Методичне забезпечення навчального процесу

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ

Академічна характеристика дисципліни

 

  

Рік навчання (курс)

Семестр

Кіль-кість кредитів

Розподіл годин

Усього

Лекції

Лабораторні

Аудиторні

 

 

Форма

контролю

Система оцінювання

Практичні

Семінари

Самостійна робота

Год на тиждень

1

1

2

90

12

 

 

12

32

4

залік

ECTS

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Чабан Анатолій Юзефович, доктор історичних наук, професор

Мова вивчення – українська

Форма організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • оволодіти понятійним та термінологічним апаратом, що є основним для цієї дисципліни;
 • глибоко усвідомлювати залежності розвитку державотворчих процесів в Україні від геополітичної ситуації, суспільно-політичної кон’юнктури, забезпечення інтеграційних устремлінь;
 • визначати основні форми і напрямки здійснення входження України до європейської спільноти, аналізувати державотворчі процеси і явища.
 • орієнтуватися у основних методологічних підходах вивчення суспільних дисциплін;
 • аналізувати цивілізаційні процеси в різних країнах;
 • на основі порівняльного аналізу виокремлювати переваги та ризики інтеграційних устремлінь України;
 • вести дискусію з питань інтеграції України у світовий цивілізаційний простір;
 • орієнтуватися у сучасних напрямках міжнародних відносин суверенної України.

 

Компетентності студента:

 • на основі широкого залучення джерел та наукової літератури поглибити знання у визначенні об’єктивності європейського вибору України;
 • вміння застосовувати основні теоретичні поняття та терміни їх чітке розуміння та вміння оперувати ними;
 • вміння наукового бачення процесів інтеграції, трактувати їх із позицій наукових принципів історизму, об’єктивності, всебічності, логічності та робити порівняльний аналіз, визначаючи загальне та відмінне, розвивати науковий підхід до різного роду джерел, критичне ставлення до отриманої інформації та самостійне їхнє переосмислення на основі вищезазначених наукових принципів;
 • вміння системного аналізу міжнародних відносин України, інтеграційних процесів;
 • здатність дослідити становлення курсу України на європейську інтеграцію;
 • здатність детально проаналізувати історичний шлях створення Європейського Союзу, його досягнення та проблеми, юридично-правові засади, європейські стандарти та шляхи їх досягнення, питання розширення ЄС;
 • вміння дослідити інші міжнародні об’єднання: СНД, Митний Союз, шляхи північноатлантичної інтеграції. Переваги та ризики інтеграції України до цих та інших міжнародних об’єднань;
 • вміння проаналізувати проблеми здійснення європейської інтеграції України, відношення еліт, політичних та громадських організацій, пересічних громадян до цих процесів.

 

Змістовні модулі (перелік тем)

Модуль 1. Світові інтеграційні процеси і Україна.

Тема 1.1     Україна в контексті розвитку світової цивілізації. Цивілізаційні процеси на землях України. Етапи становлення цивілізації на землях України.

Тема 1.2. Сучасна Україна у міжнародних відносинах.  Двосторонні відносини. Стратегічне партнерство. Асоційоване членство. Взаємостосунки з міжнародними організаціями.

 

Тема 1.3. . Євроінтеграційні устремління України. Політика добросусідства та асоційоване членство. Проблеми розширення Євросоюзу. Кроки України до північноатлантичної та європейської інтеграції.

Модуль 2. Шляхи здійснення євро інтеграційних процесів в Україні.

Тема 2.1. Юридичні та правові засади Європейського Союзу. Європейські стандарти та шляхи їх досягнення Україною.

Тема 2.2. Проблеми та шляхи здійснення європейської інтеграції України. Відношення еліт, політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, пересічних громадян до європейської інтеграції України. Шляхи впливу на громадську думку.

Тема 2.3.  Переваги та ризики вступу України до Європейського Союзу.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. В.Кремень, В. Ткаченко. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Навчальний посібник. -К., «Видавничий центр ДрУк»,
 2. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія) / за ред. Е.М. Лібанової. – К.:  Ін-т демографії  та  соціальних  досліджень  НАН  України,  Держкомстат України, 2006. – 355 с.
 3. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. — М.: Институт экономических стратегий, 2006. — Т. 1: Теория и история цивилизаций. — 768 с
 4. Філоненко Р. Україна − ЄС: остаточний вибір засад розвитку держави // Віче. - 2007. № 9 − 10 . − С. 45.
 5. Основы права  Европейского  Союза:  Учеб.  Пособие.  / Под  ред. С. Ю. Кашкина. — М., 1997.

Допоміжна:

 1. Семёнов Ю. И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). — М.: Современные тетради, 2003. — 776 с.
 2. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. — М.: Институт экономических стратегий, 2006. — Т. 1: Теория и история цивилизаций. — 768 с
 3. Пономарёв М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 3 ч. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — Т. 1. — 288 с.