Методичне забезпечення навчального процесу

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Академічна характеристика дисципліни

Рік навчання

семестр

Кількість кредитів

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма індивідуального контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

ІІІ

І, ІІ

7,5

240

46

 

 

40

154

4

Іспит

100-бальна, ECTS, національна (4-бальна)

 

Тип дисципліни – нормативна.

Викладачі – Морозов Анатолій Георгійович, доктор історичних наук, професор, Мотуз Валерія Костянтинівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вибудовувати хронологію важливих історичних подій та явищ української минувшини;
 • окреслювати основні етапи суспільно-політичних, соціально-економічних і культурних процесів, пояснювати їх сутність;
 • виокремлювати етапи історії України ХХ – початку ХХІ ст.;
 • характеризувати (основна та розгорнута інформація) зміст кожного етапу;
 • пояснювати специфіку перебування українських земель під владою різних держав та в роки незалежності;
 • відтворювати перебіг подій національно-визвольної боротьби;
 • давати оцінку ролі історичних постатей, які впливали на перебіг подій в Україні та поза її межами;
 • класифікувати та характеризувати соціальні явища і процеси;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;
 • усвідомлювати багатогранність і багатство здобутків української культури, розуміти сутність культурних явищ, історичних умов їхньої трансформації, найвищих досягнень у культурній сфері, зокрема у європейському та світовому вимірі.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій та явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати та моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії;
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси та явища, робити відповідні власні судження та висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

 

 

Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Українські землі в 1900–1917 р.

 • Тема 1.1. України на поч. ХХ ст.
 • Тема 1.2. Наддніпрянщина в роки першої російської буржуазно-демократичної революції 1905–1907 рр.
 • Тема 1.3. Українські землі в складі Австро-Угорської імперії.
 • Тема 1.4. Україна в період Першої світової війни.
 • Тема 1.5. Розвиток української культури на поч. ХХ ст.

 

Модуль 2. Україна в період національно-демократичної революції 1917–1921 рр.

 • Тема 2.1. Лютнева революція на Україні.
 • Тема 2. Україна в добу УЦР
 • Тема 2.3. Протистояння УЦР більшовизму
 • Тема 2.4. Доба Гетьманату (1918 р.)
 • Тема 2.5. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Проголошення ЗУНР
 • Тема 2.6. Директорія. Її внутрішня і зовнішня політика
 • Тема 2.7. Встановлення більшовицької влади в Україні

 

Модуль 3. Україна в міжвоєнний та воєнний періоди (1921–1945 рр.)

 • Тема 3.1. України в період НЕПу (1921–1928 рр.).
 • Тема 3.2. Утвердження тоталітарної системи і режиму особистої влади Сталіна. Україна в умовах колективізації сільського господарства (1929–1938 рр.).
 • Тема 3.3. Розвиток української культури в 1930-ті рр.
 • Тема 3.4. Українські землі в складі Польщі, Румунії і Чехословаччини (1920–1930-ті рр.).
 • Тема 3.5. Україна напередодні вторгнення нацистської Німеччини.
 • Тема 3.6. Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

 

Модуль 4 Україна у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

 • Тема 4.1. України у першому повоєнному десятиріччі (1945–1955 рр.).
 • Тема 2. Україна в добу «відлиги».
 • Тема 4.3. Соціально-економічне та політичне становище на Україні у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.
 • Тема 4.4. Україна в добу «перебудови».
 • Тема 5. Україна в період незалежності.

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Громадські об’єднання в Україні: навч. посіб. / За ред. В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2007. – 415 c.
 2. Економічна історія України: навч. посіб. / Лановик Б.Д., Лазарович М. В., Матейко Р. М. – К. : Юридична книга, 2004. – 456 с.
 3. Історія світової та української культури: підруч. / Гречанко В., Чорний І., Кушнірчук В., Рожко В. – К. : Літера ЛТД, 2005. – 464 с.
 4. Історія України ХХ – поч. ХХІ ст.: навч. посіб. / Панченко П.П., Барановська Н. П., Падалка С. С. та ін. – К. : Знання, 2004. – 582 с.
 5. Історія України та її державність: навч. посіб. / Дещинський І.Є., Гаврилів І. О., Зінкевич Р. Д. та ін. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 368 с.
 6. Історія українського селянства: Нариси у 2-х т.: Т. 1. / Веселова О.М. (Гл. ред.) Литвин В. М. та ін. – К. : Наукова думка, 2006. – 653 с.
 7. Історія українського селянства: Нариси у 2-х т.: Т. 2. / Веселова О.М. (Гл. ред.) Литвин В. М. та ін. – К.: Наукова думка, 2006. – 654 с.
 8. Калініченко В. В., Рибалка І. К. Історія України. Частина ІІІ: 1917 – 2003 рр.: підруч. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 628 с.
 9. Коріненко П. С., Бармак М. В. та ін. Курс лекцій з історії України ХХ – початку ХХІ ст. – Ч. 1. (поч. ХХ ст. – 1939 р.). – Тернопіль, 2010. – 276 с.
 10. Коріненко П. С. та ін. Курс лекцій з історії України. У 4-х ч. Ч. ІV.: Новітня історія України (1939 – 2007): навч. посіб. / Коріненко П. С., Терещенко В. Д., Бармак М. В.; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2007. – 399 с.
 11. Корновенко С.В. та ін. Українська революція: навч. посіб. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 432 с.
 12. Крвавич Д.П. Українське мистецтво: У 3-х ч.: Ч.  навч. посіб. – Л. : Світ, 2005. – 268 с.
 13. Литвин В. Історія України: (У 3 т.): Т. 3: Новітній час (1914–2004). Кн. 1 / Відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Альтернативи, 2005. – 831 с.
 14. Литвин В. Україна: доба війни і революції (1914–1920 рр.). – К. : Альтернативи, 2003. – 488 с.
 15. Литвин В. Україна: міжвоєнна доба (1921–1938 рр.). – К. : Альтернативи, 2003. – 512 с.
 16. Литвин В.М. Україна в Другій світовій війні (1939 – 1945) / ред. В. А. Смолій. – К. : Лі-Терра, 2004. – 264 с.
 17. Литвин В.М. Україна у першому повоєнному десятиріччі (1946 – 1955) – К. : Лі-Терра, 2004. – 240 с.
 18. Литвин В. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956–1965) / Ред. В. А. Смолій. – К. : Лі-Терра, 2004. – 272 с.
 19. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. – К. : Знання, 2006. – 448 с.
 20. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 – 1970 рр.): підруч. / Манжола В. А., Білоусов М. М., Гайдуков Л. Ф. та ін. – К. : Либідь, 2003. – 558 с.
 21. Музиченко П П. Історія держави і права України: навч. посіб. – К. : Знання, 2008. – 588 с.
 22. Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (ХІХ–ХХ ст.): навч. посіб. / Малик Я.Й., Вал Б. Д., Гелей С. Д. та ін. – Львів : Світ, 2001. – 294 с.
 23. Новітня історія України (1900–2000): підруч. / Авт.: С. В. Кульчицький, В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко та ін. – К. : Вища шк., 2002. – 719 с.
 24. Онопрієнко В.І. Історія української науки ХІХ – ХХ ст.: навч. посіб. – К. : Либідь, 1998. – 302 с.
 25. Політична історія України: навч. посіб. / Тацюра В. І. – К., 2008. – 552 с.
 26. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України; ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 988 с.
 27. Слісаренко А. Г. Україна в роки Другої світової війни: навч. посіб. / А. Г. Слісаренко, І. К. Патриляк, М. А. Боровик; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. фа-к, новітньої історії України. – К., 2009. – 447 с.
 28. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В. Ф. Солдатенко (кер.) та ін.; НАН Укр.; ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. – К. : Парламентське видавництво, 2009. – 536 с.
 29. Україна в полум’ї війни. 1941–1945 / П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов та ін. – К.: Україна, 2005. – 560 с.
 30. Україна крізь віки. В 15 т. Т 9.: Національне відродження України / В. Г. Сарбей. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с.
 31. Україна крізь віки: в 15т. Т. : Українські визвольні змагання 1917 – 1921 pp. / О. С. Рубльов, О. Г. Реєнт. – К. : Альтернативи, 1999. – 320 с.
 32. Україна крізь віки в 15 т. Т. 11.: Україна між двома світовими війнами (1921–1939 pp.) / С. В. Кульчицький. – К. : Альтернативи, 1999. – 335 с.
 33. Україна крізь віки в 15т. Т.  Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 pp.) / В. М. Коваль. – К.: Альтернативи, 1999. – 335 с.
 34. Україна крізь віки в 15т. Т.  Україна в умовах системної кризи (1946–1980 рр.) / В. К. Баран, В. М. Данеленко. – К. : Альтернативи, 1999. – 335 с.
 35. Україна у міжнародних відносинах ХХ ст.: навч. посіб. / Малик Я.Й. – К. : Світ, 2004. – 392 с.
 36. Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001pp.) / Ред. Литвин В. М. – К. : Альтернатива, 2001. – 704 с.
 37. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Дещинський Л.Є., Денисов Я. Я., Цубов Л. В. та ін. – Львів : Бескид-Біт, 2005. – 304 с.
 38. Цвєтков Г. М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917–1945 рр.: навч. посіб. – К. : Либідь, 1997. – 232 с.
 39. Акт проголошення незалежної України. // Черкаський край. – 1991. – 27 сер.
 40. Антонов-Овсиенко В.А. Записки о гражданской войне. В 3-х тт. Т. 1. – М. : Высш.воен. ред. совет., 1924.
 41. Баляновский А. Політико-правовий статус Галичини в системі окупованих німецьких територій. – Л., 1999. – С. 3–15. (Вип.2.)
 42. Баран С. ЗУНР: 1918–1923 pp. // Український icтоpик. – 1998. – № 1–4. – С. 82–106.
 43. Баран В. Правляча верхівка в Україні у 50–60-х рр. // Сучасність. – 1997. – № 7–8. – С. 104-118.
 44. Баран В. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953–1985 pp. – Л., 1992.
 45. Бевз Т. Центральна Рада i Українські Установчі Збори. // Історія в шк. Укр. – 1998. – № 2. – C. 8-11.
 46. Белебеха I. Дисидентсъкий рух в України 60–70-ті рр. / Белебеха І. Українська еліта. – X., 1999. – С. 250–254.
 47. Билый О. Реальное украинское государство после 1945 года // Полис – 2000. – № 6. – С. 127–135.
 48. Бойко О. Досвід та уроки суспільно-політичної трансформації України у добу перебудови: [kbit. 1985 р. – серп. 1991 р.] // Нова політика. – 1998. – № 2. – С. 32–34.
 49. Бойко О. Еволюція суспільних поглядів та процесів від ідеї оновленого Союзу до проголошення незалежності України: [ciч. – серп. 1991 р.] // Людина i політика. – 2001. – № 4. – С. 37–48.
 50. Бойко О. Політичне протистояння Української Центральної Ради і більшовиків (жов. – груд. 1917 р.) // УІЖ. – 2003. – № 4. – С. 11–21.
 51. Бойко О. Україна 1991–1995 pp. Тіні минулого чи контури майбутнього?: Нариси з новітньої історії. – K. : Магістр, 1996. – 208 с.
 52. Борисёнок Е.Ю. Проблема украинизации во 2-й пол. 1920-х годов и

Л.М. Каганович // Словяноведение. – 2001. – № 5. – С. 3–13.

 1. Бортнік Л.А. Україна на етапі розпаду радянської державності. / Вісник Харьківского університету. – № 38. – Вип. 1. – X., 1996. – С. 251–260. (1990–1991 pp.)
 2. Бурмистрова Т., Русакова В. Националъный вопрос в программах и тактике политических партий в России (1905–1917 гг.). – М., 1976.
 3. Василенко Т. Універсали Центральної Ради: яка їx цінність для історії України. // Історія в шк. – 2001. – № 1. – С. 35–39.
 4. Васюта I. Селянський рух на Західній Україні в 1919–1939 pp. – Л., 1971.
 5. Васюта I. Социально-економічні відносини на селі західної України до воз' єднання (1918–1939). – Л., 1978.
 6. Веселова О. та ін. Голодомори в Україні: 1921–1923 pp., I932–1933 pp.: I946–1947 pp.: [Злочини проти народу]. – 2-ге вид., доп. – К., Нью-Йорк : Вид. М. П. Конь, 2000. – 274 с.
 7. Великая Октябырская социалистическая революция на Украине: Сб. документов и материалов: В 3-х тт. – К., 1957.
 8. Верстюк В. “Воєнний комунізм” на Україні. / В кн. Маршрутами iстоpiї. – К., 1990.
 9. Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посіб. для вузів. – К., 1997.
 10. Верстюк В. Махновщина: сел- й повст-й рух на Україні. – К. : Наукова думка, 1991. – 368 с.
 11. Верстюк В., Осташко Т. Діячи Центральної Ради. Бібліограф. довідник. – К. : Б. в., 1998. – 256 с.
 12. Ветров Р. Політичні партії України в I чверті XX ст. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 14-44.
 13. Ветров Р. Ставлення до гетьманської держави українських i російських соціалітичних партій: 1918 р. // Історія України. – 1998. – Трав. (№ 18). – С. 3.
 14. Винниченко В.К. Відродження нації. – Ч. 1-3. – К.- Відень, 1920. / репринт. – К., 1990.
 15. Війна після війни (геноцид проти власного народу 40–50-х рp.) // Чорна книга України. Зб. док-в. – К., 1998. – С. 303–477.
 16. Військові операції по визволенню України. (Таблиця) // Історія України. – 2004. – № 17. – С. 21.
 17. Ганжа О. Перші колективні господарства на Україні (1917–1920 pp.). – К., 1960.
 18. Ганжа О. Селянський рух на Україні при переході до НЕПу: бандитизм чи повстанство? // Проблеми icторії України: факти, судження, пошуки. – Вип.2. – К., 1992.
 19. Ганжа О. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму. – К., 2000. – 208 с.
 20. Георгізов Г. Сучасна колективізація та трансформація селянської свідомості. // Вісник ЧДУ. Серія. іст. наук. – Ч., 2002. – Вип.33. – С. 112–115.
 21. Гончаренко В. Зміни у суспільно–політичному ладі та праві Галичини, Буковини і Закарпаття (1914 – лют. 1917 p.) // Icторія держави i права України. Т. 1. – К., 2000. – С. 626–629.
 22. Гражданская война на Украине 1918–1920 гг. Сб. док-в в 3-х тт. 4-х кн. / Редкол. С. М. Королевский и др. – К. : «Наукова думка», 1967.
 23. Гриник Ю. Ціна війни для України: (Історія політики) // Нова політика. – 2002. – № 2. – С. 35-37.
 24. Гринчуцький В. Трести 20-х pp. // Проблеми icтоpiї Украіни: факти, пошуки, судження. – Вип.2. – К., 1992.
 25. Гриценко А. Прем'єр-міністри України часів Директорії (кін. 1918–1920 рр.) // Київська старовина. – 2001. – № 6. – С. 154–162.
 26. Грищенко М.В. Відносини України з державами-республіками колишнього СРСР // Міжн. зв'язки України: наукові пошуки, знахідки. – К., 1995. – Вип. 5. – С. 31–47.
 27. Губа П. Свідчення icтоpiї буремних літ. – Черкаси : Відлуння, 1998. – 160 с.
 28. Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст. – К., 1992.
 29. Гуркін В. Освобождение Левобережной Украины // ВИЖ. – № 1. – С. 12-17.
 30. Декларація прав національностей України // Черкаский край. – 1991. – 7 лист.
 31. Декларація про державний суверенітет України, прийнятий Верховною Радою УРСР 16 линня 1990 р. // Радянська Україна. – 1990. – 17 лип.
 32. Деникин А. Поход на Москву. – К., 1990.
 33. Держалюк М. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917–1921 pp. – К., 1998. – С. 163–226.
 34. Дещинський Л., Панюк А. Міжнародні відносини України: історія i сучасність. – Л., 2002. Ч. І. – 215 с.
 35. Дмитренко-Думич Ю. Повстанці: Зб. док-в, спогади, нариси про революційний дух в Україні в 20-х pp. XX ст. – П. : Політ. літ-ра, 2003. – 300 с.
 36. Дорогунцов С. 16 лип. 1990 р. Перший крок до незалежності // Голос України. – 2002. – 16 лип.
 37. Дорошенко Д. Українська гетманська держава 1918 р. – Нью-Йорк, 1954.
 38. Дюрозель Ж. Історія дипломатії від 1919 – до наших днів. – К., 1995.
 39. Ефіменко Г. Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р. // УІЖ. – 2003. – № 5. – С. 25–50.
 40. Збірник пам'яті С. Петлюри (1879–1926 pp.). – К., 1992.
 41. История анархизма в Украине (кон. XIX – нач. XX вв.) / НАНУ, Ин-т ист-и Укр. – К., 1995. – 192 с.
 42. История ВОВ СССР (1941–1945 гг.) в 6-ти т. – М., 1961–1965.
 43. История Первой мировой войны. 1914–1918 гг. – Т. 1–2. – М, 1975.
 44. Закон УРСР “Про економічну самостійність УРСР” (серпень 1990 р.) // Радянська Україна. – 1990. – 4 серп.
 45. Кирсенко М.В. 10 років: європейський суверенітет i українська ментальність // Наук. вісн. дипл-ї акад-ї Укр. – К., 2001. – Вип.5. – С. 87–93.
 46. Клоков В. И. Тактика советских партизан в борьбе против фашистских оккупантов на Украине. – К., 1994.
 47. Коваль В. Довкола радянсько-польської війни.1939 р. – К., 1991.
 48. Коваль В. Зародження кооперації та розвиток кооперативного руху в XIX–XX ст. // Коваль В. Історія споживчої кооперації. – Ч., 2001. – C. 18-104.
 49. Коваль В. Радянсько-німецький пакт 1939 р. – К., 1991.
 50. Коваль В. Україна: 1939–1945 pp.: Маловідомі i непрочитані сторінки icтopiї. – К. : Вища шк., 1995. – 394 с.
 51. Коваль М. Україна у ВВВ: [Крах "блискавичної навали i провал "стратегічної оборони] // Історія України. – 2000. – Квіт. (№ 15). – С. 1–6.
 52. Ковальчук М. Листопад 1917 року в історії української революції. // Пам'ятъ століть. – 2002. – № 5. – С. 127–139.
 53. Колісник I. Українська культура та історіографія істор. ментальності (ХІХ – ХХ ст.). // УІЖ. – 2002. – № 1. – С. 26–37.
 54. Компанієць I. Революційний рух в Галичині, Буковині, Закарпатській Україні під впливом ідей Великого Жовтня (1917–1920 pp.). – К., 1954.
 55. Компанієць I. Становище i боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку XX ст. (1900–1919 pp.). – К., 1960.
 56. Копиленко О. "Сто днів" Центральної Ради. – К., 1992.
 57. Косик Б.М. Розкол ОУН (1929–1940 pp.): Зб. док-в -2-е вид. випр. та доп. – Львів: Б. в., 1999. – 136 с.
 58. Кугутяк М. Галичина: сторінки icтоpiї. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.) – Ів.-Фр., 1993.
 59. Кук В. Степан Бандера (1909–1959 pp.). – I-Ф. : Лілія-НВ, 1999. – 48 с.
 60. Кульчицький С. Воз'єднання Західної України з УРСР: проблема легітимності. // Київська старовина. – 1999. – № 6. – С. 80–96.
 61. Кульчицъкий С. Громадянська війна в Україні: нове бачення. // Історія України. – 2000. – № 43. – С. 10.
 62. Кульчицький С. Доба національного відродження (1921–1930). // Голос України. – 1999. – 8 трав. – С. 8-9.
 63. Кульчицький С. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002. – С. 34–37. (1989–1991 рр.).
 64. Кульчицький С. Колгоспи: історія i сучасність // Історія України. – 1999. – № 46. – С. 1–2.
 65. Кульчицький С. Конституція незалежної України: [Політична історія; 1991 рік] // Історія України. – 2001. – Лист. (№ 42). – С. 4–5.
 66. Кульчицький С. Нотатки про україські революції. – К., 2001. – 88 с.
 67. Кульчицький С. Спроби реформ (1956–1964 рр.). // Історія України. – 2000. – Лют. (№ 8). – С. 3–24. (вклад).
 68. Кульчицький С. Сталінька індустріалізація в Украіні (50-ті pp. XX ст.). // Історія України. – 2004. – Лют. (№ 5). – С. 5–10.
 69. Кульчицький С. Україна у I св. в. // Іст. України. – 1999. – Серп. (№ 31–32). – С. 1–23.
 70. Кульчицький С. Українська держава гетьмана П. Скоропадського: 1918 р. / // Історія України. – 1998. – Трав. (№ 18). – С. 1–2.
 71. Кульчицький С. УРСР у добу "воєнного комунізму": 1919–1920 рр. // Історія України. – 2001. – Черв. (№ 21–24). – С. 61–63.
 72. Кульчицький С. Xpонікa державотворчого процесу: 1991 р., 1992 р.: [2001- 10-ть років незалежності України]. // Історія України. – 2001. – № 27-28. – С. 5–6.
 73. Курило В. Концепція української державності та національної незалежності у західноукраїнсъкій суспільно-політичній думці (XIX – поч. XX ст.). // Рідна шк. – 2001. – № 11. – С. 60–64.
 74. Кучер В. Радянський партизанський рух у початковий період війни. // Історія України. – 2002. – № 21–24. – С. 49–56.
 75. Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні. – К., 1999. – 230 с.
 76. Лановик В. Україна після скасування кріпосного права. // Лановик В. Історія України. – К., 2000. – С. 186–200.
 77. Лебедева Ю. Г. Західноукраїнські землі у 1920–1939 рр. // Історія України. – 2001. – Трав.(№ 17). – С. 4–6; поч.: № 16.
 78. Лебеденко О.М. Анархізм в Україні: (XIX – поч. XX ст.) – К., 1994. – 77 с.
 79. Лещенко М. Класова боротьба в українському селі на початку XX століття. – К., 1968.
 80. Лещенко М. Українське село в революції 1905–1907 pp. – К., 1977.
 81. Литвин В. На шляху державного самоствердження України: 11 років незалежності – історія і сьогодення. // Віче. – 2002. – № 9. – С. 3–18.
 82. Литвин В. Проголошення незалежності України: [Декларація про державний суверенітет. Акт проголошення незалежності. Референдум i президенські вибори 01.12.1991 р.] // Історія України. – 2001. – Серп. (№ 31–32). – С. 2–6.
 83. Лось Ф. Революция 1905–1907 гг. на Украине. – К., 1955.
 84. Лось Ф. Формирование рабочего класса на Украине и его революционная борьба в конце XIX – начале XX ст. – К., 1955.
 85. Лукашевич Л. М. Україна: історико-економічний огляд. – К., 1997. – С. 133–150.
 86. Мазепа I.П. Україна в oгнi і 6ypi революції.[1917–1921 рр.]: Ч. 1. Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія – Дніпропетровськ: Січ, 2001. – 415 с.
 87. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Відп. ред. Римаренко Ю.I. – К., 1996.
 88. Малик Я. Впровадження радянського режиму в українському селі. – Л., 1996. – 268 с.
 89. Марочко Т. Стан економіки України на приктиці 1950-х – поч. 1960-х рр. // Історія України. – 1999. – № 17. – С. 10–11.
 90. Мироненко О. Світоч української державності політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. – К., 1995.
 91. Музиченько П.П. Істоія держави i права України. – К., 2000.
 92. Муковський I. Україна – центральний плацдарм бойових дій: 1941–1944 гг. // Історія в школі. – 2000. – № 5–6. – С. 9–12.
 93. Нариси з icтоpiї Закарпаття. – Т. 1–2. – Ужгород. – 1993.
 94. Нестеренко О. Розвиток промисловості на Україні: В 3-х т. – К., 1962. Т. 1.
 95. Новіков В. Весна 44-го: хроніка визволення України. // Українсъкий кур'єр. – 2004. – 13 бер. – С. 11.
 96. Новітня історія України.: А.Г. Слюсаренко, В.I. Гусев. – К. : Вища шк., 2000. – 663 с.
 97. Новохатько Л. Українська культура в контексті радянської національної політики 20–30-х pp. XX ст. // Пам'ятки України. – 1998. -№ 1. – С. 186-190.
 98. Овсій I.О. Зовнішня політика України (від давн. часів до 1944 р.): Навч, посібник. – К., 2002. – 238 с.
 99. Павко А.I. Посилення впливу політичних партій Східної Галичини на громадське життя краю у 1900–1907 рр. // УІЖ. – 2002. – № 5. – С. 63–79.
 100. Панченко П. Зміни в структурі сільського населення України в 60–80-х pp. XX ст. // Історична пам'ять: Зб. – Полтава. – 1999. – Вип.2. – С. 92–102.
 101. Панченко П., Чипко В. Украинское село на путях научно-технического прогресса: достижения и просчёты (1960–1980-е гг.). – К., 1989.
 102. Панченко П. Развитие с/х УССР. 1959–1980. – К., 1980.
 103. Первая мировая война: пролог XX века. / Ред. кол.: Ю.В. Кудрина и др. – М. :"Наука", 1999. – 697 с.
 104. Першин П. Нариси аграрної революції в Pociї. – К., 1954.
 105. Петлюра С.В. Статті, листи, документа: Т. 3; Упоряд. В. Сергійчук. – К. : Вид-во ім.О. Теліги, 1999. – 616 с.
 106. Пилипчук І. 3 поля боя не повернулися: [Людські втрати в Укр. в 1941–1945 рр.] // Військо України. – 1997. – № 9–12. – С. 42–43.
 107. Пиріг Р.Я. Документи з icтоpiї голоду у фондах архівосховищ України. // УІЖ. – 2003. – № 5. – С. 82–101.
 108. Півоварчук В. Західноукраїнське суспільство i соціальна політика сталінсъкого режиму: запровадження радянської моделі у суспільно-побутовій сфері. // Історія в шк. – 1998. – № 12. – С. 5–9.
 109. Погребинський О. Столипінська реформа на Україні на початку ХХ ст. – К., 1931.
 110. Політична історія України. Посібник. // За ред. Танцюра В.I. – К., 2002.
 111. Поляков Ю. Переход к НЕПу и советское крестьянство. – М., 1967.
 112. Полянський П. Вступ України в ООН. // Нова політика. – 1997. – № 4. – С. 11–13.
 113. Польща та Україна у 30–40 pp. XX ст. Невідомі документи з apxiвів спецслужб. Т. 2. – Варшава – Київ: Б. в., 2000. – 1007 с.
 114. Про статус Криму i Севастополя: законодавчі акти про передачу Криму Україні 1954 р. // Урядовий кур'єр. – 1997. – 4 ciч.
 115. Радько П. Розробка теоретичних питань національно–територіальної автономії в період Центральної Ради: за матеріалами з’їзду народів Росії (8 – 15 вер. 1917 р.). // Ін-т пол-х i етнонац-х дослід-нъ НАН. Наукові записки. – Вип.8. – К., 1999. – С. 56-72.
 116. Райдугіна Т. Українська Держава П. Скоропадського: здобутки i втрати. // Визволъний шлях. – 2001. – №3. – С. 29–48; // Вісник УАН при президентові України. – 2001. – № 3. – С. 106–110.
 117. Рева I. Селянський рух на Правобережній Україні. 1905–1907 pp. – К., 1964.
 118. Революйна боротьба трудящих України в 1905–1907 pp. – К., 1980.
 119. Революция 1905–1907 гг. на Украине. Сб. документов и материалов. – В 2-х тт. – К., 1955.
 120. Реєнт О. Внутрішня політика гетьманського уряду. // Історія України. – 2000. – № 29–32. – С. 38–49.
 121. Реєнт О. Внутрішня політика Директорії. // Історія України. – 2000. – Трав. (№ 20). – С. 1–4.
 122. Реєнт О.П., Малий О.В. Культура України на поч. XX ст. // Історія України. – 2003. – №16 (квіт.). – С. 5–13.
 123. Реєнт О. Перша світова війна й Україна: історико-теоретичні аспекти вивчення проблеми. // Історія України. – 2004. – № 10. – С. 1–5.
 124. Робітничий рух на Україні в роки реакції (червень 1907–1910 pp.): 3бірник документов та матеріалів. – К., 1965.
 125. Романичев Н. М. Тяжёлые бои на Украине (июнь – август 1941 г.) / Великая Отечественная война 1941–1945. Кн. 1. – M., 1998. – С. 184-197.
 126. Рубльов О. ЗУНР. // Історія України. – 2000. – Верес. (№ 35). – С. 1–4.
 127. Рубльов О., Чеченко Ю. Сталінщина й доля зaxiднoyкpaїнcької інтелігенції. – К., 1994.
 128. Русанівський В. М. Культура українського народу. – К., 1994. – 272 с.
 129. Русначенко А.М. Національно–визвольний рух в Україні (сер. 50 – поч. 90 рр.). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1999. – 720 с.
 130. Сергійчук В. Правда про "золотий вересень" 1939 р. – К.: Українська видавнича спілка, 1999. – 128 с.
 131. Солдатенко В. Зовнішньополітичний курс гетьманської держави

П. Скоропадського:1918 р. // Історія України. – 2002. – Лют. (№ 5). – С. 1–4.

 1. Спицький В. Назрівання революційної кризи на Україні в 1901–1904 pp. – К., 1978.
 2. Суханов С. Записки о революции. – В 3-х тт. – М., 1991.
 3. Томенко М. Д. Трагічні етюди: голодомор, геноцид, репресії в Україні (1921–1923 pp., 1932–1933 pp., 1937р., 1946–1947 pp., 1949 р.). Кн. 3. – К. : Демур, 2003. – 160 с.
 4. Трубенко О. Українське рабство за умов наступу тоталітаризму: 2-га пол. 20-х. – поч. 30-х pp. XX ст. // 3 apxiвів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2000. – № 2–4. – С. 55–81.
 5. Трукан Г. Был ли неизбежен Октябрь? – М, 1991.
 6. Україна крізь віки. В 15 т. Т 9.: Національне відродження України.

/ В.Г. Сарбей. – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с.

 1. Україна в XX ст. (1900 – 2000): 36. документів i матеріалів. / Упоряд.: Г. Слюсаренко, В.I. Гусев та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 351 с.
 2. Українізація 1920–30-х pp.: передумови, здобуття, уроки. / Відп. ред. В.А. Смолій. Авт. кол. В.М. Даниленко, Я.В. Верменич та ін. – К.: Ін-т іст. Укр.; НАН Укр., 2003. – 320 с.
 3. Українська революція i державність (1917–1920 рр.): Науково-бібліограф. вид-во; Ред. В.Ю. Омельчук. – К.: НБУВ, 2001. – 816 с.
 4. Украинские Карпаты. История. – К., 1989.
 5. УРСР на міжнародній арені: збірник документів i матеріалів. 1962–1970 pp. – К., 1977.
 6. Українська Центральна Рада: документи i матеріали: У 2-х тт. – К., 1996, 1997.
 7. Федорович В. Україна i світова політика. / Вибр. статті. – К., 2003. – 414 с.
 8. Фляйшхауэр, Ингеборг. Пакт. Гитлер. Сталин и инициатива германской дипломатии: 1938–1939. – М., 1991.
 9. Хміль I.В. Вплив III Универсалу на посилення національно-визвольного руху в регіонах України. // УІЖ. – 2004. – № 2. – С. 3–15.
 10. Хміль І.В. Під гаслом комуни (аграрна політика РКП(б) у 1919 р. – К., 2002. – 118 с.
 11. Хонігеман Я. Проникнення іноземного капіталу в економіку Західної України в епоху імперіалізму (до 1918 р.) – Львів, 1971.
 12. Хрестоматія з icтopiї держави i права. В. 2-х т. – К., 2000.
 13. Чайковський А. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941–1944 pp. Мовою документів). – К., 1994.
 14. Чоповський В. Українська інтелігенція в національно–визвольному pyci на Західній Україні. – Л., 1993.
 15. Шаповал Ю. Пакт Ріббентропа–Молотова та Західна Україна: [Hoвi документи і факти] // Історія в школі України. – 2000. – № 2. – С. 15-21.
 16. Шаповал Ю. М.С. Хрущов на Україна. – К., 1990.
 17. Шаталина Е.П. История гражданской войны и интервенции на Украине в советских документальних публикациях 20–30-х гг. – К. : Наукова думка, 1982. – 136 с.
 18. Щерба Г. Депортація населення з польсько–українського пограниччя 40-х pp. // Україна-Польща. Історична спадщина i суспільна свідомість. – К., 1993.
 19. Шморгун П. 1905-й рік на Україні. – X., 1966.
 20. Шудря М. Вибір між залежністю i самостійністю: [Про гетьмана П.Скоропадського] // Демократична Україна. – 1999. – 30 груд. – С. 4.
 21. Щусь О. Всеукраїнські військові з'їзди. – К., 1992.

Додаткова:

 1. Адамович Ю. П. Початок діяльності "СВУ": 1914 р. // УІЖ. – 1998. – № 4, 5. – С. 17-33.
 2. Анкудшов Е.В. Социально-економическая политика правительства генерала Врангеля (апрель – ноябрь 1920 г.): Ист. очерк. – Одесса. – 1996. – 120 с.
 3. Атоян О. Н. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания. – Луганск: РИО ЛАВД, 2003. – 528 с.
 4. Баграмян I. X. Доповідна про київсъке оточення. // УІЖ. – 1991. – № 6. – С. 94–99.
 5. Бакулев Г. Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна. – М., 1955.
 6. Бакулев Г. Чорная металургия юга России. – М., 1953.
 7. Баран В., Даниленко В. "Відлига" в культурному житті УРСР на зламі 50–60-х рр. XX ст. // Історія України. – 2001. – Трав. (№ 17). – С. 1–4.
 8. Бедь В. Політико–правовий аспект воз'єднання Закарпаття з Україною (кін. 1944 – поч. 1946 рр). // Право України. – 2002. – № 8. – С. 120–122.
 9. Білас І. Репрессивно-каральна система в Україні. – Кн.2. – К., 1994. – С. 502-547.
 10. Борець Ю. За Україну, за її волю. – Б. м.: Світ поліграфії, 1998. – 220 с. (ОУН, УПА).
 11. Борець Ю. ОУН i УПА в боротьбі за Українську державу. – Львів : Логос, 2002. – 63 с.
 12. Боровик М. Анархічний рух в Україні у 1917–1921 рр. // УІЖ. – 1999. – № 1. – С. 3–18.
 13. Босак О. Активізація робочого руху i массово-політична діяльність у Галичині на поч. XX ст. // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич, 2000. – С. 151–162.
 14. Бугаєнко В. З icтоpiї протистояння між Червоною Армією i УПА (січ. – черв. 1944 р.) // Трибуна. – 1999. – № 11-12. – C. 29-30.
 15. Бугай М.Ф. Депортація населення з Укр. в 30–50-ті pp. XX ст. // УІЖ. – 1990. – № 11. – С. 20-26.
 16. Бузало В.И. Встановлення кордонів між Україною та Молдовою у 1940 р. // УІЖ. – 1992. – № 9. – С. 106–121.
 17. Бушак С. Гетьман П. Скоропадський i УАН: [історія заснування УАН в 1918 р.] // Сучасність. – 2000. – № 11. – С. 112–128.
 18. Валентинов Н. Новая економическая политика и кризисы партии после смерти Ленина. – М., 1991.
 19. Васюта І.К. Національно-визвольний рух в Західній Україні (1918–1939 рр.) // УІЖ. – 2001. – № 5. – С. 22–42.
 20. Веденеев Д. Дипломатична служба УНР доби Директорії. // Пам'ять століть. – 1998. – № 1. – С. 73-86.
 21. Величко М. Роль Букринського та Лютізького плацдармів у визволенні Києва. // Київсъка старовина. – 2003. – № 3. – С. 99–106.
 22. Веселова О. та ін. Голодомори в Україні: 1921–1923 pp., 1932–1933 pp., 1946–1947 pp.: [Злочини проти народу]. -2-ге вид., доп. – К., Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2000. – 274 с.
 23. Ветров I. Тотальне зруйнування індустріальних центрів України під час відступу німецъко-фашистських військ та їx союзників. // Історія в шк. – 1999. – № 9. – С. 125–140.
 24. Віднянський С.В. Українське питання в міжвоєнній Польщі: Основні напрямки й проблеми наукових досліджень у сучасній вітчизняній історичній науці. // УІЖ. – 2003. – № 2. – С. 39–55.
 25. Вовк В. У спалаху січневих подій (правозахисний рух в Україні 70-х рр.) // Сучасніть. – 2000. – № 2. – С. 136–145.
 26. Вовк О. Невідомі сторінки icтоpiї УПА. // Військо України. – 2001. – № 11-12. – С. 37-39.
 27. Вовк Ю. Українське селянство наприкінці XIX – на поч. XX ст. // Історія України. – 1999. – № 34. – С. 7.
 28. Волков I. Виселення селян України у віддалені райони СРСР наприкінці 40-х pp. XX ст. // УІЖ. – 1993. – №7–8. – С. 37–43.
 29. Волковинський В. Махно и його крах. – М., 1991.
 30. Волошко О. Підзаконна нормотворчість гетьманської aдміністрації по врегулюванню аграрних відносин (трав. – груд. 1918 р.) // Український селянин. – 2005. – № 5. – С. 64–67.
 31. Вронська Т. Участь українських політичних та громадських організацій в акціях протесту 30-х pp. XX ст. Проти голоду в УСРР. // УІЖ. – 2003. – № 5. – С. 65–81.
 32. Гаврилюк Г. Людский фактор у військовій політиці гетьманату
 33. П. Скоропадського (квіт. – груд. 1918 р.) // Київ. старовина. – 2000. – № 4. – С. 39-44.
 34. Гай-Нижник П. Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату. // Фінанси України. – 1999. – № 7. – С. 90-94.
 35. Гайдай Л. Деякі аспекта капіталістичної еволюції селянських господарств Правобережної України 1906–1914 рр. // УІЖ.. – 1982. – № 7. – С. 27-34.
 36. Ганжа О. Селянський рух на Україні при переході до НЕПу: бандитизм чи повстанство? // Проблеми icторії України: факти, судження, пошуки. – Вип.2. – К., 1992.
 37. Ганжа О. Українське селянство у боротъбі проти тоталітарного режиму: [Період громадянської війни та націоналъних змагань] // Історія України. – 2000. – Груд. (№ 45). – С. 6-8.
 38. Георгізов Г. Українізація як результат тимчасового консенсусу між українським традиціоналізмом i білъщовицьким пролеткультом. // Український селянин. – 2002. – № 5. – С. 131-134.
 39. Голод 1921 – 1923 pp. на Україні. – Збірник документів i матеріалів. – К., 1993.
 40. Голод – геноцид 1933 року в Україні: icторико–політичний аналіз соціально-демографічних та морально-психологичних наслідків: Міжнародна науково–теоретична конференція, Київ, 28 лист. 1998. Матеріали. – К. – Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2000. – 534 с.
 41. Голодомор в Україні 1932–1933 pp.: Бiбл. показч. – Одеса – Львів: Дивосвіт, 2001. – 656 с.
 42. Гончар Б., Городня Н, Відносини між Францією та УНР (груд. 1918 – квіт. 1919 р.) // УІЖ. – 2000. – № 3. – С. 44-52; поч. № 2.
 43. Городня Н. Україна в системі міжнародних відносин за часів Центральної Ради. // Історія України. – 1997. – № 42. – C. 1-3; прод. № 43. – С.7.
 44. Гошуляк А. Перше соборне представництво україського народу: [ Про конгрес трудового народу України доби Директорії – 1918 р.] // Визвольний шлях. – 2000. – № 12. – С. 58-66.
 45. Гошуляк А. Український військовий революційний комітет перших тижнів діяльності Директорії. // Київська старовина. – 1999. – № 1. – С. 61-64.
 46. Гошуляк І. Варшавська угода УНР з Польщею (1920 р.) // Історичний календар – 2000. – К., 1999. – С. 123-124.
 47. Гошуляк I. Деякі маловідомі сторінки початкового етапу доби Директорії. // Наукові записки. – Вип. 7. – С. 93-103.
 48. Грациози А. Большевики и крестьяне на Украине, 1918–1919 гг. – М., 1997. – 195 с.
 49. Гриценко А. Утворення Директорії i перегрупування політичних сил в Україні на межі 1918–1919 рр. // Історія України. – 2001. – Жовт. (№ 39). – С.11.; поч.: № 38.
 50. Грон В.В. Kaпiталістичні перетворення в аграрному секторі економіки Наддніпрянської України у контексті национального руху 2 пол. XIX ст. // Український селянин. – 2002. – № 5. – С. 44-48.
 51. Гуз А. Земства дбали i про українську мову. //Політика i час. - 2001. – № 5. – С. 90-93.
 52. Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст. – К., 1992.
 53. Гусев В. Депортація групи української інтелігенції закордоном 1922 р. // Історія України. – 2003. – Груд. (№ 46). – С. 1-6.
 54. Гусев В. Падіння Центральної Ради – початок нов. icтopiї сторінки української icтopiї: [1918 р.] // Історія України. – 2003. – Трав. (№ 19). – С. 1-6.
 55. Даниленко В. Останній період сталінщини (стан економіки УРСР). // Історія України. – 2000. – № 13. – С. 1-2.; (суспільно-політичний poзвиток). // Історії України. – 2000. – № 12. – С. 1-2.
 56. Дате У. "Українське питання" у публіцистичних статтях Рудольфа Ойкена в часи Першої світової війни. // Київська старовина. – 2003. – № 1. – С. 117-125.
 57. Десятніков I.В. Численность найманих робітників у сільському господарстві Наддніпрянської України на зламі ХІХ – ХХ ст. // Вісник ЧДУ. СЕРІЯ ІСТОРИЧНІ НАУКИ. – Ч., 2003. – Вип. 50. – С. 102-104.
 58. Дмитрук В. Нелегальна інформаційна мережа в Чехословаччині та її вплив на формування опозиційних настроїв в Україні: [кін. 60 – поч. 70-х pp. XX ст.] // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2000. – № 2-4. – С. 525-532.
 59. Докашенко В. Умови праці i профспілки (70–80-тi рр.) // Історія України. – 1999. – Жовт. (№ 40). – С.6-7.
 60. Дробот I. Боротьба галицьких націонал–демократів за соборність українських земель у міжвоєнний період (1920–1930-ті рр.) // Пам'ять століть. – 2002. – № 6. – С.146-155.
 61. Дробот I., Кучер В. Тяжкий шлях до волі: (історія проголошення незалежної Карпатської України). // Пам'ять століть. – 2000. – № 3. – С. 3-21.
 62. Єленський В. Морозна “відлига”. Про антицерковну компанію кінця 50-х – поч. 60-х pp. // Маршрутами icторії. – К., 1990.
 63. Жорна: Про політичні peпpeciї 1917–1980 pp.: Нариси. Спогади. Документи. Кн.1. – Черкаси: Січ, 1999. – 138 с.
 64. Жук А. Проф. М. Грушевський i "СВУ" в роки Першої світової війни. // Молода нація: Альманах. – К., 2002. – 3 (24). – С. 111-135.
 65. Жулинський М. Українська інтелігенція періоду хрущовської відлиги (кін. 50–60 рр. // Літературна Україна. – 1996. – 26 вер.
 66. Заболотна Т.В. Друга всеукраїнська наукова конференція ‘‘Україна напередодні та в роки Другої світової війни.” // УІЖ. – 2003. – № 2. – С. 148-151.
 67. Зарецький О. Українські шестидесятники i хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР. // Сучасність. – 1995. – № 4. – С. 113-125.
 68. Захожай 3. Західноукраїнсъка інтелігенція в ході українізації (20 – 30 рр.). // Історія України. – 2004. – № 17. – С. 1-4.
 69. Заярнюк А. Село i люди (Українське село 20–30 pp.) // Критика. – 2002. – № 3. – С. 21-25.
 70. Землянська В. Судове законодавство Директорії. // Право України. – 2000. – № 1. – С. 125-128.
 71. Зернова О.Г. Колгоспи України в 60-тi роки XX ст. // Український селянин. – 2002. – № 5. – С. 178-182.
 72. Ільюшин I. Національно-визвольні прагнення українських та польських самостійних сил за часів Другої світової війни. // УІЖ. – 2000. – № 1. – С. 82-96.
 73. Ільюшин I. Ставлення польського еміграційного уряду в Парижі та Лондоні й польського підпілля у Львові до українського питання в 1939–1941 рр. // УІЖ. – 1999. – № 6. – С. 70-80.
 74. Карнаух Л. Початок “Великого погрому” (Політичні peпpeciї в Україні 70-х рр.) // Сучасність. – 2002. – № 2. – С. 112-131.
 75. Козловський М. Про початок україського відродження 1980–1990-х рр. // Пам'ятки України. – 2003. – № 3-4. – С. 119-127.
 76. Король В. Оборона Києва: гepoїзм i трагедія. // Історія в шк. – 2003. – № 9. – С. 11-16.
 77. Король В. Трагедія військовополонених на окупованій території в 1941–1944 рр. // Історія в шк.. Укр. – 2001. – № 11-12. – C. 4-8.
 78. Ковальчук М. Гетьман П. Скоропадський i українське селянство. // Пам'ять століть. – 2002. – № 1. – С.38-54.
 79. Ковальчук О. Українці національно-культурного руху: друга полов. 20- х поч. 30-х pp. XX ст. // Історія України. – 2003. – Квіт. (№ 13). – С. 6-10; Поч.: № 12.
 80. Коляструс О. Мовотворчисть газетної переодики УСРР за умов "українізації" (20-тi роки XX ст.) // Історія України. – 2000. – Лист. (№ 41). – С. 3-5.
 81. Коник С. Рада Міністрів i міністерства Української держави 1918 р. // Історія України. – 1999. – Лют. (№ 5). – № 1. – С. 72-88.
 82. Конін С. Політичні репресії проти есерів i меншовиків в Україні 1920 р. // В кн.: Проблеми icтopiї України: факти, судження, пошуки. – Вип.3. – К., 1994.
 83. Копнев Е. Події серпня 1991 р. в Україні: [Спроба правової оцінки] // Історія в шк. України. – 2000. – № 1. – С. 52-54.
 84. Кравець М. Проблема Холмщини i Підлящщя напередодні и під час Першої світової війни. // У кн.: Україна – Польща. Історична спадщина i суспільна свідомість. – К., 1993.
 85. Кудлай О. Переговори Центральної Ради i представників Тимчасового Уряду. //УІЖ. – 1999. – С. 43-54.
 86. Кульчицький С.В. Відкладена революція: [Про події 1989–1991 pp. в Україні] //Політика i час. – 2001. – № 8. – С. 13-24.
 87. Кульчицький С.В. Загострення кризи радянського ладу (1965–1985 рр.) //Історія України. – 2002. – Жовт. (№ 44). – С. 7-11.
 88. Кульчицький С. I знов про 17 вер. 1939 р. (Воз'єднання українських земель). // Історія України. – 2000. – Жовт. (№ 38). – С. 9.
 89. Кульчицький С. Конституція незалежної України: [Політична історія; 1991 рік] // Історія України. – 2001. – Лист. (№ 42). – С.4-5.
 90. Кульчицький С. Криза колгоспного ладу: 1930–1931 pp. // УІЖ. – 2003. – № 5. – С. 5-25.
 91. Кульчицький С. Oпір селянства суцільній колективізації. // УІЖ. – 2004. – № 2. – С. 31-50.
 92. Кульчицький С. Останній Універсал Центральної Ради. // Історія України. – 1998. – Лют. (№ 5). – С.5.
 93. Кульчицький С. Причини голоду 1933 р. в Україні. // Історія України. – 2003. – № 42. – С. 1-10.
 94. Кульчицький С. Причини голодомору 1932–1933 pp. в Україні. //Історія України. – 2003. – Лист. (№ 43). – С. 1-6.
 95. Кульчицький С. Xpонікa державотворчого процесу: 1991 р., 1992 р.: [2001 – 10-ть років незалежності України] // Історія України. – 2001. – № 27 – 28. – С. 5-6.
 96. Кульчицький С. Як вирішувалось “українське питання”. Чи була радянська Україна 1917–1922 pp. незалежною? // Політика i час. – 1994. – № 9-12.
 97. Кураєв О. Ідея української держави у політиці Австро-Угорщини періоду I світової війни. // Розбудова держави. – 2000. – № 1-6. – С. 164-168.
 98. Куршутова С. Катастрофа 1944 г. [О депортации крымских татар] // Независимость. – 1999. – 18 мая. – С.4-13.
 99. Лазуренко В.М. Заможне селянство України в умовах НЕПу: Монографія – Черкаси: Вдлуння-Плюс, 2003. – 160 с.
 100. Левченко О. Повстанська армія Директорії в боротьбі за здобуття Києва (лист. – груд. 1918 р.) // Історія України. – 2001. – № 5. – С. 6-9.
 101. Лисенко А. Отаманські формування на Лівобережній Україні в 2-й пол. 1918-1919 рр. / Наук. ред. Казмірчук Г.Д.: Пер.-Хмел., 2003. – 249 с.
 102. Литвин В. На шляху державного самоствердження України: 11 pokib незалежності – історія і сьогодення. // Віче. – 2002. – № 9. – С. 3-18.
 103. Литвин В. Проголошення незалежності України: [Декларація про державний суверенітет. Акт проголошення незалежності. Референдум i президенські вибори – 01. 12. 1991 р.] // Історія України. – 2001. – Серп. (№ 31-32). – С. 2-6.
 104. Лозовий В. Пошук Директорією ідейно–політичних засад відродження діяльності УНР. // УІЖ. – 2000. – № 5. – С. 32-37.
 105. Лубко I. Реорганізація машинно–тракторних станцій та її соціально–економічні наслідки в Україні 1958–1964. // Вісник ЧДУ. ICT. НАУКИ. -Ч., 2002. -Вип.33. – С. 115-118.
 106. Лубко I. Спроби організаційно–економічного подолання кризи колгоспного виробництва в сер.50- х – на поч. 60- х рр. // Український селянин. – 2002. – № 5. – С. 116-119.
 107. Лубко I. Пенсійна реформа в контексті соціальної політики
 108. М.С. Хрущёва на селі (1953–1964.). // Українсъкий селянин. – 2002. – № 4. – С. 81-83.
 109. Луговський О. Koмісія у справах військовополонених при головному штабі української держави: I світова війна. //Військово–історичний альманах. – 2001. – №3. – С. 30-35.
 110. Лукинюк М. Боротьба УПА з окупантами: поступ до правди. // Сучасність. – 2001. – № 6. – С. 94-108.
 111. Любовець О. Боротьбисти i більшовики: співпраця та протиборство. //Наукові записки. – Вип. 7. – К., 1999. – С. 121-134.
 112. Макаренко О. "Центр" i Україна: спроби i наслідки соціально–політичних реформ 50–60-х pp. Наук. зб. – К., 2003. – Вип. 34. – С. 77-87.
 113. Макарчук С.А. Переселення поляків iз західних областей України в Польщу у 1944–1946 рр. // УІЖ. – 2003. – № 3. – С. 103-115.
 114. Марчук В. Політика обмежень особистих подсібних господарств в кінці 50-х – поч. 60-х pp. XX ст.: причини, наслідки. // 3апорізький держ. універ-т. іст. фак-т. Наукові праці. – З., 2002. – Вип.14. – С.191-197.
 115. Машин О. Реставраційні намагання гетьманату. // Історія в шк. – 2003. – № 9. – С.1-6.
 116. Медведев Н. Н.С. Хрущёв: политическая биография. – М.,
 117. Мельниченко В. Раковський X. i державні відносини Радянської України з Радянською Росією. // УІЖ. – 1989. – № 3.
 118. Мельничук О. Комнезами у системі радянської влади в Україні. //Історія України. – 2000. – Черв. (№ 21). – С. 10-12.
 119. Мироненко О., Бенько О. Каральний млин Гетьманату (квіт. – груд. 1918 р.). – К., 1993.
 120. Мірошніченко М. Кримська наступальна операція 1944 р. // Військо України. – 1999. – № 9- – С. 32-34.
 121. Михайлюк О.В. Щодо ролі національного чинника в формуванні політичної поведінки українського селянства часів революції та громадянської війни: 1917–1920 рр. // Український селянин. – 2002. – № 5. – С. 247-250.
 122. Морозов А. Село i гроші. Українська кредитна кооперація в добу НЕПу. – Ч., 1993.
 123. Морозов В. У заповіднику (правовий дисидентський рух 60-х рр.) // Історичний календар. – К., 2001. – С. 77-84.
 124. Мирончук В.Д. Україна на шляху незалежності (1991–1999 рр.) // Мирончук В.Д. Історія України. – К., 2001. – С. 281-332.
 125. Мусієнко I. Політичні peпpeciї в Північній Буковині та Хотинщині у 1940–1941 рр. // 3 apxiвів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2000. – № 2-4. – С. 472-484.
 126. Новохатько Л.М. Соціально–економічні i культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-ті – сер. 30-х pp. XX ст.) – К.: Б. в., 1999. – 43 с.
 127. Нікілев О. С/г повоєнної України в контексті arpapної політики. // Проблеми icтоpiї України: факти, судження, пошуки. 36. наук, праць. – К., 2002. – Вип.6. – С. 457-568.
 128. Островський А.В. Львівско–Сандомирская операція (июлъ – август 1944 г.). // ВИЖ. – 2003. – № 7.
 129. Панченко П. Зміни в структурі сільського населення України в 60–80-х pp. XX ст. // Історична пам'ять: 36. – Полтава. – 1999. – Вип.2. – С. 92-102.
 130. Патриляк I. Націоналістичний партійний рух на території Західної України влітку 1941 р. // УІЖ. – 2000. – № 4. – С. 113-119.
 131. Пахаренко В. Червоний терор у культурі: як це починалося. //Українська мова та література. – 1998. – Січ. (№ 2). – С. 1-3.
 132. Першина Т. Фашистський геноцид на Україні. 1941–1944. // Україна – Польща. Історична спадщина та суспільна свідомість. – К., 1993.
 133. Поджарський М. Історичні події у світлі еволюції людських популяцій (спроба аналізу причин розпаду держав). // Вісник НАН Укр. – 1999. – № 10. – С. 20-30.
 134. Поліковський М. Окупаційний сталінський режим у Зах. Україні після вигнання німецьких загарбників. // Розбудова держави. – 1994. – № 4. – С. 42-49.
 135. Половинка Г. Сталинград на Дніпрі: До 60-річчя Корсунь–Шевченківської операції. // Місто. – 2004. – 22 ciч. – C.10.
 136. Полонська–Василенко Н. Історія України 1900–1923 pp. – К., 1991.
 137. Попович М. Нариси icтopiї української культури. – К., 1998. – 728 с.
 138. Прилуцький В. Oпір молоді політиці більшовицького режиму та репресивні заходи проти неї і УРСР. 1928–1936 рр. // 3 apхівів ВУЧК – ГПУ – НКВД - КГБ. – 2000. – № 2-4. – С. 82-102.
 139. Проданюк Ф. Становлення фінансово–кредитної системи України за правління П. Скоропадського. // Наукові записки. – Вип.7. – С. 50-62.
 140. Реєнт О. Аграрне питання в Україні за доби "воєнного комунізму". // Український селянин. – 2002. – № 4. – С. 31-37.
 141. Реєнт О. Військова i зовнішньополітична діяльність Директорії. // Історія України. – 2000. – Черв. (№ 21). – С. 6-7.
 142. Реєнт О. Квітневий державний переворот (1918 р.) // Історія України. – 2004. – № 19. – С. 12-
 143. Рожкова Л. Проблеми українізації профісійної освіти в Лівобережній України у 20- рр. XX ст. // Історія України. – 2000. – Верес. (№ 35). – С. 8-9.
 144. Романенко Є. Проблема парламентаризму в діяльності українських національних партій (1905–1907 pp.). // Нова політика. – 2002. – № 3. – С. 46-51.
 145. Романюк I. Тридцятитисячники в Україні: [Новий погляд на проблему забезпечення села кваліфікованими кадрами в 1955 р.] // Історія в шк. – 2001. – № 6. – С. 11-14.
 146. Сверстюк Е. Перші паростки шестидесятництва. // Молодь України. – 1995. 24, 26, 27 січ.Спроби реформи: (1956–1964 рр.) // УІЖ. – 1998. – № 3. – С. 120-129; поч. № 2.
 147. Свідерська Н. Український чинник у німецько–радянському зближенні навесні 1939 р. // Мандрівець. – 1999. – № 5. – С. 41-44.
 148. Семереча М. Тайни сталінської дипломатії. 1939–1941. – М., 1992.
 149. Сергійчук В. Правда про "золотий вересень" 1939 р. – К.: Українська видавнича спілка, 1999. – 128 с.
 150. Симон Г. Россия и Украина через 10- ть лет после краха комунистического режима: [Сходство и различие] // Полис. – 2000. – № 6. – С. 122-126.
 151. Симоненко Р. Перший Український Радянський Уряд. // Історія України. – 2000. – Верес. (№ 34). – С. 3-6.
 152. Слободянюк М. Селяни України під нацистським окупаційним режимом 1941–1944. // Київська старовина. – 2000. – № 2. – С. 44-57.
 153. Соболь I. Українізація освіти півдня України: 1920–1930-ті pp. // Історія України. – 2000. – Лют. (№ 8). – С. 4-8.
 154. Солдатенко В.Ф. Нарком М. Скрипник. // УІЖ. – 2002. – № 2. – С. 51-68. Поч.: № 1.
 155. Соловей С. Розгортання та радикалізація революційного руху в Україні у жовтні – грудні 1905 p. // Історія України. – 2001. – № 42. – С. 8.
 156. Сторінки воєнної icтоpiї України: 36. науков. статей. – Вип.6. – К.: Б. В., 2002. – 320 с.
 157. Сторожук С. Заручники II св. в.: Доля українсъких остарбайтерів. // Історія України. – 2002. – Верес. (№ 35). – С. 4-6.
 158. Страшевич В. Тінь отамана Зеленого вітає у подніпровських лісах. // Місто. – 1999. – 1 квіт. – С. 11.
 159. Сусоров В. Деякі аспекти політичного i духовного розвитку селянства
 160. України (черв.1907 – лют.1917 рр.). // Історія України. – 2001. – № 15. – С. 6-8.
 161. Табачник Д., Шаповал Ю. Син свого часу. О.І. Кириченко i його доля. // Маршрутами icтopiї. – К., 1990.
 162. Тканко О. Революційні події на Черкащині 1905–1907 pp. – К., 1955.
 163. Угода про створення СНД. // Черкаский край. – 1991. – 7 грудня.
 164. Україна в 1917–1921 pp. Деякі проблеми icторії. Зб. наукових праць. – К., 1981.
 165. Черкащина в роки ВВВ (1941–1945 pp.): 36. документів та матеріалів. – Черкаси: Брама, 2000. – 207 с.
 166. Чорна Т. Народні виступи на початку XX ст. // Історія України. – 2001. – № 15. – С. 10-11.
 167. Чорна Т. Розвиток українського національного руху. // Історія України. – 2001. – № 17. – С. 11-12.
 168. Чернова I. Українська культура – історія та сучасність. // Народна армія. – 2004. – № 78. – 7 квіт. – C. 5-6.
 169. Чижевский Д. Культурно–історичні епохи: (XIX – XX ст.). // Українське слово. Кн. 3. – К. 1994. – С. 609-621.
 170. Чоповський В. Українська інтелігенція в національно–визвольному pyci на Західній Україні. – Л., 1993.
 171. Шамрай О.Г. Їхній подвиг житиме у віках: Кн.1.: До 55- річча Перемоги у ВВВ. – Черкаси: Сіяч, 2000. – 463 с.
 172. Шамара С.О. Зовнішньополітичне становище України в 1918–1921 pp. і геополітична концепція Д. Донцова. // Вісник ЧНУ. СЕРІЯ ІСТОРИЧНІ НАУКИ. – Ч., 2003. – Вип. 50. – С. 137-141.
 173. Шаповал Ю. "Золотнй вересень" 1939-го: Як це трапилось насправді: (Воз'єднання західноукраїнських земель). // Людина i політика. – 1999. – № 6. – С. 25-31.
 174. Шевченко Л. Інтелігенція України i сталінізм (1945 – чер. 1950 pp. XX ст.) // Історія в шк. - 1999. -№ 7. – С. 2-5.
 175. Щербак М. Царська охоронка у боротьбі проти революційного руху на Україні (1895-1917 рр.) // УІЖ. – 1990. – № 2.
 176. Шипік Н. Рух сільського населения України в 1979–1989 рр. // Український селянин. – 2002. – № 5. – С. 175-178.
 177. Що таке радянська влада? // Кульчицький С.В. Історичне місце Української радянської державності. – К., 2002. – С. 4-8.
 178. Якименко М. Депортація українців із Польщі на Полтавщину в 1944–1945 pp. та її соціально-економічні наслідки. // Березіль. – 1998. – № 1-2. – С. 162-169.
 179. Якубова Л. Науково-культурне життя етнічних меншин України (20–30 рр.): коренізація і денаціоналізація. // УІЖ. – 1999. – № 1. – С. 41-55; Поч. – 1998. –№ 6.
 180. Яневський Д. Українська Центральна Рада: перші кроки до новітньої національної державності (бер. – лист. 1917 р.) // В кн.: Минуле України: відновлені сторінки. – К., 1991.