Методичне забезпечення навчального процесу

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В УКРАЇНІ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

 

 

Семестр

Кількість кредитів ECTS

 

 

 

 

 

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

 

 

 

Форма підсумкового контролю

 

 

 

 

Система оцінювання

 

 

 

 

Всього

 

 

Лекції

 

 

Лабораторні

 

 

 

Практичні

 

 

 

Семінарські

 

 

Самостійна робота

 

 

 

4

 

VІІ

 

1,5

 

54

 

14

 

 

 

12

 

28

 

4

 

залік

100-бальна, ECTS, національна (4-бальна)

 

Тип дисципліни: нормативна.

 Викладач – Мазур Оксана Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-  аналізувати причини та ідеологічне підґрунтя виникнення суспільно-політичних рухів та партій на Україні наприкінці 1980-х початку 1990-х років;

-  на основі засвоєних теоретичних знань про історію суспільно-політичних рухів в Україні у 1991-2008 рр. демонструвати розуміння процесів, що відбуваються у сучасному політичному житті країни.

- окреслювати сучасну класифікацію, функції, структуру суспільно-політичних, громадських, професійних рухів в Україні;

-  аналізувати специфіку, як елементів політичної системи на Україні;

-  визначати роль та місце суспільно-політичних організацій та рухів в якості органів суспільного впливу в Україні.

Компетентності студента:

-  вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;

-  здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;

-  спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;

- здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;

- здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії;

-  вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;

-  володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;

-  уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

Перелік тем:

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Суспільно-політичні рухи в Україні у 90-х роках ХХ століття.

Тема 2. Виникнення та діяльність Народного Руху України на початку та у другій половині 1990-х років.

Тема 3. Професійні спілки України у 90-х роках ХХ століття.

Тема 4. Молодіжний рух в Україні.

Тема 5. Жіночий рух в Україні.

Тема 6. Альтернативні (неформальні) рухи в Україні.

Рекомендована література:

 Основна література

 

 1. Бут М. Профспілки незалежної України: реалії та перспективи // Національна безпека і оборона. – 2001. - №8.
 2. Горбачук І. Бабкіна О. Історія профспілкового руху на Україні // Освіта. – 2003. – 12-19 лютого.
 3. Громадські об’єднання в Україні: Навч. посіб. / За ред.. В.М. Бесчасного. – К.: Знання, 2007.
 4. Корнієвський О. Сучасний стан молодіжного руху та його оцінка молоддю // Політологічні читання . – 1993. - №2.
 5. Кравчук В. Громадські об’єднання в громадянському суспільстві // Актуальні проблеми правознавства. – 2002. – 6 грудня.
 6. Лазоренко О. Жіночі громадські організації як складова українського громадянського суспільства // Сучасність. – 2006. - №1.
 7. Малик Л.І. Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій. – К.: Лепід, 2001. – 235 с.
 8. Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток // Право України. – 2004. - №3.
 9. Ярош О. Жіночий рух. Куди і навіщо // Віче. – 2001. - №3.

 

 Додаткова література

 1. Дубровский М., Чернявский Л. Кризис профсоюзной идеологии // Персонал. – 2001. - №7; 2000 – №5.
 2. Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: прийнятий 15 вереня 1999 р. №1045-XIV // Глос України. – 1999. – 5 жовтня.
 3. Залесоцкий А., Файн А. Эта непонятная молодёжь... – М., 1990.
 4. Кобець О. Мода на фемінізм // Українське слово. – 2002. - №3.
 5. Макаренко Г. Гендерна рівність: реалії та перспективи // Юридичний вісник України. – 2006. – 2-8 грудня.
 6. Перепелиця М. Механізм реалізації регіональної місцевої державної молодіжної політики // Нова політика. – 2000. - №6.