Методичне забезпечення навчального процесу

 

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

 

 

Семестр

Кількість кредитів ECTS

 

 

 

 

 

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

 

 

 

Форма підсумкового контролю

 

 

 

 

Система оцінювання

 

 

 

 

Всього

 

 

Лекції

 

 

Лабораторні

 

 

 

Практичні

 

 

 

Семінарські

 

 

Самостійна робота

 

 

магістратура

2

 

ІІІ

 

1,5

 

54

 

12

 

 

 

14

 

28

 

4

 

залік

100-бальна, ECTS, національна (4-бальна)

 

Тип дисципліни: нормативна.

 Викладач – Мазур Оксана Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни  студент повинен:

-  на основі засвоєних теоретичних знань про розвиток національних відносин аналізувати глобальні процеси, що відбуваються в різноманітному багатонаціональному світі нашої цивілізації;

- аналізувати національні відносини в системі суспільних відносин в цілому і в окремих регіонах світу зокрема;

- характеризувати основні національні проблеми країн Європи, Азії, Африки,  Північної та Південної Америки;

- окреслювати їх етапи, особливості, розвиток подій та можливі шляхи вирішення.

- самостійно аналізувати існуючі національні конфлікти,  різноманітних за своїм змістом, характером і спрямованістю.

Компетентності студента:

-  вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;

-  здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;

-  спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;

- здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;

- здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії;

-  вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;

-  володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;

-  уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

Перелік тем:

Змістовний модуль №1

Тема 1. Основні поняття теорії національних відносин.

Тема 2. Національні конфлікти.

Тема 3. Національні проблеми в країнах СНД.

Тема 4. Національні проблеми країн Європи.

Тема 5. Національні проблеми Азії.

Тема 6. Національні проблеми країн Африки.

Тема 7. Національні проблеми країн Північної та Південної Америки.

 

 Рекомендована література:

Основна література

 1. "Регіональні конфлікти у країнах Азії, Африки після Другої світової війни": Для студ., що навч. за спец. "Міжнародні відносини" / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова; Інститут соціальних наук. Кафедра міжнародних відносин. — О. : Астропринт, 2003. — 84с.
 2. Брюбейкер Роджерз. Переобрамлений націоналізм: Статус нації та національне питання у новій Європі / Олександр Рябов (пер.з англ.). — Л. : Кальварія, 2006. — 280с. — Бібліогр.: с. 250-264.
 3. Востриков С. В. Карабахский кризис и политика России на Кавказе // Общественные науки и современность. — 1999. — № 3. — С. 73-86.
 4. Гаєвський Б. Українська політологія. -К., 1994.
 5. Ганюшкин Б. В. Вооруженные конфликты нового поколения // Международное право. — 2001. — № 3. — С. 215-222.
 6. Гумилев Л. От Руси к России. Очерк этнической истории. - М., 1992.
 7. Донцов Д. Націоналізм.-Лондон, 1966.
 8. Казаков В. Модель "загасаючого" конфлікту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — N 1. — С. 42-48
 9. Казимиров В. О Карабахском кризисе // Международная жизнь. — 2000. — № 6. — С. 79-87.
 10. Колосов В., Заяц Д. Молдова и Приднестровье: национальное строительство, территориальные идентичности, перспективы разрешения конфликта // Вестник Евразии. — 2001. — № 1. — С. 88-122.
 11. Косач Г. Таджикистан: национальные интересы и внешняя политика // Свободная мысль.-1996. - №5.
 12. Котигоренко В. Етнічний конфлікт: наукове і політичне бачення // Нова політика. — 2001. — № 5. — С. 47-50.
 13. Лысенко В.Н. Региональные конфликты в странах СНГ: опыт урегулирования // Полис: политические исследования. — 1998. — № 2. — С. 147-157
 14. Націоналізм: Теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: Антологія / Наукове товариство ім. Вячеслава Липинського / Олег Проценко (упоряд.)Ю... Бадзьо (пер.), Василь Лісовий (упоряд.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Смолоскип, 2006. — 684с. :
 15. Олимов М., Олимова С. Таджикистан: национальное примирение и вооруженные формирования объединенной оппозиции // Вестник Евразии. — 2000. — № 4. — С. 76-90.
 16. Перепелица Григорий Николаевич. Конфликт в Приднестровье: причины, прогноз развития и проблемы урегулирования / Национальный ин-т стратегических исследований. — К. : Стилос, 2001. — 147с.
 17. Региональные конфликты в Азии и Северной Африке / РАН; Институт востоковедения; Международная академия наук. Ин-т наций и языков / А.М. Хазанов (отв.ред.). — М., 1997. — 341с.
 18. Сміт Ентоні. Нації та націоналізм у глобальну епоху / Георгій Касьянов (наук.ред.), Микола Климчук (пер.з англ.), Тарас Цимбал (пер.з англ.). — К. : Ніка-Центр, 2006. — 320 с.
 19. Степанова Е. Интернационализация локально-региональных конфликтов // Международная жизнь. — 2000. — № 11. — С. 83-94
 20. Шнирельман Виктор Александрович. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. — М. : ИКЦ "Академкнига", 2003. — 591с.