Методичне забезпечення навчального процесу

Джерела з історії України

 

Анотація:  Джерелознавство як спеціальна галузь знань історичної науки. Джерела прадавньої і давньої історії України. Джерела історії України литовсько-польского періоду. Джерела історії України середини ХVП-ХVІII ст. Джерела з історії України ХІХ-початку XX ст. Джерела з історії України новітнього періоду.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 38 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота - 50 год., інд. завдання – 22 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Фареній І.А., доктор історичних наук, професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
- знати класифікацію історичних джерел, методи джерелознавчої критики, їх соціальну природу джерел та джерельну базу української історії

- вміти використовувати методики джерелознавчої критики на практиці.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: 1.Теоретичні проблеми джерелознавства та джерела з історії України часів Середньовіччя і Гетьманщини; 2.Джерела з історії України ХІХ – ХХ ст.

Зміст дисципліни: ознайомлення студентів-істориків з спеціальною галуззю історичної науки історичним джерелознавством, джерелами з вітчизняної історії та методиками роботи з ними, джерельною базою різних періодів вітчизняної історії, набуття уявлення про основні типи і види джерел, методику роботи з ними.

 

Рекомендована література: 

Макарчук С. Писемні джерела з історії України. – Львів, 1999.

Історичне джерелознавство: навч. посібн. – К., 2002.

Воронов В.І. Джерелознавство історії України: курс лекцій. – Дніпропетровськ, 2003.

Богдашина О.М. Джерелознавство історії України: питання теорії, методи, історії. – Харків, 2008.

 

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота 

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні завдання); підсумковий контроль - 50 балів (екзамен).

Мова навчання: українська