Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ СРСР

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

4

7

3

108

22

-

-

22

64

3

 іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Сухушина Олена Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, тести, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 

 • вибудовувати хронологію важливих історичних подій і явищ радянського суспільства;
 • знати основні етапи суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку СРСР;
 • пояснювати специфіку виникнення, становлення і розвиток радянської державності;
 • усвідомлювати витоки та причини формування командно-адміністративної системи господарювання, тоталітарного режиму в СРСР;
 • давати оцінку ролі історичних постатей, які вплинули на формування тоталітарної системи в СРСР;
 • класифікувати і характеризувати соціальні явища і процеси;
 • давати оцінку зовнішньої політики СРСР на кожному етапі розвитку радянського суспільства;
 • усвідомлювати вклад і мужність радянських людей у розгром фашизму і протистоянні владі в післявоєнні роки;
 • пояснювати особливість періоду лібералізації в СРСР та причини її незавершеності;
 • розуміти процес наростання кризових явищ радянського суспільства та їх прояви;
 • виокремлювати економічні, політичні та ідеологічні причини розпаду СРСР.
 • характеризувати вклад націй і народностей СРСР у розвиток науки і культури.

 Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання основного змісту історії СРСР та оцінки місця і ролі його в світовій історії.

Змістові модулі

 1. Виникнення та формування тоталітарного режиму в СРСР (1917–1941 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.).
 2. Післявоєнний розвиток та розпад СРСР (1945–1991 рр.).

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Верт Н. История советского государства: 1900–1991 / Н. Верт. Изд.2-е – М.: Политиздат,1998.
 2. Каар Э. История Советской России / Э. Каар. – Кн. 1: в 2-х т. Большевистская революция. 1917–1923. – М., 1990.
 3. Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Курс советской истории. 1917–1991 / А. К. Соколов: В 2-х кн. – М., 1999.
 4. Шліхта Н. Історія радянського суспільства / Н. Шліхта: Курс лекцій. – Харків: Акта, 2015.
 5. Боффа Дж. История Советского Союза / Дж. Боффа. – М., 1990. Т.1–

 

Додаткова:

 1. Бичек В. Джерела та складові російської революції 1917 р./ В. Бичек // Наука і суспільство. –1997. – № 7–8. – С. 14–18.
 2. Ванюков Д.А.Становление Советского государства / Д. А. Ванюков. – М., 2007.
 3. Вдовин А. И. История СССР от Ленина до Горбачова / А. И. Вдовин. – М., 2011.
 4. Вітенко М. Історія Росії. Від найдавніших часів до наших днів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Вітенко. – Івано-Франківськ, 2013.
 5. Овчаренко О. І. Двохполюсність світу і «холодна війна» (1946 – 1991 рр.): навч.-метод. посіб. до спецкурсу для студ. вищ.  навч. закладів / О. І. Овчаренко. – Черкаси, 2013.
 6. Овчаренко О. І. Дуалізм зовнішньої політики Радянської Росії та розбіжності в більшовицькому керівництві з визначення позиції на Генуезькій конференції 1922 р. / О. І. Овчаренко  // Вісник Черкаського університету.  Серія історичні науки: [зб. наук. ст.]  – Черкаси. – 2012. – Вип. 35 (288).  – С. 96–107.   
 7. Овчаренко О. І. Радянська Росія і революційні події в країнах Центральної та Східної Європи (1917–1923 рр.) / О. І. Овчаренко // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. Зб. наук. пр. / О. І. Овчаренко // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. Зб. наук. пр. – Вип. № 1. – 2017. – С. 73–88.
 8. Сухушина О. В. Югославія між Німеччиною та СРСР (1940–1941 рр.) / О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина // Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки: [зб. наук. ст.]. – Вип. 202. Ч.ІІІ. – Черкаси, 2011. – С.61–72.
 1. Сухушина О. В. Історія СРСР: Навчально-методичні матеріали для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Сухушина. – Черкаси, 2012.
 2. Сухушина О. В. Історія СРСР: Навчально-методичний посібник для студентів заочних відділень вищих навчальних закладів / О. В. Сухушина. – Черкаси, 2014.
 1. Файн Л. Е. Советская кооперация в тисках командно-административной системы (20-е годы) / Л. Е. Файн // Вопросы истории. – 1994. – № 9. – С. 36–
 2. Фляйшхауэр И. Пакт: Гитлер, Сталин и инициативагерманской дипломатии. 1938–1939 / И. Фляйшхауєр: пер. с нем. – М., 1991.
 3. Хеделер В., Дицш Ш. 1940 – счастливый год Сталина / В. Хеделер, Ш. Дицш. – М, 2011.
 4. Хоскинг Дж. История Совесткого Союза 1917–1991 / Дж. Хоскинг. – М., 1995.
 5. Шубин А.Преданная демократия. СССР и неформалы 1986–1989 / А. Шубин. – М.,
 6. Яров С. Новая экономическая политика в советской пропаганде 1920-х годов / С. Яров // Звезда. – – №5. – С.197–214.