Методичне забезпечення навчального процесу

Анотація до

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

для студентів освітнього ступеня магістр

галузі знань 01 Освіта

спеціальності (напрям підготовки) 014 Середня освіта (Історія),

галузі знань: 03 – Гуманітарні науки

спеціальності (напряму підготовки) 032 Історія та археологія

денної і заочної форм навчання.

НМК розроблений д.і.н., проф. Гоцуляком В.В. З автором курсу можна зв'язатися по електронній пошті: 4istie_prudi@ ukr.net, або за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81 ауд. № 604.

Склад навчально-методичного комплексу з дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень”:

  1. Навчальна програма дисципліни.

1.1 Мета викладання дисципліни.

1.2 Завдання вивчення дисципліни.

1.3. Знання та вміння.

1.4 Міждисциплінарні зв’язки.

1.5 Зміст тем дисципліни.

  1. Робоча програма дисципліни.

2.1 Трудомісткість курсу.

2.2. Структура та обсяг годин за темами курсу.

2.3. Тематика та зміст лекцій.

  1. Зміст семінарських занять.

3.1 Методичні рекомендації.

3.2 Плани семінарських занять.

3.3 Методичні рекомендації до семінарських занять.

3.4 Рекомендована література.

  1. Методичні вказівки і тематика конрольних робіт.
  2. Методичні вказівки і тематика курсових робіт.

 5.1 Методичні вказівки.

 5.2 Тематика курсових робіт.

 

  1. Модульні контрольні роботи.

6.1 Зразки завдань за змістовним модулем.

  1. Контроль знань студентів.

 7.1 Форми контролю

 7.2. Розподіл балів за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю знань

 7.3. Поточний і модульний контроль

 7.4. Підсумковий контроль

 7.5. Розподіл балів при оцінюванні знань студентів

 7.6 Пакет комплексних контрольних робіт

  1. Дидактичне забезпечення самостійної роботи

 8.1. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи.

 8.2. Зміст самостійної та індивідуальної роботи. Методичні вказівки до опрацювання тем курсу.

  1. Система, форми та критерії оцінювання знань
  2. Навчально-методичні матеріали.

Повна версія НМК представлена в електронному вигляді на CD. Друкарська версія включає усі складові НМК.

Анотація дисципліни.

Зміст дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень” включає 12 год. лекцій і 14 год. практичних (семінарських) занять. Підсумковий контроль – залік.

Для формування у студентів твердих знань на лекційних та практичних (семінарських) заняттях проводяться обговорення актуальних питань сутності історичної методології як спеціальної галузі історичної науки, її теорії й історії, становлення розвитку методологічної думки. Особлива увага також приділяється методики та організації підготовки магістерської роботи з історії, історіографії, археології, архівознавства та етнології. Студенти мають переконатися у тому, що методологія історії являє собою різнобічну сукупність знань і опрацювавши курс використовувати набуті знання в професійній практиці та при підготовці магістерського дослідження. Все це відображено в спеціальній і навчально-методичній літературі, яка узагальнює проблеми методології. І організації наукового дослідження.

Компетентність. В процесі опанування курсу студенти засвоюють передбачені програмою історичні знання і на цій основі набувають необхідних навиків орієнтування у вітчизняній та зарубіжній літературі,присвяченій методології. Студенти повинні мати різнобічні методологічні знання, починаючи від античних часів – і по сьогодення та певний досвід їх застосування і продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань в галузі історії. Майбутні магістери-історики повинні мати широку ерудицію, фундаментальну наукову підготовку, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаціними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової історичної інформації, з сучасних методологічних засад спроможнім до творчої науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності. Набуті знання студенти повинні викорис-товувати при вивченні інших дисциплін, насамперед всесвітньої історії, історії зарубіжних країн, світової та української історіографії, історії України, а також у практичній роботі за обраною спеціальністю.

Основними формами роботи студентів при вивченні даного курсу є:

- опрацювання матеріалу лекцій;

- вивчення додаткових тем або питань на основі рекомендованої літератури;

- опрацювання навчальної та методично-навчальної літератури;

- опрацювання монографічної літератури та періодичних видань;

- підготовка до практичних (семінарських) занять;

- робота з словниками, довідниками;

- розв’язування тестових завдань;

- підбір літератури для написання реферату;

- підготовка реферативної роботи та її презентація;

- участь у, студентському науковому гуртку; науково-практичних конференціях;

- підготовка тез, матеріалів або статті.

- підготовка до підсумкового контролю.

Даний курс зорієнтований, як на самостійну пізнавальну діяльність студентів, так і на їх уміння працювати в аудиторії. Самостійна робота планується, згідно робочої програми, організується індивідуально для кожного студента, але він завжди може розраховувати на консультацію викладача. Майже всі лекції дисципліни завершуються виконанням тестових завдань.