Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Академічна характеристика дисципліни

 

РІК ВИВЧЕННЯ

Семестр

Кількість

кредитів

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма

підсумкового

контролю

Система

оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота____

4

VII

1,5

54

12

 

 

12

30

3

Залік

100-бальна,

EСТS,

національна

(4-бальна)

 

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Лисиця Лариса Григорівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вибудовувати хронологію важливих суспільних та організаційно-матеріальних умови історичних подій і явищ минувшини;
 • окреслювати основні етапи політичних та соціально-економічних процесів, які впливали на процес творення історії як науки;
 • виокремлювати етапи та зміст процесу історичного пізнання у різні історичні епохи;
 • дати оцінку основним напрямкам науки про минуле людства;
 • класифікувати і характеризувати соціальні явища і процеси, які відбувалися в формуванні історичних знань;
 • усвідомлювати особливості розвитку основних напрямків науки про минуле людства;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;
 • усвідомлювати багатогранність творчого доробку істориків попередніх історіографічних періодів.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1

Генеза та розвиток історичної науки до ХVІ ст.

Змістовий модуль 2

Історична наука ХVІ–ХІХ ст.

 

Рекомендована література:

 1. Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций / Д. Вико. – М. ; К., 1994.
 2. Волгин В. П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке / В. П. Волгин. – М., 1958.
 3. Гегель Г. В. Философия истории / Г. В. Гегель. – СПб, 1993.
 4. Гесиод. Работы и дни // Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева. – М., 1963.
 5. Геродот. История в девяти книгах / Геродот. – Л., 1972.
 6. Голиш Г. М. Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця ХІХ століття: підручник для студентів ВНЗ зі спеціальності «історія» / Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 260 с. :ілюстр.
 7. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності / Л. Зашкільняк. – Л., 1999.
 8. Игнатенко А. А. Ибн-Халдун / А. А. Игнатенко. – М., 1990.
 9. Историки и история. Жизнь. Судьба. Творчество. – М., 1997.
 10. Историография античной истории. М., –
 11. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. – М., 1977.
 12. Кроче Б. Теория и история историографии / Б. Кроче / Пер. с итал. – М., 1998.
 13. Ориген. О началах / Ориген. – Самара, 1993.
 14. Павленко Ю. Історія світової цивілізації / Ю. Павленко. – К., 1996.
 15. Сборник материалов по истории исторической науки в СССР (конец XVIII – первая треть ХІХ века. – М., 1990.
 16. Топоров В. Н. О космогонических источниках раннеисторических описаний / В. Н. Топоров // Труды по знаковым системам. – Тарту, 1973. – Вып.
 17. Транквилл Г. С. Жизнь двенадцати цезарем / Г. С. Транквилл. – М., 1966.
 18. Трельч Э. Историзм и его проблемы / Э. Трельч. – М., 1994.
 19. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. – М.,
 20. Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. – М.,

Додаткова література

 1. Гегель Г. В. Философия религии: в 2 т. / Г. В. Гегель. – М.,1977. – Т.
 2. Гоббс Т. Левиафан / Т. Гоббс // Соч. : в 2 т. – М., 1992. – Т. 2.
 3. Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья / Т. Н. Грановский. – М., 1986.
 4. Захарченко М. В. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К., 1993.
 5. Ибн-Халдун. Введение / Ибн-Халдун // Избранные произведения мыслителей Ближнего и Среднего Востока. – М., 1961.
 6. Карсавин Л. П. Святые отцы и учителя церкови / Л. П. Карсавин. – М., 1994.

Шарру Р. Погибшие миры. Научные секреты древних / Р. Шарру ; пер. с англ. – М., 1992.