Методичне забезпечення навчального процесу

 

ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

1

3

90

22

-

-

20

46

4

іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Абразумова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, старший викладач.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, тести, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • специфіку та понятійно-категоріальний апарат дипломатичної та консульської служби;
 • історію зародження та становлення дипломатичної та консульської служби у світі та в Україні;
 • національне законодавство та міжнародне право щодо забезпечення й регулювання дипломатичної та консульської служби;
 • систему і механізм діяльності Міністерства закордонних справ, його вітчизняних та закордонних підрозділів;
 • головні принципи, форми та методи створення і роботи посольств і консульств та визначення критеріїв ефективності їх діяльності;
 • дипломатичні і консульські імунітети та привілеї.

Компетентності студента:

 • орієнтуватися в основних положеннях базових міжнародно-правових джерел, що регулюють зовнішні зносини та дипломатичну діяльність;
 • підбирати критерії для визначення ефективності роботи посольств і консульств;
 • застосовувати техніку ведення дипломатичних переговорів;
 • користуватися засобами дипломатичної комунікації;
 • готувати документи дипломатичного листування.

   

Рекомендована література

Основна:

 1. Гуменюк Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посібник / Б. І. Гуменюк – К.: Либідь, 2007. – 224 с.
 2. Право зовнішніх зносин. Збірник документів / упорядники: Ю. В. Алданов, І. М. Забара, В. І. Резніченко. – К., 2003. – 784 с.
 3. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О. П. Сагайдак. – К.: Знання, 2010. – 398 с.
 4. Сардачук П. Д. Дипломатичне. представництво: організація і форми роботи: навчальний посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. – 2-ге вид. – К., 2008. – 176 с.
 5. Український дипломатичний словник / за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – К.: Знання, 2011. – 495 с.

 

Допоміжна

 1. Асланян А. Г. Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні / А. Г. Асланян // Вісн. Харк. Нац. ун-ту внутр. справ. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2010. – № 4 (51), ч. 2. – С. 87-96.
 2. Вуд Дж. Дипломатический церемониал и протокол. / Дж. Вуд, Ж. Серре. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Международные отношения, 2003. – 416 с.
 3. Гулієв А. Д. Право зовнішніх зносин: підручник / Аріф Джаміль огли Гулієв. – К.: НАУ, 2012. – 488 с.
 4. Гуменюк Б. Встановлення дипломатичних відносин, відкриття дипломатичних  представництв,  припинення  дипломатичної місії / Б. Гуменюк // Політика і час. – 1997. – 5 (№ 5-6). – С. 70-75.
 5. Лозінська С. В. Використання діяльності почесних консулів в  роки  незалежності  України / С.  В.  Лозінська // Вісн. Хмельн. ін-ту регіон. управління та права. Наук. часоп. – 2002. – № 1. – С. 142-146. 
 6. Лозінська С. В. Зародження і становлення правового інституту консульства  в  Україні / С.  В.  Лозінська // Вісн. Хмельн. ін-ту регіон. управління та права. Наук. часоп.. – 2002. – № 3. – С. 157-161. 
 7. Международное публичное право: Учебник / Л. П. Ануфриева, Д. К. Бякешев, К. А. Бякешев и др. – М.: Проспект, 2007. – 784 с.
 8. Мелихов И. А. Личность в дипломатии (на исторических параллелях) / И. А. Мелихов. – М.: Восток/Запад, 2011. – 367с.
 9. Музика А. І. Функціональні завдання постійних дипломатичних представництв та засоби їх здійснення / А. І. Музика // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2006. – Вип. 34. – С. 523-529.
 10. Павлиш С.  До  питання  про  правовий  статус  консула /  С. Павлиш // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. – № 8. –  С. 90-93. 
 11. Резніченко В. І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного і ділового протоколу та етикету / В. І. Резніченко – К.: Рідна мова, 2003. – 478 с.
 12. Репецький В.  М.  Дипломатичне  і  консульське  право /  В.  М.  Репецький. – 2-е  вид.,  переробл.  і  доповн. – К.:  Знання, 2006. – 372 с.
 13. Святун О. В. Сучасні тенденції розвитку інституту консульського захисту / О. В. Святун // Актуальні пробл. міжнар. відносин; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. – К.: Ін-т міжнар. відносин, 2010. – Вип. 90 (ч. 1). – С. 175-177.
 14. Селянинов О. П. Дипломатические отношения государств: Принципы, формы и методы / О. П. Селянинов. – М., 2004. – 176 с.
 15. Степаненко К.  В.  Правове  регулювання  забезпечення прав  і  свобод  громадян  України  за  кордоном  органами  виконавчої влади / К. В. Степаненко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту  внутр.  справ  України. – 2007. – № 4 (35). – Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 255-263.
 16. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – 760 с.
 17. Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення: моногр. / С. А. Федчишин; за заг. ред. Н. П. Матюхіної; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Х.: ФІНН, 2011. – 264 с.
 18. Фельтхэм Р. Дж. Настольная книга дипломата / Р. Дж. Фельтхэм. – 4-е изд. – Минск: Новоезнание, 2004. – 304 с.
 19. Ціватий В. Г. Європейська та українська дипломатична практика і про­токол доби раннього Нового часу: типове і особливе // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 266–271.