Методичне забезпечення навчального процесу

 

ОСНОВИ АРХЕОЛОГІЇ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

1

3

90

18

-

-

18

54

4

іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Морозов Анатолій Георгійович, доктор історичних наук, професор; Абразумова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, старший викладач.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, тести, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • закономірності розвитку матеріальної культури різних археологічних епох;
 • основні елементи соціально-економічного розвитку суспільства та його світогляд за археологічними джерелами;
 • законодавство з охорони пам'яток історії та культури;
 • основні положення методики польових, археологічних досліджень;

Компетентності студента:

 • вміти визначати причини, рушійні сили та наслідки подій і явищ стародавньої історії, відображеними матеріальними артефактами, їх взаємозв’язок із загальноісторичними процесами;
 • знати техніку ведення археологічних розкопок;
 • вміти визначати культурно-хронологічну належність археологічних пам'яток;
 • здійснювати попередню консервацію та реставрацію археологічних матеріалів;
 • застосовувати археологічні джерела у науково-дослідній та викладацькій роботі;
 • уміння працювати з археологічними артефактами, науковою літературою, картографічними, звітними та іншими специфічними джерелами та матеріалами.

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Авдусин Д.А. Археология СССР. – 2-е изд. – М., 1990. – 203 с.
 2. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М., 1991. – 123 с.
 3. Археология и методы исторических реконструкций. – К.: Наук. думка, 2005. – 156 с.
 4. Археология Украинской ССР. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. – 568с.
 5. Археология Украинской ССР. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. – 507с.
 6. Археология Украинской ССР. – К.: Наук. думка, 1986. – Т. – 576с.
 7. Археологія доби українського козацтва XVI-XVІII ст. – К.: «ВІПОЛ», 1997. – 336 с.
 8. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України: Навч. посіб. – К.: Вища школа., 1994. – 318с.
 9. Залізняк Л.Л. Передісторія України Х-V тис. до н. е. – К., 1998. – 307 с.
 10. Історія України-Русі (історико-археологічний збірник). – К., 1998. – 336с.
 11. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. – М., 200 – Т.1. – 365 с.
 12. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. – Археология СССР. – М., 1989. – 467 с.
 13. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 376с.
 14. Шовкопляс І.Г. Основи археології України. – К., 199 – 265 с.

Додаткова:

 1. Античные города Северного Причерноморья. – М.-Л., 1999. – 247 с.
 2. Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов. – Л., 199 – 236 с.
 3. Артеменко И.И. Племена Верхнего и Среднего Приднепровья в эпоху бронзы // МИА. – 199 – №148. – С.24-25.
 4. Арциховский. Археология. История археологической науки. – М., 20 – 326 с.
 5. Баран В.Л. Черняхівська культура. – К.: Наук. думка, 1998. – 256 с.
 6. Березанская С.С. Средний период бронзового века в Северной Украине. – К., 200 – 284 с.
 7. Бессонова С.С. Український Лісостеп скіфського часу. Історико-географічна ситуація // Археологія. – 1999. – № 1. – С.148-160.
 8. Бибиков С.И. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая. – М., 1977. – 124 с.
 9. Бибиков С.Н. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта: Очерк материальной и духовной культуры палеолитического человека. – К.: Наук. думка, 2001. – 108 с.
 10. Блаватский В.Д. Методика полевых археологических исследований. – М., 1998. – 259 с.
 11. Борисковский П.И. Палеолит Украины. – М., 200 – 256 с.
 12. Веклич М.Ф. Мустьє європейської частини СРСР. Палеографічні умови території України в пліоцені та антропогені. – К., 199 – 312 с.
 13. Винокур І.С. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II-V ст. н. е. – К., 1972. – 256 с.
 14. Винокур І.С. Черняхівська культура: витоки і доля. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 346 с.
 15. Винокур І.С., Тимощук Б.О. Давні слов’яни на Дністрі. – Ужгород, 199 – 223 с.
 16. Гавриленко І.М. Зимівниківська археологічна культура. – Полтава, 2000. – 128 с.
 17. Гарден Ж.К. Теоретическая археология. – М., 2006. – 347 с.
 18. Граков Б.Н. Ранний железный век. (Культуры Западной и Юго-восточной Европы). – Москва, Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 229 с.
 19. Граков Б.Н. Скифы. – М., 199 – 236 с.
 20. Даниленко В.Н. Неоліт України. – К., 199 – 234 с.
 21. Даниленко В.Н. Энеолит Украины. – К., 2004. – 412 с.
 22. Древнерусский город. – Київ, Наукова думка, 199 – 159с.
 23. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека – Прага, Артия, 1995. – 234 с.
 24. Ефименко П.П. Первобытное общество. – К., 2011. – 346 с.
 25. Закон України «Про охорону археологічної спадщини». – К.: Корвін-Пресс, 2004. – 22с.
 26. Збенович В.Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. – К.: Наук. думка, 199 – 212 с.
 27. Зубарь В.М. Херсонес Таврический и Римская империя. – К.: Киевская Академия Евробизнеса, 1994. – 180с.
 28. Ильинская В.А. Скифы днепровского Левобережья. – К., 199 – 218 с.
 29. История и культура сарматов. – Саратов, 1993. – 344 с.
 30. Калістов Д.П. Північне Причорномор’я в античну епоху. – М., 200 – 312 с.
 31. Каменецкий Н.С., Маршак Б.Н., Шер Я.А. Археологические источники. – М., 200 – 216 с.
 32. Каменецкий Н.С., Маршак Б.Н., Шер Я.А. Методика полевых исследований. – М., 1998. – 169 с.
 33. Круц В.А. Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. – К., 200 – 167 с.
 34. Круц С.И. Население территории Украины эпохи меди-бронзы. – К., 20 – 264 с.
 35. Крушельницька Л.І. Чорноліська культура Середнього Придністров’я (за матеріалами непоротівської групи пам’яток). – Львів, 1998. – 224 с.
 36. Кухаренко Ю.В. Зарубинецька культура. – М., 199 – 189 с.
 37. Кучера М.П. Змієві вали Середнього Подніпров’я. – К., 200 – 254 с.
 38. Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. – К., 199 – 214 с.
 39. Максимов Е.В. Зарубинецкая культура на территории УССР. – К.: Наук. думка, 1989. – 183с.
 40. Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. – М., 1999. – 254 с.
 41. Пидопличко И.Т. Позднепалеолитическое жилище из костей мамонта на Украине. – К., 199 – 365 с.
 42. Погожева А.П. Антропоморфная пластика Триполья. – Новосибирск, 199 – 267 с.
 43. Попова Т.Б. Племена катакомбної культуры. – М., 199 – 267 с.
 44. Телегін Д.Я. Дніпро-донецька культура. – К., 199 – 234 с.
 45. Телегін Д.Я. Мезолітичні пам’ятки України. – К., 199 – 256 с.
 46. Тереножкин А.И. Киммерийцы. – К., 199 – 342 с.
 47. Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. – К., 1989. – 400 с.