Методичне забезпечення навчального процесу

 

Аграрна політика періоду української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.

Академічна характеристика дисципліни

Рік навчання

семестр

Кількість кредитів

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма індивідуального контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

ІV

І

7,5

72

16

 

 

14

42

4

Залік

100-бальна, ECTS, національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Мотуз Валерія Костянтинівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • знати понятійний та термінологічний апарат, що є основним для цієї дисципліни;
 • розуміти причини, рушійні сили та наслідки подій і явищ історії селянства, їх взаємозв’язок із загальноісторичними процесами та конкретними умовами революційних перипетій та громадянської війни 1917–1921 рр.
 • вміти визначати основні види джерел, які дають можливість більш глибоко і всебічно розглядати аграрну політику того чи іншого національного уряду, що функціонував в 1917–1921 рр.;
 • аналізувати причинно-наслідкові зв’язки і закономірності формування окремих аграрних законопроектів. Знання з аграрної історії сприятимуть удосконаленню науково-дослідницьких навиків студентів.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій та явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати та моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії;
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси та явища, робити відповідні власні судження та висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

 

 

Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1 Вирішення земельного питання в Україні у 1917–1918 рр.

Тема 1.1. Аграрна політика Центральної Ради в 1917 р.

Тема 1.2. Аграрна політика Центральної Ради в 1918 р.

Тема 1.3. Діяльність уряду Української Держави у сфері аграрних перетворень

Тема 1.4. Аграрна політика німецької та австоро-угорської воєнної адміністрації в 1918 р.

 

Модуль 2. Аграрна політика українських національних урядів в 1919–1921 рр.

Тема 2.1. Аграрна політика Директорії УНР

Тема 2.2. Аграрне питання і його вирішення в ЗУНР (ЗОУНР)

Тема 2.3. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна та П. Врангеля

(1919–1920 рр.)

Тема 2.4. Радянська аграрна політика в Україні (19171921 рр.)

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Верстюк В. Українська Центральна Рада: навч. посіб. для вузів. – К., 1997.
 2. Горак B. C. Українська гетьманська держава 1918 року у світлі споминів її сучасників. – К. : “Стилос”, 2010. – 200 с
 3. Гриценко А.П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні: рік 1919. – К., 1996.
 4. Гриценко А.П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні: рік 1920. – К., 1997.
 5. Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 – початок 1919 р.). – К., 1993.
 6. Економічна історія України: історико-економічне дослідження: У 2-х т. / Від. ред. В. А. Смолій, кер. Авт. кол. С. В. Кульчицький. – К., 2011. – Т. 2. – 608 с.
 7. Економічна історія України: навч. посіб. / Утренко М.О., Кузнєцов Є. А., Парієнко Г. К. – Х. : «Одіссей», 2004. – 494 с.
 8. Західно-Українська Народна Республіка, 1918–1923. Уряди. Постаті / Гол. ред. Я. Ісаєвич; упор. М. Литвин, І. Патер, І. Соляр. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Кріп’якевича НАН України, 2009. – 350 с.
 9. Історія держави і права України: Курс лекцій / За ред. В. Г. Гончаренка. – К. : “Вентурі’, 2006. – 288 с.
 10. Історія України ХХ – поч. ХХІ ст.: навч. посіб. / Панченко П.П., Барановська Н. П., Падалка С. С. та ін. – К. : “Знання“, 2004. – 582 с.
 11. Історія України та її державність: навч. посіб. / Дещинський І.Є., Гаврилів І. О., Зінкевич Р. Д. та ін. – Л. : “Бескид Біт’, 2005. – 368 с.
 12. Калініченко В. В., Рибалка І. К. Історія України. Частина ІІІ: 1917-2003 рр.: підруч. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 628 с.
 13. Коріненко П. С., Бармак М. В. та ін. Курс лекцій з історії України ХХ – початку ХХІ ст. – Ч. 1. (поч. ХХ ст. – 1939 р.). – Тернопіль, 2010. – 276 с.
 14. Корновенко С.В. та ін. Українська революція: навч. посіб. – Вінниця : “Фоліант”, 2004. – 432 с.
 15. Кульчицький С. В. Нотатки про українські революції. – К., 2001. – 88 с.
 16. Кульчицький С. Українська держава гетьмана П. Скоропадського: 1918 р. // Історія України. – 1998. – Трав. (№ 18). – С. 1-2.
 17. Кульчицький С. УСРР у добу «воєнного комунізму»: 1919–1920рр. // Історія України. – 2001. – Черв. (№ 21–24). – С. 61–63.
 18. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – К. : Інститут українознавства НАНУ, Олір, 1995. – 368 с.
 19. Литвин В. Україна: доба війни і революції (1914–1920 рр.). – К. : “Альтернативи’, 2003. – 488 с.
 20. Нариси історії Української революції 1917–1921 рр. / Гол. ред. В. А. Смолій; кер. авт. Кол. В. Ф. Верстюк. – К. : “Наукова думка”, 2012. – Кн. 2. – 464 с.
 21. Новітня історія України (1900–2000): підруч. / Авт.: С. В. Кульчицький, В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко та ін. – К. : “Вища школа”, 2002. – 719 с.
 22. Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 р.: Історичні нариси. – К.: Ін-т іст. Укр. НАН України, 2011. – 336 с.
 23. Рубльов О. ЗУНР // Історія України. – 2000. – Верес. (№ 35). – С. 1-4.
 24. Солдатенко В. Революційна доба в Україні (1917–1920 рр.): логіка, пізнання, історичні постаті, ключові епізоди. – К. : “Парламентське видавництво”, 2011. – 68 с.
 25. Тимченко Р. Державне будівництво та політико-економічні перетворення ЗУНР (лист. 1918 – черв. 1919 р.) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр.: Зб. наук. праць / Гол. ред. Р. Я. Пиріг. НАН України. Інститут історії України. – К: Ін-т іст. Укр, 2011. – – Вип. 6. – С. 111-144.
 26. Україна крізь віки: в 15т. Т.  : Українські визвольні змагання 1917–1921 pp. / О. С. Рубльов, О. Г. Реєнт. – К. : “Альтернативи”, 1999. – 320 с.
 27. Україна у міжнародних відносинах ХХ ст.: навч. посіб. / Малик Я.Й. – К. : “Світ”, 2004. – 392 с.
 28. Україна: хронологія розвитку. Новітня історія: 1917–2010 рр. – Т. 6. / НАН України. Інститут історії України. – 2011. – 832 с.
 29. Аграрный ресурсный потенциал Украинской ССР. – К., 1988.
 30. Анкудинов Е. Опыт решения политических и экономических проблем в условиях гражданской войны (деятельность правительства П. Н. Врангеля) : дис. … канд. полит. наук / Е. Анкудинов. – О., 1997.
 31. Верстюк В. Українська революція: доба Центральної Ради // Український історичний журнал – 1995 – №№2, 3, 4, 5.
 32. Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посібник для вузів. – К., 1997.
 33. Винниченко В. Відродження нації. – Ч. 1-3. – Київ-Відень, 1920. / репринт.: К., 1990.
 34. Денисовець П.М., Ермак О.П. Податкова політика Радянської держави щодо селянства України в 1921-1927 рр. // УІЖ. – 1982. – №8.
 35. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л., Держава і право України. 1917–1919 рр. – К., 1997.
 36. Корновенко С.В., Морозов А.Г., Реєнт О.П. Українська революція: Навчальний посібник. – Вінниця: Видавництво “Фоліант”, 2004. – 432 с.
 37. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). – К., 1996.
 38. Кульчицький С.В. УРСР у добу “воєнного комунізму” (1917–1920). Спроба побудови концептуальних засад реальної історії. – К., 1994.
 39. Лешенко М. Н. Селянський рух на Правобережній Україні в період революції 1905-1907 рр. – К., 1955.
 40. Лилик С. Західноукраїнська Народна Республіка. – Львів, 1990.
 41. Литвин М. Українсько-польська війна 19І8–1919 рр. – Львів, 1998.
 42. Литвин М. Р., Науменко К.С. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.
 43. Макарчук С. А. Українська республіка галичан: Нариси про ЗУНР. – Львів, 1997.
 44. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.
 45. Мироненко О. Світоч української державності: політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. – К., 1995.
 46. Панченко П.П. Сторінки аграрної історії України ХХ ст. – К.,1995.
 47. Першин П. М. Аграрна революція в Росії: В 2-х кн. – М.,1987. – Кн.
 48. Політична історія України ХХ ст. У 6 т. Т. 2. Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / В. Верстюк, В. Солдатенко. – К. : Ґенеза, 2003.
 49. Прушинський Мєчислав. Драма Пілсудського. Війна 1920. – К., 1997.
 50. Радченко Л. О. Сучасна історіографія української національно-демократичної революції 1917–1920 рр. – Харків, 1996.
 51. Реєнт О. П. Більшовизм і українська революція 1917–1920 рр.: Спроба визначення характеру і динаміки соціальних процесів – К., 1994.
 52. Романчук О. Ультиматум: Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. – К.,1990.
 53. Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис / В. Солдатенко. – К. : “Либідь”, 1999.
 54. Тищик Б. Й., Вівчаренко О. А. Західноукраїнська народна республіка 1918–1923 рр. (До 75-річчя утворення і діяльності). – Коломия, 1993.
 55. Турченко Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ ст. – 1921 р.): історичні нариси / Ф. Турченко, Г. Турченко. – К. : Ґенеза, 2003.
 56. Хміль І. Перший всеукраїнський селянський з’їзд / 28 травня-2 червня 1917 р./. – К., 1992.
 57. Яневський Д. Маловідомі конституційні акти України 1917–1920 // Іст. зошити. – 1991. – №
 58. Яневський Д.Українська Центральна Рада: перші кроки до новітньої національної державності / березень-листопад 1917 р. // В кн.: Минуле України: відновлені сторінки. – К., 1991.

Додаткова

 1. Андрусишин Б. У пошуках соціальної рівноваги: Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1917–1920 р. – К., 1995.
 2. Андрусишин Б. Соціально-економічні погляди С. Петлюри // Історія в шк. України. – 2000. – № 2. – С. 42–47.
 3. Антонюк О. Національна політика Центральної Ради // Трибуна. – 2000. – №3-4. – С. 29-31.
 4. Березівська Л. Реформа шкільної освіти в добу Центральної Ради як перший національний досвід // Шлях освіти. – 2006. – № 2. – С. 40-46.
 5. Божко О. І. Повстанська армія України (осінь 1918 р.): створення, організаційна структура, склад // Український історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 107–128.
 6. Бойко О. Д. Директорія у боротьбі за владу: хід протигетьманського повстання, фактори перемоги // Проблеми вивчення історії Української революції. 1917–1921 рр. – Вип. 4. – К. : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 209–237.
 7. Бойко О. Д. Зміна урядів та урядової політики Директорії УНР у 1919 р. // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 35–46.
 8. Бойко О. Д. Політичне протистояння Української Центральної Ради та більшовиків (жовт. – груд. 1917 р.) // Український історичний журнал. – 2003. – № – С. 11–21.
 9. Бойко О. Д. Український Національний союз і організація протигетьманського повстання // Проблеми вивчення історії Української революції. 1917–1921 рр. – Вип. 1. – К. : Інститут історії України НАН України, 2002. – С. 157–187.
 10. Бушак С. Гетьман П. Скоропадський i УАН: [історія заснування УАН в 1918р.] // Сучасність. – 2000. – № 11. – С. 112–128.
 11. Василенко Т. Універсали Центральної Ради: яка їx цінність для історії України // Історія в школі. – 2001. – № – С. 35–39.
 12. Васюта I. К. Національно-визвольний рух в Західній Україні (1918–1939рр.) // Український історичний журнал. – 2001. – № 5. – С. 22–42.
 13. Веденєєв Д. В. Юність української дипломатії: Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917–1923 рр.: Моногр. – К., 2006. – 212 с.
 14. Великий день злуки (22 січ. 1919р. Об’єднання ЗУНР i УНР) // Все для вчителя. – 2004. – № 1–2. – С. 18.
 15. Верстюк В. Ф. Політична боротьба за владу в Українській Народній Республіці в перші місяці її проголошення // Українській історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 4-31.
 16. Великий день злуки (22 січ. 1919р. Об’єднання ЗУНР i УНР) // Все для вчителя. – 2004. – № 1-2. – С. 18.
 17. Ветров Р. Ставлення до гетьманської держави українських i російських соціалістичних партій: 1918р. // Історія України. – 1998. – Трав. (№ 18). – С. 3.
 18. Винниченко В. К. Відродження нації. – Ч.1–3. – К.-Відень, 1920 / Репринт. – К., 1990.
 19. Волошко О. О. Підзаконна формотворчість гетьманської адміністрації по врегулюванню аграрних відносин (трав. – груд. 1918р.) // Український селянин. – № 5. – С. 64–67.
 20. Гаврилюк Г. Людський фактор у військовій політиці гетьманату П.Скоропадського (квіт. – груд. 1918 р.) // Київ. старовина. – 2000. –  № 4. – С. 39-44.
 21. Гай-Нижник П. П. Державний переворот 29 жовтня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. П. Скоропадським // Український історичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 
 22. Гай-Нижник П. Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату // Фінанси України. – 1999. – № 7. – С. 90–94.
 23. Гай-НижникП. Створення власної адміністрації гетьмана П. Скоропадського у 1918 р. // Київська старовина. – 2000. – № 1. – С. 80–86.
 24. Ганжа О. I. Українське селянство у боротъбі проти тоталітарного режиму: [Період громадянської війни та націоналъних змагань] // Історія України. – 2000. – Груд. (№ 45). – С. 6–8.
 25. Годун Н. Культурно-просвітницька діяльність УГА на Поділлі (лип. – жовт. 1919 р.) // Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.), Блануца А. (заст. гол. ред.), Андрощук О. та ін. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – Вип. 16. – К. : Ін-т іст. Укр., 2013. – С. 162–180.
 26. Головченко В., Шамраева В. Проблема визначення зовнішньополітичної орієнтації УНР під час перебування на чолі держави В. К. Винниченка // Нова політика. – 1999. – № 6. – С. 26–33.
 27. Гончар Б., Городня Н. Відносини між Францією та УНР (груд. 1918 р. – квіт. 1919 р.) // Український історичний журнал. – 2000. – № 3. – С. 44–52; поч. № 2.
 28. Гриценко А. Утворення Директорії i перегрупування політичних сил в Україні на межі 1918–1919рр. // Історія України. – 2001. – Жовт. (№ 39). – С. 11.; поч.: № 38.
 29. Гриценко А. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кін. 1917 – поч. 1919 р.). К. : Ін-т іст. АНУ, 1993. – 101 с.
 30. Гусєв В. Падіння Центральної Ради – початок нової іcтормчної сторінки української історії: [1918р.] // Історія України. – 2003. – Трав (№ 19). – С. 1–6.
 31. Дацків І. Дипломатична діяльність гетьманату П. Скоропадського з державними утвореннями на руїнах Російської імперії // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр.: Зб. наук. праць / Гол. ред. Р. Я. Пиріг. НАН України. Інститут історії України. – К. : Ін-т іст. Укр, 2011. – Вип. 6. – С. 273–294.
 32. Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів 1917–1923 рр.: Моногр. – Тернопіль : “Астон”, 2009. – 520 с.
 33. Дацків І. Становлення дипломатичної служби УНР доби Центральної Ради // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім.В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 92–98.
 34. Дмитренко-Думич Ю. М. Повстанці: Зб. док-в, спогади, нариси про революційний дух в Україні в 20-х pp. XX ст. – П. : Політ. література, 2003. – 300 с.
 35. Дорошенко Д. Українська гетьманська держава 1918р. – Нью-Йорк, 1954. – 236 с.
 36. Єфименко Г. Г. Більшовицький центр і Радянська Україна: економічні аспекти національної політики Кремля у 1917–1925 рр. // Український історичний журнал. – 2009. – № – С. 96–109.
 37. Єфіменко Г. Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект (1917–1919 pp.) – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – 230 с.
 38. Єфіменко Г. Г. Комунізм vs українське націєтворення в радянській Україні (1917-1938): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 113–132.
 39. Жулинський М. Доповідь про IV Універсал // Голос України. – 1993. – 28 січня.
 40. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 : док. і мат. у 5-ти т. .... Історія держави і права / Б. Тищик. – Л. : “Тріада плюс”, 2004. – 392 с.
 41. Зубалій О., Рященко Д. Освітній рух в Україні у добу національно-державного відродження (1917–1920) // Український історичний журнал. – 1998. № 3. – С. 12–23.
 42. Іванова А. Ю. Законодавчий процес у період УЦР, Гетьманату П. Скоропадського та Директорії / Від. ред. І. Б. Усенко. – К. : “Наукова думка”, 2011. – 223 с.
 43. Історія Академії наук України: док. і мат.: Т. 1. : 1918–1923 рр. – К. : “Наукова думка”, 1993. – 375 с.
 44. Історія українського селянства: Нариси у 2-х т.: Т. 1. / Веселова О.М. (Гл. ред.) Литвин В. М. та ін. – К. : “Наукова думка”, 2006. – 653 с.
 45. Ковальчук М. Гетьман П. Скоропадський i українське селянство // Пам’ять століть. – 2002. – № 1. – С. 38–54.
 46. Ковальчук М. Листопад 1917 року в історії української революції // Пам’ятъ століть. – 2002. – № – С. 127–139.
 47. Ковальчук М. А. Лютнева революція в 1917 р. в українській провінції // Український історичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 91–102.
 48. Корновенко С. В. та ін. Українська революція: хрестоматія. – Вінниця: “Фоліант”, 2004. – 176 с.
 49. Корновенко С.В. Українська революція. (Історичні портрети). – Вінниця: “Фоліант”, 2004. – 287 с.
 50. Корольов Г. Ідея автономізму урядових діячів та сучасників доби УЦР // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр.: Зб. наук. праць / Гол. ред. Р. Я.Пиріг. НАН України. Інститут історії України. – К. : Ін-т іст. Укр, 2012. – Вип. 7. – С. 126–147.
 51. Кривець Н. В. Українсько-німецькі відносини: політика, дипломатія, економіка. 1918-1933 pp. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – 322 с.
 52. Крижанівська Т. Бій під Крутами (29 січ. 1918р.) // Вісник книжкової палати. – 2003. – №  – С. 46–48.
 53. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нариси суспільно-політичного руху (XIX – 1939pp.)/ – Ів.-Фр., 1993. – 158 с.
 54. Кудлай О. Переговори Центральної Ради i представників Тимчасового Уряду // Український історичний журнал. – 1999. – С. 43–54.
 55. Кудлай О. Протоколи засідання Комітету УЦР (квіт. 1917 р.) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр.: Зб. наук. праць / Ред. кол.: О. Бойко, А. Буравченков, В. Верстюк (гол. ред.), С. Віднянський, О. Кудлай. – Вип. 9. – К. : Ін-т іст. Укр, 2013. – С. 320–232.
 56. Кудлай О. Б. Створення та діяльність Народного міністерства земельних справ УНР (чер. 1917 – квіт. 1918 р.) / Відп. ред. В. Ф. Верстюк. – К. : Ін-т іст. Укр. НАН України, 2011. – 82 с.
 57. Кульчицький С. Останній Універсал Центральної Ради // Історія України. – 1998. – Лют. (№5). – С. 5.
 58. Кульчицький С. Проголошення УНР; [20 (7 лист.) 1917р. – III Універсал] // Історія України. – 1998. – Жовт.(№ 39). – С. 1–2.
 59. Кульчицький С. В. Російська революція 1917 року: новий погляд / НАН України. Інститут історії України. – К.: “Наш час”, 2008. – 79 с.
 60. Кульчицький С. В. Що таке радянська влада? // Історичне місце Української радянської державності. – К., 2002. – С. 4–8.
 61. Леміжанська О. Органи місцевого самоврядування в державній політичній моделі
 62. Лупандін О. Трансформація більшовицьких ідей в ході боротьби за владу в Україні (лют. 1917 – бер. 1918 р.): до постановки проблеми // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр.: Зб. наук. праць / Ред. кол.: О. Бойко, А. Буравченков, В. Верстюк (гол. ред.), С. Віднянський, О. Кудлай. – Вип. 8. – К. : Ін-т іст. Укр, 2012. – С. 200–211.
 63. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. – К. : “Знання”, 2006. – 448 с.
 64. Мазепа I.П. Україна в огні і бypi революції.[1917–1921 рр.]: Ч.  Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія – Дніпропетровськ: “Січ”, 2001. – 415 с.
 65. Машин О. Реставраційні намагання гетьманату. // Історія в школі. – 2003. – № 9. – С. 1–6.
 66. Мельник Ю. Ф., Вергунов В. А., Гладунов Г. О. Сільське господарство України 1917-1920 рр.: реалії та пошуки. – К. : Укр. акад. аграр. наук, 2008. – 284 с.
 67. Мироненко О. Світоч української державності: політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. – К., 1995.
 68. Михайлова О. Польсько-український союз 1920 р.: військово-господарська співпраця на території Правобережної України (кін. квітня – сер. серпня) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр.: Зб. наук. праць / Гол. ред. Р. Я. Пиріг. НАН України. Інститут історії України. – К. : Ін-т іст. Укр, 2011. – Вип. 6. – С. 295-366.
 69. Олежко Н. Аграрна політика більшовиків: Спроба історичного аналізу. – Торонто: Б. в., 1947. – 103 с.
 70. Проданюк Ф. Становлення фінансово-кредитної системи України за правління П. Скоропадського // Наукові записки. – Вип. 7. – С. 50–62.
 71. Реєнт О. П. Аграрне питання в Україні за доби «воєнного комунізму» // Український селянин. – 2002. – № 4. – С. 31–37.
 72. Реєнт О. Внутрішня політика гетьманського уряду // Історія України. – 2000. – № 29-32. – С. 38–49.
 73. СимоненкоР. Перший Український Радянський Уряд // Історія України. – 2000. – Верес. (№ 34). – С. 3–6.
 74. Скальський В. Влада та суспільство в УНР (лист. 1917 р. – квіт. 1918 р.) // Український історичний вісник. – Вип. 12. – К. : Інст-т іст. Укр. НАН Укр., 2009. – С. 167–175.
 75. Скальський В. Обговорення ІІІ Універсалу в Харківській міській думі (29 лист. та 2 груд. 1917 р.) // Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.), Блануца А. (заст. гол. ред.), Андрощук О. та ін. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – Вип. 14. – К. : Ін-т іст. Укр., 2011. – С. 278–289.
 76. Скоропадський П. Спогади. Кін. 1917 – груд. 1918 р. / Я. Пелянський. – К.-Філадельфія : Б. и., 1995. – 496 с.
 77. Солдатенко В. Ф. Нарком М. Скрипник // Український історичний журнал. – 2002. – № 2. – С. 51–68. Поч.: № 1.
 78. Солдатенко В. Україна в революційну добу: історичне есе-хроніка. У 4 т. Т. 1. Рік1917 / Ред. А. М. Невежина. – Х. : “Прапор”, 2008. – 558 с.
 79. Солдатенко В. Ф. Українська революція: Історичний нарис. – К. : “Либідь”, 1999. – 975 с.
 80. Солдатенко В. Ф., Хало Л. Г. Військовий чинник у боротьбі за політичну владу в Україні в 1917–1918 рр. – К, 2002. – 398 с.
 81. Стахів М. Друга советська республіка в Україні. – Н.-Йорк : Б. в., 1957. – 368 с.
 82. Стахів М. Західна Україна: Збройна і дипломатична боротьба в 1919–1923: Нариси історії. ІV. – Скрентон: Б. в., 1961. – 220 с.
 83. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. Т. 1.: Власними силами. – Торонто : Б. в., 1962. – 272 с.
 84. Тимченко Р. Воєнно-політичне та економічне співробітництво УНР і ЗОУНР у І пол. 1919 р. // Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.), Блануца А. (заст. гол. ред.), Андрощук О. та ін. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – Вип. 13. – К. : Ін-т іст. Укр., 2010. – Ч. 1. – С. 202–215.
 85. Тимченко Р. Євген Петрушевич – лідер ЗУНР // Українській історичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 143–157.
 86. Тимченко Р. Земельна реформа в ЗУНР (ЗОУНР) 1919 р. // Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.), Блануца А. (заст. гол. ред.), Андрощук О. та ін. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – Вип. 15. – К. : Ін-т іст. Укр., 2012. – С. 105–118.
 87. Тимченко Р. Соціально-економічна політика ЗУНР (ЗОУНР) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр.: Зб. наук. праць / Ред. кол.: О. Бойко, А. Буравченков, В. Верстюк (гол. ред.), С. Віднянський, О. Кудлай. – Вип. 8. – К. : Ін-т іст. Укр, 2012. – С. 164–
 88. Україна в XX століття (1900–2000): Зб. док-в i мат-в. / Упор.: А. Г. Слюсаренко, В. I.Гусєв та ін. – К. : “Вища школа”, 2000. – 351 с.
 89. Українська Центральна Рада: док. i мат.: У 2-хтт. – К., 1996, 1997.
 90. Українське дипломатичне представництво в Німеччині (1918–1922): док. і мат. / Упор. В. Даніленко, Н. Кривець. – К. : “Смолоскип”, 2012. – 592 с.
 91. Хміль І. Перший всеукраїнський селянський з'їзд (28.04. – 2.06.1917 р.). – К. : Ін-т іст. УАН. – 1992. – 36 с.
 92. Хміль Г. В. Під гаслом комуни (аграрна політика РКП (б) у 1919р. – К., 2002. – 118 с.
 93. Шульгін О. Україна і червоний жах: погроми в Україні / Ред. Н. Пазуняк. – К. : Вид. О. Теліги, 2001. – 104 с.