Методичне забезпечення навчального процесу

 

МЕТОДИКА ПОЛЬОВИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

2

1

1,5

45

14

-

-

10

21

4

залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Морозов Анатолій Георгійович, доктор історичних наук, професор; Абразумова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, старший викладач.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, тести, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні теоретико-методологічні засади польових археологічних досліджень;
 • методи проведення археологічних розвідкок, проведення розкопок, польової фіксації археологічних матеріалів, основи ведення польової документації
 • основи фіксації археологічних матеріалів;
 • основні етапи роботи з речовим джерелом в ході історичного дослідження;
 • законодавство з охорони пам'яток історії та культури;

Компетентності студента:

 • практичні навички роботи з речовими джерелами і науковою літературою;
 • вміння виявляти археологічні пам’ятки під час археологічних розвідок;
 • оволодіння методикою проведення археологічних розкопок могильників та поселень;
 • здійснювати попередню консервацію та реставрацію археологічних матеріалів;
 • набути навички ведення польової документації.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М., 1991. – 123 с.
 2. Археология и методы исторических реконструкций. – К.: Наук. думка, 2005. – 156 с.
 3. Блаватский В.Д. Методика полевых археологических исследований. – М., 1998. – 259 с.
 4. Закон України «Про охорону археологічної спадщини». – К.: Корвін-Пресс, 2004. – 22 с.
 5. Каменецкий Н.С., Маршак Б.Н., Шер Я.А. Методика полевых исследований. – М., 1998. – 169 с.

 

Додаткова:

 1. Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов. – Л., 199 – 236 с.
 2. Арциховский. Археология. История археологической науки. – М., 20 – 326 с.
 3. Борисковский П.И. Палеолит Украины. – М., 200 – 256 с.
 4. Гавриленко І.М. Зимівниківська археологічна культура. – Полтава, 2000. – 128 с.
 5. Городцов В.А. Типологический метод в археологии. – М., 199 – 426 с.
 6. Древнерусский город. – Київ, Наукова думка, 199 – 159 с.
 7. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека – Прага, Артия, 1995. – 234 с.
 8. Жебелев С.А. Северное Причерноморье. – М.-Л., 199 – 212 с.
 9. Калістов Д.П. Північне Причорномор’я в античну епоху. – М., 200 – 312 с.
 10. Каменецкий Н.С., Маршак Б.Н., Шер Я.А. Археологические источники. – М., 200 – 216 с.
 11. Каменецкий Н.С., Маршак Б.Н., Шер Я.А. Методика полевых исследований. – М., 1998. – 169 с.
 12. Ковпаненко Г.Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. – К.: Наук. думка, 1998. – 157 с.
 13. Конспект лекций по дисциплине «Методика полевой археологии». – Луганск, 2003. – 84 с.
 14. Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України. – Чернігів: Сіверянська думка, 1997. – 206 с.
 15. Пидопличко И.Т. Позднепалеолитическое жилище из костей мамонта на Украине. – К., 199 – 365 с.
 16. Приходнюк О.М. Археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я VI-ІХ ст. н. е. – К., 1990. – 265 с.
 17. Скорий С.А. Мотронинское городище скифской эпохи. – Киев-Краков, 2001. – 200 с.
 18. Струнко М.Д. Залучення учнівської молоді до вивчення та збереження пам’яток історії та культури. – К., 1990. – 126 с.
 19. Телегін Д.Я. Мезолітичні пам’ятки України. – К., 199 – 256 с.
 20. Чмихов Н.А., Шилов Ю.А., Корниенко П.Л. Методические рекомендации по исследованию курганных памятников: для студентов исторического факультета. – К.: КГУ, 199 – 80 с.