Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

3

3

90

20

 

 

16

54

4

Залік.

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Терещенко Тетяна Вадимівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вибудовувати хронологію важливих історичних подій і явищ українського минулого пов’язаних з релігійним та церковним життям в Україні;
 • вказувати роль видатних громадських та церковних діячів у релігійно-церковному житті;
 • розуміти причинно-наслідкові зв’язки і закономірності розвитку тієї чи іншої релігії в різних регіонах держави;
 • виробити вміння знаходити і критично аналізувати розвиток духовності суспільства під впливом православної, греко-католицької, католицької та ін. релігій;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

 

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Розвиток релігії на українських землях (ІХ–ХVІІ ст.)

Тема 1.  Дохристиянські вірування та прийняття християнства.

 Тема 2.  Православна церква в умовах різноконфесійної іноземної влади на українських землях.

Тема 3.  Берестейська унія.

Тема 4.  Християнські церкви в Україні у ХVІІ ст.

 

Змістовий модуль 2.  Становище української  церкви у ХVІІІ–ХІХ ст.

Тема  5. Українська православна церква у ХVІІІ ст.

 Тема  6. Становище української православної церкви у ХІХ ст.

Тема  7. Церква в українських землях під владою Австро-Угорщини

Тема 8. Протестантизм в Україні  

Тема 9. Релігійні вірування етнічних меншин в Україні.

 

Змістовий модуль 3. Релігійно-церковні процеси в Україні у ХХ ст.

Тема 10. Процес національно-релігійного відродження на початку ХХ ст. 

Тема  11. Церковне життя в Україні за часів радянської влади. 

 Тема 12. Греко-католицька церква

Тема 13. Релігійне відродження в Україні.

 Тема 14. Релігійне життя української діаспори

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Власовський І. Нарис історії української православної церкви: В 4-х т. – Нью-Йорк : С. Бавид-Брук; К., 1990.
 2. Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.
 3. Історія православної церкви в Україні: Збірка наукових праць. – К., 1997.
 4. Історія релігії в Україні: У 10-ти тт. / Редкол.: А. Колодний (голова) та інші. – К. : Центр духовної культури, 1996–2005.
 5. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. / за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К., 1999.
 6. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів : «Логос», 1991–2007.
 7. Колодний А. Україна в її релігійних виявах. – Львів : Сполох, 2005.
 8. Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви : у 2 т. – Т. 1–2. – К., 1993.   
 9. Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996.
 10. Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – Львів: «Свічадо», 2001.

Додаткова:

 1. Бойко О. Д. Історія України: Посібник // О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2004. – 656 с.
 2. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси // М. Брайчевський. – К. : Наукова думка,1989. – 296 с.
 3. Влада і церква в Україні (перша половина ХІХ століття) : Збірник наукових праць / Редколегія: Пащенко В. О. та ін. – Полтава, 2000. – 133 с.
 4. Волошин Ю. Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941–1944 рр.) : Монографія // Ю. Волошин. – Полтава, 1997. – 126 с.
 5. Головащенко С. І. Історія християнства. Курс лекцій: навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальних вищих закладів освіти // С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 1999. – 350 с.
 6. Іларіон, митрополит Дохристиянські вірування українського народу: Історико-релігійна монографія. – К. : АТ «Обереги», 1994. – 424 с.
 7. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / Під ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького – К. : «Знання», 1999. – 735 с.
 8. Котляр М. Ф. Русь язичницька: Біля витоків східнослов’янської цивілізації // М. Ф. Котляр. – К., Заповіт, 1995. – 195 с.
 9. Костомаров М. І. Галерея портретів. Біографічні нариси // М. І. Костомаров. – К. : Веселка, 1993. – 326 с.
 10. Крижанівський О. П. Церква у соціально–економічному розвитку Правобережної України (ХУІІІ– перша половина ХІХ ст.) : Монографія // О. П. Крижанівський. – К. : Вища школа, 1991. – 127 с.
 11. Крижанівський О. П. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навчальний посібник: У 3-х кн. // О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. – К. : Либідь, 1994 р. – Кн. 3. Кінець ХУІ – середина ХІХ століття. – 336 с.
 12. Лозко Г. Українське народознавство // Г. Лозко. – К. : Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.
 13. Лукашенвич Л. М. Україна: історико-економічний огляд : Монографія // Л. М. Лукашенвич. – К. : МАУП, 1997. – 208 с.
 14. Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії української православної церкви: У 2 т. – Т. 1. // І. І. Огієнко. – К. : «Україна», 1993. – 284 с.
 15. Огородник І. В. Історія філософської думки в Україні // І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища школа, 1999. – 543 с.
 16. Панченко П. П. Релігійні конфесії в Україні (40-і – поч. 90-х рр.) // П. П. Панченко. – К., 1993 – 47 с.
 17. Пащенко В. Більшовицька держава і православна церква в Україні : 1917 – 1930-ті роки : Монографія // В. Пащенко, А. Киридон. – Полтава : АСМІ, 2004. – 334 с.
 18. Пащенко В. О. «Ніч минула, а день наблизився...». Держава і православ’я в Україні 20-ті роки // В. О. Пащенко. – К., 1994. – 196 с.
 19. Пащенко В. О. Православ’я в новітній історії України : Монографія // В. О. Пащенко. – Ч. 1. – Полтава, 1997. – 354 с.
 20. Пащенко В.О. Православ’я в новітній історії України: Монографія // В. О. Пащенко. – Ч.2. – Полтава, 2001. – 736 с.
 21. Православна церква на півдні України (1775–1781 рр.) / Упорядник І. Лима. – Запоріжжя, 2004. – 559 с.
 22. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / М. М. Закович, І. А. Зазюн та ін. – К. : «Знання», 2001. – 550 с.
 23. Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україн і: Навчальний посібник У 3-х книгах. // В. І. Ульяновський. – К. : Либідь, 1994. – Кн. 1. Середина ХV – кінець ХVІ століття. – 256 с.
 24. Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні : Навчальний посібни : У 3-х книгах. // В. І. Ульяновський. – К. : Либідь, 1994. – Кн. 2. Середина ХV – кінець ХVІ століття. – 256 с.
 25. Черній А. М., Лахно А. І. Релігієзнавство : Навч. посібник // А. М. Черній, А. І. Лахно. – К. : Видавництво Європейського університету, 2002. – 288 с.
 26. Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства // В. М. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2004. – 560 с.
 27. Яроцький П. Л. Релігієзнавство: Навчальний посібник // П. Л. Яроцький. – К. : Кондор, 2004. – 308 с.