Методичне забезпечення навчального процесу

 

ОСНОВИ АНТРОПОЛОГІЇ

Академічна характеристика дисципліни

Рік навчання

семестр

Кількість кредитів

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма індивідуального контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

І

І

2

60

14

 

 

10

36

4

Залік

100-бальна, ECTS, національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Мотуз Валерія Костянтинівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • розуміти місце антропології в системі наук про людину;
 • знати причини, рушійні сили та наслідки подій і явищ стародавньої історії людства, відображеними відповідними палеоантропологічними матеріалами;
 • знати сучасні теорії антропогенезу, шляхи освоєння стародавньою людиною ойкумени, расовий склад сучасного населення людства, палеоантропологію України та антропологічні типи на сучасній етнічній території українців та ін.;
 • уміти застосовувати отримані знання з антропології у науково-дослідній та викладацькій роботі, використовувати знання у формуванні наукового світогляду учнів та студентів.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій та явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати та моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії;
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси та явища, робити відповідні власні судження та висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

 

 

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1 Історична антропологія

Тема 1.1. Предмет, завдання та методи антропології.

Тема 1.2. Розвиток антропологічних досліджень.

Тема 1.3. Історія української антропології.

Тема 1.4. Програма і методика антропологічних досліджень.

Тема 1.5. Антропогенез.

Тема 1.6. Вузлові проблеми антропогенезу.

Тема 1.7. Антропологічна структура населення Землі.

 

 

Рекомендована література

 

Основна:

 1. Алексеев В. П. Географические очаги формирования человеческих рас. – М., 1985.
 2. Алексеев В. П. Историческая антропология. – М., 1979.
 3. Алексеев В. П., Дебец Г. Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М., 1964.
 4. Алексеев В. П. Историческая антропология и этногенез. – М., 1989.
 5. Алексеев В. П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. – М., 1966.
 6. Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. – М., 1973.
 7. Вовк Ф. Антропологічні особливості українського народу // Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995. – С.7–38.
 8. Гохман И. И. Население Украины в эпоху мезолита и неолита. – М., 1966.
 9. Давня історія України в 3-х т. / С. С. Березанська, В. М. Гладилін та ін. – Т.1. Первісне суспільство. – К., 1997. – С.47-50, 152-156, 224-228, 374-382, 529-544.
 10. Дяченко В. Антропологічний склад українського народу: Порівняльне дослідження народів УРСР і суміжних територій. – К., 1965.
 11. Зубов А. А. Одонтология, методика антропологических исследований. – М., 1968.
 12. Елинек Ян. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. – Прага, 1983.
 13. Кондукторова Т. С. Антропология древнего населения Украины. – М., 1972.
 14. Кондукторова Т. С. Антропология населения Украины мезолита, неолита и эпохи бронзы. – М., 1973.
 15. Круц С. И. Население территории Украины эпохи меди - бронзы. – К., 1972.
 16. Мельник Т. О., Масненко В.В. Основи антропології. – Черкаси : Відлуння, 1998. – 80 с.
 17. Рогинский Я. Я. Проблемы антропогенеза. – М., 1977.
 18. Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. – М. :Высшая школа, 1978.
 19. Сегеда С. П. Основи антропології. – К., Либідь,
 20. Старовойтова Р. А. Этническая геногеография Украинской ССР. – К., 1979.
 21. Юрій М. Ф. Антропологія. – К. : Дакор, 2008. – 422 с.

Додаткова:

 1. Алексеев В. П. В поисках предков: Антропология и история. – М., 1972.
 2. Алексеев В. П. Происхождение народов восточной Европы: Краинологические исследования. – М., 1969.
 3. Алексеев В. П. Становление человека. – М., 1984.
 4. Алексеев В. П. Этногенез. – М., 1986.
 5. Антропологические данные о составе древнего населения на территории Украины. – К., 1984.
 6. Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества. – М., Л., 1957.
 7. Горішній П. Козацький цвинтар в Чигирині: поховальний обряд, антропологія, археологічний матеріал // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 10. – Київ-Луганськ, Шлях, 2001. – С.32-39.
 8. Григорьев Г. П. Начало верхнего палеолита и происхождение Ноmo sapiens. – М., 1968.
 9. Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. – Москва, Мир, 1992. – 670с.
 10. Данилова Є. І., Сегеда С. П. Людина та її розвиток. – К., 1985.
 11. Данилова Е. И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. – К.,
 12. Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР. – М., 1948.
 13. Зиневич Г. П. Очерки палеоантропологии Украины. – К., 1967.
 14. Зиневич Г. П. Человек изучает человека. – К., 1988.
 15. Зіневич Г., Круц С. Антропологічна характеристика давнього населення території України. – К., 1968.
 16. Зубов А. А. Человек заселяет свою планету. – М., 1963.
 17. Зубов А. А. Этническая одонтология. – М., 1973.
 18. Козловская М. В. Экология древних племен лесной полосы Восточной Европы: антропологический очерк. – М., 1996.
 19. Круц С. И. Палеоантропологические исследования Степного Приднепровья. – К., 1984.
 20. Нестурх М. Ф. Человеческие расы. – М., 1965.
 21. Окладников А. П., Окладникова Е. А. Заселение Земли человеком. – М., 1984.
 22. Палеоантропологические материалы из могильников Украины. – К., 1979.
 23. Петров В. Антропологічні (расові) особливості українського народу // Походження українського народу. – К., 1992.
 24. Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. – М., 1986.
 25. Рохлин Д. Г. Болезни древних людей. – М., 1965.
 26. Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. – М., 1991.
 27. Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы мира. Расы. Культура. – 2-е изд. – М., 1985
 28. Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. – М., 1971.
 29. Герасимов М. М. Восстановление лица по черепу // Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Нов. Серия. – 1955. – Т.XXVIII
 30. Дебец Г. Ф. Физический тип людей днепро-донецкой культуры // Сов. Археология. – 1966. – №1. – С.14 – 22.
 31. Горішній П. А., Рудич Т. О. Дослідження залишків козацького цвинтаря XVIIст. В Чигирині // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали четвертих Всеукраїнських історичних читань. – К., Черкаси, 1994.
 32. Зіневич Г. П. Антропологічні особливості давнього населення України // Народна творчість та етнографія. – 1964. – № 3.
 33. Козак О. Д. Антропологічний склад та морфофізіологічні риси давньоруського населення Середнього Подніпров’я (за матеріалами могильника Григорівка) // Археологія. – 2000. – №1. – С.67-80.
 34. Кондукторова Т. С. Антропологічний склад племен території України в епоху бронзи // Матеріали з антропології України. Вип. 4. – К., 1969.
 35. Потехина И. Д. Краниологические материалы из неолитического могильника Ясиноватка на Днепре // Сов. Археология. – 1988. – № 4.
 36. Рудич Т. О. Антропологічні матеріали з черняхівського могильника Черкаси-Центр // Археологічні дослідження на Черкащині. – Черкаси, 1995.
 37. Рудич Т. О. До питання про антропологічний склад населення черняхівської культури на території Середнього Подніпров’я // Археологія. – 1999. – №4. – С.64-75.
 38. Трофимова Т. А. Кривичи, вятичи и славянские племена Поднепровья по данным антропологии // Сов. Этнография. – 1946 – №1.
 39. Урысон М. И. Истоки рода Человеческого в свете новейших данных // Вопросы истории. – 1976. – №1.