Методичне забезпечення навчального процесу

 

ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

4

VIIІ

1,5

54

10

-

-

12

32

4

залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Захарченко Марина Василівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • про природу існування політичних систем;
 • чинники утворення політичних систем, їх моделей і типів;
 • спрямованості еволюції політичних систем сучасної цивілізації.

Компетентності студента:

 • вміти аналізувати проблему походження держави, виміри і спосіб організації політичного життя;
 • самостійно аналізувати існуючі політичні системи та їх складові: державу, парламенти, партії, політичні режими тощо;
 • класифікувати і характеризувати форми держави;
 • уміння здійснювати порівняльний аналіз сучасних політичних систем.

 

Змістові модуль

Політична система суспільства

 

Рекомендована література

 

 1. Бокщанин Изольда, Губерский Станислав, Кирилюк Федор. Политические системы стран Западной Европы / Варшавский ун-т. Факультет журналистики и политических наук; Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. Философский факультет. — К. : Общество "Знание" Украины, 2000. — 36с. — (Институт президентства V Французской Республики; Сер.2).
 2. Бокщанин Изольда, Губерский Станислав. Политические системы стран Западной Европы / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. Философский фак.; Варшавский ун-т. Факультет журналистики и политических наук. — К. : Общество "Знание" Украины, 2000. — 34с. — (Институт президента Итальянской Республики; Сер.1)
 3. Зенкин Михаил Васильевич, Колосова Лариса Николаевна, Литвиненко Валентина Васильевна, Пушкин Виктор Ефимович, Чернобаев Владимир Иванович. Политология: Учебное пособие-справочник / Национальный горный ун- т; Институт гуманитарных проблем / В.Е. Пушкин (ред.). — Д. : НГУ, 2003.Кн. 1 : Политические системы стран мира. — 222с.
 4. Исаев М. А., Чеканский А. Н., Шишкин В. Н. Политическая система стран Скандинавии и Финляндии / Московский гос. ин-т международных отношений (Университет). — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. — 278с. — ISBN 5-9228-0005-1. — ISBN 5-8243-0145-X.
 5. Колдаев Владислав Михайлович. Политическая система общества: Учеб. пособие / Московский гос. ун-т путей сообщения. Юридический ин-т. — М., 2000. — 70с. — Библиогр.: с. 67-69.
 6. Кордун О. Політико-юридичний характер діяльності Конституційного Суду // Людина і політика. – 1999. – №5.
 7. Павленко Р. Парламентська відповідальність уряду: порівняльний аспект. // Людина і політика. – 1999. – №
 8. Політичні системи світу: Методичні поради для самостійного вивчення курсу студ. всіх спец. денної та заоч. форм навчання / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / О. Кендус (уклад.). — Львів, 2002. — 52с.
 9. Романюк Анатолій. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 392с.
 10. Селезнев Леонид Иванович. Политические системы современности: сравнительный анализ. — СПб. : Петрополис, 1995. — 254с.
 11. Троян Сергій Станіславович. Порівняльні політичні системи сучасності: Навч. посібник / Рівненський ін-т слов'янознавства Київського славістичного ун-ту. — К. : НМЦВО, 2003. — 266с.
 12. Шведа Юрій Романович. Теорія політичних партій і партійних систем / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л. : Тріада плюс, 2004. — 528с. — Бібліогр.: с. 509-520.
 13. Эндрейн Чарльз Ф. Сравнительный анализ политических систем: Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования / И.И. Мюрберг (пер.). — М. : Издательский дом "Инфра-М", 2000. — 319 с.
 14. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 336 с.

 

Додаткова література

 

 1. Вейрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс. – М., 1998.
 2. Лазоренко О.В., Лазоренко 0.0. Теорія політології. – К., 1996.
 3. Основи політичної думки: Курс лекцій / За ред. Б.Кухта. – Львів,
 4. Рудич Феликс Михайлович. Много ли власти нужно власти? (Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы): Учеб. пособие для студ. вузов / Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины; Киевский ин-т туризма, экономики и права. — 2.изд., перераб. и доп. — К. : Довіра, 1999. — 199с.
 5. Эволюция политических систем на Востоке (Иран, Пакистан, Турция: традиции и демократизация) / Институт востоковедения РАН; Институт изучения Израиля и Ближнего Востока / В.И. Данилов (ред.). — М. ИВ РАН, 1999. — 246 с.