Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ЄВРОПИ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

3

VII

5

150

32

-

-

28

90

6

залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Захарченко Марина Василівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • загальні тенденції розвитку культурно-історичного процесу народів Європи;
 • принцип обумовленості культурної еволюції соціально-економічними, політичними, філософськими та ін. факторами.
 • досягнення європейської культури в різних галузях духовного життя; провідних діячів культури;
 • проблеми європейської культури з найдавніших часів до сьогодення проблеми європейської культури з найдавніших часів до сьогодення;
 • функції культури, встановлення культурного розвитку Європи та наукових підходів до його класифікації, аналіз соціокультурної ситуації в сучасній Європі, визначення основних проблем сучасної культурології тощо;
 • передбачає визначення терміну „культура”, її зв’язку з еволюцією цивілізації, функції культури, встановлення культурного розвитку Європи та наукових підходів до його класифікації, аналіз соціокультурної ситуації в сучасній Європі, визначення основних проблем сучасної культурології тощо.
 • здобутки матеріальної та духовної культури Європи, досягнення галузей мистецтва: архітектури, живопису, літератури і т.д.

Компетентності студента:

 • вміти аналізувати явища духовного життя Європи; орієнтуватися в багатому світі європейських культур;
 • самостійно поновлювати, систематизувати і застосовувати на практиці здобуті знання, вміння та навички у своїй професійній діяльності;
 • аналізувати взаємовпливи різних культурних епох Європи;
 • визначати причини, рушійні сили та наслідки культурних подій і явищ європейської історії, їх взаємозв’язок із загальноісторичними та культурологічними процесами;
 • уміння здійснювати порівняльний аналіз стилів та течій європейського мистецтва.

 

Змістові модулі (перелік тем):

 

Модуль 1. Історія культури Античності

Тема 1.1. Філософсько-теоретичні основи історії культури

Тема 1.2. Культура первісного суспільства

Тема 1.3. Культура Стародавньої Греції

Тема 1.4. Культура Стародавнього Риму

 

Модуль 2. Культура епохи середньовіччя та Відродження

Тема 2.1. Культура Візантії

Тема 2.2. Культура європейського середньовіччя.

Тема 2.3. Культура європейського Відродження

Тема 2.4. Культура епохи Реформації

 

Модуль 3. Історія культури Європи ХVII-XVIII ст.

Тема 3.1. Європейське бароко

Тема 3.2.  Європейський классицизм

Тема 3.3.  Культура європейського Просвітництва

 

Модуль 4. Історія культури Європи XIX.

Тема 4.1.  Романтизм, реалізм, класицизм – художні течії ХІХ ст.

Тема 4.2.  Натуралізм, символізм, імпресіонізм.

 

Модуль 5. . Історія культури Європи ХХ ст.

Тема 5.1.  Культура ХХст.: Мистецтво відчаю. Експресіонізм. Фовізм, кубізм, дадаїзм.

Тема 5.2.  Сюрреалізм. Абстракціонізм. Футуризм. Поп-арт, хеппенінг.

Тема 5.3.  Культурологічні концепції ХІХ-ХХ ст.

Тема 5.4.  Проблема ієрархії культур.

 

Рекомендована література

 

Основна література:

 1. Культурология в вопросах и ответах. – М., 1999.
 2. Хрестоматия по культурологии. – М., 1998.
 3. Розан В.М. Введение в культурологию. – М., 1997.
 4. Гнедич П.П. История исскуств с древнейших времен. – М., 2000.
 5. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.
 6. Українська та зарубіжна культура. – К., 2001.
 7. Культурология. История мировой культуры. – М., 1999.
 8. Громбах Э. История исскуств. – М., 1998.
 9. Історія світової та української культури. – К., 2000.
 10. История и культурология / Н. Шишов. – М., 1999.
 11. Чернокозов А.И. История мировой культуры. – Ростов-на-Дону, 1997.
 12. Бокань В. Культурологія. – К., 2000.
 13. Хрестоматия по культурологии: Учеб.пособие / Составители: Лалетин Д.А., Пархоменко И.Т., Радугин А.А. Отв.Редактор Радугин А.А. – М.: Центр, 1998. – 592 с.
 14. Шейко В.М., Гаврюшенко О.А., Кравченко О.В. Історія світової культури: Навч.посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 408 с.
 15. Культурологія: теорія та історія культури. Навч.посіб. / За ред. І.І. Тюрменко. – Київ, 2005. – 368.
 16. Безвершук Ж.О. Історія культури в термінах і назвах: Словник-довідник. – К., 2003. – 399 с.
 17. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. / За ред. проф. А. Яртися та проф.. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.
 18. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. проф. А. Н. Марковой. – М., 2006. – 600 с.
 19. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб., 2001.

Додаткова література

 1. Старых Н.В. Культура дарения: от архаических ритуалов до современных промоушн-акций // Вестник Московского университета. – 2002. – №3. – С.54-65.
 2. Иорданский В.Б. Упорядочение хаоса // Восток. – 2004. – №3. – С.28-39.
 3. Античность как тип культуры / Под ред. Лосева А.-М., 1978.
 4. Немировский А.И. История древнего мира. Античность. Ч.1., Ч. 2. – М.,2000.
 5. Белинцева И. Ворота: греко-римский мир: / Львиные ворота Микен – культурный центр эгейской цивилизации // Юный художник. – 2003. – №6. – С.23-24.
 6. Шалагінов Б.Б. Афінська трагедія: (Античний театр, драматургія) // Зарубіжна література в навчальних закладах – 2003. – №6. – С.23-24.
 7. Древнея Греция. История. Быт. Культура. – М., 1997.
 8. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима.-М., 1990.
 9. Левек П. Эллинистический мир.-М., 1989.
 10. История мировой и отечественной культуры: Конспект лекций «Античная культура». – Вып. 1. – К., 1997.
 11. Шалагінов Б.Б. Греко-римський еллінізм: (1. Елліністична культура в Греції. 2. Формування раннього римського еллінізму. 3. Комедія і лірика раннього римського еллінізму) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №12. – С.42-46.
 12. Белинцева И. Римские термы: Рассказы об архитектуре // Юный художник . – 2001. – №1.
 13. Аверинцев С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от Античности к Средневековью / Из истории культуры Средних веков и Возрождения.-М., 1976.
 14. Кордон М. Культура Західної Європи в середні віки // Історія України. – 2006. – №19. – С.17-23.
 15. Гуревич А. Категории средневековой культуры.-М., 1984.
 16. Гуревич А. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства.-М., 1990.
 17. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.-М., 1992.
 18. Мистецтво середніх віків (Візантійське мистецтво. Дороманське мистецтво. Романське мистецтво. Мистецтво готики). // Шкільна бібліотека. – 2003. – №10. – С.141-149.
 19. Малець Л. Візантія і хрестоносці – конфлікт культур // Історія України. – 2001. – №36. – С.12.
 20. Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. – СПб, 2000.
 21. Мистецтво доби Відродження // Шкільна бібліотека. – 2003. – №8. – С.173-183.
 22. Моїсеїв І. Відродження і людина Заходу // Зарубіжна література. – 2003. – №40. – С.9-12.
 23. Горэн Э. Проблемы итальянского Возрождения.-К., 1988.
 24. Культура Возрождения и общество.-М., 1986.
 25. Культура эпохи Возрождения и Реформации.-М., 1981.
 26. Просвітительський рух в Англії / Під ред. Мещерякової Н.-М., 1991.
 27. Матвічук В., Кузнєцова О. Мистецтво доби Відродження(Огляд творчості Данте та Шекспіра). // Зарубіжна література. – 2003. – №38. – С.15-16.
 28. Шалагінов Б.Б. Відродження в Іспанії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – №11. – С. 43-46.
 29. Шалагінов Б.Б. Відродження в Італії (Загальне поняття Відродження Ф. Петрарки, Д. Бокаччо) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – №6. – С. 41-46.
 30. Лозовицький О. Генеза гуманістичної ідеології епохи Відродження // Історія України. – 2003. – №21-22. – С.8-15.
 31. Чабан Н. Художня культура Італії. Епоха Відродження. // Мистецтво та освіта. – 2001. – №1. – С.53-60.
 32. Ревуненкова Н. Ренесансное свободомыслие и идеология Реформации.-М., 1988.
 33. Европейское Просвещение и Французская революция.-М., 1988.
 34. Момджян Х. Французское Просвещение ХVIII в.-М., 1983.
 35. Лімборський І. Просвітництво і постмодернізм – два витоки однієї спіралі? (Феномени у всесвітній культурі та літературі) // Всесвіт. – 2004. №7-8. – С.178-184.
 36. Просвітництво як доба європейської ідеології та культури. // Тема. – 2001. №3. – С.2-15.