Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Академічна характеристика дисципліни

 

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів ECTS

 Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Семінарські

Самостійна робота

1

2

3

90

 26

22

42

2

залік

100-бальна ECTS, національна (4-бальна)

 

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Тітіка Олена Олександрівна, кандидат історичних наук.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • знати періодизацію історії міжнародних відносин;
 • давати характеристику основних етапів (періодів) міжнародних відносин;
 • розуміти основні події міжнародного життя на різних етапах історії міжнародних відносин;
 • відрізняти та знати головні риси зовнішньої політики держав-акторів міжнародних відносин Стародавнього світу;
 • розуміти регіональні характеристики міжнародних відносин і зовнішньої політики;
 • виділяти об’єктивні та суб’єктивні причини міжнародних конфліктів держав Стародавнього Сходу, Стародавньої Греції та Риму;
 • визначати та розуміти роль та вплив війни та дипломатії в міжнародному житті на різних етапах історії міжнародних відносин;
 • давати оцінку ролі та впливу видатних державних і політичних діячів, дипломатів і учених на події міжнародного життя та їх перебіг;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів.

 

Компетентності студента:

 • критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність визначати головні історичні події міжнародного життя;
 • спроможність аналізувати відносини між основними державами Стародавнього світу;
 • вміння давати детальну характеристику причин загострення внутрішнього положення та його впливу на зовнішню політику країн Стародавнього Сходу та античних держав.
 • здатність визначати основні рушійні сили змін на міжнародній арені;
 • володіння матеріалом курсу, знання основної та додаткової літератури до нього;
 • вміння використовувати понятійний і термінологічний апарат з історії міжнародних відносин.

 

Змістові модулі (перелік тем) :

Модуль 1. Міждержавні відносини та зовнішня політика держав Стародавнього Сходу.

Тема 1. Вступ до дисципліни «Історія міжнародних відносин».

Тема 2. Міжнародні відносини та зовнішня політика Стародавнього Єгипту.

Тема 3. Міждержавні відносини в давній Месопотамії.

Тема 4. Міждержавні відносини та зовнішня політика Хетської держави.

Тема 5. Міждержавні відносини та зовнішня політика Ассирійської держави.

Тема 6. Міждержавні відносини в Давній Індії.

Тема 7. Міждержавні відносини та зовнішня політика Давнього Китаю.

 

Модуль 2. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав Стародавніх Греції та

Риму.

Тема 8. Міждержавні відносини та зовнішня політика держав Стародавньої Греції.

Тема 9. Міждержавні відносини та зовнішня політика Стародавнього Риму.

 

Рекомендована література

Основна :

 1. Васильєв Л. С. История Востока : В 2 ч. Ч. 1. – М., 1993, 1994.
 2. Всемирная история. – М., 1955 – 1956, т.т. І – ІІ.
 3. Зінченко А. Історія дипломатії : від давнини до початку нового часу. Навчальний

 посібник. – Вінниця : Нова книга, 2002.

 1. История дипломатии : в 5 т. Изд. 2-е перераб. и доп. Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1959.
 2. История Древнего мира. Древний Восток /А.Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Вол чек и др.

 – Минск – М., 2000.

 1. История Древнего Востока // Под ред. И.М. Дьяконова. Т.1. Ч.1-2. — М., 1983-1988.
 2. История Востока : Т.1. : Восток в древности. – М.: Изд. Фирма «Восточная литература» РАН, 1997.
 3. Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу : Курс лекцій : Навч. посібник. – К. : Либідь, 1996.
 4. Международные отношения и дипломатия на Древнем Востоке — .М., 1987.
 5. Тематическая хрестоматия по истории древнего мира. – М., 1963. – Ч.1. Древний Восток.
 6. Суриков И. Е. Античная цивилизация : Греция. – М., 1997.
 7. 12. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. Боруховича В. Г. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1973.
 8. 13. Хрестоматія з історії Стародавнього світу / упор. О. Крижанівський, З. Мухіна, М. Мелещенко. – К., 1974.
 9. Хрестоматия по истории древнеей Греции / Под ред. Каллистова Д. П. – М. : Мысль, 1964.

Додаткова :

 1. Бикерман Э. Государство Селевкидов. — М., 1985.
 2. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. — М., 1980.
 3. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. — М., 1985.
 4. Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. — Ростов-на-Дону, 1997.
 5. Заблонска Ю. История Ближнего Востока в древности. — М., 1989.
 6. Колесницкий Н.Ф. "Священная Римская империя": Притязания и действительность. М., 1977.
 7. Кораблев И.Ш. Ганнибал. — М., 1982.
 8. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи. — М.,
 9. Левек П. Эллинистический мир. — М., 1989.
 10. Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. — М., 1983.
 11. Маяк И.Л. Рим эпохи царей. Генезис римского полиса. — М., 1983.
 12. Немировский А.И. Завоевание Римом Италии и создание Римско-Италийского Союза. — М., 1964
 13. Прокопий Кесарийский. Войны с персами. Война с вандалами. Тайная история. М., 1993.
 14. Садаев Д.Ч. История Древней Ассирии. — М., 1979.
 15. Сапрыкина Г.С. Македония при Антигонидах. — Петрозаводск, 1987.
 16. Сизов С.К. Ахейский союз. — Горький, 1986
 17. Строгецкий В.М. Полис и империя в классической Греции. — Нижний Новгород, 1991.
 18. Трухина Н.Н. Политика и политики "золотого века" Римской республики (II в. до н.э.). — М., 1986.
 19. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. — М., 1976.
 20. Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. — М., 1993.
 21. Шахермайр Ф. Александр Македонский. — М., 1985.
 22. Яйленко В.П. Великая греческая колонизация. — М., 1983.