Методичне забезпечення навчального процесу

 

СУЧАСНА ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

3, 4

VІ,  VІІ, VІІІ

3+

7,5+

3,5

90+

270+

126

20+

18+

24

 

 

16+

20+

26

54+

232+

76

 

Залік, іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Іржавська Анжела Петрівна, кандидат історичних наук, доцент, Терещенко Тетяна Вадимівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • окреслювати основні етапи суспільно-політичних та соціально-економічних процесів в країнах Азії, Африки та Латинської Америки пояснювати їх сутність;
 • - знати і вільно володіти понятійним та термінологічним апаратом, що є основним для цієї дисципліни;
 • визначати основні джерела вивчення різних процесів і явищ, відомих в країнах Традиційного Сходу упродовж зазначеного періоду;
 • розуміти причинно-наслідкові зв’язки і закономірності розвитку суспільств регіонів у новітню добу;
 • розумітися на основних аспектах суспільно-політичного розвитку країн континентів;
 • розуміти обумовленість соціально-економічного розвитку країн регіонів, пояснювати зміни в соціально-класовій структурі та національному складі населення зазначених регіонів;
 • знати виданих громадських та політичних діячів Азії, Африки та Латинської Америки актуальної сучасності.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними; визначати причини, рушійні сили та наслідки подій і явищ історії країн Азії, Африки та Латинської Америки, їх взаємозв’язок із загальноісторичними процесами;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • застосовувати знання з курсу у науково-дослідній роботі;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

 

Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки в новий час

Змістовий модуль 1-1. Історія країн Азії та Африки в XVII–XIX ст.

Тема 1. Вступ до курсу. Предмет і завдання курсу.

Тема 2. Китай у XVІІ–XIX ст.

Тема 3. Японія в XVII–середині ХІХ ст.

Тема 4. Розпад Імперії Великих Моголів. Перетворення Індії на англійську колонію.

Тема 5. Османська імперія в XVІI–ХІХ ст.

Тема 6. Іран в XVІІ–ХІХ ст.

Тема 7 Південно-Східна Азія в XVII–XIX ст.

Тема 8. Арабські країни в XVІІ–ХІХ ст.

Тема 9. Країни Тропічної та Південної Африки в XVІІ–ХІХ ст.

Змістовий модуль 1-2. Країни Сходу в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Тема 10. Східна Азія в 1870–1918 рр.

Тема 11. Південна та Південно-Західна Азія в 1870–1918 рр.

Змістовий модуль 1-3. Країни Латинської Америки в XVII – на початку ХХ ст.

Тема 12. Національно-визвольна боротьба народів Латинської Америки у XVII–на початку XX ст.

Модуль 2. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки

в 1918–1945 рр.

Змістовий модуль 2-1. Історія країн Східної, Південної та Південно-Східної Азії в 1918–1945 рр.

Тема 1. Вступ до курсу Новітня історія Азії, Африки та Латинської Америки.

Тема 2. Китай: панування мілітаристів і Гоміньдана.

Тема 3. Японія у боротьбі за лідерство в Азії.

Тема 4. Індія: національно-визвольний рух та загострення конфесійних суперечностей.

Тема 5. Південна та Південно-Східна Азія.

Змістовий модуль 2-2. Країни Середнього Сходу та арабський світ в 1918–1945 рр.

Тема 6. Туреччина: від мусульманської імперії до світської республіки

Тема 7. Іран: від напівколоніальної залежності до шахського авторитаризму

Тема 8. Арабські країни в 1918–1945 рр.

Змістовий модуль 2-3. Країни Африки та Латинської Америки

в 1918–1945 рр.

Тема 9. Країни Тропічної та Південної Африки

Тема 10. Країни Латинської Америки на 10-х – початку 20-х рр. ХХ.

Модуль 3. Історія країн Азії в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Змістовий модуль 3-1. Країни Східної Азії в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 11. Китай у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 12. Японія у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Змістовий модуль 3-2. Країни Південної та Південної-Східної Азії в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 13. Індія у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 14. Країни Південно-Східної Азії після Другої світової війни – на початку ХХІ ст. Особливості економічного і політичного розвитку «нових індустріальних країн».

Змістовий модуль 3-3. Близький і Середній Схід

в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 15. Туреччина у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 16. Іран в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 17. Арабські країни та Близький Схід у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Модуль 4. Історія країн Африки та Латинської Америки в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Змістовий модуль 4-1. Країни Латинської Америки після Другої світової війни – на початку ХХІ ст.

Тема 18. Країни Латинської Америки після Другої світової війни – на початку ХХІ ст.

Змістовий модуль 4-2. Країни Африки після Другої світової війни – на початку ХХІ ст.

Тема 19. Тропічна та Південна Африка в 1945–2009 рр.

Змістовий модуль 4-3. Основні тенденції розвитку країн афро-азійського та латиноамериканського регіонів в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 20. Заключення. Основні підсумки розвитку країн Азії, Африки і Латинської Америки в новітній час.

 

Рекомендована література

 

Джерела і література:

 

 1. Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 89 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 158 с.
 2. Актуальні проблеми міжнародних відносин [зб. наук. пр. ]. Вип. 98 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – 196 с.
 3. Альперович М. С. Испанская Америка в борьбе за независимость / М. С. Альперович. – М. : Наука, 1971. – 222 с.
 4. Альперович М. С. История Латинской Америки : с древнейших времен до начала ХХ века : Учебное пособие / М. С. Альперович. – М. : Высшая школа, 1991. – 285 с.
 5. Альперович М. С. Новая история стран Латинской Америки : учебное пособие / М. С. Альперович, Л. Ю. Слёзкин. – М. : Высшая школа, 1970. – 384 с.
 6. Альперович М. С. Революция и диктатура в Парагвае (1810–1840 гг. ) / М. С. Альперович. – М. : Наука, 1975. – 392 с.
 7. Альперович М. С. Рождение мексиканского государства / М. С. Альперович. – М. : Наука, 1979. – 167 с.
 8. Альперович М. С. Создание независимых государств в Латинской Америке (1804–1903) / М. С. Альперович. – М., 1966. – 243 с.
 9. Альперович М. С., Слезкин Л. Ю. История Латинской Америки : С древнейших времен и до начала XX века / М. С. Альперович, Л. Ю. Слезкин. – М. : Высшая школа, 1991. – 285 с.
 10. Альперович М. С., Слезкин Л. Ю. Новая история стран Латинской Америки : Учебное пособие / М. С. Альперович, Л. Ю. Слезкин. – М. : Высшая школа, 1970. – 384 с.
 11. Африка : поиск идентичности / Российская академия наук, Институт Африки. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2001. – 66 с.
 12. Африка в современных международных отношениях / М. Л. Вишневский, С. Греш, Т. Л. Дейч [и др. ] ; отв. ред. : Е. Н. Корендясов. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2011. – 244 с.
 13. Африка на пути к независимости (1930–1960 гг. ) : материалы науч. конф. «Вторые Потехинские Чтения» / Учреждение Российской академии наук, Институт Африки РАН. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2009. – 192 с.
 14. .
 15. Берзин Э. О. История Таиланда : краткий очерк / Э. О. Берзин. – М. : Наука, 1973. – 319 с.
 16. Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в ХVІІ – начале ХVІІІ века / Э. О. Берзин. – М., 1987. – 463 с.
 17. Блаватская Е. П. Из пещер и дебрей Индостана / Е. П. Блаватская. – М. : Сфера, 1994. – 478 с.
 18. Блинов А. А. Ибрагим ас-Самарраи – выдающийся арабский филолог XX века / А. А. Блинов // Восток. – 2013. – № 4. – С. 84–96.
 19. Блинов А. А. Мавританский территориальный вариант арабского литературного языка и его отражение в прессе (Приложение. Транскрипция, используемая в статье) (язык арабский; диалект хассания; берберы; диалекты Магриба) / А. А. Блинов // Восток. – 2011. – № 4. – С. 33–45.
 20. Блоч Д. Тайные операции английской разведки : Ближ. и Сред. Восток, Африка и Европа после 1945 г. : Перевод / Д. Блоч, П. Фитцджеральд. – М. : Политиздат, 1987. – 235 с.
 21. Бовсунівський П. В. Участь арабської республіки Єгипет в урегулюванні етнополітичних конфліктів у Судані / П. В. Бовсунівський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. Вип. 89 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. –С. 55–57.
 22. Богатырева И. И. Общеиндоевропейская лексика в древнеиндийских медицинских трактатах (медицинские традиции Индии) / И. И. Богатырева // Восток. – 2009. – № 6. – С. 95–101.
 23. Богомолов С. А. Военно-полицейские операции на фронтире Британской Индии (последняя треть XIX в.) (история Великобритании; внешняя политика ; британская колониальная администрация и армия ; военная реформа) / С. А. Богомолов // Восток. – 2012. – № 1. – С. 51–62.
 24. Богуславский А. Африканский союз и ливийский кризис : кто услышал голос Африки? / А. Богуславский // Международная жизнь. – 2011. – № 11. – С. 44–54.
 25. Богучарский Е. М. Дипломатия и внешняя политика независимого Алжира : эволюция главных направлений и приоритетов / Е. М. Богучарский // Восток. – 2008. – № 2. – С. 123–136.
 26. Богучарский Е. М. СССР и Алжир. 60 – 70-е годы XX века / Е. М. Богучарский // Новая и новейшая история. – 2008. – № 3. – С. 51–64.
 27. Боев Ю. А. Ближний Восток во внешней политике Франции (1898–1914 гг. ) : очерки истории дипломатической борьбы Франции за Ближний Восток / Ю. А. Боев ; отв. ред. В. Н. Зайцев. – К. : Наукова думка, 1964. – 480 с.
 28. Бойко В. С. Либеральный эксперимент в Афганистане и возвышение Мухаммада Дауда в конце 1940-х – начале 1950-х гг. / В. С. Бойко // Восток. – 2011. – № 3. – С. 76–87.
 29. Бойко П. Н. Латинская Америка : экспансия империализма и кризис капиталистического пути развития / П. Н. Бойко. – М. : Наука, 1973. – 213 с.
 30. Болдырева Г. Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки : учебн. пособие. – Воронеж Изд-во ВГУ, 1995. – 315 с.
 31. Боливар в истории и политике : / К 200 летию со дня рождения борца за свободу латиноамериканского народа. – Ст., документы, материалы // Латинская Америка. – 1983. – № 7. – С. 6–144.
 32. Боливар Симон. Избранные произведения. Речи, статьи, письма, воззвания. (1812–1830 гг. ) / Симон Боливар. – М. : Наука, 1983. – 279 с.
 33. Боливия : тенденции экономического и социально-политического развития. – М. : Наука, 1990. – 219 с.
 34. Болховитинов Н. Н. Русско-американские отношения, 1815–1832 гг. / Н. Н. Болховитинов. – М. : Наука, 1975. – 626 с.
 35. Болховитинов Н. Н. Становление русско-американских отношений, 1775–1815 / Н. Н. Болховитинов. – М. : Наука, 1966. – 639 с.
 36. Бондаренко А. В. Язык иранской смеховой культуры / А. В. Бондаренко // Восток. – 2009. – № 3. – С. 104–114.
 37. Бондаренко Д. Африка : советское наследие в образе / Д. Бондаренко // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 37–43.
 38. Бондаренко С. В. Ближний, Средний Восток и Северная Африка в мировом нефтегазовом хозяйстве : [монография] / С. В. Бондаренко, А. А. Ткаченко ; отв. ред. А. А. Ткаченко. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2008. – 100 с.
 39. Борисенков В. П. Народное образование и педагогическая мысль в освободившихся странах Африки : традиции и современность / В. П. Борисенков. – М. : Педагогика, 1987. – 144 с.
 40. Бородкина Н. В. Франция – Алжир : от политической риторики к политическим действиям (конец XX-начало XXI вв.) / Н. В. Бородкина // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 6. – С. 30–35.
 41. Бороздина Р. И. Аграрная реформа в Мексике / Р. И. Бороздина. – М. : Наука, 1976. – 163 с.
 42. Брагин А. Н. Кваме Нкрума – первый президент Ганы / А. Н. Брагин // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 44–46.
 43. Бразилия : реформы и прогресс (структурные преобразования переходного периода в государствах-гигантах : опыт Бразилии и возможности его использования / Отв. ред. Глинкин А. Н. – М. : ИЛА РАН, 1997. – 215 с.
 44. Бразилия : Тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1983. – 367 с.
 45. Бродський Р. М. Нова історія країн Азії та Африки / Р. М. Бродський, З. А. Енольський. – К., 1979. – 287 с.
 46. Брухнов М. А. Чака [(Шака) Сензангакона] / М. А. Брухнов. – М. : Молодая гвардия, 1974. – 189 с.
 47. Бугрова М. С. Британские экспедиции в Китай и соседние районы (70 – 90-е гг. XIX в.) / М. С. Бугрова // Восток. – 2008. – № 1. – С. 130–137.
 48. Булычев И. М. Никарагуанская революция / И. М. Булычев. – М., 1986. – 63 с.
 49. Буранок С. О. Трагедия в Перл-Харборе и американская пресса / С. О. Буранок // Новая и новейшая история. – 2010. – № 5. – С. 210–220.
 50. Бурмистров П. Имеет ли решение курильская проблема / П. Бурмистров // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 1. – С. 11–15.
 51. Бурмистров С.Л. Гандистский утопический проект : социально-философский аспект / С. Л. Бурмистров // Восток. – 2006. – № 4. – С. 55–69.
 52. Бутба К. В. Черты колониализма в политике США в Ираке. Современная политика США в Ираке в конце XX – начале XXI в. / К. В. Бутба // Восток. – 2012. – № 1. – С. 109–114.
 53. Бутенко Р. К. Країни Латинської Америки після Другої світової війни / Р. К. Бутенко, О. І. Овчаренко, Л. Д. Статі // Бутенко Р. К. Всесвітня історія XX ст. – Черкаси, 1998. – С. 211–218.
 54. Бутенко Р. К. Японія в 40 – 90-х рр. // Бутенко, Р. К. Всесвітня історія XX ст. / Р. К. Бутенко, О. І. Овчаренко, Л. Д. Статі. – Черкаси, 1998. – С. 149–152.
 55. Бутовская М. Хадза Танзании : традиция и / М. Бутовская, М. Драмбян // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 105–110.
 56. Бушуев В. Г. Латинская Америка – США : революция и контрреволюция / В. Г. Бушуев. – М. : Международные отношения, 1987. – 276 с.
 57. Бюттнер Т. История Африки с древнейших времён / Т. Бюттнер. – М. : Наука, 1981. – 253 с.
 58. В Ливии (ливийский конфликт; отношения между племенами; иностранное вмешательство) // Международная жизнь. – 2011. – № 11. – С. 18–31.
 59. Вайнс А. Новая лейбористская политика в Африке : согласованность или беспорядок? (новое партнерство для развития Африки (НЕПАД)) / А. Вайнс, Т. Каргилл // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 6. – С. 53–56.
 60. Ваккури Юха. Цивилизации долины Нигера : легенды и золото / Юха Ваккури. – М., 1988. – 166 с.
 61. Валиахметова Г. Н. Нефтяные аспекты войны в Ираке 1941 г. / Г. Н. Валиахметова // Восток. – 2009. – № 3. – С. 70–79.
 62. Ванина Е. Секуляризм и межконфессиональные отношения / Е. Ванина // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 73.
 63. Васильев А. Д. Взаимоотношения Османской империи и государства Якуб-бека Кашгарского / А. Д. Васильев // Восток. – 2007. – № 2. – С. 13–23.
 64. Васильев А. Исторические корни терроризма / А. Васильев, В. Гареев // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 32–39.
 65. Васильев А. М. Цунами революций не спадает (революция в Египте) / А. М. Васильев // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 2–9.
 66. Васильев Л. С. История Востока : В 2-х т. / Л. С. Васильев. – М. : Высш. шк., 1994. – Т. 1. – 495 с.
 67. Васильев Л. С. История Востока : В 2-х т. / Л. С. Васильев. – М. : Высш. шк., 1994. – Т. 2. – 495 с.
 68. Васильев Л. С. История Китая / Л. С. Васильев, А. В. Меликсетова. – М., 1998. – 732 с.
 69. Васильев Л. С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество) : учеб. пособие для вузов по спец. «История» / Л. С. Васильев. – М. : Высшая школа, 1983. – 368 с.
 70. Васильев Л. С. История религий Востока : учеб. для студ. высш. учеб. завед. / Л. С. Васильев. – М. : Высшая школа, 1988. – 416 с.
 71. Васильев Л. С. Турция, Иран, Афганистан (ХХ век) / Л. С. Васильев // Васильев Л. С. История Востока. – Т. 2. – М., 1998. – С. 355–366.
 72. Васильев Л. С. Шиитский Иран в ХІХ–ХХ вв. / Л. С. Васильев // Васильев Л. С. История Востока. – Т. 2. – М., 1998. – С. 154–167.
 73. Великие мыслители Востока / ред. : Ян П. Мак-Грил. – М. : Крон-Пресс, 1999. – 656 с.
 74. Венесуэла : Тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1984. – 325 с.
 75. Вереземская А. С. О некоторых традициях народа хауса (этнология Нигерии) / А. С. Вереземская, В. М. Коростылева // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 66–67.
 76. Вернер Н. Оппозиционное движение в Китае (1976–1980) / Н. Вернер. – С. 62–67.
 77. Верченко А. Л. События Синьхайской революции в донесениях Российского императорского консульства в Ханькоу (история Китая; Синьхайская революция) / А. Л. Верченко // Восток. – 2012. – № 4. – С. 88–93.
 78. Визгунова Ю. И. Рабочий класс в освободительном движении Мексики 60–80 год / Ю. И. Визгунова. – М. : Наука, 1989. – 143 с.
 79. Визен Л. И. Хосе Марти. Хроника жизни повстанца / Л. И. Визен. – М. : Молодая гвардия, 1964. – 304 с.
 80. Вишневский М. Нигерия – Россия : диалог по проблемам глобализации / М. Вишневский // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 6. – С. 57–61.
 81. Вишньов В. Еволюція доктринальних підходів до застосування ядерної зброї Індією і Пакистаном / В. Вишньов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 98 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 9–12.
 82. Воєнні конфлікти другої половини ХХ століття : зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України, Нац. акад. оборони України. – К. : Видавництво Інституту історії України, 2004. – 98 с.
 83. Война за независимость в Латинской Америке (1810–1826 гг. ). – М., 1964. – 324 с.
 84. Волков А. В. Уругвай / А. В. Волков. – М. : Мысль, 1974. – 125 с.
 85. Волков М. Г. Православная церковь в Корее / М. Г. Волков // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 4. – С. 66–70.
 86. Волошина О. А. Индийский мечтатель (о путешествии Герасима Лебедева в Индию) / О. А. Волошина // Восток. – 2013. – № 5. – С. 114–129.
 87. Вольпе М. Л. Пушкинский юбилей в Эфиопии / М. Л. Вольпе // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 47–48.
 88. Воробьев В. В. Правление Мухаммада Зия-уль-Хака и его влияние на развитие Пакистана / В. В. Воробьев // Восток. – 2011. – № 1. – С. 81–92.
 89. Воробьева Т. А. Страны Азии между двумя мировыми войнами 1918–1939 / Т. А. Воробьева. – Киров : Изд-во ВГПУ, 2001. – 76 с.
 90. Воронин А. АТР : к процветанию через сотрудничество (Итоги 15-й сессии азиатско-тихоокеанского парламентского форума) / А. Воронин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 27–30.
 91. Восстание ихэтуаней. 1898–1901 рр. : документы и материалы / под ред. Н. М. Калюжной. – М. : Наука, 1968. – 276 с.
 92. Всемирная история : Национально-освободительные войны XIX века : научно-популярная литература / авт. : А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. : Волчек, и др., редкол. : И. А. – М. : АСТ; Харвест, 2001. – 560 с.
 93. Габуев А. Новая политика Пекина в Африке / А. Габуев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 3–6.
 94. Гавриков Ю. П. История изумрудной страны (история Колумбии) / Ю. П. Гавриков. – М. : Наука, 1985. – 125 с.
 95. Гавриков Ю. П. Перу от инков до наших дней / Ю. П. Гавриков. – М. : Наука, 1977. – 135 с.
 96. Гавристова Т. М. Африканский модернизм (проблемы аутентичности, идентичности, эксклюзивности) / Т. М. Гавристова // Восток. – 2012. – № 5. – С. 74–84.
 97. Галеанов Э. Вскрытые вены Латинской Америки / Э. Галеанов. – М. : Прогресс, 1986. – 398 с.
 98. Галенович Ю. Россия и Китай : понять друг друга / Ю. Галенович // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 2–5
 99. Галенович Ю. Товарищ Яобан – антипод «Председателя Мао» / Ю. Галенович // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 14–18.
 100. Галищева Н. В. Позиции Индии в мировом экспорте услуг. Часть 1 / Н. В. Галищева // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 27–32.
 101. Галкина А. Д. Чили : Борьба за аграрную реформу / А. Д. Галкина. – М., 1972. – 215 с.
 102. Ганич Д. Большая ядерная игра в Южной Азии (КНДР ; Индия ; Пакистан ; Иран) / Д. Ганич // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 15–20.
 103. Гаранин Ф. А. Народный фронт в Чили. 1936–1941 гг. / Ф. А. Гаранин. – М., 1973.
 104. Гвоздарев Б. И. Эволюция и кризис межамериканской системы / Б. И. Гвоздарев. – М., 1976.
 105. Гельбрас В. КНР : возрождение и подъем частного предпринимательства / В. Гельбрас // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 11. – С. 11–17.
 106. Гельбрас В. КНР : возрождение и подъем частного предпринимательства / В. Гельбрас // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 12. – С. 24–28.
 107. Гельбрас В. Успехи КНР и их цена в условиях глобализации / В. Гельбрас // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 20–29.
 108. Гендерные проблемы переходных обществ / Российская академия наук, Институт Африки. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2003. – 238 с.
 109. Генис В. Л. Дело о Комитете национального объединения, или Российское полпредство в Хиве 1921–1922 гг. / В. Л. Генис // Восток. – 2008. – № 4. – С. 50–66.
 110. Генис В. Советская Россия и Гилянская революция. (Страницы истории. 1920. Россия – Иран) / В. Генис // Азия и Африка сегодня. – 2000. – № 3. – С. 37–45.
 111. Георги Ф. Фалаша. Заблудившиеся и найденные (евреи Эфиопии) / Ф. Георги, Д. Степ // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 62–63.
 112. Герасимова А.С. Афганская женщина в семье и обществе / А. С. Герасимова // Восток. – 2006. – № 2. – С. 97–106.
 113. Герасимова М. П. Традиционные ценности как фактор движения Японии по пути прогресса / М. П. Герасимова // Восток. – 2013. – № 1. – С. 119–128.
 114. Глебова Н. Интеллектуальная элита современного арабо-мусульманского мира : Тарик Рамадан / Н. Глебова // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 68–71.
 115. Глинкин А. Н. Новейшая история Бразилии (1939–1959 гг. ) / А. Н. Глинкин. – М., 1961. – 403 с.
 116. Глинкин А. Н. Современная Бразилия / А. Н. Глинкин. – М. : Знание, 1980. – 64 с.
 117. Глинкин А. Н., Мартынов Б. Ф., Яковлев П. П. Эволюция латиноамериканской политики США. – М., 1982. – 265 с.
 118. Головачёв В. Ц. Симоносекский договор и борьба Китая против уступки Тайваня / В. Ц. Головачёв // Восток. – 2008. – № 5. – С. 20–30.
 119. Головченко В. І. Нова історія Азії та Африки : колоніальний Схід (кінець XIХ – друга третина XX cт. ) : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Головченко, В. А. Рубель ; голов. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 2010. – 520 с.
 120. Гольман М. И. Монголия. Долгое эхо бурного лета 2008-го (политический кризис в Монголии) / М. И. Гольман // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 43–46.
 121. Гон М. Новітня історія країн Азії в повоєнний період / М. Гон. – Рівне, 2000. – 120 с.
 122. Гонионский С. А. Гаитянская трагедия / С. А. Гонионский. – М. : Наука, 1974. – 162 с.
 123. Гонионский С. А. Колумбия : Историко-этнографические очерки / С. А. Гонионский. – М. : Наука, 1973. – 382 с.
 124. Гонионский С. А. Латинская Америка и США 1939–1959 / С. А. Гонионский. – М. : Наука, 1960. – 383 с.
 125. Гонионский С. А. Очерки Новейшей истории стран Латинской Америки. – М. : Просвещение, 1964. – 384 с.
 126. Гонионский С. А. Очерки по новейшей истории стран Латинской Америки / С. А. Гонионский. – М. : Просвещение, 1984. –384 с.
 127. Гонионский С. А. Сандино / С. А. Гонионский. – М. : Молодая гвардия, 1965. – 160 с.
 128. Гончарова Т. В. «Амаута» : Издательская и публицистическая деятельность Х. К. Мариатеги / Т. В. Гончарова. – М. : Москомплекс, 1993. – 141 с.
 129. Гончарова Т. В. Индеанизм : Идеология и политика. Боливия, Перу, Эквадор. 50-60-е годы ХХ века / Т. В. Гончарова. – М. : Наука, 1979. – 199 с.
 130. Гончарова Т. В., Стеценко А. К., Шемякин Я. Г. Универсальные ценности и цивилизационная специфика Латинской Америки : В 2-х кн. – Кн. 1. Роль европейского начала в цивилизационном процессе в Латинской Америке : Проблема соотношения универсального и локального. – М. : Б. и., 1995. – 145 с.
 131. Гончарова Т. В., Стеценко А. К., Шемякин Я. Г. Универсальные ценности и цивилизационная специфика Латинской Америки : В 2-х кн. – Кн. 2. Неевропейские цивилизационные традиции и западный универсализм. – М. : Б. и., 1995. – 168 с.
 132. Горбунова Н. М. Ливанский кризис : трансформация общества и государства / Н. М. Горбунова // Восток. – 2013. – № 4. – С. 114–122.
 133. Гордеева И. В. Япония – КНР – США и тайваньская проблема / И. В. Гордеева // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 6 – С. 2–7.
 134. Горохов Ю. П. Доминиканская республика и американский империализм / Ю. П. Горохов. – М., 1970. – 198 с.
 135. Горячева А. М. Какое будущее ожидает азиатского гиганта № 2? / А. М. Горячева // Восток. – 2010. – № 3. – С. 107–115.
 136. Гренвилл Дж. Аргентина, Уругвай, Бразилия и Венесуэла / Дж. Гренвилл // Гренвилл, Дж. История XX века. Люди. События. Факты. – М., 1999. – С. 675–683.
 137. Гренвилл Дж. Индия, Пакистан и Бангладеш : свобода и конфликты (50–60-е гг.) / Дж. Гренвилл // Гренвилл, Дж. История XX века. Люди. События. Факты. – М., 1999. – C. 619–630.
 138. Гренвилл Дж. Китай : конец гражданской войны и победа коммунистов / Дж. Гренвилл // Гренвилл, Дж. История XX века. Люди. События. Факты. – М., 1999. – С. 405–411.
 139. Гренвилл Дж. Мир Латинской Америки : нерешённые проблемы / Дж. Гренвилл // Гренвилл, Дж. История XX века. Люди. События. Факты. – М., 1999. – С. 661–698.
 140. Гренвилл Дж. Преображение Азии, 1945–1955 / Дж. Гренвилл // Гренвилл, Дж. История XX века. Люди. События. Факты. – М., 1999. – С. 368–421.
 141. Гренвилл Дж. Процветающие страны тихоокеанского побережья (Япония) 50–80-е гг. XX ст. Тайвань. Гонконг. Южная Корея. Сингапур / Дж. Гренвилл // Гренвилл, Дж. История XX века. Люди. События. Факты. – М., 1999. – С. 631–644.
 142. Григорьян Ю. М. Германский империализм в Латинской Америке (1933–1945 гг. ) / Ю. М. Григорьян. – М. : Наука, 1974. – 207 с.
 143. Григулевич Й. Р. Крест и меч : Католическая церковь в Испанской Америке, XVI–XVIII вв. / Й. Р. Григулевич. – М. : Наука, 1977. – 295 с.
 144. Григулевич Й. Р. Сикейрос / Й. Р. Григулевич. – М. : Искусство, 1980. – 248 с.
 145. Григулевич Й. Р. Хосе Мартин – предвестник кубинской революции / Й. Р. Григулевич. – М. : Наука, 1979. – 286 с.
 146. Гримська М. І. Японія у зовнішній політиці КНР : нові чинники і тенденції / М. І. Гримська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 89 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 58–60.
 147. Гринин Л. Е. О некоторых особенностях социально-политического развития османского Египта (XVI–XVIII вв.) / Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев // Восток. – 2009. – № 1. – С. 46–62.
 148. Гринин Л. Е. О типологических характеристиках государственности в османском Египте XVI–XIX вв. (к постановке проблемы) / Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев // Восток. – 2009. – № 3. – С. 35–51.
 149. Гринюк В. А. Корейский вариант «северных территорий» (Республика Корея, Япония – территориальный спор) / В. А. Гринюк // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 3. – С. 36–41.
 150. Громова О. Миграции в Африке / О. Громова // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 15–21.
 151. Губанов Н. Турция : путь в Европу через Германию / Н. Губанов // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 23–28.
 152. Губар Мир Гулам Мухаммед. Афганистан на пути истории / М. Г. М. Губар. – М., 1987. – 208 с.
 153. Губер А. А. Новая история стран Азии и Африки / А. А. Губер. – М. : Наука, 1982. – 560 с.
 154. Гуламхусейнзаде Г. Ирановедение / Г. Гуламхусейнзаде. – Ашгабат : Культурный центр Посольства, 2003. – 288 с.
 155. Гусаров В. И. Северная Африка : полвека независимого развития (социально-экономические аспекты) / В. И. Гусаров ; отв. ред. Ю. В. Потемкин. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2008. – 152 с.
 156. Гусаров В. И. Социоэкологический кризис в Африке на новом этапе / В. И. Гусаров // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 6. – С. 24–29.
 157. Гусев В. М. Горизонты свободы : Повесть о С. Боливаре (1810–1826 гг. ) / В. М. Гусев. – М. : Политиздат, 1980. – 358 с.
 158. Гусев М. Н. Индонезия. На стыке цивилизаций (межконфессиональные отношения) / М. Н. Гусев // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 15–19.
 159. Гусев М. Периферийный ислам и события на Ближнем Востоке (Противостояние с Израилем сближает мусульман в странах ЮВА) (Малайзия ; Индонезия) / М. Гусев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 2. – С. 39–42.
 160. Гусев М. Политические зигзаги исламистов (политика Малайзии) / М. Гусев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 45–50.
 161. Гусев М. Чем кончается «экономическое чудо»? (Малайзия в лабиринте сложных социально-экономических проблем) / М. Гусев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 4. – С. 11–12.
 162. Гусева Ю. Н. Деятельность мусульманского движения «Ахмадийа» в 20-е гг. XX в. / Ю. Н. Гусева // Восток. – 2013. – № 5. – С. 67–74.
 163. Густерин П. Вода как фактор стабильности в странах арабского Востока (Что мешает использовать ее здесь более рационально) / П. Густерин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 9. – С. 33–35.
 164. Гушер А. И. Кавказское прозрение (политика Турции ; внешняя политика ; отношения с США и НАТО ; обострение курдской проблемы ; турецко-грузинские отношениях ; турецко-армянские отношения) / А. И. Гушер // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 2. – С. 18–24.
 165. Гушер А. Иран и Россия : что мешает их дальнейшему сближению? / А. Гушер // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 62–67.
 166. Дабагян Э. С. Венесуэла : кризис власти и феномен Уго Чавеса (генезис, эволюция, перспектива) / Э. С. Дабагян. – М., 2000. – 120 с.
 167. Дабагян Э. С. Национал-реформизм в современной Венесуэле. Партия «Демократическое действие» : идеология и политика / Э. С. Дабагян. – М. : Наука, 1972. – 273 с.
 168. Давидсон А. От зулусов до казахов. Давние контакты России и Южной Африки / А. Давидсон, И. Филатова // Восток. – 2008. – № 1. – С. 121–129.
 169. Давыдов А. США – КНР : партнерство или соперничество? (политика Китая ; внешняя политика; партнерство с США ; противодействие с США ; тайванский вопрос) / А. Давыдов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 6. – С. 2–9.
 170. Давыдов В. М. Латиноамериканская периферия мирового капитализма / В. М. Давыдов. – М., 1991. – 448 с.
 171. Давыдов Ю. В. Южный крест (Повесть о капитане О. Е. Коцебу) / Ю. В. Давыдов. – М. : Географгиз, 1957. – 88 с.
 172. Девнараин Э. Остров Маврикий и Малколм де Шазал / Э. Девнараин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 9. – С. 59–61.
 173. Дейч Т. Достижим ли мир в Сомали? (политика Сомали) / Т. Дейч, В. Кравченко // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 6. – С. 19–24.
 174. Дейч Т. Китай и Индия в Африке : азиатская альтернатива западному влиянию? / Т. Дейч, В. Лопатов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 9. – С. 20–27.
 175. Дейч Т. Миротворчество на африканском континенте / Т. Дейч // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 1. – С. 18–23.
 176. Дейч Т. ЮАР – ведущий африканский партнер Китая / Т. Дейч // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 29–33.
 177. Делюсин Л. П. «Культурная революция» в Китае / Л. П. Делюсин. – М. :Знание, 1967. – 49 с.
 178. Деминцева Е. Б. Магрибинское сообщество во Франции : формирование диаспоры и политика интеграции / Е. Б. Деминцева // Восток. – 2008. – № 1. – С. 83–97.
 179. Деминцева Е. Б. Марокко – Франция. С мечтой о райской жизни / Е. Б. Деминцева // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 2. – С. 35–40.
 180. Демушкина Е. В. Венесуэла после второй мировой войны. 1945–1958 гг. / Е. В. Демушкина. – М., 1969. – 239 с.
 181. Демченко А. Иордания : королевская власть и исламистская оппозиция / А. Демченко // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 2. – С. 43–48.
 182. Дербицкая К. Ю. Марокко во франко-германских отношениях в 1907–1909 гг. : конфронтация и компромисс / К. Ю. Дербицкая // Восток. – 2012. – № 4. – С. 23–38.
 183. Дерюгина И. В. Региональные особенности становления аграрного хозяйства / И. В. Дерюгина // Восток. – 2013. – № 1. – С. 129–143.
 184. Диас Р. Х. Характер гватемальской революции : закат традиционной буржуазно-демократической революции/ Р. Х. Диас. – М. : Иностранная литература, 1962. – 351 с.
 185. Дмитриев С. В. Пещерный комплекс Дуньхуан. История и изучение / С. В. Дмитриев // Восток. – 2011. – № 4. – С. 108–115.
 186. Добровицкий И.В. Иранский стержень «оси зла» : рестабилизация биполярной системы международных отношений? / И.В. Добровицкий // Восток. – 2006. – № 5. – С. 123–129.
 187. Добровольский В.Н. АТЭС и Россия (Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион) / В. Н. Добровольский // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 61–62.
 188. Добролюбов Н. А. Собрание сочинений. В 9-ти т. / Н. А. Добролюбов. – Т. 2. Статьи и рецензии. Август 1857 г. – Май 1858 г. – М., 1962. – 563 с.
 189. Долгов Б. В. Арабский мир в начале XXI в. : между демократией и исламизмом (политика стран Африки) / Б. В. Долгов // Восток. – 2009. – № 5. – С. 89–100.
 190. Долгов Б. В. Исламизм в контексте межцивилизационного взаимодействия / Б. В. Долгов // Восток. – 2007. – № 4. – С. 85–99.
 191. Дридзо А. Д. Этнокультурные процессы в Вест-Индии / А. Д. Дридзо. – Л. : Наука, 1978. – 224 с.
 192. Дронова Д. А. Выбор брачного партнера в современном индийском обществе и половой отбор / Д. А. Дронова, М. Л. Бутовская // Восток. – 2011. – № 6. – С. 46–66.
 193. Другов А. Индонезия : 10 лет после авторитаризма / А. Другов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 5. – С. 10–17.
 194. Дружиловский С.Б. США уже ведут войну против Ирана? (военная операция Укус) / С. Б. Дружиловский // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 12. – С. 6–10.
 195. Дударев К. П. Как делать бизнес в Саудовской Аравии (окончание) / К. П. Дударев // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 1. – С. 25–29.
 196. Дудников Г. В. Специфика китайского стиля управления : сравнение с японским и американским менеджментом / Г. В. Дудников // Восток. – 2009. – № 4. – С. 111–120.
 197. Дунаева Е. В. Иран и Россия в современной геополитике / Е. В. Дунаева // Восток. – 2012. – № 4. – С. 71–81.
 198. Дюрре М.Э. Икбаль Проблемы турецко-российских отношений в новой системе международной безопасности / М.Э. Икбаль Дюрре // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 4. – С. 50–54.
 199. Ёвкочев Ш. О влиянии радикальных исламистских организаций и движений Египта на социально-политическую ситуацию в стране / Ш. Ёвкочев // Восток. – 2007. – № 6. – С. 116–124.
 200. Егорин А. З. «Русские рабы» Роммеля / А. З. Егорин // Восток. – 2011. – № 6. – С. 122–126.
 201. Егорин А. Загадки ливийской политики (Еще одна попытка их разгадать) (столица терроризма ; Идрис) / А. Егорин // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 40–48.
 202. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 463 с.
 203. Елькина Е. А. Пираты Африканского Рога / Е. А. Елькина // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 50–55.
 204. Елькина Е. А. Суданец о Судане и не только. . (интервью) / Е. А. Елькина // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 5. – С. 34–37.
 205. Емельянов А. Египет в европейских программах средиземноморского сотрудничества / А. Емельянов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 5. – С. 22–25.
 206. Ерасов Б. С. Цивилизации : Универсалии и самобытность : монография / Б. С. Ерасов; отв. ред. Н. Н. Зарубина. – М. : Наука, 2002. – 523 с.
 207. Ерекешева Л. Г. Религиозное измерение социокультурных систем в античной и конфуцианской традициях. Компаративистский ракурс / Л. Г. Ерекешева // Восток. – 2008. – № 2. – С. 150–164.
 208. Ерман Г. «Мавританський синдром» повернення військових еліт до влади в Африці / Г. Ерман // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 89 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 61–64.
 209. Ермолаев В. И. Героическая эпопея народа : К столетию годовщины первой войны за независимость Кубы (1868–1878 гг. ) / В. И. Ермолаев. – М., 1968. – 52 с.
 210. Ермолаев В. И. Из истории рабочего и коммунистического движения в Латинской Америке / В. И. Ермолаев. – М. : Мысль, 1982. – 254 с.
 211. Ермолаев В. И., Королев Ю. Н. Рекабаррен – великий гражданин Чили / В. И. Ермолаев, Ю. Н. Королев. – М. : Мысль, 1970. – 181 с.
 212. Ерофеев Н. А. Империя создавалась так… Английский колониализм в XVIII в. / Н. А. Ерофеев. – М. : Наука, 1964. – 175 с.
 213. Ершов Ю. Азиатский акцент договора к Энергетической хартии / Ю. Ершов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 6. – С. 10–14.
 214. Ершов Ю. Нефть и газ Сибири и Дальнего Востока в контексте российско-китайских отношений / Ю. Ершов // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 6. – С. 3–12.
 215. Ефимов Г. В. Историко-библиографический обзор источников и литературы по новой истории Китая : В. 2-х ч. / Г. В. Ефимов. – Ч 1. Введение. – Л. : ЛГУ, 1965. – 177 с.
 216. Ефимов Г. В. Историко-библиографический обзор источников и литературы по новой истории Китая : В. 2-х ч. / Г. В. Ефимов – Ч 2. Русская и советская литература по новой истории Китая. – Л. : ЛГУ, 1968. – 91 с.
 217. Ефимов, Г. В. Очерки по новой и новейшей истории Китая / Г. В. Ефимов. – М., 1951. – 584 с.
 218. Жебин А.З. КНДР : традиции и современность / А. З. Жебин // Восток. – 2003. – № 2. – С. 85–96.
 219. Жигалина О. Курдский вопрос в ИРИ : решение в диалоге сторон (курдская проблема Ирана) / О. Жигалина // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 10. – С. 27–31.
 220. Жигулева В. В. Финансовая политика Китая после вступления в ВТО / В. В. Жигулева // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 6. – С. 18–24.
 221. Жуков С.В. Развивающиеся страны : асимметрии глобализации / С. В. Жуков, А. Я. Эльянов // Восток. – 2007. – № 1. – С. 101–120.
 222. Жукова А. В. Современная музыкально-исполнительская культура Японии / А. В. Жукова // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 67–70.
 223. Забелина Т. Ю., Сосновский А. А. Бразилия до и после «чуда» / Т. Ю. Забелина, А. А. Сосновский. – М. : Наука, 1986. – 171 с.
 224. Загородникова Т.Н. «Индийский поход» русской армии и миссия генерала Н.Г. Столетова в Кабул / Т. Н. Загородникова // Восток. – 2006. – № 4. – С. 21–36.
 225. Зайцев Н. Г. Латинская Америка : Региональное сотрудничество и борьба за экономическую самостоятельность / Н. Г. Зайцев. – М. : Международная жизнь, 1977. – 184 с.
 226. Зевин Л. З. О некоторых процессах структуризации геоэкономического пространства Евразии / Л. З. Зевин // Восток. – 2007. – № 2. – С. 62–78.
 227. Зинин Ю. Война в Ливии : ход и возможные сценарии (Ливия гражданская война) / Ю. Зинин // Международная жизнь. – 2011. – № 6. – С. 38–48.
 228. Зинин Ю. Ливийские реалии : нефть, зеленая книга и российские ориентиры / Ю. Зинин // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 49–51.
 229. Зинькина Ю. В. Роль конфессионального фактора в социополитическом развитии Ливана во второй половине XX в. / Ю. В. Зинькина // Восток. – 2009. – № 6. –С. 113–119.
 230. Зинькина Ю. В. Социально-демографическое развитие стран Восточной Африки (Кения, Танзания, Уганда) / Ю. В. Зинькина // Восток. – 2012. – № 6. – С. 120–130.
 231. Зорина А. М. Из героического прошлого кубинского народа / А. М. Зорина. – М., 1961. – 304 с.
 232. Зорина А. М. Рабочее движение на Кубе, 1850–1925 : От первых выступлений пролетариата до образования КП / А. М. Зорина. – М., 1975.
 233. Зорина И. Н. Революция или реформа в Латинской Америке : Критика реформизма чилийской христианской демократии / А. М. Зорина. – М. : Наука, 1971. – 263 с.
 234. Зубок Л. И. Экспансионистская политика США в начале ХХ века / Л. И. Зубок. – М, 1969. – 468 с.
 235. Зуйков Г. Н. Социально-экономические предпосылки кубинской революции / Г. Н. Зуйков. – М. : Наука, 1980. – 168 с.
 236. Зыкова О. Израильские поселенцы на палестинских территориях / О. Зыкова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 11. – С. 18–20.
 237. Ибрагимова П. А. Вакф в Дагестане / П. А. Ибрагимова // Восток. – 2009. – № 2. – С. 94–106.
 238. Иваницкий М. Н. Путь к независимости : из истории решения вопроса о судьбе бывших итальянских колоний (1945–1950) : [монография] / М. Н. Иваницкий ; отв. ред. Л. А. Лещенко. – К. : Издательство АН УССР, 1962. – 136 с.
 239. Иванов Д. В. По следам «тигра» : анализ траекторий социальных изменений в Южной Корее / Д. В. Иванов // Восток. – 2013. – № 1. –С. 64–80.
 240. Иванов М. С. Иранская революция 1905–1911 гг. / М. С. Иванов. – М. : ИМО, 1957. – 560 с.
 241. Иванов С. Курдский вопрос по-прежнему остается без ответа (автономия иракских курдов) / С. Иванов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. –С. 22–27.
 242. Иванова И. И. Турция и события на Ближнем Востоке (арабские революции) / И. И. Иванова // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 5. – С. 6–9.
 243. Иванова И. Турецко-пакистанские отношения вчера и сегодня / И. Иванова // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 7. – С. 48–51.
 244. Иванова Ш. Н. Национально-освободительное движение в Иране в 1918–1922 гг. / Ш. Н. Иванова. – М., 1961. – 180 с.
 245. Ивановский З. В. Колумбия : Государство и гражданское общество : Опыт экономических реформ в условиях нестабильности / З. В. Ивановский. – М. : ИЛА РАН, 1997. – 293 с.
 246. Иванченко О. В. Танзания : самосознание национальное и этническое / О. В. Иванченко // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 6. – С. 53–59.
 247. Ильина Н. Г. Колумбия : от колонии к независимости, 1781–1819 гг. / Н. Г. Ильина – М., 1976. – 326 с.
 248. Ильина Н. Г. Политическая борьба в Колумбии (1946–1957 гг. ) / Н. Г. Ильина. – М., 1968.
 249. Индия : проблемы истории национально-освободительного движения и современного политического развития : сб. ст. – М. : Наука, 1980. – 262 с.
 250. Индия : современность и история : сб. ст. по национально-освободительному движению. – М. : Наука, 1974. – 239 с.
 251. Индия и Афганистан. Очерки истории и экономики. – М. : Наука, 1958. – 290 с.
 252. Интеграция в Западном полушарии на пороге ХІХ века. – М., 1999. – 300 с.
 253. Исаев Л. М. Лига арабских государств : история создания / Л. М. Исаев // Восток. – 2011. – № 3. – С. 87–94.
 254. Исаков Ю. Преодоление энергетической бедности (Как одно из ключевых условий обеспечения глобальной энергобезопасности) (экономика стран Африки) / Ю. Исаков // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 21–26.
 255. Ислаев Ф. Г. Мусульмане в Уложенной комиссии (1767-1768) : вопросы межконфессиональных отношений / Ф. Г. Ислаев // Восток. – 2008. – № 1. –С. 113–120.
 256. Исмаилова Р. Н. Этнические проблемы Тропической Африки / Р. Н. Исмаилова. – М., 1973. – 376 с.
 257. Историография нового времени стран Европы и Америки. – М. : Наука, 1967. – 670 с.
 258. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. – М. : Наука, 1977. – 575 с.
 259. Историография стран Востока : Проблемы нового времени : сб. ст. – М. : Наука, 1978. – 255 с.
 260. История Афганистана / отв. ред. Ю. В. Ганковский. – М., 1982. – 368 с.
 261. История Африки : сб. ст. – М., 1971. – 280 с.
 262. История Африки в ХІХ и ХХ столетиях : сб. ст. / отв. ред. Ю. В. Луконин [и др. ]. – М. : Наука, 1972. – 312 с.
 263. История вооружённых сил Афганистана, 1747–1977 / отв. ред. Ю. В. Ганковский. – М., 1985. – 206 с.
 264. История Востока : В 6 т. / гл. редкол. : Р. Б. Рыбаков и др. – М. : Вост. лит., 1999. – Т. 3 : Восток на рубеже средневековья и Нового времени. XVI–XVIII вв. – 696 с.
 265. История Востока : В 6 т. / гл. редкол. : Р. Б. Рыбаков и др. – М. : Вост. лит., 2004. – Т. 4 : Восток в новое время (конец XVIII – начало XX века) : Кн. 1. – 608 с.
 266. История Востока : В 6 т. / гл. редкол. : Р. Б. Рыбаков и др. – М. : Вост. лит., 2005. – Т. 4 : Восток в новое время (конец XVIII – начало XX века) : Кн. 2. – 574 с.
 267. История Востока : В 6 т. / гл. редкол. : Р. Б. Рыбаков и др. – М. : Вост. лит., 2006. – Т. 5 : Восток в новейшее время (1914–1945 гг.) – 720 с.
 268. История Востока : В 6 т. / гл. редкол. : Р. Б. Рыбаков и др. – М. : Вост. лит., 2008. – Т. 6 : Восток в новейший период (1945–2000 гг. ). – 1095 с.
 269. История Вьетнама в новейшее время (1917–1965). – М., 1970. – 475 с.
 270. История германского колониализма в Африке / отв. ред. А. Б. Давидсон. – М., 1983. – 412 с.
 271. История Дальнего Востока СССР с древнейших времен до XVII века / Ж. В. Андреева, Н. Г. Артемьева, Д. Л. Бродянский и др. ; отв. ред. : А. И. – М. : Наука, 1989. – 376 с.
 272. История зарубежных стран. 1917–1945 гг. / гл. ред. Н. В. Борисов. – М., 1967. – 448 с.
 273. История зарубежных стран. 1917–1970 гг. / ред. М. И. Сладковский. – М., 1972. – 345 с.
 274. История и культура Китая : сб. ст. / под ред. Л. С. Васильева. – М. : Наука, 1974. – 480 с.
 275. История и экономика стран Арабского Востока : сб. ст. / под. ред. Н. А. Аршаруни. – М. : Наука, 1973. – 304 с.
 276. История Индонезии : в 2-х ч. / Г. Г. Бандиленко, Е. И. Гневушева. – Ч. 1 : Учебник. – М. : МГУ, 1992. – 304 с.
 277. История Индонезии : в 2-х ч. / Г. Г. Бандиленко, Е. И. Гневушева. – Ч. 2 : Учебник. – М. : МГУ, 1993. – 272 с
 278. История Ирана / под ред. М. С. Иванова. – М. : МГУ, 1977. – 488 с.
 279. История Иранского государства и культуры. К 2500-летию иранского государства. – М. : Глав. ред. Восточной литературы, 1971. – 350 с.
 280. История Кампучии / отв. ред. Ю. Я. Михеев. – М., 1981. – 254 с.
 281. История Китая / под ред. : А. В. Васильева, А. В. Меликсетова. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 732 с.
 282. История Китая с древнейших времён до наших дней / отв. ред. : Л. В. Симоновская, М. Ф. Юрьев. – М. : Наука, 1974. – 534 с.
 283. История Кореи. С древнейших времён до наших дней. В 2-х т. / под ред. В. Д. Тихомирова. – Т. 2. – М. : Наука, 1974. – 480 с.
 284. История Латинской Америки : 70-е годы 19 века – 1918 год / ред. Е. А. Ларин. – М. : Наука, 1993. – 512 с.
 285. История Латинской Америки. 1918–1945. – М. : Наука, 1999. – 484 с.
 286. История Латинской Америки. Вторая половина XX века / ред. Е. А. Ларин. – М. : Наука, 2004. – 607 с.
 287. История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы ХІХ века. – М. : Наука, 1991. – 520 с.
 288. История международного рабочего и национально-освободительного движения / Н. Д. Боголюбова. – Ч. 1. (60 – 80-е гг. XVIII в. – 1917 гг. ). – М. : Издательство ВПШ и АОН, 1962. – 648 с.
 289. История национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. – М. : Наука, 1976. – 636 с.
 290. История Нигерии в новое и новейшее время / ред. : В. Следзевский, Ю. Зотова. – М. : Наука, 1981. – 357 с.
 291. История отечественного востоковедения до с. XIX в. – М. : Наука, 1990. – 435 с.
 292. История Перу с древнейших времен до конца ХХ в. – М. : Наука, 2000. – 457 с.
 293. История стран Азии и Африки в новейшее время : В 2-х ч. / под ред. М. Ф. Юрьева. – Ч. 1. (1917–1945) – М. : Наука, 1983. – 255 с.
 294. История стран Азии и Африки в новейшее время : В 2-х ч. / под ред. М. Ф. Юрьева. – Ч. 2. (1945–1977). – М. : Наука, 1983. – 229 с.
 295. История стран Азии и Африки в новое время : В 2-х ч. – Ч. 1. / под ред. Р. М. Ацамба. – М., 1989. – 381 с.
 296. История Тропической и Южной Африки, 1918–1988 / отв. ред. : А. Б. Давидсон, А. С. Балезин [и др. ]. – М., 1989. – 410 с.
 297. История Японии. 1945–1975 / отв. ред. В. А. Попов. – М. : Наука, 1978. – 541 с.
 298. Исэров А. А. США и борьба Латинской Америки за независимость, 1815–1830 : [монография] / А. А. Исэров. – М. : Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2011. – 466 с.
 299. Іваницька О. П. Країни Латинської Америки (1918–1939) [Мексика, Бразилія, Куба] / О. П. Іваницька // Іваницька О. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918–1945). – К., 2001. – С. 259–294.
 300. Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії / П. М. Ігнатьєв. – Чернівці : Книги – XXI, 2006. – 424 с.
 301. Інформаційне законодавство країн Європи і Азії. – М., 2005. – 378 с.
 302. Історія світової культури. Культурні регіони : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко та ін. ; голов. ред. : С. В. – К. : Либідь, 2000. – 519 с.
 303. Казурова Н. В. Роль ислама в формировании этнической и эстетической идентичности иранского кинематографа / Н. В. Казурова // Восток. – 2012 – № 2. – С. 67–73.
 304. Калакутин А. Сырьевые ресурсы ЮАР / А. Калакутин, М. Кораблин // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 6. – С. 54–59.
 305. Каландарова М. С. Парсы в политической жизни Индии (конец XIX – начало XX в.) / М. С. Каландарова // Восток. – 2013. – № 2. – С. 40–53.
 306. Калачик А. Ч. Из истории движения азиатской солидарности (Индийский национальный конгресс) / А. Ч. Калачик // Восток. – 2009. – № 5. – С. 107–114.
 307. Калинина О. Таиланд. Добровольная ссылка в страну улыбок / О. Калинина // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 73–76.
 308. Калмыков М. П. Диктатура Варгаса и бразильский рабочий класс (1930–1945) / М. П. Калмыков. – М. : Наука, 1981. – 230 с.
 309. Калужская Т. Г. Боливия : тенденции социально-экономического развития / Т. Г. Калужская. – М. : Наука, 1979. – 224 с.
 310. Кальворесси П. Америка (Канада. Южная Америка. Мексика и Центральная Америка. Куба и государства Карибского бассейна) / П. Кальворесси // Кальворесси, П. Мировая политика после 1945 года. – Т. 2. – М., 2000. – С. 361–459.
 311. Кальворесси П. Индийский субконтинент (Ограниченные войны. Бангладеш. Новый Пакистан и Индия) / П. Кальворесси // Кальворесси, П. Мировая политика после 1945 года. – М., 2000. – Т. 2. – C. 11–49.
 312. Каменев С. Н. Пакистан : старые беды и новый кризис / С. Н. Каменев // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 4. – С. 9–14.
 313. Каменев С. Н. Развитие макроэкономической статистики в Пакистане / С. Н. Каменев // Восток. – 2011. – № 6. – С. 67–81.
 314. Каменева М. С. Влияние глобализационных процессов на культурно-языковое развитие в Иране (XX – начало XXI в.) / М. С. Каменева // Восток. – 2012. – № 1. – С. 77–81.
 315. Каменнов П. Военная политика КНР (Тайванский вопрос ; российско-китайские отношения) / П. Каменнов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 7–14.
 316. Капитализм в Латинской Америке : Очерки генезиса и кризиса / Отв. ред. Вольский В. В. – М. : Наука, 1983. – 414 с.
 317. Капустин Д. Т. Цейлонский рай Антона Чехова (путешествие Чехова в Азию) / Д. Т. Капустин // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 49–54.
 318. Караваев А. П. Капитализм в Бразилии : прошлое и настоящее / А. П. Караваев. – М. : Наука, 1987. – 196 с.
 319. Карасова Т. А. Израиль и арабские революции / Т. А. Карасова // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 17–22.
 320. Карибэ Е. Политическое будущее японских консерваторов / Е. Карибэ // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 4. – С. 25–29.
 321. Карпачева О. Ахмад Шукри Мустафа и «общество мусульман» / О. Карпачева // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 2. – С. 53–59.
 322. Карпачёва О. В. Нерелигиозное феминистское движение и «исламский феминизм» в Египте : XX век / О. В. Карпачёва // Восток. – 2007. – № 2. – С. 37–49.
 323. Карпов М. В. Очерки политической экономии «социализма с китайской спецификой» : «многоколейный ленинизм». Статья первая / М. В. Карпов // Восток. – 2011. – № 3. – С. 95–114.
 324. Карпов М. В. Очерки политической экономии «социализма с китайской спецификой» : «многоколейный ленинизм». Статья вторая / М. В. Карпов // Восток. – 2011. – № 4. – С. 65–80.
 325. Карташова Л. Порывом обновленный Мадагаскар объят (малагасийская писательница Рацифандрихаманана К.) / Л. Карташова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 4. – С. 67–68.
 326. Касаев Э. О. Тенденции внутренней и региональной политики арабских стран / Э. О. Касаев // Восток. – 2010. – № 2. – С. 143–148.
 327. Касаев Э. О. Экономический прорыв Катара / Э. О. Касаев // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 1. – С. 41–45.
 328. Касаев Э. Перспективные направления экономического развития Катара (экономика стран Персидского залива) / Э. Касаев [и др.] // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 8. – С. 86–94.
 329. Касаткин Д. Восток в зеркале русской литературы / Д. Касаткин // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 58.
 330. Касаткин Д. Ислам и глобализация / Д. Касаткин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 57–58.
 331. Касаткин Д. Представительство НФ в Москве (политика Афганистана) / Д. Касаткин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 52.
 332. Касаткин Д. Россия – Иран : новые ориентиры научного и культурного сотрудничества / Д. Касаткин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 12. – С. 53.
 333. Касеев Э. О. В погоне за нефтью Судана / Э. О. Касеев // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 3. – С. 32–35.
 334. Катасонова Е. Л. Японская молодежь : штрихи к портрету / Е. Л. Катасонова // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 1. – С. 67–72.
 335. Катасонова Е. Массовая культура. Японское прочтение / Е. Катасонова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 93–100.
 336. Катасонова Е. Правда и вымыслы о Халхин-Голе / Е. Катасонова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 12. – С. 59–69.
 337. Катасонова Е. Япония на российских экранах. Японская экзотика или японская самобытность / Е. Катасонова // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 61–68.
 338. Кашин В. Под шафрановым флагом / В. Кашин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 78–84.
 339. Квасов А. Г. Чилийские экономические реформы / А. Г. Квасов. – М., 1998. – 144 с.
 340. Келим Л. Индия. Джайны приспосабливаются к глобализации / Л. Келим // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 66–71.
 341. Ким Вон Ил Россия и ядерный кризис на Корейском полуострове (ядерная политика Северной Кореи) / Вон Ил Ким // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 7. – С. 32–38.
 342. Ким Е. В. Российские корейцы : грани этнической идентичности (корейская диаспора в России) / Е. В. Ким // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 52–56.
 343. Ким Е. Смена президента в республике Корея / Е. Ким // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 7. – С. 24–29.
 344. Ким К. Ли Мен Бак – кто он? (президент Японии) / К. Ким // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 7. – С. 29–30.
 345. Киреев Н. Г. История этатизма в Турции / Н. Г. Киреев. – М. : Наука, 1991. – 340 с.
 346. Кириченко В. П. Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. вищ. навч. закладів / В. П. Кириченко. – К. : Либідь, 2002. – 166 с.
 347. Кириченко, В. П. С имперских позиций : (Неоколониализм США в Латинской Америке) / В. П. Кириченко, К. С. Тарасов. – К. : Политиздат Украины, 1984. – 154 с.
 348. Кирпиченко В. Н. Египетский роман накануне «революции 25 января» 2011 г. / В. Н. Кирпиченко // Восток. – 2013. – № 2. – С. 66–79.
 349. Кисилёв Д. В. Князь Цзай Чжэнь в Маньчжурии в 1906 г. (по материалам МИД Российской империи) / Д. В. Кисилёв // Восток. – 2011. – № 3. – С. 49–55.
 350. Китай : история в лицах и событиях / под общ. ред. С. Л. Тихвинского. – М., 1991. – 252 с.
 351. Китай : история, культура и историография : сб. ст. – М. : Наука, 1977. – 248 с.
 352. Кияниця Л. Вплив революційних подій в країнах Близького Сходу та Північної Африки на конфігурацію співвідношення сил у регіоні / Л. Кияниця // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 98 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 57–58.
 353. Кобзев А. И. Взаимодействие цивилизаций : западные прогнозы и китайская реальность / А. И. Кобзев // Восток. – 2010. – № 3. – С. 101–107.
 354. Кобищанов Ю. М. Ханафитская Эфиопия (история религии и церкви; ислам; ханафизм) / Ю. М. Кобищанов // Восток. – 2011. – № 5. – С. 142–146.
 355. Ковалев В. Технологии обмана, или Фукусима / В. Ковалев// Международная жизнь. – 2011. – № 5. – С. 125–128.
 356. Ковалев Е. В. Латинская Америка. Аграрные реформы и экономическое развитие / Е. В. Ковалев. – М., 1982. – 269 с.
 357. Коваль Б. И. Бразилия вчера и сегодня / Б. И. Коваль. – М. : Наука, 1975. – 175 с.
 358. Коваль Б. И. История бразильского пролетариата (1857–1967) / Б. И. Коваль. – М. : Наука, 1968. – 472 с.
 359. Коваль Б. И. Латинская Америка революция и современность / Б. И. Коваль. – М. : Наука, 1981. – 198 с.
 360. Коваль Б. И. Рабочее в Латинской Америке (1917–1959 гг. ) / Б. И. Коваль. – М. : Наука, 1979. – 191 с.
 361. Коваль Б. И. Революционный ХХ век / Б. И. Коваль. – М. : Мысль, 1987. – 542 с.
 362. Ковальская А. С. На пути к свободе. (Борьба за независимость народов колоний и зависимых территорий Западного полушария после второй мировой войны) / А. С. Ковальская. – М., 1973. – 170 с.
 363. Ковтунова А. Н. Малые предприятия Японии : управление качеством / А. Н. Ковтунова // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 1. – С. 30–33.
 364. Коган А. И. Перспективы исследования этнической истории Кашмира / А. И. Коган // Восток. – 2009. – № 3. – С. 115–123.
 365. Кожанов Н. А. О проблеме вступления Ирана в ВТО / Н. А. Кожанов // Восток. – 2011. – № 1. – С. 111–116.
 366. Козицький А. М. Новітня історія Азії та Африки : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / А. М. Козицький. – Л. : Афіша, 2005. – 430 с.
 367. Козицький А. М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918–1999 рр.). Курс лекцій / А. М. Козицький. – Львів : Афіша, 2009. – 248 с.
 368. Козлова М. Г. Дворцовый этикет в Бирме эпохи поздних Конбаунов (вторая половина XIX в.) (история Мьянмы (Бирмы) / М. Г. Козлова // Восток. – 2012. – № 6. – С. 20–32.
 369. Козлова М. Г. Российское консульство в Сингапуре (конец XIX – начало XX в.) / М. Г. Козлова // Восток. – 2008. – № 5. – С. 31–42.
 370. Колесникова В. Неприєднання як різновид політики нейтралітету / В. Колесникова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 89 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 23–26.
 371. Колесова Е. Е. «Маленькая Япония» в Новой Зеландии / Е. Е. Колесова // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 58–63.
 372. Колобов О. А. Президентские выборы в Кот-д’Ивуаре (двоевластие) / О. А. Колобов, М. А. Осминина // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 5. – С. 24–25.
 373. Колониальное общество Тропической Африки : взаимодействие цивилизаций? – М. : Наука, 1993. – 296 с.
 374. Колумбия : Тенденции экономического и социального развития / Отв. ред. Зубрицкий Ю. А. – М. : Наука, 1986. – 304 с.
 375. Комар В. И. Исламские политические движения в Северной Африке : генезис и типология / В. И. Комар ; отв. ред. А. А. Ткаченко. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2001. – 48 с.
 376. Комаров К. В. Аграрный вопрос и война за независимость Аргентины / К. В. Комаров. – М., 1988. – 158 с.
 377. Коминтерн и Латинская Америка : Сборник документов. – М. : Наука, 1998. – 396 с.
 378. Комиссаров Б. Н. Григорий Иванович Лансдорф, 1774–1852. – Л. : Политиздат, 1975. – 124 с.
 379. Комиссаров Б. Н. Русские источники по истории Бразилии первой трети ХIХ века / Б. Н. Комиссаров. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1977. – 168 с.
 380. Конаровский М. А. Афганистан : Deja vu. Что дальше? / М. А. Конаровский // Восток. – 2011. – № 6. – С. 5–11.
 381. Коновалов И. Исламские Сомали / И. Коновалов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 47-51.
 382. Кононов В. Малый и средний бизнес в Турции / В. Кононов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 7. – С. 46–48.
 383. Конорева И. А. Некоторые штрихи политической биографии Хо Ши Мина / И. А. Конорева // Восток. – 2008. – № 10. – С. 136–141
 384. Коргун В. Г. Афганистан. экономическая помощь соседей / В. Г. Коргун // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 47–49.
 385. Коргун В. Г. Мирный процесс в Афганистане / В. Г. Коргун // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 6. – С. 13-17.
 386. Коргун В. США в Афганистане / В. Коргун // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 6. – С. 40–46.
 387. Корендясов Е. Н. Африканский Союз и Россия / Е. Н. Корендясов, В. Г. Шубин // Восток. – 2007. – № 5. – С. 118–126.
 388. Корицкий А. Год культуры России в Турции / А. Корицкий // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 9. – С. 55–58.
 389. Корицкий А. Турция : новый президент, новый парламент, новое правительство / А. Корицкий // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 11. – С. 3–10.
 390. Коріненко П. С. Країни Латинської Америки (у міжвоєнний період) / П. С. Коріненко // Коріненко П. С. Новітня історія країн Європи та Америки (1918–1945) рр. ). – Тернопіль, 2002. – С. 224–226.
 391. Королёв Ю. Н. Латинская Америка : революции ХХ века / Ю. Н. Королёв, М. Ф. Кудачкин. – М., 1986. – 349 с.
 392. Королев Ю. Н. Чили : проблемы единства демократических и антиимпериалистических сил. (1956–1970-е гг. ) / Ю. Н. Королев. – М., 1973. – 199 с.
 393. Королев Ю. Н. Чилийская революция : проблемы и дискуссии / Ю. Н. Королев. – М. : Мысль, 1982. – 239 с.
 394. Королев Ю. Н., Кудачкин М. Ф. Латинская Америка : революции ХХ в. / Ю. Н. Королев, М. Ф. Кудачкин. – М. : Политиздат, 1986. – 349 с.
 395. Коротаев А. В. Египетская революция 2011 / А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 10–16.
 396. Коротаев А. В. Социально-экономическое развитие и прогноз структурно-демографических рисков стран Восточной Африки (Кения, Танзания, Уганда) / А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина // Восток. – 2013. – № 1. – С. 105–118.
 397. Косарев Е. А. Экономическая интеграция Латинской Америки и США / Е. А. Косарев. – М., 1979. – 231 с.
 398. Косолапов Н. А. Идея развития : запрос на теорию (Дискуссия «Цивилизации в XXI веке : проблемы и перспективы развития») / Н. А. Косолапов // Восток. – 2013. – № 4. – С. 30–37.
 399. Костелянец С. В. Конфликты по-африкански : динамика и способы урегулирования / С. В. Костелянец // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 40–43.
 400. Костелянц С. В. Политическое лидерство в Африке / С. В. Костелянц // Восток. – 2011. – № 4. – С. 182–189.
 401. Костоева Ж. Развитие системы образования в Саудовской Аравии : историческая динамика / Ж. Костоева // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 28–31.
 402. Косухин Н. Африка Южнее Сахары : партийно-политические системы и проблемы плюрализма властных структур (/ Н. Косухин // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 5. – С. 33–38.
 403. Котенко И. В. Юрий Рерих – рыцарь культуры (Международный центр Рерихов) / И. В. Котенко // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 57–60.
 404. Котляров С. В. Аравийская интеграция : новые перспективы экономического сотрудничества / С. В. Котляров // Восток. – 2009. – № 2. – С. 83–93
 405. Кошкин А. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К итогам австралийского форума (Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион) / А. Кошкин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 63–64.
 406. Кремер Т. И. Доминиканская республика : очерк политической истории (60 – 70-е гг) / Т. И. Кремер. – М., 1980. – 119 с.
 407. Кримський А. Е. Твори в 5-ти т. / А. Е. Кримський. – Т. 4. Сходознавство. – К., 1974. – 640 с.
 408. Крупянко И. М. Миротворцы ООН в Камбодже : чему учит опыт операций по поддержанию мира после «холодной войны / И. М. Крупянко // Восток. – 2007. – № 5. – С. 93–106.
 409. Крупянко М. И. Формирование патриотического самосознания японцев в начале ХХ в. : (по материалам личных дневников участников Русско-японской войны 1904–1905 гг.) / М. И. Крупянко // Восток. – 2012. – № 5. – С. 47–60.
 410. Крупянко М. И. Япония в Восточной Азии : эволюция внешней политики после «холодной войны» (Окончание) / М. И. Крупянко, Л. Г. Арешидзе // Восток. – 2007. – № 2. – С. 50–61.
 411. Крупянко М.И. Новый японский национализм – мифы или реальность? (Окончание) / М. И. Крупянко, И. М. Крупянко // Восток. – 2006. – № 2. – С. 83–96.
 412. Крупянко М.И. Новый японский национализм : мифы или реальность? / М. И. Крупянко, И. М. Крупянко // Восток. – 2006 – № 1. –С. 78–91.
 413. Крупянко М.И. Япония в Восточной Азии : эволюция внешней политики после «холодной войны» / М. И. Крупянко, Л. Г. Арешидзе // Восток. – 2007. – № 1. – С. 86–100.
 414. Крушинский А. С. От эйфории – к голодомору (воспоминания о «большом скачке») (история Китая) / А. С. Крушинский // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 4. – С. 60–65.
 415. Крылов А. Африканский Рог : новые тенденции развития (Эфиопия; Сомали) / А. Крылов // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 9. – С. 91–96.
 416. Крылова Н. «Хорошая» и «плохая» полигамия (семейное право африканских стран) / Н. Крылова // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 6. – С. 25–31.
 417. Крылова Н. Л. Гендерные аспекты конфликтов. Столкновение эпох и культур глазами русских в Африке и североафриканцев в Европе / Н. Л. Крылова, С. В. Прожогина ; отв. ред. Н. А. Ксенофонтова. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2010. – 410 с.
 418. Кузнецов В. С. Китай / В. С. Кузнецов // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 2. – С. 25–30.
 419. Кузнецов В. С. У китайских мусульман / В. С. Кузнецов // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 3. –С. 26–29.
 420. Кузнецов Д.В. Иракский кризис и французское общественное мнение / Д.В. Кузнецов // Восток. – 2006. – № 5. – С. 74–88.
 421. Кузнецов Ю. Д. История Японии / Ю. Д. Кузнецов. – М., 1988. – 342 с.
 422. Кузнечевский В. Казус Ливии и проблема государственного суверенитета / В. Кузнечевский// Международная жизнь. – 2011. – № 5. – С. 53–62.
 423. Кузьмищев В. А. У истоков общественной мысли Перу / В. А. Кузьмищев. – М. : Наука, 1979. – 383 с.
 424. Куликова М. О. Традиционная политическая культура и реформы в Индонезии / М. О. Куликова // Восток. – 2010. – № 1. – С. 86–93.
 425. Кулькова О. С. Политика Лондона в Африке : от Блэра к Брауну (британо-африканское сотрудничество) / О. С. Кулькова // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 35–40.
 426. Культура Аргентины : сб. ст. / под ред. В. А. Кузьминцева. – М. : Наука, 1977. – 367 с.
 427. Культура Бразилии. Сб. ст. / Под ред. В. А. Кузьминцева. – М. : Наука, 1981. – 272 с.
 428. Культура Венесуэлы. Сб. ст. / Под ред. В. А. Кузьминцева. – М. : Наука, 1984. – 248 с.
 429. Культура Колумбии : сб. ст. / под ред. В. А. Кузьминцева. – М. : Наука, 1974. – 335 с.
 430. Культура Кубы : сб. ст. / под ред. В. А. Кузьминцева. – М. : Наука, 1979. – 335 с.
 431. Культура Латинской Америки : Энциклопедия / РАН, Ин-т Латин. Америки; [отв. ред. П. А. Пичугин]. – М. : РОССПЭН, 2000. – 742 с.
 432. Культура Мексики : сб. ст. / под ред. В. А. Кузьминцева. – М. : Наука, 1980. – 302 с.
 433. Культура Перу : сб. ст. / под ред. В. А. Кузьминцева. – М. : Наука, 1975. – 379 с.
 434. Культурология. История мировой культуры : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. : А. Н. Марковой. – М. : Юнити-Дана, 2006. – 600 с.
 435. Куприянов П. Гана : 50-летие независимости / П. Куприянов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 41–44.
 436. Кутейщикова Е. Н., Тертерян И. А. Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки / Е. Н. Кутейщикова, И. А. Тертерян. – М., 1978.
 437. Куценков А. А. Индия : на пути к парламентским выборам / А. А. Куценков // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 4. – С. 2–8.
 438. Куценков А. А. Индия : проблемы экономической и социальной интеграции племен (адиваси) (окончание) (история Индии) / А. А. Куценков // Восток. – 2008. – № 5. – С. 51–66.
 439. Куценков А. А. Индия. Выборы : неожиданный финал / А. А. Куценков // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 2–7.
 440. Куценков А. А. Многоликая хиндутва. Часть I (индусский религиозно-общинный шовинизм) / А. А. Куценков // Восток. – 2010. – № 2. – С. 79-94.
 441. Куценков А. Индия : роль негосударственных организаций в решении социальных проблем / А. Куценков // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 11–16.
 442. Кучменко Е. М. Пантюркистський національний рух в Туреччині в роки Другої світової війни / Е. М. Кучменко // Міжнародні зв’язки України : науковий пошук і знахідки : зб. наук. праць. – К., 1991. – Вип. 9. – 2000. – С. 233–242.
 443. Куэнка Э. Военные в Аргентине / Э. Куэнка. – М., 1973. – 86 с.
 444. Лаврецкий И. Р. Боливар (1783–1830) / И. Р. Лаврецкий. – М. : Молодая гвардия, 1981. – 221 с.
 445. Лаврецкий И. Р. Миранда (1750–1816) / И. Р. Лаврецкий. – М. : Молодая гвардия, 1965. – 272 с.
 446. Лаврецкий И. Р. Панчо-Вилья / И. Р. Лаврецкий. – М., 1962. – 255 с.
 447. Лаврецкий И. Р. Сальвадор Альенде / И. Р. Лаврецкий. – М., 1975. – 288 с.
 448. Лавров А. Ислам в Афганистане : сегодня и завтра / А. Лавров // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 46–51.
 449. Лавров Н. М. Мексиканская революция 1910–1917 / Н. М. Лавров. – М., 1972. – 289 с.
 450. Лавров Н. М., Сомин Н. И. Национально-освободительное движение народов Америки в конце XVIII – начале ХІХ века / Н. М. Лавров, Н. И. Сомин. – M. : Просвещение, 1957. – 236 с.
 451. Лагунова О. С. Незавершенная работа А.Е. Крымского «Материалы для изучения языка и быта Сирии» / О. С. Лагунова // Восток. – 2013. – № 4. – С. 97–107.
 452. Лазарев М. Иракский Курдистан – прообраз курдского государства / М. Лазарев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 4. – С. 46–49.
 453. Лазарева Т. В. Зигзаги национальной политики Китая / Т. В. Лазарева // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 3. – С. 18–25.
 454. Лалетин Ю. Афгано-пакистанские отношения и джирга мира / Ю. Лалетин // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 5. – С. 60–64.
 455. Лалетин Ю. Новое политическое объединение в Афганистане : первые шаги / Ю. Лалетин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 35–40.
 456. Лалетин Ю. П. Политическая система Афганистана : воздействие племенной организации / Ю. П. Лалетин // Восток. – 2008. – № 2. – С. 137–149.
 457. Ланда Р. Г. Арабский мир : конец «эпохи Насера» / Р. Г. Ланда // Восток. – 2012. – № 6. – С. 51–61.
 458. Ланьков А. Н. Северная Корея после 2002 г. : попытка контрреформ / А. Н. Ланьков // Восток. – 2010. – № 3. – С. 88–100.
 459. Ланьков А.Н. Естественная смерть северокорейского сталинизма? / А. Н. Ланьков // Восток. – 2006. – № 4. – С. 96–111.
 460. Лапин П. А. Албазинцы и русская община в Пекине (конец XVII – начало XX в.) / П. А. Лапин // Восток. – 2013. – № 5. – С. 54–66.
 461. Ларин А. Китай : регулирование эмиграционного процесса / А. Ларин // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 7. – С. 9–16.
 462. Ларин Е. А. Куба конца XVIII – первой трети ХІХ века / Е. А. Ларин. – М., 1989. – 272 с.
 463. Ларин Е. А. Повстанческая армия в Кубинской революции (декабрь 1956 – январь 1959) / Е. А. Ларин. – М., 1977. – 280 с.
 464. Латинская Америка : Структурная перестройка хозяйства. – М. : ИЛА РАН, 1994. – 239 с.
 465. Латинская Америка : Что принесли неолиберальные преобразования? Зарубежный опыт рыночных реформ. – Кн. 1 / Бобровников А. В., Мазин А. В., Романова З. И., Шереметьев И. К. – М. : Ин-т Латинской Америки, 1997. – 269 с.
 466. Латинская Америка : Энциклопедический справочник. – В 2-х т. – Т. 1. А – К. – М., 1980. – 575 с.
 467. Латинская Америка : Энциклопедический справочник. – В 2-х т. – Т. 2. К – Я. – М., 1981. – 656 с.
 468. Латинская Америка в 80-х гг. Страны южного конуса : Современное положение и перспективы развития. – М., 1989. – 176 с.
 469. Латинская Америка в борьбе за свою подлинную независимость : Материалы встречи, Гавана 4–7 сентября 1981 г. – М. : Прогресс, 1985. – 139 с.
 470. Латинская Америка в международных отношениях ХХ век : В 2 т. – Т. 2 / А. Н. Глинкин, А. А. Матлина и др. – М. : Наука, 1988. – 348 с.
 471. Латинская Америка в международных отношениях ХХ век : В 2 т. – Т. 1 / А. Н. Глинкин, Б. Ф. Мартынов, А. И. Сизоненко и др. – М. : Наука, 1988. – 285 с.
 472. Латинская Америка в прошлом и настоящем. Сб. ст. по экономике, истории и культуре стран Латинской Америке. – М. : Соцэкгиз, 1960. – 464 с.
 473. Латинская Америка в советских исследованиях / Отв ред. А. И. Сизоненко. – М., 1976. – 113 с.
 474. Латинская Америка в цифрах. – М. : Наука, 1979. – 216 с.
 475. Латинская Америка в цифрах. – М. : Наука, 1989. – 204 с.
 476. Латинская Америка и Карибы : политические институты и процессы / Отв. ред. Ивановский З. В. – М., 2000. – 447 с.
 477. Латыпов Л. Н. Онтологические аспекты экзистенциальной эсхатологии ислама / Л. Н. Латыпов // Восток. – 2012. – № 6. – С. 131–136.
 478. Ле Куйнь Инга Китайско-вьетнамский спор о Южно-Китайском море : исторический аспект / Куйнь Инга Ле // Восток. – 2013. – № 2. – С. 114–123.
 479. Ле Риверенд Х. Кубинская республика. Зависимость и революция. – М., 1970. – 255 с.
 480. Лебедева Н. Индия на пути к статусу великой державы / Н. Лебедева // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 10. – С. 3–7.
 481. Легетт К. Партия Аллаха в зеркале мировой прессы / К. Легетт // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 10. – С. 45–47.
 482. Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки / Н. С. Леонов – М. : Мысль, 1975. – 325 с.
 483. Леонов Н. С., Бородаев В. А. Фидель Кастро : Политическая биография / Н. С. Леонов, В. А. Бородаев. – М., 1999. – 340 с.
 484. Леонтьев Е. Япония / Е. Леонтьев // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 8. – С. 49–61.
 485. Леонтьев Е. Япония : преодоление кризиса / Е. Леонтьев // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 8. – С. 107–113.
 486. Лепехова Е. С. К вопросу о перспективах развития синто-буддийского синкретизма в современной Японии (на примере дискуссии Ямаори Тэцуо и А. Суманасара) / Е. С. Лепехова // Восток. – 2011. – № 6. – С. 117–121
 487. Ли Дуо Российско-китайское сотрудничество : достижения и проблемы / Ли Дуо Мусы Кундухова // Восток. – 2008. – № 4. – С. 120–128.
 488. Ливингстон Д. Путешествие по Замбези с 1858 по 1864 : [пер. с англ. ] / Д. Ливингстон, Ч. Ливингстон. – М. : Географгиз, 1956. – 383 с.
 489. Линч Дж. Революции в испанской Америке (1808–1826) / Дж. Линч. – М. : Прогресс, 1979. – 404 с.
 490. Листопадов Н. Лакшман Кадигамар – человек и политик (Еще одна жертва сепаратистов Тоти) (политика Шри-Ланки) / Н. Листопадов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 4. – С. 55–57.
 491. Литинский А. Л. Образы африканского прошлого и самосознание афроамериканцев в XX в. / А. Л. Литинский // Восток. – 2007. – № 4. – С. 74–84.
 492. Локальні війни сучасності : зб. наук. ст. / НАН України; Ін-т історії України та ін. – К. : Видавництво інституту історії України, 2004. – 116 с.
 493. Локшин А. Е. Меа Шеарим – место, где остановилось время (Иерусалим) / А. Е. Локшин // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 2. – С. 60–64.
 494. Лувсанжав Жавхлант Место Монголии в региональном сотрудничестве Северо-Восточной / Жавхлант Лувсанжав // Восток. – 2012. – № 4. – С. 94–102.
 495. Лукашенко О. Японская экономическая реформа : Опыт и уроки / О. Лукашенко, С. Побываев // Российский экономический журнал. – 1994. – № 4. – С. 93–98.
 496. Луков В. БРИКС – фактор глобального значения (Бразилия; Россия; Индия; Китай; Южно-Африканская Республика) / В. Луков // Международная жизнь. – 2011. – № 6. – С. 30–37.
 497. Лукоянов А. Выстоит ли Иран в противоборстве с США? / А. Лукоянов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 1. – С. 35–41.
 498. Луцкий В. Б. Новая история Арабских стран / В. Б. Луцкий. – М. : Наука, 1966. – 372 с.
 499. Лю В. Азарт Востока (Власти стран Азии пытаются контролировать индустрию азартных игр) / В. Лю // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 69–71.
 500. Люкманов А. Модернизация «по-османски» / А. Люкманов // Международная жизнь. – 2011. – № 10. – С. 35–49.
 501. Мавлонов И. Р. Индия : политика привлечения иностранных инвестиций / И. Р. Мавлонов // Восток. – 2007. – № 2. – С. 79–89.
 502. Мазов С. В. «Царство» Кваме Нкрумы (история Ганы; биография, Нкрума Кваме) / С. В. Мазов // Восток. – 2010. – № 1. – С. 62–70.
 503. Мазырин В.М. Рыночные реформы во Вьетнаме : общие и специфические черты / В. М. Мазырин // Восток. – 2007. – № 1. – С. 121–136.
 504. Мак-Клейн Джеймс Л. Япония. От Сёгуната Токугавы – в XXІ век. / Джеймс Л. Мак-Клейн. – М. : АСТ : Астрель, 2006. – 895 с.
 505. Малышев Е. В. Армия и военное строительство в Ираке : 1968–1988 гг. / Е. В. Малышев // Восток. – 2013. – № 2. – С. 54–65.
 506. Маляров О. В. Роль государственного капитализма в модернизации экономики (опыт Индии) : [Дискуссия «Мировая экономика : время переоценок?»] / О. В. Маляров // Восток. – 2012 – № 2. – С. 110–119.
 507. Мальвины. Колониальная война ХХ в. – М., 1984. – 193 с.
 508. Мамедова Н. Иранская экономика и глобализация / Н. Мамедова // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 11–21.
 509. Мамедова Н. М. Взаимные интересы России и Ирана и их эволюция / Н. М. Мамедова // Восток. – 2007. – № 4. – С. 129–135.
 510. Манизер Г. Г. Экспедиция академика Г. И. Лангсдорфа в Бразилию (1821–1828 гг. ) / Г. Г. Манизер. – М. : ОГИЗ, 1948. – 177 с.
 511. Манькова А. О. Япония в творчестве русских символистов / А. О. Манькова // Восток. – 2011. – № 5. – С. 133–141.
 512. Маркарян С. А. Георгий XI и Кандагарское восстание 1709 г. (восстание против Сефевидов) / С. А. Маркарян // Восток. – 2009. – № 5. – С. 41–45.
 513. Марчук Н. Н. Борьба за независимость в Латинской Америке в конце XVIII – начале XIX в. / Н. Н. Марчук. – М. : Наука, 1988. – 90 с.
 514. Масляк П. О. Країнознавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 292 с.
 515. Масумова Н. Турция : задача вступления в ЕС как фактор экономического развития / Н. Масумова // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 7. – С. 40–47.
 516. Матлина А. А. Латинская Америка в меняющемся мире / А. А. Матлина. – М., 1992. – 248 с.
 517. Махмадшоев Р. Об этногенезе и этнической истории таджиков Афганистана (этнология Афганистана ; таджики ; пуштунские племена ; этнос ; этногенез) / Р. Махмадшоев // Восток. – 2011. – № 4. – С. 13–22.
 518. Маценко И. НЕПАД спустя пять лет : от слов к действиям / И. Маценко // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 10. – С. 13–21.
 519. Медведко Л. Дихотомия «Восток – Запад» (Глобалистика versus ориенталистика) (изучение Азии и Северной Африки) / Л. Медведко // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 9. – С. 45–47.
 520. Меден Н. Европейская энергетика после Фукусимы / Н. Меден// Международная жизнь. – 2011. – № 5. – С. 120–124.
 521. Международная и европейская безопасность и Украина : учеб. пособ. / кол. авт. : М. А. Володина, П. В. Добров, А. Н. Каракуц [и др. ], отв. ред. – Донецк : Вебер, Донецк. отд-ние, 2008. – 433 с.
 522. Мексика : капитализм и общество. Противоречия развития / Отв. ред. : Лапшев Е. Г., Шереметьев И. К. – М. : Наука, 1990. – 191 с.
 523. Мексика : Тенденции экономического и социально-политического развития. – М. : Наука, 1983. – 389 с.
 524. Мелехина В. В. Пути и перспективы решения Кашмирской проблемы / В. В. Мелехина // Восток. – 2008. – № 3. – С. 82–94.
 525. Мелехина Н. Кашмир в современных индийско-пакистанских отношениях / Н. Мелехина // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 5. – С. 65–68.
 526. Мелкумян Е. Расширенный Ближний Восток : цели и направления реформ / Е. Мелкумян // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 10. – С. 88–95.
 527. Мелкумян Е.С. Политические реформы в арабских странах : принципы и ценностные ориентации / Е.С. Мелкумян // Восток. – 2006 – № 6. – С. 117–122.
 528. Мельянцев В. А. O моделировании и прогнозировании экономического развития стран Запада и Востока (Дискуссия «Цивилизации в XXI веке : проблемы и перспективы развития») / В. А. Мельянцев // Восток. – 2013. – № 4. – С. 5–17.
 529. Мельянцев В. А. Будущее (все-таки!) малопредсказуемо, но его нельзя игнорировать! (демографическое прогнозирование) / В. А. Мельянцев // Восток. – 2010. – № 2. – С. 113–119.
 530. Мельянцев В. А. Два азиатских гиганта : основные контуры экономического развития (окончание) / В. А. Мельянцев // Восток. – 2007. – № 5. – С. 107–117.
 531. Мельянцев В. А. Два азиатских гиганта : основные контуры экономического развития (экономика Индии) / В. А. Мельянцев // Восток. – 2007. – № 4. – С. 113–128.
 532. Мельянцев В. А. Уточнение контуров мирового экономического развития : [Дискуссия «Мировая экономика : время переоценок?»] / В. А. Мельянцев // Восток. – 2012 – № 2. – С. 87–99.
 533. Мерин Б. М. Революция и контрреволюция в Латинской Америке / Б. М. Мерин. – М. : Политиздат, 1977. – 78 с.
 534. Мерин Б. М. Центральная Америка. Проблемы социально-политического развития / Б. М. Мерин. – М., 1973. – 158 с.
 535. Мессахель А. НЕПАД : взгляд из Алжира (новое партнерство для развития Африки (НЕПАД)) / А. Мессахель // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 6. – С. 50–52.
 536. Мильто М.В. Административно-территориальные реформы как механизм обеспечения внутренней политической безопасности Индии / М. В. Мильто // Восток. – 2006. – № 2. – С. 38–51.
 537. Миркасымов Б. Шииты в Ираке и других государствах Ближнего Востока / Б. Миркасымов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 11. – С. 42–49.
 538. Миронова В. Мусульманское лицо христианской Эфиопии / В. Миронова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 65–68.
 539. Мирошевский В. М. Освободительные движения в американских колониях Испании от их завоевания до войны за независимость (1492–1810 гг. ) / В. М. Мирошевский. – М., 1946. – 156 с.
 540. Мирский Г. И. Ислам : история и современность (религиоведение; ислам) / Г. И. Мирский // Новая и новейшая история. – 2010. – № 1. – С. 3–20.
 541. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 – 70-ті роки) : підручник для студентів гуманітарних спец. вищ. навч. закладів / В. А. Манжола, М. М. Білоусов, Л. Ф. Гайдуков. – К. : Либідь, 2003. – 558 с.
 542. Мішин О. В. Особливості функціонування субрегіональних інститутів безпеки в Африці / О. В. Мішин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 89 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 3–10.
 543. Мішин О. Миротворча діяльність Африканського союзу / О. Мішин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 98 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 3–5.
 544. Многоликость целого : из истории цивилизаций Старого и Нового Света : сб. ст. в честь В. Л. Малькова / Ин-т всеобщей истории, Российская акад. наук, Ун-т Дмитрия Пожарского. – М. : Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2011. – 600 с.
 545. Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных отношений : сб. статей / Российская акад. наук, Ин-т всеобщей истории, Ун-т Дмитрия Пожарского ; редкол. : Н. И. Егорова (отв. ред. ) [и др. ]. – М. : Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2012. – 464 с.
 546. Моенс А. Афганистан во внешней политике Канады / А. Моенс // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 6. – С. 47–50.
 547. Моисеева Е. М. Постмодернистский научный дискурс в Японии / Е. М. Моисеева // Восток. – 2012. – № 4. – С. 39–49.
 548. Мокрецкий А. Ч. Китайско-африканские отношения : ускорение развития / А. Ч. Мокрецкий // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 5. – С. 50–54.
 549. Морджан С. Кувейт для российских бизнесменов открыт! / С. Морджан // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 52–55.
 550. Морев Л. Н. Христианство и буддизм в Лаосе / Л. Н. Морев // Восток. – 2010. – № 1. – С. 39–48.
 551. Мосейко А. Н. Религиозный опыт на Мадагаскаре : миф и ритуал / А. Н. Мосейко // Восток. – 2012. – № 6. – С. 76–90.
 552. Мосейко А.Н. Кризис идентичности и духовные искания африканской интеллигенции. Статья первая / А. Н. Мосейко // Восток. – 2006. – № 4. – С. 84–95.
 553. Мосейко А.Н. Кризис идентичности и духовные искания африканской интеллигенции. Статья вторая / А.Н. Мосейко // Восток. – 2006. – № 5. – С. 63–73.
 554. Москаленко А. П. Пуэрто-Рико и США / А. П. Москаленко. – М. : Наука, 1974. – 207 с.
 555. Москаленко В. Пакистан накануне выборов / В. Москаленко, П. Топычканов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 19–22.
 556. Москаленко В. Парламентские выборы в Пакистане / В. Москаленко, П. Топычканов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 5. – С. 54–59.
 557. Мосяков Д. В. Юго-Восточная Азия : формирование цивилизационной общности? / Д. В. Мосяков // Восток. – 2008. – № 2. – С. 5–10.
 558. Мосяков Д. США – Китай : обострение противоречий в Юго-Восточной Азии / Д. Мосяков // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 30–31.
 559. Мосяков Д. США – Китай : обострение противоречий в Юго-Восточной Азии / Д. Мосяков // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 30–31.
 560. Мохов Н. Непреодолимый конфессионализм Ливана / Н. Мохов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 6. – С. 25–31.
 561. Мохов Н. Условия свободы на Западе и в арабском мире / Н. Мохов // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 10. – С. 32–41.
 562. Мохова И. Большой Ближний Восток и Средний Восток / И. Мохова, А. Ткаченко, Н. Петров // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 12. – С. 11–23.
 563. Мохова И. Иммиграция из Магриба во Францию. Причины и следствия / И. Мохова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 12. – С. 36–41.
 564. Мохова И. Политическая культура стран Востока : богатство в многообразии / И. Мохова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 115–117.
 565. Мохова Н. Расширенный Ближний Восток : реформы, развитие, безопасность / Н. Мохова // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 59–60.
 566. Мурашёва Г. Ф. Политика Вьетнама в отношении Китая в начале XXI в. (идеологический аспект) / Г. Ф. Мурашёва // Восток. – 2007. – № 4. – С. 100–112.
 567. Наврузов А. Р. «Джаридат Дагестан» (1913–1918) : первая газета мусульман Кавказа на арабском языке / А. Р. Наврузов // Восток. – 2010. – № 1. – С. 71–79.
 568. Надра Ф. Сан-Мартин. Варела А. Гуэмес / Ф. Надра. – М. : Молодая гвардия, 1981. – 206 с.
 569. Надрига Х. Сучасна взаємодія США та КНР у сфері розвитку екологічно чистої енергетики / Х. Надрига // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 98 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 95–97.
 570. Народы Америки / Под ред. А. В. Ефимова, С. А. Токарева. – М., 1959. – 648 с.
 571. Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов / В. В. Наумкин // Восток. – 2006 – № 1. – С. 5–25.
 572. Нации Латинской Америки : Формирование. Развитие. Сб. ст. / Под ред. А. Д. Ефимова. – М., 1964. – 444 с.
 573. Национализм в Латинской Америке. Политические и идеологические течения. – М. : Наука, 1976. – 368 с.
 574. Неглинская М.А. Производство расписных эмалей в пекинских придворных мастерских XVIII в. / М. А. Неглинская // Восток. – 2006 – № 1. –С. 42–52.
 575. Некрасов В. В Афганистане снова тревожно / В. Некрасов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 2. – С. 49–52.
 576. Немченко В. Африка : футбол и джуджу / В. Немченко // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 2. – С. 65.
 577. Немченко В. П. Шнапс в Гане / В. П. Немченко // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 56.
 578. Немченко В. Умару Яр-Адуа : Двигать страну вперед / В. Немченко // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 12. – С. 51–52.
 579. Немченко В. Эковас : достижения и проблем (экономическое сообщество стран Африки) / В. Немченко // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 56–57.
 580. Непомнин О. Е. Социально-экономическая история Китая, 1894–1914 гг. / О. Е. Непомнин. – М. : Наука, 1980. – 367 с.
 581. Нестеров В. Землетрясение в Японии и мировая экономика / В. Нестеров// Международная жизнь. – 2011. – № 5. – С. 116–119.
 582. Нефляшева Н. Понять ислам / Н. Нефляшева // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 35–38.
 583. Нечитайло Д. «Аль-Каида» а Африке / Д. Нечитайло // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 11. – С. 21–28.
 584. Нечитайло Д. Стартовые площадки всемирного терроризма (политика мировая; терроризм; Аль-Каида) / Д. Нечитайло // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 40–46.
 585. Никитенко Е. Г. Афганистан : От войны 80-х до прогноза новых войн / Е. Г. Никитенко. – М. : Астрель, 2004. – 362 с.
 586. Никифоров Б. С. Куба : крах буржуазных политических партий (1945–1958 гг. ) / Б. С. Никифоров. – М. . : Наука, 1973. – 415 с.
 587. Никишенко С. Кандидат в «азіатські тигри» : що дають В’єтнамові нові відносини з країнами АТР і Європою / С. Никишенко // Політика і час. – 1999. – № 3. – С. 30–39.
 588. Нитобург Э. Л. Похищение жемчужины. Полтора века экспансионистской политики США на Кубе / Э. Л. Нитобург. – М., 1968. – 232 с.
 589. Ниязи А. Запад и мусульманский Восток в системе новой биполярности / А. Ниязи // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 54–56.
 590. Ниязматов Ш. А. Ирано-иракский конфликт : исторический очерк / Ш. А. Ниязматов. – М. : Наука, 1989. – 174 с.
 591. Новакова О. В. Первые христианские общины во Вьетнаме (XVII в.) / О. В. Новакова // Восток. – 2011. – № 6. – С. 12–22.
 592. Новая история Китая / под ред. С. Л. Тихвинского. – М. : Наука, 1972. – 637 с.
 593. Новая история стран зарубежной Азии и Африки / под ред. Г. Ф. Ефимова. – Л. : Издат-во ЛГУ, 1971. – 544 с.
 594. Новейшая история Африки / под ред. : А. А. Авдюнина, Ю. Я. Бардина [и др. ]. – М., 1968. – 659 с.
 595. Новейшая история Китая. 1917–1970 гг. / ред. М. И. Сладковский. – М. : Мысль, 1972.- 437с.
 596. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век / Под ред. А. М. Родригеса. – М. : Владос, 2003. – Ч. 3 : 1945–2000 – 272 с.
 597. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век / Под ред. А. М. Родригеса. – М. : Владос, 2003. – Ч. 2 : 1945–2000 Страны Юго-Восточной Азии. – 315 с.
 598. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век / Под ред. А. М. Родригеса. – М. : Владос, 2003. – Ч. 1 : 1900–1945 гг. Азиатские страны, 20 в. ; Африканские страны ; Колониальная система. – 367 с.
 599. Новейшая история стран зарубежного Востока / под ред. И. М. Рейснера. – М., 1952. – 429 с.
 600. Новейшая история стран зарубежного Востока. – Вып. 4. – М. : Издательство МГУ, 1960 – 352 с
 601. Новейшая история стран зарубежного Востока. Выпуск 3–4. – М. : Изд-во Московского ун-та – Выпуск 3 : (1939–1945). – М., 1957–1960. – 232 с.
 602. Новейшая история Турции / под ред. А. М. Шамсутдинова. – М. : Наука, 1968. – 395 с.
 603. Новиков С. С. История Мали в новое и новейшее время / С. С. Новиков, Д. П. Урсу. – М. : Восточная литература, 1994. – 288 с.
 604. Новикова З. С. Субсахарская Африка – кладовая бокситовых ресурсов / З. С. Новикова // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 1. – С. 19–24.
 605. Новітня історія країн зарубіжного Сходу. Вип. 1 : 1918–1929. – К. : Радянська школа, 1956. – 303 с.
 606. Носенко Т. Зигзаги израильской демократии. Выборы 2013 г. / Т. Носенко // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 8. – С. 76–85.
 607. Носков Ю. Малайзия – Индонезия : вечный пантун (история малазийской литературы) / Ю. Носков // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 60.
 608. Овчинников В. В. Трудно быть взяточником в Китае / В. В. Овчинников // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 43–44.
 609. Оганесян А. Запад – Восток : за «вуалью неведения» (идеология ислама; противостояние цивилизаций) / А. Оганесян // Международная жизнь. – 2011. – № 10. – С. 62–64.
 610. Оганесян А. Что мог рассказать Каддафи Международному суду? (внешняя политика Каддафи) / А. Оганесян // Международная жизнь. – 2011. – № 11. – С. 56–58.
 611. Оганисьян Ю. С. Абд аль-Кадир (1808–1883 гг. ) / Ю. С. Оганисьян. – М. : Молодая гвардия, 1968. – 176 с. (ЖЗЛ. – Вып. 18(459))
 612. Огнетов И.А. А во вьетнамском языке шесть тонов. . / И. А. Огнетов // Восток. – 2006. – № 2. – С. 145–159.
 613. Окименков У. В. Сегодня и завтра афганских телекоммуникаций / У. В. Окименков // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 54–57.
 614. Окунева Л. С. Политическая Мысль современной Бразилии : Теории развития модернизации демократии : В 2-кн. – М., 1994. – Кн. 1. – 171 с.
 615. Окунева Л. С. Политическая Мысль современной Бразилии : Теории развития модернизации демократии : В 2-кн. – М., 1994. – Кн. 2. – 373 с.
 616. Окунева М. А. Рабочий класс в Кубинской революции / Л. С. Окунева. – М., 1985. – 153 .
 617. Омельченко О. А. Развитие государственно-политического строя Турции // Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права : В 2 т. – М., 2001. – Т. 2. – С. 408–417.
 618. Оришев А. Б. Особенности модернизации Ирана при Реза-шахе Пехлеви / А. Б. Оришев // Восток. – 2009. – № 6. – С. 74–83.
 619. Оришев А. Иран, август 1941-го / А. Оришев // Азия и Африка сегодня. – 2005. – № 7. – С. 51–57.
 620. Орлов В. Г. Политическая обстановка в ЮВА в середине 1960-х гг. и предпосылки образования АСЕАН / В. Г. Орлов // Восток. – 2009. – № 6. – С. 84–94.
 621. Орлов В. Зона, свободная от ОМУ, на Ближнем Востоке : не откладывать поиск развязок (оружие массового уничтожения) / В. Орлов // Международная жизнь. – 2011. – № 6. – С. 6–21.
 622. Освобождение территории СССР и европейских стран. Война на Тихом океане и в Азии / редкол. : М. И. Семиряга (гл. ред. ) [и др. ]. – М. : Воениздат, 1978. – 576 с.
 623. Осипов А. М. Великое восстание в Индии 1857–1859 гг. / А. М. Осипов. – М. : Учпедгиз, 1957. – 143 с.
 624. Островский В. И. Макроэкономические аспекты развития рыночной экономики : Опыт Чили (1973–1990 гг. ) / В. И. Островский. – М., 1997. – 169 с.
 625. Очерки истории Аргентины / под ред. В. И. Ермолаева. – М. : Соцэкгиз, 1961. – 573 с.
 626. Очерки истории Бразилии. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 569 с.
 627. Очерки истории Кубы / под ред. Н. М. Лаврова. – М. : Наука, 1978. – 603 с.
 628. Очерки истории Чили. – М., 1967. – 530 с.
 629. Очерки новой и новейшей истории Мексики. 1810–1945 / под ред. М. С. Альперовича и Н. М. Лаврова. – М. : Соцэкгиз, 1960. – 511 с.
 630. Очерки экономической и социальной истории Индии : сборник / Акад. наук СССР; Ин-т востоковедения. – М. : Наука, 1973. – 199 с.
 631. Павлов В. В. Политика транснациональных банков в Африке (Проблемы и тенденции 80 – 90-х годов) : [монография] / В. В. Павлов ; отв. ред. Л. Л. Фитуни. – М. : XXI век-Согласие, 2000. – 146 с.
 632. Павлов О. «Фитна» в арабском мире, или Куда ведут смутные времена на Ближнем Востоке («арабская весна») / О. Павлов // Международная жизнь. – 2011. – № 11. – С. 32–43.
 633. Павлова Т.А. Свами Вивекананда, миссия Рамакришны и террористы в Индии в начале XX в. (по материалам колониальной полиции) / Т.А. Павлова // Восток. – 2006. – № 5. – С. 37–47.
 634. Пакистану – 50 лет // Азия и Африка сегодня. – 1997. – № 8. – весь журнал.
 635. Пале С. Е. Судьбы Океании в начале XXI века / С. Е. Пале // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 32–37.
 636. Пале С. Соломоновы острова. Спорная независимость / С. Пале // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 58–62.
 637. Пале С. Соломоновы острова. Спорная независимость / С. Пале // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 58–62.
 638. Палкин А. Д. Отношение к собственности в языковых картинах мира русских и японцев / А. Д. Палкин // Восток. – 2009. – № 3. – С. 80–91.
 639. Паниккар К. М. Очерк истории Индии / К. М. Паниккар. – М. : Наука, 1961. – 367 с.
 640. Паничкин Ю. Н. История пакистано-афганских отношений и проблема полосы «свободных пуштунских племен» / Ю. Н. Паничкин // Восток. – 2009. – № 2. – С. 54–67.
 641. Паничкин Ю. Н. Отношения между Пакистаном и Афганистаном после образования единой провинции Западный Пакистан / Ю. Н. Паничкин // Восток. – 2012. – № 6. – С. 44–50
 642. Паничкин Ю. Н. Пакистан – Афганистан. Беспокойная граница / Ю. Н. Паничкин // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 3. –С. 12–16.
 643. Паничкин Ю. Н. Политическая обстановка в Северо-Западной пограничной провинции (СЗПП) бывшей Британской Индии после провозглашения независимости Пакистана (1947–1953) / Ю. Н. Паничкин // Восток. – 2011. – № 6. – С. 92–103.
 644. Панов А. Н. Российско-японские отношения в XXI веке / А. Н. Панов // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 2. – С. 2–6.
 645. Паркс Г. История Мексики / Г. Паркс. – М. : Издательство иностранной литературы, 1949. – 374 с.
 646. Пасо Л. Исторические корни аргентинской независимости (ХІХ в.) / Л. Пасо. – М. : Прогресс, 1981. – 192 с.
 647. Патриота Антонио де Агиара Бразилия и Аргентина : ядерное сотрудничество (МАГАТЭ ; АБАКК) / А. Патриота, Э. Тимерман // Международная жизнь. – 2011. – № 11. – С. 60–62.
 648. Пахомов Е. А. Два цвета Красной мечети (радикальный исламизм в Пакистане) / Е. А. Пахомов // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 26–31.
 649. Пахомова М. А. Есть ли будущее у Китая в Ливии? / М. А. Пахомова // Восток. – 2012. – № 4. – С. 114–120.
 650. Пенский В. В. Военная революция и развитие военного дела в Османской империи в XV–XVII вв. / В. В. Пенский // Восток. – 2007. – № 6. – С. 30–40.
 651. Перепелкин Л. Иран как барометр международных отношений / Л. Перепелкин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 17–18.
 652. Перу : Социально-экономическое и политическое развитие (1968–1980). – М. : Наука, 1982. – 286 с.
 653. Пестковская Е. С. Эволюция классовой структуры Мексики в период стабильного развития (40 – 60-е гг. XX в. ) / Е. С. Пестковская. – М. : Наука, 1979. – 134 с.
 654. Петров Н. Джихад : от зарождения до зрелости / Н. Петров // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 61.
 655. Петров Н. И. Второй азиатский кризис / Н. И. Петров // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 2. – С. 8–13.
 656. Петров Н. И. Эхо арабских революций. События в Северной Африке и остальной мир глазами политологов стран СНГ / Н. И. Петров // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 5. – С. 2–5.
 657. Петров Н. От первого лица (Генеральный секретарь Хезболлы Хасан Насралла о текущем моменте и планах организации) / Н. Петров // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 10. – С. 48–49.
 658. Петросян И. Е. Османская империя : Реформы и реформаторы (конец XVIII – начало ХХ века) / И. Е. Петросян, Ю. П. Петросян. – М. : Наука, 1993. – 186 с.
 659. Петрунина Ж. В. Наполеон в Египете. 1798–1801 гг. / Ж. В. Петрунина // Восток. – 2008. – № 10. – С. 142–148
 660. Пинтос Ф. Р. Батлье и процесс исторического развития Уругвая / Ф. Р. Пинтос; пер. с исп. Г. П. Папоровой, Ю. В. Дашкевича. – М. : Иностр. лит., 1962. – 159 с.
 661. Пинтос Ф. Р. Хосе Артигас : (1764–1850) / Ф. Р. Пинтос; пер. с исп. Ю. В. Дашкевича, вступ. статья В. Г. Корионова. – М. : Прогресс, 1964. – 114 с.
 662. Пірлік А. Поліпшення становища жінок в системі Організації Об’єднаних Націй / А. Пірлік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 98 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 115–118.
 663. Платошкин Н. Н. Чили, 1970–1973 гг. Прерванная модернизация / Н. Н. Платошкин. – М. : Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2011. – 488 с.
 664. Плешов О. В. Пакистан : исламисты в борьбе за власть / О. В. Плешов // Восток. – 2001. – № 5. – С. 55–65.
 665. Плешов О. В. Пакистан : религия и политика / О. В. Плешов // Восток. – 2000. – № 4. – С. 91–105.
 666. Плешов О. Военный режим в зеркале общественного мнения / О. Плешов / Пакистан конца 90-х гг. XX ст. // Азия и Африка сегодня. – 2000. – № 8. – С. 35–36.
 667. Плешов О. Станет ли армия «карающим мечом Аллаха» (Пакистан) / О. Плешов // Азия и Африка. – 2001. – № 12. – С. 6–8.
 668. Плещунов Ф. О. Политика мультикультурализма в Великобритании и радикализация исламской молодежи страны / Ф. О. Плещунов // Восток. – 2009. – № 1. – С. 100–108.
 669. Погосов Ю. В. Мелья / Ю. В. Погосов. – М., 1968. – 144 с.
 670. Подвиг Симона Боливара / Отв. ред. Ю. А. Зубрицкий. – М. : ИЛА, 1982. – 126 с.
 671. Подцероб А. Восстания арабов в XXI веке : что дальше? / А. Подцероб // Международная жизнь. – 2011. – № 10. – С. 66–76.
 672. Позднякова А. П. Демократическая республика Сан-Томе и Принсипи : справочно-моногр. изд. / А. П. Позднякова ; отв. ред. И. Г. Большов. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2012. – 148 с.
 673. Позиция Японии в отношении СССР в 1941 г. по материалам архива спецслужб внешней разведки РФ // Новая и новейшая история. – 1996. – № 1. – С. 92–103.
 674. Политическая система общества в Латинской Америке. – М. : Наука, 1982. – 480 с.
 675. Политические деятели античности, средневековья и нового времени : Индивидуальные и социально-типичные черты. Межвузовский сб. – Л. : ЛГУ, 1983. – 121 с.
 676. Полянський П. Країни Латинської Америки (1900–1945) / П. Полянський // Історія в школі. – 1997. – № 6. – С. 10–14.
 677. Поп Ю. І. Нова історія країн Азії і Африки (XVI – поч. ХХ ст. ) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Поп. – К. : Академія, 2012. – 374 с.
 678. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юридичних спец. вищ. навч. закл. / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш [та ін. ] ; за заг. – Х. : Право, 2011. – 271 с.
 679. Посконина Л. С. Латинская Америка : критика леворадикальных концепций. – М. : Наука, 1988. – 175 с.
 680. Потемкин Ю. Африканцы вне Африки (демография Африки) / Ю. Потемкин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 4. – С. 13–20.
 681. Потёмкин Ю. В. Гражданское общество в странах Африки : проблемы становления / Ю. В. Потёмкин // Восток. – 2009. – № 5. – С. 75–88.
 682. Потёмкин Ю.В. НЕПАД : проект надежды? / Ю. В. Потёмкин // Восток. – 2006. – № 2. – С. 70–82.
 683. Потокова Н. В. Агрессия США против Мексики 1846–1848 / Н. В. Потокова. – М., 1962. – 140 с.
 684. Пребиш Р. Периферийный капитализм. Есть ли ему альтернатива? / Р. Пребиш. – М., 1992. – 337 с.
 685. Пріоритети політики України щодо країн Азії : аналітична доповідь / А. З. Гончарук, А. М. Кобзаренко, О. К. Микал ; за заг. ред. О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2011. – 64 с.
 686. Проблемы истории и историографии международных отношений в XIX–XX вв. / Редкол. В. К. Фураев. – Л. : ЛГПИ, 1979. – 132 с.
 687. Прожогина С. В. Необходимость напоминания. (К 55-летию начала национально-освободительной войны в Алжире) / С. В. Прожогина // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 64–67.
 688. Прожогина С. В. Удел мусульманки / С. В. Прожогина // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 2. – С. 65–69.
 689. Прожогина С. Эмигрантское и иммигрантское сознание в литературе франкоязычных магрибинцев (демография Африки) / С. Прожогина // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 6. – С. 68–73.
 690. Протопапас Д. Геополитические интересы Турции и восстания на Ближнем Востоке / Д. Протопапас // Международная жизнь. – 2011. – № 10. – С. 50–60.
 691. Путь революционера. Жизнь и деятельность чилийского коммуниста Рикардо Фонсека. – М. : Госполитиздат, 1957. – 248 с.
 692. Рабей С. Л. Электроэнергетика Индии : плоды реформирования / С. Л. Рабей // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 6. – С. 36–42.
 693. Развитие Африки : возможности и препятствия : XI конференция африканистов, Москва, 22–24 мая 2008 г. / Российская акад. наук, Ин-т Африки. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2008. – 320 с.
 694. Разливаев А. А. Турция. Возрождения религиозных общин / А. А. Разливаев // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 29–34.
 695. Разливаев А. А. Турция. Исламисты и армия. Кто кого? / А. А. Разливаев // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 20–25.
 696. Райнер С. Эвита : Подлинная жизнь Эвы Перон / С. Райнер. – Смоленск, 1998. – 323 с.
 697. Рассадин П. А. Политический ислам и религиозные меньшинства на Арабском Востоке / П. А. Рассадин // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 16–22.
 698. Рафа Н. К. Крестьянство в кубинской революции / Н. К. Рафа. – М. : Наука, 1974. – 118 с.
 699. Ревуненков В. Г. История стран Латинской Америки в новейшее время / В. Г. Ревуненков. – М. : Высшая школа, 1963. – 458 с.
 700. Ревуненков В. Г. История стран Латинской Америки в новейшее время / В. Г. Ревуненков. – М., 1963. – 458 с.
 701. Ремизова Е. Человеческий фактор. К 2045 г. Индия станет самой крупной по населению страной мира / Е. Ремизова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 2. – С. 29–33.
 702. Розалиев Ю. В. Новая и новейшая история стран Азии и Африки / Ю. В. Розалиев. – М., 1987. – 349 с.
 703. Розанов О. Н. Наградная система как инструмент государственной политики Республики Кореи и КНДР в новейшее время / О. Н. Розанов // Восток. – 2008. – № 4. – С. 83–95.
 704. Романова Е. Япония и Америка : уроки экономического сотрудничества (и для России тоже) / Е. Романова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 9. – С. 12–19.
 705. Романова З. И. Развитие капитализма в Аргентине / З. И. Романова. – М. : Наука, 1985. – 287 с.
 706. Ромашкина Н. Большой Ближний Восток : проблемы безопасности / Н. Ромашкина // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 11. – С. 29–35.
 707. Ромашкина Н. П. Ракетно-космическая индустрия : возможности и угрозы / Н. П. Ромашкина // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 3. – С. 2–10.
 708. Ромашкина Н. Северокорейские атомные бомбы и ракеты / Н. Ромашкина // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 2–13.
 709. Российско-кубинские и советско-кубинские связи XVIII–ХХ вв. – М. : Наука, 1975. – 351 с.
 710. Рощин Г. Е. Иностранный капитал в Африке / Г. Е. Рощин // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 4. – С. 37–41.
 711. Рубель В. А. Нова історія Азії та Африки : Постсередньовічний Схід (XVIII – друга половина XIX cт. ) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Рубель ; голов. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 2007. – 559 с.
 712. Рудникова Е. В. Староверы в Новой Зеландии / Е. В. Рудникова // Восток. – 2013. – № 2. – С. 80–94.
 713. Рунов Б. Интеллектуальные основы развития. Повестка дня для субсахарской Африки (образование в Африке) / Б. Рунов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 11. – С. 36–41.
 714. Русаков Е. М. Ни права (международного), ни здравого смысла (Япония, территориальные притязания) / Е. М. Русаков // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 3. – С. 42–47.
 715. Рыбалкина И. Г. Семья в Африке : [монография] / И. Г. Рыбалкина ; отв. ред. Н. А. Ксенофонтова. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2011. – 238 с.
 716. Рысакова П. И. Конфуцианские истоки китайской образовательной доктрины : прошлое и настоящее / П. И. Рысакова // Восток. – 2007. – № 6. – С. 76–88.
 717. Саватеев А.Д. Религиозно-политические сочинения Османа дан Фодио – источник для понимания истории Западной Африки / А. Д. Саватеев // Восток. – 2006 – № 1. – С. 53–64.
 718. Садовская Л. М. Бурунди : итоги межэтнического противостояния / Л. М. Садовская // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 40–45.
 719. Садыхов П. М. О некоторых проблемах экономического развития Китая на современном этапе : [Дискуссия «Мировая экономика : время переоценок?»] // Восток. – 2012 – № 2. – С. 107–110.
 720. Сажин В. И. Иран. Жажда перемен. Впечатления и размышления (президентские выборы в Иране) / В. И. Сажин // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 8–15.
 721. Салицкий А. И. Мировая экономика : время переоценок? / А. И. Салицкий, В. В. Таций // Восток. – 2011. – № 5. – С. 72–83.
 722. Самаркина И. К. Община в Перу / И. К. Самаркина. – М. : Наука, 1974. – 250 с.
 723. Сандинистская революция : Опыт и проблемы. – М., 1989.
 724. Саплин-Силановицкий Ю. КНР – Япония. Кто будет лидером в Восточной Азии? / Ю. Саплин-Силановицкий // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 2. – С. 25–28.
 725. Сапунцов А. Иностранные инвестиции в нефтяную промышленность Чада / А. Сапунцов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 7. – С. 17–23.
 726. Сапунцов А. Л. ТНК добывающей промышленности в экономике Африки / А. Л. Сапунцов // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 2. – С. 30–34.
 727. Сарабьев А. Христиане Ближнего Востока на Западе : проблемы самоидентификации (сирийско-ливанская диаспора) / А. Сарабьев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 70–74.
 728. Сафаров Д. Почему у Японии много друзей в Африке и Азии? / Д. Сафаров // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 6–10.
 729. Сафин Р. М. «Джамаа исламийя» как организационная структура терроризма в ЮВА / Р. М. Сафин // Восток. – 2008. – № 1. –С. 63–73.
 730. Сашин Г. З. Боливия : Очерк новейшей истории / Г. З. Сашин. – М. : Мысль,1976. – 278 с.
 731. Сеа Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки / Л. Сеа. / Пер. с исп. – М. : Прогресс, 1984. – 352 с.
 732. Северная Африка : ислам и общество / Российская акад. наук, Ин-т Африки. – М. : Издательство Института Африки РАН, 1999. – 128 с.
 733. Сейранян Б. Г. Основные этапы развития политической системы Саудовской Аравии (1924–2005) / Б. Г. Сейранян // Восток. – 2007. – № 5. – С. 79–92.
 734. Сейранян Б. Г. У истоков египетского национального движения : Мустафа Камиль / Б. Г. Сейранян // Восток. – 2010. – № 1. –С. 49–62.
 735. Семёнов В. А. Открытие консульств в Восточной Сибири (1860–1917) / В. А. Семёнов, В. В. Синиченко // Восток. – 2011. – № 6. – С. 39–48
 736. Семенов С. И. Христианская демократия и революционный процесс в Латинской Америке / С. И. Семенов. – М. : Наука, 1971. – 301 с.
 737. Семёнова Н. К. Энергетический вектор индустриализации КНР : стратегия, тактика, безопасность / Н. К. Семёнова // Восток. – 2013. – № 5. – С. 84–91.
 738. Семин А. В. Зигзаги японо-американского альянса / А. В. Семин // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 30–35.
 739. Сенин Р. Вьетнам и зарубежная диаспора. Ханой повернулся лицом к эмигрантам / Р. Сенин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 30–34.
 740. Сенюткина О.Н. Первые политические шаги российского тюркизма / О. Н. Сенюткина // Восток. – 2006. – № 4. – С. 112–119.
 741. Сенявская Е. С. Психология войны в ХХ веке : исторический опыт России : монография / Е. С. Сенявская ; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. – М. : РОССПЭН, 1999. – 383 с.
 742. Сергеев В. Бесполезные уроки истории, или Кому сдавался Афганистан / В. Сергеев // Международная жизнь. – 2013. – № 2. – С. 37–44.
 743. Сергеев В. Военно-политическая ситуация в Афганистане : весна – осень 2007 г. / В. Сергеев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 41–44.
 744. Сергеев Е. Ю. «Дипломатическая революция» 1907 г. в отношениях России и Великобритании / Е. Ю. Сергеев // Восток. – 2008. – № 2. – С. 80-93.
 745. Сергійчук І. М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – кінець ХХ ст. ) : Навч. посібник для студентів іст. спец. вищ. навч. закладів / І. М. Сергійчук. – Суми : Університетська книга, 2002. – 284 с.
 746. Серебров С. Н. Йемен на пороге гуманитарной катастрофы (к событиям в горах Саады) (история Йемена) / С. Н. Серебров // Восток. – 2008. – № 5. – С. 66–79.
 747. Серёгичев С. Ю. Исламо-фундаментализм в Судане : мифы и реальность / С. Ю. Серёгичев // Восток. – 2010. – № 2. – С. 95–107.
 748. Сидихменов В. Я. Китай : общество и традиции / В. Я. Сидихменов. – М., 1990. – 63 с.
 749. Сидихменов В. Я. Китай : страницы прошлого / В. Я. Сидихменов. – М., 1987. – 446 с.
 750. Сидорова Г. М. Военная интервенция в Конго / Г. М. Сидорова // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 62–65.
 751. Сидорова Г. М. Военная интервенция в Конго (продолжение) / Г. М. Сидорова // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 3. – С. 67–70.
 752. Сидорова Г. М. К 50-летию советско-российско-конголезских отношений. Россия и Демократическая Республика Конго : история и перспективы сотрудничества / Г. М. Сидорова // Восток. – 2011. – № 1. – С. 124–133.
 753. Сизоненко А. И. Непроторенными путями : первые советские дипломаты и ученые в Латинской Америке / А. И. Сизоненко. – М. : Наука, 1988. – 100 с.
 754. Сизоненко А. И. Советский Союз и Латинская Америка 50 лет / А. И. Сизоненко. – М. : Международные отношения, 1974. – 97 с.
 755. Сизоненко А. И. Становление отношений СССР со странами Латинской Америки (1917–1945 гг. ) / А. И. Сизоненко. – М. : Наука, 1981. – 199 с.
 756. Сикоев Р. Афганский замкнутый круг : в поисках выхода / Р. Сикоев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 44–45.
 757. Сикоев Р. Две беды Афганистана : коррупция и наркотики / Р. Сикоев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 1. – С. 16–17.
 758. Сила-Новицкая Т. Г. Культ императора в Японии : мифы, история, доктрины, политика / Т. Г. Сила-Новицкая. – М., 1990. – 204 с.
 759. Симон Боливар : История и современность / Отв. ред. А. Ф. Шульговский. – М., 1986. – 296 с.
 760. Симония А. А. Мьянма-2012 : этноконфессиональный конфликт на юго-западе страны / А. А. Симония // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 18–22.
 761. Симонов А. Мьянма : жаркий сентябрь 2007 года / А. Симонов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 2–10.
 762. Симонов К. В. Афганский вопрос на российско-британских переговорах 1905–1907 гг. о разделе сфер влияния в Азии / К. В. Симонов // Восток. – 2012. – № 6. – С. 33–43.
 763. Син Се Ра Апрельская революция 1960 г. в Южной Корее и проблема объединения страны / Син Се Ра // Восток. – 2013. – № 4. – С. 50–61.
 764. Синха Н. К. История Индии / Н. К. Синха, А. Ч. Банерджи. – М. : Наука, 1954. – 440 с.
 765. Сімон Болівар // Франко І. Я. Зібрання творів. У 50-ти т. – Т. 47. – К. : Наукова думка, 1986. – С. 339–352.
 766. Скворцова Е. Л. Специфика дальневосточной эстетики в воззрениях японского философа Имамити Томонобу / Е. Л. Скворцова // Восток. – 2012. – № 5. – С. 61–73.
 767. Скворцова Е. Л. Японская художественная традиция и романтизм (в свете проблемы взаимодействия «разума тела» на Востоке и дискурсивного знания Запада) / Скворцова Е. Л. ; Скворцова Е. Л. ; Е. Л. Скворцова // Восток. – 2011. – № 3. – С. 5–17.
 768. Скороходова Т. Г. Востоковедное значение трудов А.В. Меня : индологические аспекты / Скороходова // Восток. – 2011. – № 5. – С. 116–125.
 769. Скороходова Т. Г. Ислам как другая религия в герменевтическом опыте мыслителей Бенгальского Возрождения / Т. Г. Скороходова // Восток. – 2012. – № 6. – С. 91–101.
 770. Скороходова Т. Г. Историческое сознание бенгальского Возрождения (историко-философский анализ) / Т. Г. Скороходова // Восток. – 2009. – № 1. – С. 76–87.
 771. Скосырев А. Кувейтский фонд арабского экономического развития / А. Скосырев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 73–75.
 772. Скосырев В. Большой Китай и маленький остров (Дипломатический бойкот не мешает Тайваню торговать со всем миром) / В. Скосырев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 1. – С. 42–46.
 773. Скосырев В. Индия. Локомотив на угольной тяге? Ядерная сделка с США не избавит Индию от энергодефицита / В. Скосырев // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 76–77.
 774. Скрипникова Л. В. От колонии к суверенитету : Из истории освободительной борьбы Карибских колоний Англии (XVІІ–XХ ) / Л. В. Скрипникова. – М. : Мысль, 1985. – 174 с.
 775. Скубко Ю. С. Некоторые аспекты развития высшего образования в ЮАР / Ю. С. Скубко // Восток. – 2013. – № 2. – С. 95–105.
 776. Скубко Ю. С. Очерк истории Южноафриканской живописи : [монография] / Ю. С. Скубко ; отв. ред. Н. Е. Григорович. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2006. – 143 с.
 777. Скубко Ю. С. Переход к «экономике знаний» и перспективы НТП в ЮАР в предстоящем десятилетии / Ю. С. Скубко // Восток. – 2008. – № 4. – С. 67–82.
 778. Скубко Ю. С. ЮАР на пути к экономике знаний : съезд на обочину? / Ю. С. Скубко // Восток. – 2011. – № 1. – С. 93–103.
 779. Скубко Ю. С. Южноафриканская наука после апартеида. Современный научно-технический потенциал ЮАР / Ю. С. Скубко // Восток. – 2009. – № 2. – С. 119–125
 780. Слезкин Л. Ю. Земля Святого Креста. Открытие и завоевание Бразилии / Л. Ю. Слезкин. – М. : Наука, 1970. – 159 с.
 781. Слезкин Л. Ю. Легенда, утопия, быль в ранней американской истории / Л. Ю. Слезкин. – М. : Наука, 1981. – 160 с.
 782. Слезкин Л. Ю. О солидарности русской общественности с патриотами Латинской Америки / Л. Ю. Слезкин // Новая и новейшая история. – 1960. – № 4. – С. 71–80.
 783. Слезкин Л. Ю. Россия и война за независимость в испанской Америке / Л. Ю. Слезкин. – М., 1964. – 383 с.
 784. Смердов И. В. «Смена вех» в китайских вузах / И. В. Смердов // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 5. – С. 38–42.
 785. Смирнов Е.Н. Мировое автомобилестроение : азиатский вектор развития / Е. Н. Смирнов // Восток. – 2006 – № 1. – С. 92–102.
 786. События в Северной Африке и на Ближнем Востоке : причины и следствия. Круглый стол (страны Магриба ; революции в Египте, Тунисе, Сирии) // Международная жизнь. – 2011. – № 7. – С. 11–25.
 787. Советская латиноамериканистика, 1961–1986 / Отв. ред. В. В. Вольский. – М., 1986. – 290 с.
 788. Современная Аргентина : Вопросы экономики, политики, идеологии. – М., 1986. – 291 с.
 789. Современные идеологические течения в Латинской Америке. – М. : Наука, 1983. – 352 с.
 790. Созина С. А. Тупак Амару – великий индейский повстанец, 1738–1781 / С. А. Созина. – М. : Наука, 1979. – 167 с.
 791. Соколов А. А. Рабочее движение Мексики (1917–1929) / А. А. Соколов. – М., 1978. – 263 с.
 792. Соколова З. И. Опыт организации крестьянских масс на Кубе. 1961–1967 гг. / З. И. Соколова. – М., 1973. – 75 с.
 793. Солонінко К. С. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. екон. спец. / К. С. Солонінко. – К. : Кондор, 2008. – 382 с.
 794. Социальная и социально-экономическая история Китая : сб. ст. / отв. ред. В. П. Илюшечкин. – М. : Наука, 1972. – 253 с.
 795. Социальная структура Китая, ХІХ – первая половина ХХ в. / отв. ред. Н. И. Фомина, О. Е. Непомнин, Т. Н. Акатова [и др. ]. – М. : Наука, 1990. – 436 с.
 796. Социально-экономические проблемы развивающихся стран в стратегии и тактике международного терроризма / Учреждение Российской акад. наук, Ин-т Африки РАН. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2011. – 190 с.
 797. Социальные сдвиги в Латинской Америке. – М., 1986. – 224 .
 798. Социальный кризис в Африке. Есть ли выход? / Российская акад. наук, Ин-т Африки РАН. – М. : XXI век-Согласие, 1999. – 144 с.
 799. Спиридонова К. «Боліваріанська альтернатива для Латинської Америки» (ALBA). Інтеграція заради побудови соціалізму / К. Спиридонова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 89 Ч. 1. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 70–72.
 800. Спиридонова Т. В. Интеграция рынков труда Турции и ЕС : проблемы и перспективы / Т. В. Спиридонова // Восток. – 2011. – № 6. – С. 82–91.
 801. СССР и Латинская Америка, 1917–1967 / Отв. ред. В. В. Вольский. – М., 1967. – 214 с.
 802. Степанова О. Приоритеты воспитания в современной японской семье / О. Степанова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 101–104.
 803. Стефанчук Л. Новая Зеландия в XX и XXI вв. (экономическая история) / Л. Стефанчук // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 7. – С. 75–81.
 804. Стефанчук Л. Экономические реформы в Новой Зеландии / Л. Стефанчук // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 12. – С. 42–46.
 805. Сторганова Е. Тингатинга – шедевры живописи Восточной Африки / Е. Сторганова, О. Тетерин // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 5. – С. 46–47.
 806. Страны Карибского бассейна : Тенденции экономического и социально-политического развития / Отв. ред. Вольский В. В. – М. : Наука, 1985. – 349 с.
 807. Страны Латинской Америки. Политико-экономический справочник. – М. : Политиздат, 1969. – 287 с.
 808. Страны Центральной Америки : Тенденции экономического и социально-политического развития. – М. : Наука, 1986. – 335 с.
 809. Стрелков А. Из современной жизни тибетских монастырей / А. Стрелков // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 11. – С. 59–64.
 810. Стрельцов Д. В. Избирательная реформа в современной Японии / Д. В. Стрельцов // Восток. – 2012. – № 4. – С. 62–70
 811. Стрілко А. Франціско де Міранда в Україні : (лідер визвольного руху Латинської Америки) / А. Стрілко // Український історичний журнал. – 2000. – № 2. – С. 102–112.
 812. Строганов А. И. Борьба за единый рабочий и народный фронт в аргентине в 1933–1936 гг. / А. И. Строганов. – М., 1969. – 172 с.
 813. Строганов А. И. Латинская Америка в XX веке : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки и спец. «История» / А. И. Строганов. – М. : Дрофа, 2002. – 358 с.
 814. Строганов А. И. Новейшая история стран Латинской Америки / А. И. Строганов. – М. : Высшая школа, 1995. – 415 с.
 815. Строганов А. И. Особенности развития капитализма в Аргентине (XIX–XX вв. ) / А. И. Строганов // Латинская Америка. – 1984. – № 5.
 816. Строганова Е. Д. Рабочее движение Аргентины в 60-е гг. / А. И. Строганов. – М., 1975. – 238 с.
 817. Суворов М. Н. Проблемы современного Йемена в произведениях Хабиба Сарури (персоналия писателя и поэта) / М. Н. Суворов // Восток. – 2009. – № 5. – С. 101–106.
 818. Суворова А. А. Женщина как архетип кашмирской проблемы : символика образа Лал Дэд / А. А. Суворова // Восток. – 2011. – № 6. – С. 104–109.
 819. Сударев В. П. Взаимность и конфликт интересов : США и Латинская Америка (вторая половина ХХ в. ) / В. П. Сударев. – М. : ИЛА, 2000. – 357 с.
 820. Сулейманов А. В. Турция, Иран и палестинский вопрос / А. В. Сулейманов // Восток. – 2012. – № 1. – С. 121–125.
 821. Сурков Н.Ю. За кулисами Кемп-Дэвида. Неизвестные страницы арабо-израильского диалога / Н. Ю. Сурков // Восток. – 2006 – № 1. – С. 143–150.
 822. Сухомлинов Б. Ф. Об установлении русско-бразильских отношений // Новая и новейшая история. – 1965. – № 2. – С. 89–96.
 823. Сухоруков Д. Б. Проблемы формирования страхового рынка Африки и пути их решения / Д. Б. Сухоруков // Восток. – 2007. – № 2. – С. 90–101.
 824. Сучков Г. В. Армия и общество в постсухартовской Индонезии / Г. В. Сучков // Восток. – 2009. – № 4. – С. 64–74
 825. Тарле Е. В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV – начало XIX в. ) / Е. В. Тарле. – М. : Наука, 1965. – 248 с.
 826. Тауфик Ибрагим Вперед, к кораническому исламу (опыт аутентичного прочтения Корана). Статья вторая / Тауфик Ибрагим // Восток. – 2006. – № 4. – С. 70-83.
 827. Тауфик Ибрагим Вперед, к кораническому исламу (опыт аутентичного прочтения Корана). Статья третья / Тауфик Ибрагим // Восток. – 2006. – № 5. – С. 48–62.
 828. Теперман В. Мексика в поисках баланса внешнеэкономических связей (МЕРКОСУР ; НАФТА) / В. Теперман, О. Шевакина // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 9. – С. 82–90.
 829. Терехов В. Военно-политическое становление Японии / В. Терехов // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 7. – С. 2–8.
 830. Терехов М. А. Израиль : проблема водных ресурсов в региональном контексте / М. А. Терехов // Восток. – 2009. – № 5. – С. 63–74.
 831. Тер-Оганов Н. К. Персидская казачья бригада : период трансформации (1894–1903 гг.) / Н. К. Тер-Оганов // Восток. – 2010. – № 3. – С. 69–79.
 832. Тетёкин В. Н. Изменения в социальной структуре черного населения ЮАР как фактор ликвидации апартеида (история ЮАР; структура социальная; апартеид; бантустан) / В. Н. Тетёкин // Восток. – 2011. – № 5. – С. 63–71.
 833. Тетёкин В. Н. Общинные организации ЮАР – основа антиапартеидного движения / В. Н. Тетёкин // Восток. – 2009. – № 3. – С. 124–135.
 834. Тетерин О. И. С мечтой, словарем и отвагой (воспоминания советских военных переводчиков) / О. И. Тетерин, А. Н. Иванов // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 61–66.
 835. Тететкин В. Н. ЮАР сегодня : демократия и власть / В. Н. Тететкин // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 4. – С. 23–27.
 836. Тикаев Г. Г. Демонологические образы в творчестве египетского писателя Абу Хадида и дагестанского – Магамед-Расула / Г. Г. Тикаев // Восток. – 2008. – № 5. – С. 43–50.
 837. Тимошенко В. Н. Океания на современном этапе : забытые проблемы «ненужного» региона / В. Н. Тимошенко // Восток. – 2009. – № 4. – С. 83–94.
 838. Тимошенко В.Н. Новая Зеландия в конце XX века : особенности национальной и политической идентификации и «новозеландский национализм» / В. Н. Тимошенко // Восток. – 2006. – № 4. – С. 131–143.
 839. Титаренко М. XVII съезд КПК : Перспективы светлые, но путь извилистый (коммунистическая партия Китая) / М. Титаренко // Международная жизнь. – 2007. – № 12. – С. 60–75.
 840. Тихвинский С. Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. / С. Л. Тихвинский. – М. : Наука, 1980. – 360 с.
 841. Тихвинский С. Л. Китай и всемирная история / С. Л. Тихвинский. – М., 1988.
 842. Тихонов Ю. Афганистан : мятеж в Хосте 1924–1925 гг. и позиция великих держав / Ю. Тихонов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 9. – С. 74–78.
 843. Тихонов Ю. Пуштунские племена в гражданской войне в Афганистане (январь-октябрь 1929 г.) (история Афганистана) / Ю. Тихонов // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 6. – С. 66–73.
 844. Ткаченко А. Большой Ближний Восток : судьба реформ / А. Ткаченко // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 6. – С. 48–49.
 845. Ткаченко В. А. Россия – Перу : Формирование отношений в переходной период / В. А. Ткаченко. – М., 1998. – 267 с.
 846. Ткаченко К. А. Магриб : уроки глобального кризиса / К. А. Ткаченко // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 64–68.
 847. Томас А. Б. История Латинской Америки / А. Б. Томас. – М., 1960. – 648 с.
 848. Ториэльо Г. Гватемала : революция и контрреволюция / Пер. с исп. – М. : Прогресс, 1956. – 251 с.
 849. Тохтиев Ш. Р. Свой среди чужих, чужой среди своих (суннит в шиитском Иране) / Ш. Р. Тохтиев // Восток. – 2012. – № 1. – С. 115–120.
 850. Трабелси Х. Русскоговорящая диаспора Туниса / Х. Трабелси, М. Панова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 4. – С. 35–40.
 851. Трабелси Хайфа Мусульманский этикет и правила поведения / Хайфа Трабелси // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 70–73.
 852. Транснациональный монополистический капитал и Африка / Л. Н. Аксюк, Т. А. Алиханова, М. Н. Волков и др. ; ред. : Л. В. Гончаров. – М. : Наука, 1989. – 341 с.
 853. Тронов А. Иран, его арабские соседи и их отношение к ядерным амбициям ИРИ / А. Тронов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 1. – С. 31–34.
 854. Турилова С.Л. Из истории русско-японских отношений. 1811–1813 / С. Л. Турилова // Восток. – 2003. – № 2. – С. 28–-38.
 855. Тюрин В. А. Малайя 1941–1945 гг. : переломные годы / В. А. Тюрин // Восток. – 2007. – № 4. – – С. 57–73.
 856. Уляхин В. Н. Мировой продовольственный кризис и страны Востока / В. Н. Уляхин // Восток. – 2010. – № 1. – С. 103–117.
 857. Ульченко Н. Ю. Проблема региональной неравномерности развития в процессе интеграции Турции и ЕС / Н. Ю. Ульченко, А. М. Кузнецова // Восток. – 2011. – № 3. – С. 115–127.
 858. Урляпов В. Ф. Об одном предательстве (малоизвестная страница истории коммунистического движения в Британской Малайе) / В. Ф. Урляпов // Восток. – 2007. – № 4. – С. 136–142.
 859. Урляпов В. Ф. Спецслужбы Индонезии / В. Ф. Урляпов // Восток. – 2010. – № 1. – С. 93–102.
 860. Урнов А. Ю. «Вспомни, товарищ, ты, Афганистан. .» Афганистан вписал трагическую страницу в историю последнего десятилетия существования Советского Союза / А. Ю. Урнов // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 55–61.
 861. Урнов А. Ю. Африка и реформа ООН / А. Ю. Урнов // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 5. – С. 10–17.
 862. Урнов А. Ю. Советский Союз и борьба против колониализма и расизма на юге Африки / А. Ю. Урнов // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 4. – С. 53–59.
 863. Урсу Д. П. Историография истории Африки / Д. П. Урсу. – М., 1990. – 199 с.
 864. Усов В. А. Индия и Африка на рубеже тысячелетий. Прошлое, настоящее, будущее : [монография] / В. А. Усов ; отв. ред. В. Г. Шубин. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2010. – 194 с.
 865. Усов В. Всеафриканский парламент : создание, деятельность и перспективы / В. Усов, В. Шубин // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 5. – С. 28–32.
 866. Усов В. Индия и урегулирование африканских кризисов (В период окончания холодной войны) / В. Усов // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 9. – С. 19–22.
 867. Устинов Е. И. Разделяют, желая властвовать (Ближний и Средний Восток) / Е. И. Устинов // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 6. – С. 49–52.
 868. Устинов Е. И. Этноконфессиональный фактор дестабилизации на Ближнем Востоке / Е. И. Устинов // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 46–51.
 869. Уткин М. Исламизм не пройдет (политика Индонезии) / М. Уткин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 51–53.
 870. Фадеев Ю. А. Революция контрреволюция в Боливии / Ю. А. Фадеев. – М., 1969. – 167 .
 871. Фаед Мустафа Мирный процесс на Ближнем Востоке и его перспективы (палестино-израильский конфликт) / Фаед Мустафа // Международная жизнь. – 2011. – № 8. – С. 36–42.
 872. Файзуллаев Д. Российские интересы в Иране (внешняя политика России) / Д. Файзуллаев // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 6. – С. 13–18.
 873. Фам Тхань Тхюй Возможности преодоления кризиса и лизинга во Вьетнаме / Фам Тхань Тхюй // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 3. – С. 55–56.
 874. Фахрутдинова Н. Мусульманки в жизни и политике / Н. Фахрутдинова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 12. – С. 54–58.
 875. Федосеенкова А. Н. Идейные воззрения современного философа и теолога Абдулкарима Соруша / А. Н. Федосеенкова // Восток. – 2009. – № 2. –С. 108–117
 876. Филатов С. Ближний Восток : «идеальный шторм» / С. Филатов // Международная жизнь. – 2011. – № 3. – С. 62–84.
 877. Филин Н. А. Межэлитный конфликт в Иране (1989–2010 гг.) / Н. А. Филин // Восток. – 2013. – № 1. –С. 57–64.
 878. Филин Н. А. Террористическая деятельность радикальной оппозиции в Иране (1998–2008) / Н. А. Филин // Восток. – 2009. – № 2. –С. 117–124
 879. Филин Н. Совет экспертов в политической системе Ирана / Н. Филин // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 6. – С. 60–62.
 880. Филиппов В. Р. «Семь республик» Нигера / В. Р. Филиппов // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 6. – С. 43–47.
 881. Филиппов В. Р. Кот-д’Ивуар : факторы электорального конфликта / В. Р. Филиппов // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 5. – С. 26–33.
 882. Филоник А. О. Вода на Ближнем Востоке : объект сотрудничества или повод к войне? (политические аспекты одной важной хозяйственной проблемы) / А. О. Филоник // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 4. – С. 15–22.
 883. Филоник А. О. Конфликтный потенциал межконтинентальных миграций : развитие как модератор угрозы (демографическое прогнозирование) / А. О. Филоник // Восток. – 2010. – № 2. – С. 119–125.
 884. Фитуни Л. Л. Африка : ресурсные войны ХХІ века / Л. Л. Фитуни ; отв. ред. И. О. Абрамова. – М. : Издательство Института Африки РАН, 2012. – 248 с.
 885. Фитуни Л. Л. Смена моделей мирового развития и глобальное управление в цивилизационном измерении / Л. Л. Фитуни // Восток. – 2013. – № 4. – С. 18–29.
 886. Флора-Дараган Н. Опыт создания «нового еврея» – ницшеанство и фрейдизм в Израиле / Н. Флора-Дараган // Восток. – 2009. – № 5. – С. 134–143.
 887. Фомин А.М. Проблема Палестины в англо-французских отношениях в 1917–1920 гг. / А. М. Фомин // Восток. – 2006. – № 4. – С. 37–54.
 888. Фомин А.М. Сирия и Ливан в англо-французских отношениях. 1918–1920 / А. М. Фомин // Восток. – 2003. – № 2. – С. 39–59
 889. Фонер Ф. С. История Кубы и ее отношений с США, 1492–1895. От завоевания Кубы до «Эскалеры» (XV–ХІХ вв. ) / Ф. С. Фонер. – М. : Изд-во ин. лит., 1963. – 303 с.
 890. Фостер У. Очерк политической истории Америки / У. Фостер. – М. : Иниздат, 1955. – 918 с.
 891. Фофанова М. Ирано-американские отношения : тупик или бег по кругу? / М. Фофанова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 9. – С. 28–32.
 892. Фрей Э. М. Будущее Чили внушает мне надежду : Избр. произведения / Э. М. Фрей. – М., 1998. – 298 с.
 893. Френкель М. Ю. К вопросу о периодизации колониализма в Африке / М. Ю. Френкель // Восток. – 2001. – № 2. – С. 37–43.
 894. Френкель М. Ю. Ннамди Азикиве – борец за независимость Нигерии / М. Ю. Френкель // Восток. – 2007. – № 6. – С. 102–115.
 895. Фурсов К.А. Трансформация английской Ост-Индской компании : от купца к державе-купцу / К. А. Фурсов // Восток. – 2007. – № 1. – С. 56–71.
 896. Хазанов А. Израиль – «Хезболла» : невыученные уроки / А. Хазанов // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 10. – С. 42-44.
 897. Хазанов А. Исламский Джихад / А. Хазанов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 5. – С. 59–60.
 898. Халтурина Д.А. Демографическое давление и политические потрясения в современной Тропической Африке / Д. А. Халтурина, А. В. Коротаев // Восток. – 2006. – № 2. – С. 52–70.
 899. Халфин Н. А. Победные трубы Майванда : ист. повествование / Н. А. Халфин ; отв. ред., авт. предисл. А. В. Станишевский. – М. : Наука, 1980. – 352 с.
 900. Харитонов В. А. Парагвай : военно-полицейская диктатура и политическая борьба / В. А. Харитонов. – М., 1970. – 200 с.
 901. Хачатуров К. А. Идеологическая экспансия США в Латинской Америке. Доктрины, формы, метод пропаганды США / К. А. Хачатуров. – М., 1978. – 263 с.
 902. Хачатуров К. А. Латиноамериканские уроки для истории / К. А. Хачатуров. – М. : Междунар. отношения, 1999. – 400 с.
 903. Хачим Ф. И. Конституционное право стран Ближнего Востока : учеб. пособие / Ф. И. Хачим. – М. : РУДН, 2001. – 138 с.
 904. Хейфец Б. А. Приоритеты в развитии экономических отношений России со странами АСЕАН / Б. А. Хейфец // Восток. – 2008. – № 1. – С. 98–112.
 905. Хенкин С. М. Мелкобуржуазная демократия в Бразилии : 20–30 гг. ХХ в. / С. М. Хенкин. – М., 1985. – 173 с.
 906. Хон Ван Сок Стратегия России в отношении северокорейской ядерной проблемы и российско-южнокорейское сотрудничество : взгляд из Сеула / Хон Ван Сок // Восток. – 2008. – № 3. – С. 111–120.
 907. Хосе де Сан-Мартин // Латинская Америка. – 1984. – № 10. – С. 115.
 908. Хренков А. Кувейтские реалии и надежды / А. Хренков // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 63–68.
 909. Хренков А. Кувейтские реалии и надежды / А. Хренков // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 63–68.
 910. Хренков А. Сближение – процесс обоюдный (Кувейт) / А. Хренков // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 7. – С. 72.
 911. Хренов В. В. Вопрос о членстве Турции в НАТО и война в Корее (1950–1953) / В. В. Хренов // Восток. – 2008. – № 5. – С. 88–92.
 912. Хрестоматия по новой истории. В 3-х т. – Т. 1 (1640–1815). – М. : Соцэкгиз, 1963. – 767 с.
 913. Хрестоматия по новой истории. В 3-х т. / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. – Т. 2 (1815–1870). – М. : Соцэкгиз, 1965. – 783 с.
 914. Цветкова Н. А. Информационная война талибов : Вашингтон в обороне (продолжение) / Н. А. Цветкова // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 10–16.
 915. Цветкова Н. А. Информационная война талибов : Вашингтон в обороне. Часть 1 / Н. А. Цветкова // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 1. – С. 10–16.
 916. Цветкова Н. Н. Транснациональные корпорации и транснациональные банки стран Востока / Н. Н. Цветкова // Восток. – 2012. – № 5. – С. 85–98.
 917. Центральноамериканский конфликт : От противоборства к урегулированию. – М., 1992. – 204 с.
 918. Цивилизации Востока в условиях глобализации : Кн. 1. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации / под ред. : Ю. Н. Пахомова и Ю. В. Павленко. – М., 2008. – 543 с.
 919. Цивилизации Востока в условиях глобализации : Кн. 2. Китайско-Дальневосточный цивилизационный мир и африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины / под ред. Ю. Н. Пахомова, Павленко. – М., 2008. – 639 с.
 920. Чан Тхи Ми Лыонг О равноправии полов в современной вьетнамской семье / Тхи Ми Лыонг Чан // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 2. – С. 71–73.
 921. Черепнева Е. Православие в Индонезии / Е. Черепнева // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 61–65.
 922. Черешнева Л. А. Британская Индия в 1942 г. : миссия Криппса / Л. А. Черешнева // Восток. – 2007. – № 2. – С. 24–36.
 923. Черешнева Л. А. Раздел Британской Индии и проблема княжеств / Л. А. Черешнева // Восток. – 2009. – № 5. – С. 46–56.
 924. Чеучева А. К. Торговая политика Османской империи на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII – первой половине XIX в. / А. К. Чеучева // Восток. – 2007. – № 2. – С. 111–117.
 925. Чили : От диктатуры к демократии. – М., 1991. – 181 с.
 926. Чистякова Е. В. Контакты России с народами Латинской Америки (до XIХ в. ) / Е. В. Чистякова. – М., 1987.
 927. Чой Сун Хва Корейская народная живопись / Сун Хва Чой // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 56–59.
 928. Чол Ден Алак Вода – основа благосостояния и процветания народов (Особенно в Азии и Африке, где ее нехватка может привести к острейшим конфликтам и социальным потрясениям) / Ден Алак Чол // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 6. – С. 26–28.
 929. Чудодеев Ю. В. О крахе монархии в Китае в 1911–1912 гг. / Ю. В. Чудодеев // Восток. – 2013. – № 4. – С. 44–50.
 930. Чудодеев Ю. Российско-китайское стратегическое партнерство на современном этапе – проблемы и перспективы / Ю. Чудодеев. – С. 48–53.
 931. Чуйков В. И. Миссия в Китае : записки военного советника / В. И. Чуйков. – М. : Наука, 1981. – 272 с.
 932. Чхорн Пролынг «Необязывающие принципы» как следствие инвестиционной политики в АТЭС / Пролынг Чхорн // Восток. – 2006. – № 2. – С. 28–37
 933. Шамсутдинов А. М. Национально-освободительная борьба в Турции 1918–1923 гг. / А. М. Шамсутдинов. – М. : Наука, 1966. – 358 с.
 934. Шамсутдинов А. М. Турецкая Республика : краткий очерк истории / А. М. Шамсутдинов. – М. : Изд-во восточной литературы, 1962. – 95 с.
 935. Шамусаров Ш. Фольклорные связи тюркских народов Центральной Азии и среднеазиатских арабов / Ш. Шамусаров // Восток. – 2009. – № 1. – С. 63–75.
 936. Шаповалов М. С. Попытка корректировки британского курса в Палестине в 1930–1931 гг. / М. С. Шаповалов // Восток. – 2011. – № 3. – С. 66–76.
 937. Шарова А. Ю. ЕЭС стран Персидского залива (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) / А. Ю. Шарова // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 33–39.
 938. Шаумян Т. Кашмирский тупик : Индия – Пакистан / Т. Шаумян // Азия и Африка сегодня. – № 9. – С. 15–19.
 939. Шахбазян Г. С. Ирак после Саддама : итоги четырех лет оккупации / Г. С. Шахбазян // Восток. – 2008. – № 5. – С. 80–87.
 940. Шейнбаум Л. С. Формирование аргентинского этноса / Л. С. Шейнбаум. – М., 1961. – 168 с.
 941. Шемякин Я. Г. Европа и Латинская Америка взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории / Я. Г. Шемякин. – М., 2001. – 391 с.
 942. Шемякин Я. Г. Латинская Америка : традиции и современность / Я. Г. Шемякин. – М., 1987. – 192 с.
 943. Шкваря Л. В. Нигерия и космос / Л. В. Шкваря // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 1. – С. 34–40.
 944. Шкунов В. Н. Торговые связи Российской империи с Африкой в ХVIII – первой половине ХIХ в. / В. Н. Шкунов // Восток. – 2012. – № 4. – С. 82–87.
 945. Шкунов В.Н. Торговые связи Ирана со Средней Азией в 30-50-е гг. XIX в. / В. Н. Шкунов // Восток. – 2006 – № 1. – С. 103–105.
 946. Шлыков П. В. Гражданское общество в Турции : иллюзия и реальность / П. В. Шлыков // Восток. – 2009. – № 1. – С. 109–121.
 947. Шреплер Х. -А. Международные экономические организации : справочник / Х. -А. Шреплер. – М. : Международные отношения, 1999. – 799 с.
 948. Шубин В. Г. Африка и война в Ливии (отношение Африканского Союза) / В. Г. Шубин // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 11–17.
 949. Шубин В.Г. Юг Африки : соперничество сверхдержав или освободительная борьба? / В. Г. Шубин // Восток. – 2003. – № 2. – С. 60–71.
 950. Шульговский А. Борьба за передовые идеалы и современность : К 200-летию со дня рождения С. Боливара / А. Шульговский // Мировая экономика и международные отношения. – 1983. – № 8. – С. 102–111.
 951. Шульговский А. Ф. Армия и политика в Латинской Америке / А. Ф. Шульговский. – М., 1979. – 566 с.
 952. Шульговский А. Ф. Мексика на крутом повороте своей истории / А. Ф. Шульговский. – М., 1967. – 348 с.
 953. Шульговский А. Ф. Якобинцы Латинской Америки (XIX в. ) / А. Ф. Шульговский // Латинская Америка. – 1990. – № 2. – С. 98–108.
 954. Шумовський Ю. Ф. Під гарячим сонцем Африки / Ю. Ф. Шумовський. – Вінніпег : Тризуб, 1956. – 171 с.
 955. Шустов А. В. Трансформация этноконфессиональной структуры новых независимых государств Центральной Азии (1990-е – первое десятилетие 2000-х гг.) / А. В. Шустов // Восток. – 2011. – № 5. – С. 98–115.
 956. Шустова А. М. Ю. Н. Рерих в Ладакхе : (к 110-летию со дня рождения Ю. Н. Рериха) / А. М. Шустова // Восток. – 2012. – № 5. – С. 124–130.
 957. Щелчков А. А. Режим «государственного социализма» в Боливии : 1936–1939 / А. А. Щелчков. – М. : Наука, 2001. – 391 с.
 958. Щелчков А. А. Стагнация или развитие : латиноамериканский город после войны за независимость (первая половина XIX века) / А. А. Щелчков // Новая и новейшая история. – 2007. – № 6. – С. 51–68.
 959. Щелчков А. У истоков боливийского социализма : судьба Тристана Марофа // Новая и новейшая история. – 2000. – № 5. – С. 30–44.
 960. Щербаков Н. Г. Послевоенный панафриканизм : начало пути / Н. Г. Щербаков // Восток. – 2008. – № 2. – С. 94–107.
 961. Эльянов А. Я. Международная миграция и развивающиеся экономики / А. Я. Эльянов // Восток. – 2008. – № 2. – С. 108–122.
 962. Энциклопедия нового Китая / редкол. А. Н. Кузнецов и др. – М., 1989.
 963. Эпштейн А. Шестидневная война и современная политическая динамика на Ближнем Востоке / А. Эпштейн, М. Урицкий // Восток. – 2003. – № 2. – С. 72–84.
 964. Юго-Западная Азия в мировой истории / под ред. Д. В. Деопик. – М. : Наука, 1977. – 351 с.
 965. Юдин И. В. Русско-японская война 1904–1905 гг. и информационные баталии / И. В. Юдин, М. А. Королев // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 9. – С. 60–63.
 966. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : підруч. для студ. географічних спец. вищ. закл. освіти / В. М. Юрківський. – К. : Либідь, 2001. – 416 с.
 967. Юрлов Ф. Н. Индия : военная доктрина и вооруженные силы (окончание) / Ф. Н. Юрлов // Восток. – 2009. – № 4. – С. 75–82.
 968. Юрлов Ф. Н. Индия : военная доктрина и вооруженные силы / Ф. Н. Юрлов // Восток. – 2009. – № 3. – С. 92–103.
 969. Юрлов Ф. Н. Индия во Второй мировой войне / Ф. Н. Юрлов // Восток. – 2012 – № 2. –С. 49–66.
 970. Юрлов Ф. Н. КНР, Индия и США : соотношение сил меняется (продолжение) / Ф. Н. Юрлов // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 2. – С. 2–9.
 971. Юрлов Ф. Н. КНР, Индия и США : соотношение сил меняется. Часть 1 (международные отношения) / Ф. Н. Юрлов // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 1. – С. 2–9.
 972. Юрлов Ф. От колониальной зависимости – к растущей великой державе (история Индии) / Ф. Юрлов // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 9. – С. 4–11.
 973. Юрлова Е. Президент Индии – Пратибха Патил / Е. Юрлова // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 12. – С. 47–50.
 974. Юрлова Е. С. Индира Ганди : путь к власти / Е. С. Юрлова // Восток. – 2008. – № 4. – С. 96–108.
 975. Юрлова Е. С. Индия. Кастовое насилие над женщинами / Е. С. Юрлова // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 45–53.
 976. Юрлова Е. С. Сароджини Найду – жизнь ради свободы (политический и общественный деятель Индии) / Е. С. Юрлова // Восток. – 2012. – № 6. – С. 62–75.
 977. Яковлев А. И. Модернизация Востока в XXI в. и поиски модели развития / А. И. Яковлев // Восток. – 2012. – № 4. – С. 147–161.
 978. Яковлев А. И. Реформы как инструмент управления развитием (Дискуссия «Цивилизации в XXI веке : проблемы и перспективы развития») / А. И. Яковлев // Восток. – 2013. – № 2. – С. 20–31.
 979. Яковлев А. И. Саудовская Аравия в начале XXI века : государство и проблемы развития / А. И. Яковлев // Восток. – 2011. – № 5. – С. 84–97.
 980. Яковлев А. И. Цивилизация (культура) как принцип самоидентификации общества и личности в современном мире (прогнозирование) / А. и. Яковлев // Восток. – 2010. – № 2. – С. 126–130.
 981. Яковлев А. Страны Востока : конец модернизации и выбор цели развития / А. Яковлев // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 6. – С. 36–39.
 982. Якушев М. М. Дипломатические отношения России и Османской империи во второй половине XVIII в./ М. М. Якушев // Восток. – 2013. – № 1. – С. 47–56.
 983. Якушев М. М. Османский протокол в дипломатических отношениях Порты и России (конец XVIII – начало XIX в.) / М. М. Якушев // Восток. – 2010. – № 3. – С. 48–58.
 984. Якушик І. Д. Податки в країнах світу : довідник / І. Д. Якушик, Я. В. Литвиненко. – К. : МП Леся, 2004. – 479 с.
 985. Янчук И. И. Политика США в Латинской Америке (1918–1928) / И. И. Янчук. – М., 1982. – 344 с.
 986. Япония : экономика, политика и история : сб. ст. / отв. ред. : Я. А. Певзнер, Д. В. Петров. – М., 1989. – С. 123–129.
 987. Ярошенко Є. Міжнародно-політичні наслідки поділу Судану в контексті вирішення етнонаціональних конфліктів / Є. Ярошенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 98 Ч. 1. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 89–91.
 988. Ястремська І. Вплив явища нелегальної торгівлі ядерними матеріалами на регіональну стабільність / І. Ястремська. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 98 Ч. 1. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 6–8.
 989. Ястремська І. Палестино-ізраїльське протистояння в рамках близькосхідної системи безпеки на сучасному етапі / І. Ястремська. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр. ]. Вип. 89 Ч. 1. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 15–22.
 990. Яшлавський А. «Хизбалла» и ее роль в геополитических процессах на Ближнем Востоке / А. Яшлавський // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 7. – С. 3–12.