Методичне забезпечення навчального процесу

ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ І ДЕМОКРАТИЧНИХ РУХІВ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

4

ІІ

2

54

10

 

 

10

34

2

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – вибіркова.

Викладач – Гоцуляк Віктор Володимирович, доктор історичних наук, професор.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • знати зміст понять соціальні і демократичні рухи;
 • розуміти процес виникнення, розвитку і сучасного стану суспільно-політичних рухів;
 • виокремлювати етапи соціальних і демократичних рухів;
 • пояснювати специфіку класифікації соціальних і демократичних рухів;
 • знати особливості соціальних і демократичних рухів;
 • вивчити теоретичне підґрунтя соціальних і демократичних рухів;
 • характеризувати соціальні явища і процеси;
 • усвідомлювати особливості розвитку різ них форм соціальних рухів;
 • розуміти дискусійність тлумачення понять соціальні і суспільні рухи;
 • усвідомлювати багатогранність і багатство здобутків світової історичної думки щодо історії соціальних і демократичних рухів.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історії соціальних і демократичних рухів;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подія, пов’язаних з виникненням розвитком соціальних і демократичних рухів, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність оцінювати та давати характеристику соціальним і демократичним рухам;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії з приводу сутності тієї чи іншої форми соціальних і демократичних рухів.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення щодо соціальних і демократичних рухів.

 

Змістові модулі (перелік тем):

 

Модуль 1. Поняття, форми соціальних і демократичних рухів про український етнос та етнографію

 

Тема 1.1.  Вступ до курсу. Предмет, завдання  історіографія курсу“Історія соціальних і демократичних рухів”.

 

Тема 1.2.  Характеристика сутності форм, тривалості, соціальної бази соціальних, національно-визвольних, національних, соціал-демократичних та ін. рухів.

 

Модуль 2. Сутність соціальних і демократичних рухів

Тема  2.1. Історія винесення соціальних рухів та їх характеристика.

Тема  2.2.  Історія виникнення демократичних. Рухів та їх характерні риси

Тема  2.3  Класифікація та характеристика стану сучасних і нових соціальних і демократичних рухів.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Гомза І. Суспільно-політичні рухи: посібник / І.Гомза.– К., 2017.– 180 с.
 2. Історія України: Навч. посібник / Авт. кол. під ред. В. А. Смолія. - К., 2015. – 547 с.
 3. Коваль Б. И. Революционный опыт ХІХ-XX века / Б.И.Коваль. -–М., Мысль, 2013. – 362 с.
 4. Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ ст. Вид 2-е доп. / К.Кондратюк.– Тернопіль, 2015.– 264 с.
 5. Кредер А. А. Новейшая история. ХХ век. В 2-х ч. / А.А.Кредер – М., 2013, ч. 1-2.
 6. Кухта Б. Історія української політичної думки. Вид 2-е доп. / Б.Кухта. – К., 2014 . – 376 с.
 7. Кухта Б. З історії української політичної думки: Курс лекцій. 2-ге вид. / Б, Кухта. – К., 2015.– 308 с.
 8. Левенець Ю.А. Теоретико-мектодологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л.А.Левенець. – К., 2014. – 468 с.

Наумов С.О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-ті рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.) /  С.О. Наумов Х., 2016.– 344 с.

 1. Непролетарские партии в России: Уроки истории. - М., 2013. – 506 с.
 2. Політична історія XX століття: Навч. посібник / Кер. кол. авт. В. Ф. Салабай. - К.: КНЕУ, 2016.– 342 с.
 3. Сухий О.М. Національна ідея в програмах та діяльності політичних партій (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О.М.Сухий.– Л., 2016. – 132 с.

Додаткова:

 1. Вербець В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти: Навч.-метод. посіб. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. / В.Вербець – Рівне : РДГУ, 2015. — 202с.
 2. Герасимчук А. Соціологія: Навчальний посібник/ Андрій Гера-симчук, Юрій Палеха, Оксана Шиян,; Ред. В. Я. Пипченко, Н. М. Труш. -3-є вид., вип. й доп. / Герасимчук А.. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2013. -245 с.
 3. Гоцуляк В.В. Історія її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни. Навчальний посібник / В.В.Гоцуляк. – Черкаси: видавець, Третяков О.М.,                   2016. – 2016 с.
 4. Дворецька Г. Соціологія: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. –3-ге вид., перероб.і доп. / Г.Дворецька – К. : КНЕУ, 2012. – 472с.
 5. 5. Жоль К. Соціологія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. Закладів / К. Жоль. – К. : Либідь, 201 – 440 с.
 6. 6. Лукашевич М. Соціологія : Базовий курс: Навчальний посібник/ Микола Лукашевич, Микола Туленков,; . – К.: Каравела, 201 –310 с.
 7. Макеєв С. Соціологія: Навч. посібник / Сергій Олексійович Макеєв (ред.). – 3.вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2013. – 454 с.
 8. Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). – К.. 2012.– 440 с
 9. Новітня історія України (1900-2000 рр.). - К., Вища шк., 2014. – 502 с.
 10. Попова І. Соціологія: Пропедевтичний курс : Підручник для студ. вузів/ Ірина Попова. -3-е вид.. – К.: Тандем, 2014. – 270 с.
 11. Сасіна Л. Соціологія : Навчальний посібник/ Людмила Сасіна, Наталя Мажник; М-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. -Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. -206 с.
 12. Соціологія : Підручник / Ред. Віктор Георгійович Городяненко,. - 3-ге вид., перероб. і доп.. – К.: Академія, 2016. – 559 с.
 13. Україна в XX столітті: Збірник документів і матеріалів (1900-2015). – К.: Вища шк., 2016. – 354 с.
 14. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. – К., 2016. – 464 с.
 15. Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією / За ред.. О.Гараня, О.Майбороди. – К., 2014. – 308 с.
 16. Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби / В.Яремчук. – Острог, 2012. – 280 с.
 17. Яремчук В.П. Українська істоірографія: соціально-політична історія: посібник / В.П.Яремчук.– Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. – 288 с.