Садовая Г.М. К дискуссии о периодизации истории стран Европы и Америки // Новая и новейшая история. – 1996. – № 1.
 142. Колобов Б.В. Британия и Россия в эпоху Петра Великого. Исторические документы // Вопросы истории. – 2000. – № 2.
 143. Колобов О.А. История внешней политики и дипломатии США. 1867–1918 // Вопросы истории. – 1999. – № 7.
 144. Коломиец В.К. Россия – Швейцария. 1813 – 1955. Документы и материалы // Вопросы истории. – 1997. – № 2.
 145. Короткова С.А., Насонова С.А. Религия и политика в Европе в XVI – ХХ вв. // Новая и новейшая история. – 1998. – № 6.
 146. Котова Е.В. Династия Габсбургов // Новая и новейшая история. – 1991. – № 4.
 147. Кретинин С.В. Женщины и социалисты // Вопросы истории. – 1998. – № 2.
 148. Кретинин С.В. Карл Каутский (1854 – 1938): опыт переосмысления // Новая и новейшая история. – 1995. – № 1–2.
 149. Кретинин С.В. Каутский против ревизионизма Бернштейна: начало полемики // Новая и новейшая история. – 2003. – № 4.
 150. Кубышкин А.И. Чатфилд против Скуайера: англо-американское соперничество в Центральной Америке в середине XIX века // Новая и новейшая история. – 1996. – № 2.
 151. Кузнецова Г.А. Александр I и Наполеон в Тильзите // Новая и новейшая история. – 1991. – № 6.
 152. Куриев М.М. Артур Уэллессли, герцог Веллингтон (1769 – 1852) // Новая и новейшая история. – 1995. – № 6.
 153. Куропятник Г.П. «Час пик» в истории США: выборы 1864 г., решившие судьбу Союза Штатов // Новая и новейшая история. – 1997. – № 6.
 154. Кучеренко Г.С. Людовик XVI (1754 – 1793). От трона до гильотины // Новая и новейшая история. – 1994. – № 2.
 155. Лабутина Т.Л. «Дело» английского просветителя Ричарда Стиля // Новая и новейшая история. – 1997. – № 2.
 156. Лабутина Т.Л. «Консерватор» Свифт и «реформатор» Дефо // Вопросы истории. – 1995. – № 11–12.
 157. Лабутина Т.Л. Георг Севиль Галифакс // Вопросы истории. – 1999. – № 4–5.
 158. Лабутина Т.Л. Женское образование в стюартовской Англии (1603–1714 г.) // Новая и новейшая история. – 2001. – № 2.
 159. Лабутина Т.Л. Политическая мысль раннего английского Просвещения // Вопросы истории. – 1991. – № 9–10.
 160. Лабутина Т.Л. Просветительское движение в Англии // Вопросы истории. – 1993. – № 6.
 161. Лабутина Т.Л. Ранние английские просветители о роли и месте женщин в обществе // Вопросы истории. – 1997. – № 6.
 162. Лабутина Т.Л. Свифт и Темпль. Из истории раннего английского Просвещения // Новая и новейшая история. – 1994. – № 2.
 163. Лавровский В.М. Исследования по аграрной истории Англии XVII – XIX веков. – М., 1966.
 164. Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция XVII века. – М., 1958.
 165. Лемиш Дж. Если не рассматривать историю США в розовом свете // Новая и новейшая история. – 1992. – № 1.
 166. Линков В.Б. Людовик XIV о государстве и монаршей власти // Новая и новейшая история. – 2002. – № 5.
 167. Лобанов Н.А. Новые документы по истории русско-немецких отношений начала XVII в. // Новая и новейшая история. – 2002. – № 1.
 168. Люблинская А.Д., Прицкер Д.П. Очерки истории Франции. С древнейших времён до Первой мировой войны. – Л., 1957.
 169. Малов В.Н. Жан-Батист Кольбер – реформатор XVII века (1619–1683) // Новая и новейшая история. – 2000. – № 3.
 170. Малов В.Н. Людовик XIV: опыт психологической характеристики // Новая и новейшая история. – 1996. – № 6.
 171. Малов В.Н. Московский архив монсеньора Буажелена // Новая и новейшая история. – 1992. – № 6.
 172. Малов В.Н. Прошлые и нынешние взгляды на деятельность Жана-Батиста Кольбера // Новая и новейшая история. – 1991. – № 2.
 173. Мамут Л. С. История политических и правовых учений. – М., 2000.
 174. Манфред А.З. Великая французская революция. – М., 1983.
 175. Манфред А.З. Образование русско-французского союза.–- М., 1975.
 176. Манфред А.З. Три портрета Великой французской революции. – М., 1978.
 177. Марат Ж.-П. Избранные произведения. – М., 1956. – Т. 1–3.
 178. Мартин А. А.С.Стурдза и «Священный союз» (1815 – 1823 гг.) // Вопросы истории. – 1994. – № 11.
 179. Матвеев В.А. Британская монархия: искусство выживания // Новая и новейшая история. – 1993. – № 6.
 180. Медников И.Ю. Испания в годы Первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2007. – № 4.
 181. Медушевский А.Н. Абсолютизм XVI – XVIII вв. в современной западной историографии // Новая и новейшая история. – 1991. – № 3.
 182. Мернер М. Столетия в периодизации Нового Света // Новая и новейшая история. – 1990. – № 3.
 183. Милюкова В.И. Баланс сил и баланс интересов в международных отношениях // Новая и новейшая история. – 1991. – № 4.
 184. Мирзоев Е.Б. Легитимистская доктрина. Жозефа де Местра и консерватизм в России (начало XIX века) // Новая и новейшая история. – 2008. – № 6.
 185. Митрофанов А.А. Граф д’Антрэг: слуга пяти королей и трех императоров // Новая и новейшая история. – 2007. – № 2.
 186. Михайлов М.И. Революции 1848 – 1849 гг. Зарубежная историография // Новая и новейшая история. – 1998. – № 6.
 187. Молок А.И. Июльская революция во Франции 1830 г. и Швейцария // Новая и новейшая история. – 1999. – № 1.
 188. Момджян Х. Н. Французское Просвещение XVIII века. – М.: Мысль, 1983.
 189. Моммзен В. Макс Вебер и историческая наука // Новая и новейшая история. – 1990. – № 4.
 190. Мортон А.Л. История Англии. – М., 1950.
 191. Муромцева О.В. Жизнь и деятельность Джузеппе Гарибальди. Современный взгляд // Новая и новейшая история. – 2002. – № 1.
 192. Мягков Г.П. О раннебуржуазных революциях // Новая и новейшая история. – 1990. – № 5.
 193. Намазова А.С. Брабантская революция 1787 – 1790 гг. в Австрийских Нидерландах // Новая и новейшая история. – 2001. – № 6.
 194. Намазова А.С. Династия Саксен-Кобург-Гота в Бельгии // Новая и новейшая история. – 1994. – № 1.
 195. Намазова А.С. Межнациональные отношения в Бельгии // Новая и новейшая история. – 1990. – № 4.
 196. Нарочницкий Л.А. Установление дипломатических отношений между Россией и Сербией в 1838 г. // Новая и новейшая история. – 1991. – № 3.
 197. Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. – Т.2. – М., 1975.
 198. Нитобург Э.Л. США: цветной барьер в прошлом и настоящем // Новая и новейшая история. – 1997. – № 2.
 199. Нитобург Э.Л. США: цветной барьер в прошлом и настоящем // Новая и новейшая история. – 1997. – № 3.
 200. Новопашина Л.Ю. Британская колониальная экспансия на Малайском архипелаге на рубеже XVIII–XIX веков // Новая и новейшая история. – 2001. – № 5.
 201. Оболенская С.В. Немцы в глазах русских XIX века: черты общественной психологии // Вопросы истории. – 1997. – № 12.
 202. Орлик И.И. Венгерская революция 1848 – 1849 годов и Россия // Новая и новейшая история. – 2008. – № 2.
 203. Орлик О.В. «Европейская идея» Александра I // Новая и новейшая история. – 1997. – № 1.
 204. Орлов А.А. Английские моряки на русском флоте в отечественную войну 1812 года // Новая и новейшая история. – 1997. – № 2.
 205. Орлов А.А. Англо-российский «крымский» дипломатический конфликт 1856–1868 гг. // Новая и новейшая история. – 2002. – № 3.
 206. Орлов А.А. Экономика Великобритании в эпоху континентальной блокады (1806 – 1813 годы). // Новая и новейшая история. – 2006. – № 2.
 207. Освободительное движение народов австрийской империи: Возникновение и развитие; конец ХVIII – 1849. – М., 1980.
 208. Остриков П.И., Сафонов В.Н. К вопросу о периодизации новой и новейшей истории // Новая и новейшая история. – 1994. – № 3.
 209. Открытие Америки: взгляд историка // Новая и новейшая история. – 1992. – № 3.
 210. Очерк истории немецкого рабочего движения. – М, 1964.
 211. Павлова Т.А. Джон Вулман и его дневник // Вопросы истории. – 1997. – № 12.
 212. Павлова Т.А. Кромвель. – М., 1980.
 213. Паповян Г.С. Ф.Кавалотти – бард итальянской демократии // Вопросы истории. – 1997. – № 8.
 214. Патрушев А.И. Жизнь и драма Фридриха Ницше // Новая и новейшая история. – 1993. – № 5.
 215. Патрушев А.И. Проблемы и значение творческого наследия Макса Вебера // Новая и новейшая история. – 2000. – № 6.
 216. Петров Д.В. Авраам Линкольн. – Л., 1959.
 217. Пименова Л.А. Идея свободы во Французской революции XVIII века // Новая и новейшая история. – 1992. – № 1.
 218. Пименова Л.А. Людовик XVI // Вопросы истории. – 2000. – № 3.
 219. Плавинская Н.Ю. Вандея // Новая и новейшая история. – 1993. – № 6.
 220. Платэ М.А. Шотландцы во Франции и французы в Шотландии // Новая и новейшая история. – 2007. – № 3.
 221. Погосян В.А. Исторический словарь Французской революции // Вопросы истории. – 1991. – № 11.
 222. Пожарская С.П. Бурбоны в Испании // Новая и новейшая история. – 1993. – № 1.
 223. Пожарская С.П., Намазова А.С. Общие тенденции развития Европы в XIX – начале ХХ века // Новая и новейшая история. – 1999. – № 4.
 224. Пожарская С.П., Намазова А.С. Основные этапы формирования гражданского общества в странах Западной Европы и России в XIX – XX веках // Новая и новейшая история. – 2006. – № 2.
 225. Поздеева Л.В., Коленеко В.А. Межнациональные отношения в Канаде // Новая и новейшая история. – 1990. – № 1.
 226. Полякова Е.Ю. Северная Ирландия: истоки конфликта // Новая и новейшая история. – 1990. – № 6.
 227. Попов Б.С. Эдуард Гиббон, историк, писатель и мыслитель эпохи Просвещения (1737 – 1794) // Новая и новейшая история. – 1993. – № 3.
 228. Попов Н.В. Династические браки и «брачная дипломатия» в Западной Европе. XVII – начало XVIII в. // Новая и новейшая история. – 2001. – № 5.
 229. Попов Н.В. Международная конференция «Европейские монархии в прошлом и настоящем: XVIII – XX века» // Новая и новейшая история. – 1999. – № 1.
 230. Поповски В. Историко-политическое и правовое значение Берлинского договора 1878 года для Македонии // Новая и новейшая история. – 1997. – № 5.
 231. Приемышева А.В. Французская внешняя политика накануне «дипломатической революции 1756 г.» // Новая и новейшая история. – 2003. – № 1.
 232. Прицкер Д.П. Жорж Клемансо. – М., 1983.
 233. Пушкарев Л.Н. Европейская история менталитета // Вопросы истории. – 1995. – № 8.
 234. Рахшмир П.Ю. Эволюция консерватизма в новое и новейшее время // Новая и новейшая история. – 1990. – № 1.
 235. Революции 1848 – 1849 гг. /Под. ред. Ф.В.Потемкина и А.И.Молока. – М., 1952. – Т. 1–2.
 236. Революция и реформа: их влияние на историю общества // Новая и новейшая история. – 1991. – № 2.
 237. Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции: 1789 – 1799. – Л., 1989.
 238. Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции: падение монархии. 1789 – 1792. – Л., 1982.
 239. Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции: якобинская диктатура и ее крушение. – Л., 1983.
 240. Ревякин А.В. Социализм и либерализм в середине XIX века // Новая и новейшая история. – 1997. – № 4.
 241. Ревякин А.В. Французские династии: Бурбоны, Орлеаны, Бонапарты // Новая и новейшая история. – 1992. – № 4.
 242. Репина Л.П. Социальные движения и революции XVI–XVII вв. в современной компаративной историографии // Новая и новейшая история. – 1990. – № 3.
 243. Робеспьер М. Избранные произведения . – М., 1965. – Ч. 1–2.
 244. Рогинская А.Е. Очерки по истории Франции (XVIII – XIX вв.). – М., 1958.
 245. Рокитянский Я.Г. Историзм в подходе к «Манифесту коммунистической партии» // Новая и новейшая история. – 1991. – № 4.
 246. Романова М.Л. Война за независимость североамериканских колоний и британский парламент. 1765 – 1775 гг. // Новая и новейшая история. – 2008. – № 1.
 247. Ротштейн Ф.А. Международные отношения в конце XIX в. – М.-Л., 1960.
 248. Рыбаченов И.С. Россия и Гаагская конференция по разоружению 1899 г. // Новая и новейшая история. – 1996. – № 4.
 249. Рыкин В.С. Австрийский федерализм: история и современность // Новая и новейшая история. – 1999. – № 3.
 250. Рюде Дж. Народные низы в истории. 1730 – 1848. – М., 1984.
 251. Рябов Ф.Р. Стоило ли низвергать Вандомскую колонну? // Новая и новейшая история. – 1992. – № 2.
 252. Саломатин А.Ю. Рождение индустриальной экономики в США // Вопросы истории. – 1998. – № 3.
 253. Саломатин А.Ю. Эндрю Карнеги // Вопросы истории. – 1996. – № 2.
 254. Самарская Е.А. Жорж Сорель – вечный еретик (1847 – 1922) // Новая и новейшая история. – 1994. – № 2.
 255. Сандберг К. Линкольн. – М., 1961.
 256. Саплин А.И. Испанский мыслитель XIX века Анхель Ганивет // Новая и новейшая история. – 1991. – № 3.
 257. Сахновский Е.В. Генерал Смэтс и экспансия Южно-Африканского союза (1914 – 1918 гг.) // Новая и новейшая история. – 2003. – № 1.
 258. Севастьянов Г.Н, Уткин А.И. Томас Джефферсон. – М., 1976.
 259. Севрюкова А.О. Нейтралитет и оборона Бельгии в преддверии первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2003. – № 2.
 260. Семёнов А.С. Парадокс Джона Уилкса // Новая и новейшая история. – 1997. – № 5.
 261. Сергеев В.В., Чумаков А.Д. Ещё один взгляд на проблему периодизации новой и новейшей истории // Новая и новейшая история. – 1997. – № 2.
 262. Сергеев Е.Ю. Англо-русская Антанта 1907 года. Новые аспекты // Новая и новейшая история. – 2007. – № 5.
 263. Сергиенко В.Ю. Жан-Жозеф Мунье (1758 – 1806) – идеолог конституционного монархизма в годы Французской революции // Новая и новейшая история. – 2008. – № 3.
 264. Сергиенко В.Ю. Конституционные монархисты – эмигранты времен Французской революции конца XVIII века // Новая и новейшая история. – 2003. – № 5.
 265. Серова О.В. Россия и объединение Италии // Новая и новейшая история. – 1994. – № 3.
 266. Слезкин Л.Ю. Легенда, утопия, быль в ранней американской истории. – М., 1981.
 267. Смоленский Н.И. Проблемы теоретического плюрализма // Новая и новейшая история. – 1998. – № 1.
 268. Собко Е.М. Россия и образование Нидерландского королевства // Вопросы истории. – 2000. – № 2.
 269. Согрин В.В. Американский опыт в новых измерениях (о статье Дж.Лемиша) // Новая и новейшая история. – 1992. – № 2.
 270. Согрин В.В. Британский либерализм: этапы развития и течения // Новая и новейшая история. – 1996. – № 4.
 271. Согрин В.В. Идейные течения в Американской революции XVIII в. – М., 1980.
 272. Согрин В.В. Конфликт и консенсус в американской истории // Новая и новейшая история. – 2003. – № 2.
 273. Согрин В.В. Мир американских рабовладельцев: Кэлхун, Фицхью и другие // Новая и новейшая история. – 1990. – № 5.
 274. Согрин В.В. Образование Североамериканского государства: новое прочтение // Новая и новейшая история. – 2002. – № 1.
 275. Согрин В.В. Основатели США: Исторические портреты. – М., 1983.
 276. Согрин В.В. Политическая власть, демократия и олигархия в Северной Америке колониального периода // Новая и новейшая история. – 2001. – № 1.
 277. Согрин В.В. Президент США Эндрю Джексон: путь к власти // Новая и новейшая история. – 1994. – № 6.
 278. Согрин В.В. Современное освещение новейшей истории стран Европы и Америки // Новая и новейшая история. – 2002. – № 5.
 279. Согрин В.В. Социальная структура США в эпоху постиндустриального общества // Новая и новейшая история. – 2008. – № 3.
 280. Согрин В.В. Этапы американского консерватизма // Новая и новейшая история. – 1991. – № 5.
 281. Соколов А.Б. Британская империя XVIII века в зарубежной историографии // Вопросы истории. – 1993. – № 7.
 282. Соколов А.Б. Питт-старший // Вопросы истории. – 1991. – № 1.
 283. Соловьёв О.Ф. Масонство далёкое и близкое // Новая и новейшая история. – 1992. – № 4–5.
 284. Стегний П.В. Еще раз о греческом проекте Екатерины II. Новые документы из АВПРИ МИД России. // Новая и новейшая история. – 2002. – № 4.
 285. Стегний П.В. Первый раздел Польши и российская дипломатия // Новая и новейшая история. – 2001. – № 1–2.
 286. Стогова А.В. Загадочный Ларошфуко // Новая и новейшая история. – 1999. – № 3.
 287. Супоницкая И.М. Американский раб и русский крепостной: типология и специфика принудительного труда // Вопросы истории. – 2000. – № 9.
 288. Суслопарова Е.А. Джеймс Рамзей Макдональд (1866 – 1937). К политическому портрету лейбористского лидера // Новая и новейшая история. – 2003. – № 4.
 289. Сухарчук Г.Д. Восток – Запад: историко-психологический водораздел // Вопросы истории. – 1998. – № 1.
 290. Талейран Ш.М. Мемуары. Старый режим. Великая французская революция. / ред. й статья Е.В. Тарле. – М.: ИМО, 1959.
 291. Таран Л.В. Французька історіографія /70-ті рр. ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст./. – К., 1991.
 292. Тарле Е.В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV – ХІХ вв.) – М.-Л., 1960.
 293. Тарле Е.В. Талейран. – М.: ИМО, 1957.
 294. Татаринов Ю.Б. «Железная маска» – государственная тайна Бурбонов. XVII век // Новая и новейшая история. – 1995. – № 1.
 295. Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Карл Маркс и М.А.Бакунин: борьба идей и амбиций // Новая и новейшая история. – 1997. – № 3.
 296. Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Фридрих Энгельс и Пётр Ткачёв: спор и согласие // Новая и новейшая история. – 1995. – № 6.
 297. Тодоров Н. Балканский узел противоречий. История и современность // Новая и новейшая история. – 1993. – № 3.
 298. Тоштендаль Р. Роль социал-демократии в развитии индустриального капитализма. Конец XIX – ХХ век // Новая и новейшая история. – 1997. – № 2.
 299. Тревельян Д. Социальная история Англии. – М., 1959.
 300. Трейвус Е.Б. Еще раз о деле Дрейфуса // Новая и новейшая история. – 2008. – № 4.
 301. Трибунский П.А. П.Н. Милюков в Болгарии (1897 – 1899 гг.) // Новая и новейшая история. – 2002. – № 4.
 302. Троицкий Н.А. К истории нашествия Наполеона на Россию // Новая и новейшая история. – 1990. – № 3.
 303. Троицкий Н.А. Маршалы Наполеона // Новая и новейшая история. – 1993. – № 5.
 304. Трухановский В.Г. Адмирал Нельсон. – М., 1980.
 305. Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраели и королева Виктория // Новая и новейшая история. – 1990. – № 4–5.
 306. Туган-Барановский Д.М. «Лошадь. – которую я пытался обуздать». Печать при Наполеоне // Новая и новейшая история. – 1995. – № 3.
 307. Туган-Барановский Д.М. Наполеон как журналист // Вопросы истории. – 1995. – № 7.
 308. Туполев Б.М. Династия Гогенцоллернов // Новая и новейшая история. – 1991. – № 6.
 309. Туполев Б.М. Происхождение первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2002. – № 4–5.
 310. Туполев Б.М. Фридрих II. – Россия и первый раздел Польши // Новая и новейшая история. – 1997. – № 5–6.
 311. Тырсенко А.В. Аббат Э.-Ж. Сийес (1748 – 1836). У истоков французской либеральной идеологии // Новая и новейшая история. – 1998. – № 6.
 312. Тырсенко А.В. Андре Шенье и Французская революция конца XVIII века // Новая и новейшая история. – 1994. – № 4–5.
 313. Тырсенко А.В. Исследования революции. Некоторые итоги научных работ. – посвящённых 200-летию Французской революции. Париж. – 1991 // Новая и новейшая история. – 1993. – № 6.
 314. Тырсенко А.В. От Просвещения к революции. Общественно-политические взгляды Сийеса // Новая и новейшая история. – 2001. – № 5.
 315. Фадеева Л.А. «Профессиональный класс» в английской социальной истории XIX века // Новая и новейшая история. – 1998. – № 4.
 316. Федосова Е.И. Идея европейского единства в общественно-политической мысли Франции XVIII – XIX вв. // Новая и новейшая история. – 1994. – № 3.
 317. Федосова Е.И. Ф.Гизо во главе МИД Франции (1840 – 1847 гг.) // Вопросы истории. – 1993. – № 10.
 318. Федосова Е.И. Франсуа Гизо: историк и государственный деятель // Новая и новейшая история. – 1997. – № 2.
 319. Федосова Е.И., Ревякин А.В. Нация и национальность в воззрениях французских либералов и демократов первой половины XIX века // Новая и новейшая история. – 1999. – № 6.
 320. Филимонова М.А. Талейран в США // Новая и новейшая история. – 2008. – № 4.
 321. Филимонова М.А. Территориальная экспансия США на Северо-Западе и националисты. 1780-годы // Новая и новейшая история. – 2007. – № 1.
 322. Фоглер Г. Единство и многообразие в процессе перехода от феодализма к капитализму // Новая и новейшая история. – 1990. – № 3.
 323. Фомичев В.Н. Документальные материалы по истории Западной Европы XVIII – XIX вв. // Новая и новейшая история. – 1992. – № 3.
 324. Фонер Э. Рабство, Гражданская война и Реконструкция: новейшая историография // Новая и новейшая история. – 1991. – № 6.
 325. Фор Э. Опала Тюрго. 12 мая 1776 г. /пер. с фр./. – М., 1979.
 326. Фостер У. Очерки политической истории США. – М., 1965.
 327. Французская революция XVIII в.: Экономика, политика, идеология. / АН СССР, Ин-т всеобщ. истории; Отв. ред. Г. С. Кучеренко. – М.: Наука, 1989.
 328. Фрейдзон В.И. Исторические корни и сущность югославизма. XIX век // Новая и новейшая история. – 1997. – № 3.
 329. Хаванова О.В. Истоки венгерского национализма в политической культуре конца XVIII века // Вопросы истории. – 1998. – № 6.
 330. Хаванова О.В. Историко-культурная ситуация в Средней Европе. 1867–1917 гг. // Новая и новейшая история. – 1997. – № 4.
 331. Хилл К. «Ревизионистские» историки и Английская революция // Вопросы истории. – 1998. – № 6.
 332. Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789 – 1848. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
 333. Цернак К. Конец эпохи великих держав в европейской политике // Вопросы истории. – 1993. – № 5.
 334. Чеканцева З.С. О новом походе к истории народных движений: Франция XVI–XVIII вв. // Новая и новейшая история. – 1993. – № 4.
 335. Черкасов П.П. Генерал Лафайет. Исторический портрет. – М., 1987.
 336. Черкасов П.П. Людовик XVI и Екатерина II (1774 – 1776 гг.) // Новая и новейшая история. – 1999. – № 5–6.
 337. Черкасов П.П. Россия и Франция в XVIII века. Итоги и перспективы исследования // Новая и новейшая история. – 1993. – № 3.
 338. Черкасов П.П. Русско-шведская война 1788 – 1790 гг. и французская дипломатия // Новая и новейшая история. – 2001. – № 5.
 339. Черкасов П.П. Судьба империи: Очерки колониальной экспансии Франции в XVI – XX вв. – М., 1983.
 340. Черкасов П.П. Тайная дипломатия Людовика XV и Россия (1749 – 1756 гг.) // Новая и новейшая история. – 1994. – № 4–5.
 341. Черкасов П.П. Франция и русско-турецкая война. 1768 – 1774 гг. // Новая и новейшая история. – 1996. – № 1.
 342. Черняк Е.Б. История XIX века: проблемы и размышления // Новая и новейшая история. – 1991. – № 1.
 343. Черняк Е.Б. Цивилизации и революции // Новая и новейшая история. – 1993. – № 4.
 344. Чиняков И.И. Луи-Никола Даву // Вопросы истории. – 1999. – № 2.
 345. Чистов К.В. Социально-утопические легенды XVIII века и их изучение // Вопросы истории. – 1997. – № 7.
 346. Чудинов А.В. Масоны и французская революция XVIII века: дискуссия длиною в два столетия // Новая и новейшая история. – 1999. – № 1.
 347. Чудинов А.В. Шарлотта Корде и смерть Марата // Новая и новейшая история. – 1993. – № 5.
 348. Чуркина И.В. Иезуиты в России (1772 – 1820 гг.) // Вопросы истории. – 1996. – № 10.
 349. Шевардин В.Н. Границы Германии в истории // Вопросы истории. – 1995. – № 4.
 350. Шевеленко А.Я. Фюстель де Куланж (штрихи к портрету учёного) // Вопросы истории. – 1991. – № 12.
 351. Шедиви Я. Меттерних против Наполеона. – М., 1990.
 352. Шпира Д. Четыре судьбы. К истории политической деятельности. И.Сеченьи, Л.Баттяни, Ш.Петефи, Л.Кошута /Пер. с венг./ – М., 1986.
 353. Шпотов Б.М., Пейтон Дж. Р. Об особенностях промышленного переворота в США // Вопросы истории. – 1991. – № 11.
 354. Штекли А.Э. Фридрих Энгельс о Гансе Бехайме и плебейско-пролетарском аскетизме // Новая и новейшая история. – 2000. – № 6.
 355. Шутов А.Д. Коммунисты и социал-демократы: история и современность // Новая и новейшая история. – 1990. – № 2.
 356. Щеголихина С.Н. Американские добровольцы в первой мировой войне // Новая и новейшая история. – 2002. – № 6.
 357. Эйлмер Дж.Э. Английская революция середины XVII века: современные трактовки // Вопросы истории. – 1998. – № 6.
 358. Энтин Дж. Теории заговоров и конспиративистский менталитет: Историческая наука за рубежом // Новая и новейшая история. – 2000. – № 1.
 359. Эрлихсон И.М. Английская консервативно-абсолютистская утопия второй половины XVII века // Новая и новейшая история. – 2008. – № 5.
 360. Юар Р. Политические традиции в истории Франции // Новая и новейшая история. – 1992. – № 5.
 361. Юровский В.Е. Бумажные деньги Великой французской революции // Вопросы истории. – 1998. – № 8.
 362. Юсим М.А. Макиавелли: карьера чиновника и судьба мыслителя // Новая и новейшая история. – 2006. – № 5.
 363. Якобинство в исторических итогах Великой Французской революции // Новая и новейшая история. – 1996. – № 5.
 364. Яковлев Н.Н. «Дипломатическая революция» накануне Семилетней войны // Новая и новейшая история. – 1990. – № 3.
 365. Яковлев Н.Н. Вашингтон. – М., 1973.
 366. Яковлев Н.Н. Межрасовые и межнациональные отношения в Европе и Америке XIX – ХХ веках // Вопросы истории. – 1998. – № 9.
 367. Яхимович З.П. Россия и Италия // Вопросы истории. – 1997. – № 7.