Методичне забезпечення навчального процесу

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ

Академічна характеристика дисципліни

 

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів ECTS

 Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Семінарські

Самостійна робота

1

1

4

120

 28

20

72

 3

іспит

100-бальна ECTS, національна (4-бальна)

 

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Тітіка Олена Олександрівна, кандидат історичних наук.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • розуміти сутність античності як складової частини історії стародавнього

світу;

 • усвідомлювати значення античного періоду для розвитку людства;
 • вільно орієнтуватись в хронологічних та територіальних межах епохи античності;
 • пояснювати загальні характерні риси античності та специфічні особливості її розвитку у порівнянні зі старосхідними;
 • всебічно ознайомитись з історією виникнення і розвитку перших державних утворень на території Стародавньої Греції та Стародавнього Риму;
 • розуміти характерні риси внутрішньої соціально-політичної організації античних цивілізацій;
 • класифікувати і характеризувати соціальні явища і процеси;
 • давати оцінку ролі історичних постатей, діяльність яких суттєво вплинула на перебіг історичних подій на теренах Стародавньої Греції та Риму;
 • усвідомлювати чисельні досягнення та здобутки культури Стародавньої Греції та Риму;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • володіння базовими поняттями, термінами, фактами навчальної дисципліни,
 • вміння глибоко аналізувати та розуміти причинно-наслідкові зв’язки,

явища, події античної епохи та її характерні риси;

 • оперувати оцінками, конкретно-історичним матеріалом з історії

Стародавньої Греції та Риму, а також методикою його пошуку та осмислення;

 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії та

робити відповідні власні судження і висновки.

 • застосовувати знання і вміння в процесі подальшого вивчення історії

світової цивілізації, викладання шкільних навчальних курсів,

 факультативів, фахових розробок тощо.

 

Змістові модулі (перелік тем) :

Модуль 1. Найстародавніша та архаїчна Греція.

Тема 1. Вступ до дисципліни «Історія Стародавньої Греції та Стародавнього Риму».

Тема 2. Крит та Ахейська Греція у ІІІ – ІІ тис. до н. е.

Тема 3. Передполісний (гомерівський) період. Розклад родових відносин і створення передумов для розвитку полісного ладу (XI – IX ст. до н.е.)

Тема 4. Архаїчна Греція в VIII – VI ст. до н. е.

 

Модуль 2. Греція класичного періоду та в епоху еллінізму.

Тема 5. Греція в V – IV ст. до н.е.

Тема 6. Держава Олександра Македонського.

Тема 7. Елліністичні держави.

Тема 8. Грецька культура класичного періоду та епохи еллінізму.

 

Модуль 3. Давня історія Італії та епоха Римської республіки.

Тема 9. Місце і роль давньоримської історії в світовій історії. Найдавніше населення Італії. Рим у царську епоху.

Тема 10. Рання Римська республіка (509 р. – III ст. до н.е.).

Тема 11. Пізня Римська республіка (II ст.– 30 рр. до н.е.)

 

Модуль 4. Римська імперія.

Тема 12. Принципат Августа. Організація імперії.

Тема 13. Римська імперія в І – ІІ ст. н. е.

Тема 14. Загальна криза Римської імперії ІІІ ст. н. е.

Тема 15. Пізня Римська імперія (домінат). Падіння Західної Римської імперії.

 

Рекомендована література :

 Основна :

 1. Балух В. О. Історія античної цивілізації : у 3-х т. : Підручник. – Чернівці : ТОВ «Видавництво « Наші книги», 2007.
 2. Балух В. О., Коцур В. П. Історія Стародавнього Риму. – Чернівці: Книги ХХІ, 2005.
 1. Історія Стародавнього світу. Ч. 2. Античність / За ред. Ю. С. Крушкол. – К. : Вища школа, 1976.
 1. Історія Стародавнього світу. Ч. 2. / За ред. Ю. С. Крушкол. – К : Вища школа, 1976.
 2. История Древнего мира. Ч ІІ : Греция и Рим. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов / Бокщанин А. Г., Дворецкая И. А., Крушкол Ю. С. и др. : Под ред. А. Г. Бокщанина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1982.
 3. История Древней Греции / Под ред. В. И. Авдиева и Н. Н. Пикуса. – М. – 1962.
 4. История Древней Греции / Под ред. Кузищина. 2-е изд. – М., 1986; 1996.
 5. История Древней Греции / Под ред. В. И. Авдиева,А. Г. Бокщанинаи Н. Н. Пикуса. – М. : Высшая школа, 1972.
 6. История Древнего мира. Ч ІІ : Греция и Рим. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов / Бокщанин А. Г., Дворецкая И. А., Крушкол Ю. С. и др. : Под ред. А. Г. Бокщанина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1981.

 

Додаткова :

 1. Гросман Ю. М., Лісовий І.А. Історія стародавнього світу. Практикум. – Львів: Вища шк., 1985.
 1. Древние цивилизации / Под ред. Г. М. Бонгард – Левина. – М. : Высшая школа, 1989.
 1. Кисіль С. А. Практикум з історії Стародавньої Греції та Риму / С. А. Кисіль, О. З. Медалієва. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького.
 1. Ковалёв С.И. История древнего Рима. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та
 2. Культура древнего Рима: в 2-х т. / Отв. ред. Е.С. Голубцова. – М.: Наука, 1985.
 1. Сергеев В. С. Нариси з історії Стародавнього Риму. Ч. І. – К. : Вища школа, 1940.
 1. Сергеев В. С. История Древней Греции. 3-е изд. / Под ред. В. В. Струве и  Д. П. Каллистова. – М., 1963.
 1. Сергєєв В. С.Історія Стародавньої Греції. – К., 1950.
 2. Суриков И. Е. Античная цивилизация : Греция. – М., 1997.
 3. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. Боруховича В. Г. –  Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1973.
 4. Хрестоматія з історії Стародавнього світу / упор. О. Крижанівський, З. Мухіна, М. Мелещенко. – К., 1974.
 1. Хрестоматия по истории древнеей Греции / Под ред. Каллистова Д. П. – М. : Мысль, 1964.