Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

 

Академічна характеристика дисципліни

 

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів ECTS

 Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Семінарські

Самостійна робота

1

1

4

120

 28

20

72

3

іспит

100-бальна ECTS, національна (4-бальна)

 

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Тітіка Олена Олександрівна, кандидат історичних наук.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • вільно орієнтуватись в хронологічних та територіальних межах держав Стародавнього Сходу;
 • всебічно ознайомитись з історією виникнення і розвитку перших цивілізацій на Близькому і Далекому Сході;
 • розуміти характерні риси внутрішньої соціально-політичної організації давньосхідних цивілізацій;
 • усвідомлювати особливості взаємовідносин давньосхідних держав між собою та периферійними суспільствами;
 • класифікувати і характеризувати соціальні явища і процеси;
 • давати оцінку ролі історичних постатей, діяльність яких суттєво вплинула на перебіг історичних подій на теренах Стародавнього Сходу;
 • усвідомлювати чисельні досягнення та здобутки культури цивілізацій Стародавнього Сходу;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • володіння базовими поняттями, термінами, фактами навчальної дисципліни,
 • вміння глибоко аналізувати та розуміти причинно-наслідкові зв’язки,

явища, події стародавньосхідної епохи та її характерні риси;

 • оперувати оцінками, конкретно-історичним матеріалом з історії

Стародавнього Сходу, а також методикою його пошуку та осмислення;

 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії та

робити відповідні власні судження і висновки.

 • застосовувати знання і вміння в процесі подальшого вивчення історії

світової цивілізації, викладання шкільних навчальних курсів,

 факультативів, фахових розробок тощо.

 

Змістові модулі (перелік тем) :

Модуль 1. Вступ до історії Стародавнього світу. Цивілізації

Близького Сходу та Єгипту у стародавні часи.

 

Тема 1. Вступ до історії Стародавнього Сходу.

Тема 2. Стародавня Месопотамія (Межиріччя).

Тема 3. Стародавній Єгипет.

 

Модуль 2. Держави Східного Середземномор’я та Аравійського

півострова, Малої Азії (Анатолії), Закавказзя, Ірану та Середньої Азії в старовину.

Тема 4. Східне Середземномор’я (Сирія, Фінікія, Палестина) та держави Аравійського півострова в старовину.

Тема 5. Мала Азія (Анатолія) та Закавказзя в старовину.

Тема 6. Стародавні Іран і Середня Азія.

 

  Модуль 3. Стародавні Індія та Китай.

Тема 7. Стародавня Індія.

Тема 8. Стародавній Китай.

Тема 9. Заключення до дисципліни «Історія Стародавнього Сходу».

 

Рекомендована література :

 Основна :

Авдиев В. И. История Древнего Востока. Ученик. Изд. 3-е , переработ. – М. – 1970.

Васильєв Л. С. История Востока: в 2 т. Т.1. Учебное пособие по спец. «История». – М., 1998.

Васильєв Л. С. История Востока: в 6 т. Т.1. Восток в древности. – М., 1997.

Крижанівський О. Г. Стародавній Схід. Курс лекцій. К., 1996.

Редер Д. Г., Черкасова Е .А. История Древнего мира. В 2-х ч. Ч.1.  Первобытное общество и Древний Восток. Учебное пособие. Изд. 3-е. испр. и доп. – М., 1985.

Тураев В. А. История Древнего Востока.Л., 1935.

 

Додаткова :

 1. Гроссман Ю. М., Лісовий І. А. Історія стародавнього світу. Практикум. – Львів, 1985.
 2. Заблоцкая Ю. История Ближнего Востока в древности (от первых  поселений до персидського завоевания) / Пер. с пол. – М., 1989.
 3. История Древнего Востока. Зарождение древних классовых обществ и первых очагов рабовладельческих цивилизаций. Ч. 2. Передняя Азия. Египет.М., 1988.
 4. История Древнего мира в художественных и исторических образах.  Хрестоматия. – М., 1978.
 5. Никифоров В. Н. Восток и всемирная история. 2-е изд. – М., 1977.
 6. Оппенхейм Л. Древняя Месопотамия .: Портрет погибшй цивилизации.  Пер. с англ. М., 1980.
 7. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и  Африки. –Харьков, 1981.
 1. Савельєва Т. Н. Как жили египтяне во времена строительства пирамид.  – М., 1971.
 1. Тематическая хрестоматия по истории древнего мира. //Древний  Восток. – Вып. 1. – М.,1963.
 1. Хрестоматия по истории Древнего Востока: в 2 ч. М., 1980.
 2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1963.
 3. Хрестоматия по истории Древнего мира. – Саратов, 1973.
 4. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1997.
 5. Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. – М., 1993.