Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ ЗАХІДНИХ ТА ПІВДЕННИХ СЛОВЯН 

 Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

4

7

4,5

162

30

-

-

34

94

4

іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Сухушина Олена Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, тести, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • знати основні етапи суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку слов’янських країн Центральної та Південно-Східної Європи;
 • вибудовувати хронологію важливих історичних подій і явищ Болгарії, Боснії та Герцеговини, Македонії, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Чехії, Чорногорії;
 • пояснювати специфіку виникнення держави, становлення і її розвитку у слов’янських країнах Центральної та Південно-Східної Європи;
 • давати оцінку ролі історичних постатей, які вплинули на формування національної свідомості населення Болгарії, Боснії та Герцеговини, Македонії, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Чехії, Чорногорії ;
 • класифікувати і характеризувати соціальні явища і процеси;
 • давати оцінку участі слов’янських країн у війнах ХХ – ХХІ століть;
 • пояснювати чинники, що сприяли встановленню тоталітарних режимів в повоєнний час у слов’янських країнах Центральної та Південно-Східної Європи;
 • характеризувати причини кризи і краху тоталітарних режимів та особливості вказаного процесу в слов’янських країнах Центральної та Південно-Східної Європи
 • розуміти сучасний стан слов’янських країн в загальноєвропейському контексті.

 

 Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами, що мають відношення до курсу історії західних та південних слов’ян ;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища з історії Болгарії, Боснії та Герцеговини, Македонії, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Чехії, Чорногорії та робити відповідні власні судження і висновки ;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання історичного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи з найдавніших часів до наших днів у контексті всесвітньої історії.

Змістові модулі

 1. Західні та південні слов’яни з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.
 2. Слов’янські народи Центральної та Південно-Східної Європи з кінця ХІХ ст. –   1945 рік.
 3. Слов’янські народи Центральної та Південно-Східної Європи після Другої світової війни – на початку ХХІ ст.

Рекомендована література

Основна:

 1. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст..). Курс лекцій: Навч. посібник/ В.І.Яровий, П.М.Рудяков, В.П.Шумило та ін. – К., 2001.
 2. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів. – Львів, 2001.
 3. Кріль М.М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): навч. посіб. / М. М. Кріль. – К., 2013.
 4. Половець В. М. Історія слов’ян (1901–1941 рр.). Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти/ В. М. Половець. – Чернігів. 2000.
 5. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3-х тт. – М., 2002.
 6. Яровий В. І. Історія західних і південних слов’ян у ХХ ст. / В. І. Яровий.– К., 1996.

Додаткова:

 1. Алексієвець Л. М. Новітня історія Польщі (1918–1939) / Л. М. Алексієвець. – К., 2002.
 2. Алексієвець Л. М. Польща: шляхом відродження державної незалежності 1918–1939 / Л. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2002.
 3. Баран З. Історія Югославії. 1918–1990 рр./ З. Баран, М. Кріль. Текст лекцій. – Львів, 1997.
 4. Бейли О. С. Новейшая история Югославии (1919–1974 гг.) / О. С. Бейли. – Львов, 1975.
 5. Болгария в ХХ веке: Очерки политической истории. – М., 2003.
 6. Гетені М. Деякі міркування стосовно звернення мораван до візантійського імператора Михаїла III / М. Гетені // Проблеми слов’янознавства. – 2010. – Вип. 59. – С. 11–21.
 7. Дильонгова Г. Історія Польщі 1795–1990 / Г. Дильонгова. – К., 2007.
 8. Залізняк Л. Михайло Брайчевський і походження слов’янських народів / Л. Залізняк // Українці: витоки та історичні долі. – К.: Темпора, 2011. – С. 216– 
 9. Зашкільняк П. Історія Польщі  від найдавніших часів до наших днів / П. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів, 2002.
 10. Комар В. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939 рр.) / В. Комар. – Івано-Франківськ, 2011.  
 11. Кріль М. Слов’янські країни на рубежі епох: трансформація суспільства наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Навч. посібник / М. Кріль. – Дрогобич, 2008.
 12. Ліхтей І. М. Між Штауфами і Вельфами: консолідація Чеського королівства та зміцнення його міжнародного статусу за правління Пржемисла Отакара І (1197–1230) / І. М. Ліхтей. – Ужгород, 2011.
 13. Мировые войны в истории человечества (к 100-летию начала Первой и 75-летию Второй мировых войн) : монография / [Троян С. С., Гловко Н. Л., Фисанов В. П. и др.]; науч. ред. С.С. Троян. – К., 2016.
 14. Міжнародні відносини напередодні й у період Першої світової війни 1914–1918 рр. (у документах і спогадах сучасників). Хрестоматія / Автори-укладачі О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина. – Черкаси, 2016.
 15. Постоловський Р. М. Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944–1953 рр.) / Р. М. Постоловський, Є. П. Пугач, С. Ю. Страшнюк: Хрестоматія для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2008.
 16. Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій: Колективна монографія / Наукова редакція д. і. н., проф.. С. С. Трояна. – К., 2017.
 17. Страшнюк С. Ю. Політичні кризи та антитоталітарні рухи у країнах Східної Європи (50-80-ті рр.) / С. Ю. Страшнюк, Є. П. Пугач : Хрестоматія за спецкурсом для студентів історичного факультету Харківського державного університету. – Харків, 1998.

18.  Західні і південні слов’яни у VІІ – на початку ХХІ ст.: історичний атлас: наочн. посібник / уклад. О. В. Сухушина . – Черкаси, 2009. – 30 с.

 1. Овчаренко О. І. Югославія між Німеччиною та СРСР (1940–1941 рр.) / О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки: [зб. наук. ст.]. – Вип. 202. Ч.ІІІ. – Черкаси, 2011. – С.61–72.
 2. Овчаренко О.І На шляху до Балканських війн 1912–1913 рр. / О. І. Овчаренко // Вісник Черкаського університету: сер.: Історичні науки .– Вип. 35. – 2012. – С. 62–75. 
 3. Овчаренко О. І. Джерела й наслідки Боснійської кризи (1908–1909 рр.) / О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки: [зб. наук. ст.]. – Черкаси, 2009. – Вип. 160–161.  – С. 180–194. 
 4. Овчаренко О. І. Аграрне питання в Боснії і Герцеговині напередодні та під час повстання 1875–1878 років / О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина // Українській селянин: Праці Науково-дослідного інституту селянства / Інститут історії України НАН України. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С.183–186.
 5. Сухушина О. В. Колабораціоністи в Сербії під час нацистської окупації / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки. Вип. 212. – Черкаси, 2011. – С. 112–120.
 6. Сухушина О. В. Світло і присмерк першої Балканської війни 1912–1913 рр. / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки: Зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 35 (288). – С.47–58.
 7. Сухушина О. В. Друга Балканська війна 1913 р.: ціна амбіцій і стратегічних розрахунків / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : зб . наук. праць. – 2014. – Вип. 35 (328). – С.21–29.
 8. Сухушина О. В. Франц Фердинанд д’Есте: деякі штрихи до біографії та поглядів у контексті внутрішньої і зовнішньої політики Австро-Угорщини / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : зб. наук. пр. – Вип. 35. – 2014. – С. 7–21.
 9. Сухушина О. В. Франц Фердинанд д’Есте: деякі штрихи до біографії та поглядів у контексті внутрішньої і зовнішньої політики Австро-Угорщини / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2. – 2016. – С. 40–50.
 10. Сухушина О. В. Дослідження з історії зарубіжних країн Європи в навчально-науковому інституті історії і філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (1994–2016 рр.) / О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина  // Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького – 95: історія та сучасність : зб. тез та повідомлень за матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 лютого 2016 р., м. Черкаси). – Черкаси, 2016. – С. 116–123.
 11. Сухушина О. В. Мирна місія фрейліни М. Васильчикової 1915 року / О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : зб. наук. пр. – Вип. № 1. – 2016.  – С. 118–126.
 12. Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк с древних времен до образования республики (1991 г.) / В. И. Форейдзон. – Санкт-Петербург, 2002.
 13. Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Т. 3. Новейшая история. – Минск, 1991.
 14. Центральноевропейские страны на рубеже ХХ-ХХІ вв. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический справочник. – М., 2003.
 15. Человек на Балканах. Государство и его институты. Гримасы политической модернизации (последняя четверть Х1Х – начало ХХ в).– СПб.: Алетейя, 2006.
 16. Человек на Балканах: социокультунные измерения процесса модернизации на Балканах (середина Х1Х – середина ХХ в).: Сб.статей. – СПб.: Алетейя, 2007.
 17. Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории: в 2 кн. – М., 2005.
 18. Чорній В. Історія Болгарії / В. Чорній. – Львів, 2007.
 19. Шпик І. Політичні передумови розвитку системи східнохристиянських духовно-культурних відносин на Балканах кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. / Ігор Шпик // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 64. – 2015.