Методичне забезпечення навчального процесу

Історія української соціально-економічної думки

 

Анотація:  Необхідність вивчення історії економічних ідей і уявлень. Форми існування економічної думки. Основні проблеми та історія вивчення вітчизняної економічної думки. Соціально-економічна думка давньої Русі. Розвиток економічної думки України в литовсько-польський період. Соціально-економічна думка України в середині ХVІІ – XVIII ст. Економічна думка в Україні в першій половині XIX ст. Розвиток соціально-економічної думки у пореформений період (60-80 рр. XIX ст.). Розвиток економічної науки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Економічна наука в Україні в період 1917-го – 1920-х років. Економічна наука в 1930 – 1980-х роках. Вивчення історії української економічної думки за кордоном.

Тип дисципліни: за вибором

Рік навчання: 4

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 1,5 (загальна кількість годин - 54 год.; аудиторні години - 20 год.; лекції - 10 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота – 34 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Фареній І.А., доктор історичних наук, професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати основні форми та етапи розвитку соціально-економічної думки на українських землях, зміст економічних теорій, що поділялися вітчизняними економістами та набути уявлення про наукові доробки провідних українських вчених-економістів.

- вміти виявляти у масовій свідомості або релігійній та соціальній свідомості певних категорій населення риси економічної культури, економічні ідеї та встановлювати до яких форм економічної думки ці ідеї належать.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: 

  1. Соціально-економічна думка України періоду Середньовіччя та Гетьманщини

2.Соціально-економічна думка України ХІХ – ХХ ст..

Зміст дисципліни: Предмет і завдання курсу. Істрія та основні проблеми вивчення вітчизняної економічної думки. Соціально-економічна думка Київської Русі. Розвиток соціально-економічної думки у литовсько-польський період. Соціально-економічна думка часів Визвольної війни та Гетьманщини. Економічна думка в Україні у першій половині ХІХ ст. Економічна наука в Україні у пореформений період (друга половина ХІХ ст.). Розвиток економічної науки наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. Економічна наука в Україні в період 1917 – кінця 1920-х років. Економічна наука України в 1930-х – 1980-х роках.

 

Рекомендована література: 

Історія економічної думки України: навч. посіб. – К.,1993.

Корнійчук Л.Я. Істрія економічної думки України: навч. посібник. – Київ, 2004.

Тимочко Н.А. Історія та економічної думки України [ел.ресурс]: навч.-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Київ, 2010.

 

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – до 100 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні завдання, залік).

Мова навчання: українська