Методичне забезпечення навчального процесу

ІСТОРИЧНІ ПОРТРЕТИ ДЕРЖАВНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Академічна характеристика дисципліни

РІК ВИВЧЕННЯ

Семестр

Кількість

кредитів

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма

підсумкового

контролю

Система

оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота____

4

VIIІ

3

72

18

 

 

10

44

3

Залік

100-бальна,

EСТS,

національна

(4-бальна)

 

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Лисиця Лариса Григорівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вибудовувати хронологію важливих суспільних та організаційно-матеріальних умови історичних подій і явищ минувшини;
 • окреслювати основні етапи життєвих шляхів та напрямків діяльності політичних і державних діячів зарубіжних країн від найдавніших часів до наших днів;
 • виокремлювати етапи та зміст процесу історичного розвитку і їх вплив на моделі правління визначних політичних і державних діячів;
 • дати оцінку політичним і державним діячам при складанні історико-біографічних портретів;
 • класифікувати і характеризувати процеси, які відіграли визначну роль у соціально-політичному та духовному житті своєї епохи, залишили яскравий слід у всесвітній історії;
 • усвідомлювати особливості розвитку основних напрямків науки про минуле людства;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;
 • усвідомлювати багатогранність творчого доробку державних та політичних діячів зарубіжних країн у процесі складання політичних портретів.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1

Політичні і державні діячі давніх цивілізацій та доби Середньовіччя.

Змістовий модуль 2

Політичні і державні діячі періоду нової історії.

Змістовий модуль 3

Політичні і державні діячі першої пол. ХХ ст.

Змістовий модуль 4

Політичні і державні діячі другої пол. ХХ ст.

 

Рекомендована література:

 1. Американские президенты. 41 портрет от Д. Вашингтона до Б. Клинтона. – М., 1998.
 2. Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія / В. Андрущенко. – Київ, – Т. 2.
 3. Барг М. А. Велика английская революция в портретах ее деятелей / М. А. Барг. – М., 1991.
 4. Васильев Л. С. История Древнего Востока / Л. С. Васильев. – М., 1998.
 5. Великие люди / Рыжов К. – М., 2004.
 6. Великие мыслители Востока / Мак-Грил. – М., 1999.
 7. Герои Греции в войне и мире. – М., 1992.
 8. Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи / Э. Гиббон. – СПб,
 9. Дубровская О. Н. Тайны египетских фараонов / О. Н. Дубровская. – М., 2002.
 10. Ключевский В. О. Российская императорская фамилия / В.О. Ключевский. – М.,
 11. Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. Костомаров. – М.,
 12. Кулатин А. Й. Правители России: династия Рюриковичей, династия Романовых / А. Й. Кулатин. – Чебоксары, 1994.
 13. Курбанов Г. Ранневизантийские портреты / Г. Курбанов. – М., 1991.
 14. Лісовий І. А. Античний світ у термінах, іменах і назвах. Довідник з історії Стародавньої Греції та Риму / І. А. Лісовий. – Львів, 1988.
 15. Масарик Т. Г. Новая Европа / Т. Г. Масарик // Новое время. – – №16.
 16. Мусский И. Сто великих диктаторов / И. Мусский. – М., 2001.

Основна література:

 1. Плутарх. Избранные жизнеописания: в 2-х т. / Плутарх. – М., 1987.
 2. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3-х т. / Плутарх. – М., 1963.
 3. Рыжов К. Все монархи мира. Западная Европа / К. Рыжов. – М., 1999.
 4. Рыжов К. Все монархи мира. Россия / К. Рыжов. – М., 1999.
 5. Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей / Г. Т. Светоний. – М., 1988.
 6. Трехсотлетие Дома Романовых, 1613–1913. – М., 1990.