Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ СХОДУ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

 

 

Семестр

Кількість кредитів ECTS

 

 

 

 

 

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

 

 

 

Форма підсумкового контролю

 

 

 

 

Система оцінювання

 

 

 

 

Всього

 

 

Лекції

 

 

Лабораторні

 

 

 

Практичні

 

 

 

Семінарські

 

 

Самостійна робота

 

 

 

3

 

 

3

 

108

 

26

 

 

 

22

 

58

 

4

 

залік

100-бальна, ECTS, національна (4-бальна)

 

Тип дисципліни: нормативна.

 Викладач – Мазур Оксана Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

-  розкривати зміст таких понять: «культура», «культурний регіон», «регіональна культура», «типи культурної взаємодії»;

- аналізувати історичні чинники формування арабо-мусульманської, індійської, китайської, японської культур;

- окреслювати особливості культурного розвитку Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Китаю, Японії, Індії, країн Аравійського півострова, ісламських держав Середньої Азії, характеризувати основні економічні, господарські та культурні досягнення цих народів, та їх видатних культурних діячів;

 - характеризувати методи і способи пізнання світу, ціннісні орієнтації, основні світоглядні установки людського буття, які грунтуються на діалозі буддійського світосприйняття з індуїзмом, а також даосизмом і конфуціанством;

- окреслювати основні етапи соціально-економічного та культурного процесів в Східномукультурному регіоні та пояснювати їх сутність.

-  вміти робити диференційований, системний порівняльно-історичний аналіз рівня соціально-економічного, суспільно-політичного і культурного розвитку вищезазначених культурних регіонів.

Компетентності студента:

-  вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;

-  здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;

-  спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;

- здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;

- здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії;

-  вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;

-  володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;

-  уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Схід як особливий культурний регіон.

Тема 1. Вступ до курсу «Історія культури Сходу». Теоретико-методологічні засади сучасної культурології.

Тема 2. Схід як особливий культурний регіон.

Тема 3. Культура Стародавнього Сходу.

Тема 4. Арабо-мусульманський культурний регіон.

Тема 5. Культурні здобутки класичного Арабського Сходу.

Змістовий модуль 2. Культура Індії, Китаю, Японії.

Тема 6. Індійський культурний регіон.

Тема 7. Культурні досягнення Індії.

Тема 8. Далекосхідний культурний регіон. Традиційна культура Китаю.

Тема 9. Культурні надбання китайської цивілізації.

Тема 10. Культура класичної Японії.

Тема 11. Японська матеріальна культура та мистецтво.

Рекомендована література:

 1. Армстронг К. Мухаммад. История Пророка / Карен Армстронг. – К. : София, 2008. – 448с.
 2. Астемиров В. О покаянии в исламе / В. Астемиров, Р. Кудаев. – Нальчик: КБИ-ИИ, 2004. – 33 с.
 3. Васильев Л. С. История Востока / Л. С. Васильев. – М. : Высшая школа, 1994. – Ч.1. – 307 с.
 4. Гриценко Т. Б. Культурологія : навч. посіб. / Т.Б. Гриценко, С. П. Гриценко.,А. Ю. Кондратюк. – К. : Центр навч. літ., 2007. – 394 с.
 5. Губер А. А. Новая история стран Азии и Африки / А. А. Губер. – М. : Наука, 1982. – 560с.
 6. Зязюн І. Культурологія : українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / І. Зязюн, М. Закович. В. Семашко – К. : Знання, 2007. – 567 с.
 7. Историко-библиографический обзор источников и литературы по новой истории Китая. в 2 ч. / Г. В. Ефимов. – Л. : ЛГУ, 1965–1968.

Ч. 1: Введение. – 1965. – 177 с.

Ч. 2: Русская и советская литература по новой истории Китая. – 1968. – 91 с.

 1. Крымский А. Е. История мусульманства / А. Е. Крымский. – М. : Кучково поле, 2003. – 464 с.
 2. Куліш І. В. Ісламський фундаменталізм: релігійно-політична сутність і форми прояву / І. В. Куліш. – К. : Ви-во КНУ, 2003. – 195 с.
 3. Малявин В. В. Китайская цивилизация / В. В. Малявин. – М., 2000. – 654 с.
 4. Малявин В. В. Конфуций / В. В. Малявин. – М., 2001. – 357 с.
 5. Малявин В. В. Китай в XVI – XVII веках: Традиция и культура / В. В. Малявин. – М., 1995. – 288 с.
 6. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб./ В. С. Полікарпов. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х.: Основа, 1995. – 336 с.
 7. Рубель В. А. Нова історія Азії та Африки : Постсередньовічний Схід (XVII – друга половина XIX ст.) / В. А. Рубель. – К. : Либідь, 2007.– 560 с.
 8. Тюрменко І. І. Культурологія : теорія та історія культури : навч. посіб./ І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К.: Центр навч. літ., 2007. – 368 с.