Методичне забезпечення навчального процесу

 

СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Академічна характеристика дисципліни

РІК ВИВЧЕННЯ

Семестр

Кількість

кредитів

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма

підсумкового

контролю

Система

оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота____

4

VIIІ

3

90

22

 

 

14

54

3

Екзамен

100-бальна,

EСТS,

національна

(4-бальна)

 

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Лисиця Лариса Григорівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вибудовувати хронологію важливих суспільних та організаційно-матеріальних умови історичних подій і явищ минувшини;
 • окреслювати основні етапи провідні течiї, теорiї та напрямки в сучасній iсторiографiї;
 • виокремлювати етапи та зміст процесу історичного пізнання у різні історичні епохи;
 • дати оцінку основним напрямкам науки про минуле людства;
 • класифікувати і характеризувати соціальні явища і процеси, які відбувалися в формуванні історичних знань;
 • усвідомлювати особливості розвитку основних напрямків науки про минуле людства;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;
 • усвідомлювати багатогранність творчого доробку істориків попередніх історіографічних періодів.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1

Розвиток історичної науки у першій пол. ХХ ст.

Змістовий модуль 2

Розвиток історичної науки у другій пол. ХХ на поч. ХХІ ст.

 

Рекомендована література:

 1. Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія: посіб. для студ. іст. спец. ун-тів / Л. Зашкільняк ; наук. ред. М. Г. Крикун. – Л. : ПАІС, 2007. – 309 с.
 2. Историография истории нового времени стран Европы и Америки. – М., 1990.
 3. Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М., 1991.
 4. Февр Л. Бои за историю / Л. Февр. – М., 1991.
 5. Губман Б. Л. Смысл истории. Очерки современных западных концепций / Б. Л. Губман. – М., 1991.
 6. Могильницкий Б. Г. Историческая альтернативность: методологический аспект / Б. Г. Могильницкий // Новая и новейшая история. – 1990. – №3.
 7. Ратмэн Д. Б. «Новая социальная история» в США / Д. Б. Ратмэн // Новая и новейшая история. – 1990. – №2.
 8. Сарбей В. Г. Самодержавна Росія в історичній концепції Сталіна / В. Г.Сарбей. – Київ,
 9. Таран Л. В. Французька історіографія (70-ті роки XIX – 80-ті XX ст.) / Л. В. Таран. – Київ,

Додаткова література

 1. Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. – М., 1991.
 2. Сорокин П. А. Историческая необходимость / П. А. Сорокин // Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.
 3. Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М., 1991.
 4. Февр Л. Бои за историю / Л. Февр. – М., 1991.
 5. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1991.