Методичне забезпечення навчального процесу

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ

Академічна характеристика дисципліни

 

Рік навчання (курс)

Семестр

Кількість кредитів

Розподіл годин

Усього

Лекції

Лабораторні

Аудиторні

Форма контролю

Система оцінювання

Практичні

Семінари

Самостійна робота

Год на тиждень

1

2

3

120

28

 

 

20

42

4

Екзамен

ECTS


 

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Чабан Анатолій Юзефович, доктор історичних наук, професор

Мова вивчення – українська

Форма організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • оволодіти основними поняттями, нормами та правилами дипломатичного і державного протоколу, церемоніалу, дипломатичного та ділового етикету, яких дотримуються державні установи та офіційні особи в міжнародному спілкуванні, а також під час різних офіційних заходів;
 • оволодіти вміннями та навичками роботи в державних установах України на основі дотримання норм дипломатичного протоколу;
 • оволодіти здатністю виконувати кваліфіковану аналітичну, організаційну роботу в державних і дипломатичних установах України, міжнародних організаціях, неурядовому й приватному секторі згідно з правилами і традиціями протоколу та стандартами міжнародної офіційної комунікації;
 • моделювати схеми проведення різного роду протокольних заходів;
 • знати нормативно-правову міжнародну та національну базу дипломатичного і державного протоколу, історію її формування;

 

Компетентності студента:

вміння оформляти зразки документів, пов’язані з дипломатичною діяльністю: візитні картки, запрошення на дипломатичні прийоми і відповіді на них;

розробляти програми візитів іноземних партнерів;

моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, офіційних та неофіційних прийомів;

вміння використання базових принципів дипломатичного протоколу, зокрема принцип міжнародної ввічливості та її складові;

вміння дотримуватися норм державного протоколу і церемоніалу як засобів презентації держави на міжнародному рівні та інструментів ефективних міждержавних взаємин;

володіти методами і засобами дипломатичної комунікації;

володіти специфікою протокольного забезпечення багатосторонньої дипломатії (міжнародних нарад, конференцій, організацій);

знати особливості протокольного забезпечення діяльності дипломатичних представництв і дипломатів;

уміння застосовувати основні норми і засоби протокольного забезпечення зовнішньополітичних заходів України на високому та найвищому рівнях;

уміння використовувати методи та засоби представницької роботи з дипломатичним корпусом зовнішньополітичного відомства;

вміння використовувати основні норми дипломатичного та ділового етикету як складових іміджу офіційної особи, державного службовця, ділової людини;

знання національних особливостей культури спілкування та ділового етикету країн світу.

Змістовні модулі (перелік тем)

Модуль 1. Історія становлення дипломатичного протоколу та етикету.

Тема 1.1. Наукове підґрунтя дипломатичного протоколу.

Тема 1.2. Історичні витоки української дипломатії.

Тема 1.3. Історія становлення дипломатичного протоколу у найдавніші часи і до середини 17 ст.

Тема 1.4. Дипломатичний протокол у часи Української козацької держави.

Тема 1.5. Дипломатичний протокол у новітні часи історії України.

 

Модуль 2. Роль і місце дипломатичного протоколу та етикету у дипломатичній діяльності.

Тема 2.1. Роль дипломатичного протоколу у міжнародних відносинах.

Тема 2.2. Дипломатія і дипломати у світлі сучасних вимог.

Тема 2.3. Діяльність дипломатичного корпусу.

Тема 2.4. Встановлення дипломатичних відносин. Дотримання церемоіалу.

 

Модуль 3. Дотримання норм протоколу і етикету – основа культури міжнародного спілкування.

Тема 3.1. Протокол та етикет дипломатичних прийомів.

Тема 3.2. Особисті візити і бесіди дипломатів.

Тема 3.3. Дипломатичне листування.

Тема 3.4. Міжнародна ввічливість.

Тема 3.5. Врахування національних особливостей у дипломатичній службі.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. – К., 2009.
 2. Афанасьєв І. А. Діловий етикет. – К., 2000.
 3. Віденська конвенція про дипломатичні зносини. 18 квітня 1961 р.// УРСР у міжнародних відносинах: міжнародні договори, конвенції, угоди та інші акти, учасником яких є Україна. - К., 1966.
 4. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. – М., 1976.
 5. Резніченко В.І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету. - К., 2003.
 6. Указ президента України від 22 серпня 2002 р. про Державний Протокол й Церемоніал України. Положення про Державний Протокол і Церемоніал України.

Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. –К., Знання, 2006 р

 1. Шинкаренко Т. І. Особливості формування державного протоколу України. – Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб.наук. пр. Вип. 74 (Частина І). –К.: ІМВ,2008.

Допоміжна:

 1. Гуменюк А., Ковтун О., Шинкаренко Т. Мова дипломатичних документів. К., 2010.
 2. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. - К., 1998.
 3. Руденко Г. М. Основи дипломатичного протоколу. – К., 1996
 4. Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи. - Київ, 2001
 5. Серре Ж. Дипломатический протокол. - М., 1963.
 6. Соловьев Э.Я. Современный этикет и деловой протокол. – М., 1999
 7. Тимошенко Н. Л. Міжнародна ввічливість держав. Політика і час. – 2001, № 1
 8. Тимошенко Н. Л. Обов’язкові норми відносин. Політика і час. – 1997-1998, № 10.
 9. Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т. К.: Знання України, 2004.