Методичне забезпечення навчального процесу

 

АРХЕОГРАФІЯ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

II

4

120

16

-

-

18

86

4

Екзамен

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Захарченко Марина Василівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • з’ясувати предмет, наукову, прикладну і соціальну природу “археографії”;
 • простежити основні етапи формування археографії як особливої сфери діяльності історика та спеціальної історичної дисципліни;
 • оглянути особливості археографічної традиції в світовій та вітчизняній історіографії;
 • розглянути основні проблеми теорії археографії та їх засвоєння сучасною археографічною думкою;
 • закласти навички самостійного осмислення студентами теоретичних та прикладних проблем археографії як спеціальної історичної дисципліни і галузі історичного пізнання;
 • навчити основам археографічної практики.

Компетентності студента:

 • визначати науково-пізнавальний, духовно-культур­ний, інформативний потенціал та соціальне призначення археографії, її місце всистеміісторичноїнауки, культури, освіти.
 • орієнтуватися в колі головних теоретико-методологічних та прикладних проблем археографії.
 • порівнювати “долю” археографії в європейській та східнослов’янській історіографічних традиціях XIX – початку ХХІ ст.
 • складати археографічний опис історичного джерела.Застосовувати прийоми і методи публікації історичних джерел.
 • самостійно аналізувати археографічні публікації різних типів, видів, призначення.

 

 

 • Змістові модулі (перелік тем):

 

Змістовий модуль 1.

 Тема 1. Археографія як спеціальна історична дисципліна

 Тема 2. Основні етапи розвитку археографічної справи

 

Змістовий модуль 2.

Тема 1.  Зародження української археографічної практики (ХІ –ХVII століття)

 Тема 2.  Ґенеза української археографії (друга половина XVIII – перша половина ХІХ століття)

 Тема 3. Українська  археографія другої половини ХІХ - початку ХХ століття

 Тема 4. Українська  археографія ХХ століття

 Тема 5. Проблеми і перспективи розвитку сучасної української археографії 90-ті рр. ХХ – початок ХХІ  століття

 

Змістовий модуль 3.

Тема 1.  Встановлення теми та типу публікації

Тема 2. Виявлення та відбір документів для публікації

Тема 3.  Передача тексту документів

Тема 4. Підготовка рукопису до друку

 

Змістовий модуль 4.

 Тема1.  Науково-довідковий апарат документальних публікацій

 Тема 2. Археографічне оформлення документів

 Тема 3. Поліграфічне оформлення публікацій

 

Рекомендована література

 

Основна література:

 1. Козлов В.П. Основы теоретической и прикладной археографии. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: РОССПЭН, 2008. - 224 с.
 2. Творогов О. В. Археография и текстология древнерусской литературы. - М.; Спб.:Альянс-Архео. – 2009. - 279  с.
 3. Герасименко Н.О. Історична спадщина М.В. Довнар – Запольського(1864-1934) // Український іст. Журн. – 2003.- № 6.- С. 143-154.
 4. Петренко С.м. Археографічна спадщина Миколи Костомарова: Рецензія // Історіографічні дослідження в Україні. - К., -2002. – Вип.11. – С.387 – 390.
 5. Тимошик М. Видавнича діяльність Київської археографічної комісії // Київська старовина. – 2002. - № 5 . – С. 80 – 87.
 6. Бутич І. До питання про археографічну діяльність Олександра Лазаревського // М. Плавлюк : Україна – життя моє. – К. 2002. – Т.3. – С. 901 – 912.
 7. Шмидт С. О. Археографическая комиссия Российской академии наук за 45 лет: итоги и перспективы // Славяноведение. – 2001. - .№ 6. – С. 75 – 84.
 8. Брехуненко В. Зоряний час української археографії // Вісн. НАН України . – 2001. № 12. – С. 39 – 43.
 9. Рева Я. Історія діяльності комітету з опису українських стародруків археографічної комісії ВУАН // Слово і час. – 2001. - № 5. – С. 91 – 94.
 10. Сохань П. Українська археографія та джерелознавство: здобутки, проблеми, перспективи // Пам'ять століть. – 2001. - № 2. – С. 11 – 20.
 11. Дашкевич Я. Українські збірки Нью-йорку // Матеріали засілань історичної та археографічної комісій НТШ. – Львів., 1999 – С. 178 – 182.
 12. Кілько Т.Повернення до правди: 25 квітня 1990 – 1991 року засновано інститут української археографії // Україна : Наука і культура. – К., 1994. Вип. 23. – С. 180 – 183.
 13. Археографічна – допоміжна історична наука, що займається описом і публікацією старовинних письмових документів // Енциклопедія українознавства. – Т. 4. – Львів, 1994. – С. 62 – 64.
 14. Сергієнко Г. Я. Діяльність Т.Г. Шевченка у Київській археографічній комісії (1845 – 1847рр.) // Укр. Історич. Журн. – 1991.- № 3. – С. 13 – 28.
 15. Сохань П. Археографічна робота в Україні : здобутки, проблеми, перспективи // Вісник АН України . – 1993. - № 6. – С. 49 – 55.
 16. Стан і перспективи розвитку археографії на Україні //Укр. Іст. Журн. – 1989. - № 8 . – С. 47 – 56.
 17. Поздээва И. В. Полевая археография: некоторые проблемы практики и теории // Вопросы истории. – 1986. - №7. – С.23 – 24.
 18. Морозов С. А. Тихомировские чтение// Вопросы истории. – 1981. - № 10. – С. 119 – 121.
 19. Шмидт С. О.Археография, архивоведие и специальное исторические дисциплины // Развитие советской исторической науки. 1970 – 1974. – М. , 1975. – С. 329 – 355.
 20. Степанский А. Д. Археография отечественной истории XX века. – М.: РГГУ. - -  212 с.
 21. Добрушкин Е.М. Основы археографии: Учеб. пособие. – М., 1992
 22. Нариси історії архівної справи в Україні: Навч. посібник / За ред. І. Матяш та К. Климової. – К., 2002.
 23. Селезнев М.С. Теория и практика советской археографии: Учеб. пособие. – М., 1974.
 24. Яковлєв С.О. Українська радянська археографія. – К., 1965.
 25. Валк, С. Н. Советская археография. – М. : АН СССР, 1948. – 290 с.
 26. Селезнев, М. С. Предмет и вопросы методологии советской археографии. – М.: ГАУ СССР, МГИАИ, 1959. – 43 с.
 27. Селезнев, М. С. Теория и методика советской археографии: Уч. пособие. – М.: ГАУ СССР, МГИАИ, 1974. – 206 с.
 28. Гусева, Л. Научно-издательская работа ЦГАОР УССР // Науково-інформаційний бюлетень. – 1950. – № 2–3 (24–25). – С. 21–23.
 29. Сизоненко, Г. Из опыта по составлению сборников документов Госархивом Львовской области // Науково-інформаційний бюлетень. – 1956. – № 2–3 (24–25). – С. 21–29.

 

                                                          Допоміжна

 

 1. Бевзо О. Л. Про правила друкування історичних документів, писаних українською мовою в ХVІ-ХVIIIст. // Вісник АН УРСР. – 1958. – № – С. 12-26.
 2. Пещак М. М., Русанівський В. М. Правила видання пам.яток української мови ХІV-ХVІІІ ст. – К., 1961. – 84 с.
 3. Едлінська У. Я., Страшко В. В. Методичнірекомендації по передачітекстівдокументів ХVІ-ХVІІІ ст. // Передача текстівдокументів і пам.яток. –К., 1990. – С. 3-29.
 4. А.А. Зимин. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV—XV вв. «Проблемы источииковедения», сб. VI: М., 1958, стр. 275
 5. Д С. Лихачев. К вопросу о реконструкциях древнерусских текстов. — «Исторический архив», 1957, № 6, стр. 159.
 6. Пам'ятка щодо укладання анотованого реєстру описів фондів 1917­1991 рр. / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд. І. м. мага. - К., 2007. − 23 с.
 7. Правила издания исторических документов в СССР. 2-е издание, переработанное и дополненное. М., 1990.
 8. Закон України про видавничу справу – [Електронний ресурс]. − http://centra.net.ua/old/laws/laws11.htm.
 9. Інформація та документація СКОРОЧЕННЯ СЛІВ – [Електронний ресурс]. − http:// library.ukma.kiev.ua/.../26_DCTU358.
 10. Правила издания исторических документов в СССР. 2-е издание, переработанное и дополненное. М., 1990. – [Електронний ресурс]. − http://www.studmed.ru/pravila-izdaniya-istoricheskih-dokumentov-v-sssr_e7cf362d422.html#
 11. Методика підготовки та оформлення публікацій до видання – [Електронний ресурс]. − http://www.info-library.com.ua/books-text-3045.html
 12. Приклади оформлення списка літератури за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 « Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» – [Електронний ресурс].-http://dilovod.com.ua/publ/oficijni_materiali/oficijni_materiali/prikladi_oformlennja_spiska_literaturi/9-1-0-425