Методичне забезпечення навчального процесу

ІСТОРИЧНІ ПОРТРЕТИ ДЕРЖАВНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ

 

Академічна характеристика дисципліни

РІК ВИВЧЕННЯ

Семестр

Кількість

кредитів

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма

підсумкового

контролю

Система

оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота____

2

IV

4

150

34

 

 

26

80

3

Залік

100-бальна,

EСТS,

національна

(4-бальна)

 

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Лисиця Лариса Григорівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вибудовувати хронологію важливих суспільних та організаційно-матеріальних умови історичних подій і явищ минувшини;
 • окреслювати основні етапи життєвих шляхів та напрямків діяльності політичних і державних діячів зарубіжних
 • виокремлювати етапи та зміст процесу історичного розвитку і їх вплив на моделі правління визначних політичних і державних діячів;
 • дати оцінку політичним і державним діячам при складанні історико-біографічних портретів;
 • класифікувати і характеризувати процеси, які відіграли визначну роль у соціально-політичному та духовному житті своєї епохи, залишили яскравий слід у історії;
 • усвідомлювати особливості розвитку основних напрямків науки про минуле людства;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;
 • усвідомлювати багатогранність творчого доробку державних та політичних у процесі складання політичних портретів.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1

Політичні і державні діячі давніх цивілізацій та доби Середньовіччя.

Змістовий модуль 2

Політичні і державні діячі періоду нової історії.

Змістовий модуль 3

Політичні і державні діячі першої пол. ХХ ст.

Змістовий модуль 4

Політичні і державні діячі другої пол. ХХ ст.

 

Рекомендована література:

 1. Американские президенты. 41 портрет от Д. Вашингтона до Б. Клинтона. – М., 1998.
 2. Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія / В. Андрущенко. – Київ, – Т. 2.
 3. Антонович В. Історичні діячі Південно-Західної Росії (в біографіях та портретах) / В. Антонович, О. Левицький, В. Бец. – Київ, 1990.
 4. Барг М. А. Велика английская революция в портретах ее деятелей / М. А. Барг. – М., 1991.
 5. Васильев Л. С. История Древнего Востока / Л. С. Васильев. – М., 1998.
 6. Великие люди / Рыжов К. – М., 2004.
 7. Великие мыслители Востока / Мак-Грил. – М., 1999.
 8. Герои Греции в войне и мире. – М., 1992.
 9. Гетьмани України: історичні портрети. – Київ, 1991.
 10. Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи / Э. Гиббон. – СПб,
 11. Дубровская О. Н. Тайны египетских фараонов / О. Н. Дубровская. – М., 2002.
 12. Історичні постаті України: історичні нариси. –Одеса, 1993.
 13. Історія України в особах: XIX- XX ст. – Київ, 1990.
 14. Історія України в особах: IX-XVIII ст. – Київ : “Україна”, 1993.
 15. Історія України в особах: Давньоруська держава. – Київ, 1996.
 16. Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – Київ, 1997.
 17. Ключевский В. О. Российская императорская фамилия / В.О. Ключевский. – М.,
 18. Козацькі ватажки та гетьмани України. – Львів, 1991.
 19. Козуля О. Жінки в історії України / О. Козуля. – Київ : Український центр духовної культури, 1993.
 20. Костомаров М. Історія України в життєописах визначних діячів / М. Костомаров. – Львів, 1918.
 21. Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. Костомаров. – М.,
 22. Котляр М. Р. Істория в жизнеописаниях / М. Р. Котляр, В. А. Смолій. – Київ, 1990.
 23. Котляр М. Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. – Київ, “Україна”.
 24. Кулатин А. Й. Правители России: династия Рюриковичей, династия Романовых / А. Й. Кулатин. – Чебоксары, 1994.
 25. Курбанов Г. Ранневизантийские портреты / Г. Курбанов. – М., 1991.
 26. Лісовий І. А. Античний світ у термінах, іменах і назвах. Довідник з історії Стародавньої Греції та Риму / І. А. Лісовий. – Львів, 1988.
 27. Масарик Т. Г. Новая Европа / Т. Г. Масарик // Новое время. – – №16.
 28. Мусский И. Сто великих диктаторов / И. Мусский. – М., 2001.
 29. Сергійчук В. Байда-Вишневецький – ратник української землі //Дніпро. –1996. – №2.
 30. Смолій В.А., Петро Сагайдачний: воїн, політик, людина / В. А. Смолій, // Вітчизна. – 1990. – № 1.

 

Основна література:

 1. Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885) У2-х т. – Т.  (1880–1885) / О. Ф. Кістяківський ; упоряд. В. С. Шандра та ін. – Київ, 1995. – 584 с.
 2. Козуб І. Доба і доля: Спогади / Передм. Г. В.Касьянова / І. Козуб. – Київ; Торонто; Едмонтон: Канадський Інститут Українських Студій, Вид-во ТАКСОН, 1996. – 496 с.
 3. Коник О. Селянські депутати з України в державних думах Російської імперії // “Українське питання” в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): Колективна наукова монографія в трьох частинах / О. Коник / Відп. ред. В. Г. Сарбей. – Ч. 2. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1999. – С. 445–470, 483–487.
 4. Котляр М. Київська держава часів Аскольда та Олега / М. Котляр // Київська старовина. – 1993. – № 3.
 5. Котляр М. Перші давньоруські князі. Аскольд / М. Котляр // Історія України. – 1996. – № 9.
 6. Котляр М. Ф. Кий. Аскольд // Котляр М. Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава. – Київ, 1996.
 7. Курас І. та ін. М.І.Міхновський: постать на тлі епохи / І. Курас // Укр. іст. журн. – 1992. – №9. – С. 76–
 8. Мартинець В. Микола Міхновський – піонер українського націоналізму / В. Мартинець // Політологічні читання. – 1995. – №2. – С. 249–263.
 9. Матушевський Ф. В. Б. Антонович при світлі автобіографії та даних історії. – Київ : Вік, 1909. – 44 с.
 10. Панчук М. Микола Міхновський – передвісник українського організованого націоналізму // Визвольний шлях. – 2000. – № 5. – С. 3–14.
 11. Плутарх. Избранные жизнеописания: в 2-х т. / Плутарх. – М., 1987.
 12. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3-х т. / Плутарх. – М., 1963.
 13. Рыжов К. Все монархи мира. Западная Европа / К. Рыжов. – М., 1999.
 14. Рыжов К. Все монархи мира. Россия / К. Рыжов. – М., 1999.
 15. Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей / Г. Т. Светоний. – М., 1988.
 16. Трехсотлетие Дома Романовых, 1613–1913. – М., 1990.
 17. Чикаленко Є. Щоденник (1907–1917). У 2-х т.: Документально-художнє видання / Є.Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – Т. 1. – 428 с.: іл.
 18. Шип Н. Интеллигенция на Украине (ХІХ в.): Историко-социологический очерк / АН УССР, Ин-т истории Украины; Отв. ред. В. Г. Сарбей / Н. Шип. – Київ : Наукова думка, 1991. – 172 с.
 19. Щоденники М. С. Грушевського (1904–1910 рр.) / Публ. та коментарі І. Гирича // Київська старовина. – 1995. – № 1.