Методичне забезпечення навчального процесу

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

4

ІІ

3

90

24

 

 

20

46

2

Екзамен

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – обов’язкова.

Викладач –Гоцуляк Віктор Володимирович, доктор історичних наук, професор.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • розуміти процес походження історичної свідомості українського народу;
 • виокремлювати періоди розвитку української історичної думки згідно етапів українського державотворення;
 • пояснювати специфіку розвитку історичних знань починаючи від давнини і по 2018 р.;
 • знати особливості розвитку історичної думки в княжу добу;
 • вивчити особливості історичних знань в козацько-гетьманські часи;
 • характеризувати стан історичних знань в період перебування українських земель в межах Російської та Австро-Угорської імперії ;
 • усвідомлювати особливості розвитку історичної науки у часи Української революції 1917-1921 рр. і проведення політики “українізації”;
 • розуміти сутність радянської історіографії та її контрагента зарубіжної та діаспорної української історіографії;
 • усвідомлювати значення повернення до витоків української історіографії та її збагачення з часу проголошення незалежності України в 1991 році;
 • Усвідоміти багатогранність і багатство здобутків сучасної української вже об’єднаною з діаспорною української історичної науки її досягнень у сфері входження  в європейську та світовому історичну науку.

Компетентності студента:

 • Вміти засвоїти предмет, завдання, періодизацію та етапи розвитку української історичної думки від княжів часів по 2018 р. включно
 • критично працювати з науковою історіографічною літературою;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної та істориографічної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших явищ у сфері вітчизняної української історіографії а також взаємозв’язок  її з діаспорною і методологічними протилежностями між ними;
 • здатність оцінити внесок в українську історичну науку провідних істориків, наукових осередків та інституцій, як материкової України так і української діаспори;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час історіографічних дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати творчі біографії і знати спадщину провідних українських істориків та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння твердими навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті історіографічні знання для аналізу стану української історичної науки та робити проекцію у сьогодення.

 

Змістові модулі (перелік тем):

 

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади та основні етапи розвитку історіографії історії України

 

Тема 1.1.  Вступ до курсу.  Предмет і завдання, джерела курсу”Історіографіїя історії України “.

 

Тема 1.2.  .Методологія та понятійно-термінологічний апарат  української історіографії та її періодизація.

 

Тема 1.3.  Зародження і розвиток музейної справи у світі. Музеї в Україні..

 

Модуль 2. Основні етапи виникнення, становлення та розвитку історіографії  історії України від княжив часів до кінця ХІХ ст.

Тема  2.1. Витоки, зародження давньоукраїнської історичної думки. Історичні знання княжої України-Руси.

Тема  2.2.  Зародження українського козацтва та його вплив на розвиток історичних знань. Українська історична думка в добу Хмельниччина та Гетьманщини.

Тема  2.3   Нові явища в розвитку історичних знань в Україні  у  кінця ХVІІІ ст.

Тема  2.4   Становлення і розвиток української історичної науки у ХІХ  – на початку ХХ століть

 

Модуль 3. Історіографія історії України в ХХ – на початку ХХІ ст.

 

 Тема  3.1. Утвердження української національної історіографії на рубежі ХІХ – ХХ ст. і її стан на тлі національно-державного відродження України

 

Тема  3.2.  Радянська та зарубіжна гілка української історичної науки та їх протистояння.

 

Тема  3.3. Відродження, утвердження та цілісність історіографії історії України (кінець 1980-х – 2017 рр.)

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Водотика С.Г. Історична наука УСРР 1920-х рр.: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи функціонування / С.Г. Водотика. – Херсон, 2014. – 275 с.
 2. Історія і Влада: Колективна монографія. – К., 2016. – 493 с.
 3. Калакура Я.С. Українська історіографія: курс лекцій / Я.С.Калакура. – К., 2014. – 417 с.
 4. Кондратюк К. Українська історіографія ХІХ – початку ХХ століть: основні напрями і концепції. Навчальний посібник / К.Кондратюк. – Л., 2012. – 254 с.
 5. Кондратюк К. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (12914-2009 рр.) / К.Кондратюк. – Л., 2014.– 237 с.
 6. Коцур В.П., Коцур А.П. Історіографія історії України: Курс лекцій. Навчальний посібник / В.П.Коцур, А.П. Коцур. – К., 2013.– 518 с.
 7. Колесник І. Українська історіографія. ХVІІІ – початок ХХ ст.: Навчальний посібник / І.Колесник. – К., 2012. – 243 с.
 8. Колесник І. Українська історіографія: Концептуальна історія / І.Колесник; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2013. – 408 с.
 9. Колесник І. Інститут історії України: Нове українське відродження / І.Колесник. – К., 2015. – 225 с.
 10. Кравченко В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVІІІ – середина ХХ ст.) / В.Кравченко.– Х., 2016. – 257 с.
 11. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. – Львів, 2014. –  305 с.

Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби / В.Яремчук. – Острог, 2012. –  280 с.

 1. Яремчук В.П. Українська істоірографія: соціально-політична історія: посібник / В.П.Яремчук.– Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. – 288 с.

Додаткова:

 1. Головко В. Історіографія кризи історичної науки: Український контекст / В.Головко. – К., 2003. – 236 с.
 2. Гоцуляк В.В. Історія її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни. Навчальний посібник / В.В.Гоцуляк. – Черкаси: видавець, Третяков О.М.,                   2016. – 2016 с.
 3. Гоцуляк В.В. Всесвітня історія і історична наука, історія України, історіографія, архівознавство, музеєзнавство: термінологічний, понятійний словник-довідник: Навчальний посібник. – Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2015. – 616 с.
 4. Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця ХVІІ – початок ХХ ст.: між Слов’янщиною та Європою / І.Куций. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. –  480 с.
 5. Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). – К.. 2012. – 440 с.
 6. Портнов А. Історія істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А.Портнов. – К.. 2013. – 302 с.
 7. Туренко Ф. Україна – повернення історії. Генеза сучасного підручник / Ф. Турченко. – К.,  2016. – 268 с.
 8. Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи . М-ди міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1-3 липня 2012 р.). – 2014. – 124 с.
 9. Юсова Н. “Давньоруська народність” : зародження і становлення концепції в радянській історичній науці (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). Монографія.– 2-е вид., перероблю. і доп. / Н.Юсова. – К.. 2016. – 268 с.
 10. Ясь О. Українська зарубіжна історіографія 1945-1991 рр.: проблеми поколінь та організація дослідницької праці / О.Ясь // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики.– Ч.5; Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 10. – К. 2012. – С. 359-391.
 11. Ясь . Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних єпох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): У 2 ч.– К., 2014. – Ч. 1.– 214 с.
 12. Ясь . Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних єпох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): У 2 ч.– К., 2014. – Ч. 2.– 304 с.