Методичне забезпечення навчального процесу

 

ІСТОРІЯ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Академічна характеристика дисципліни

 

РІК ВИВЧЕННЯ

Семестр

Кількість

кредитів

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма

підсумкового

контролю

Система

оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота____

1

І

3

90

22

 

 

14

54

3

Іспит

100-бальна,

EСТS,

національна

(4-бальна)

 

Тип дисципліни – нормативна

Викладач – Лисиця Лариса Григорівна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

 

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вибудовувати хронологію важливих історичних подій і явищ минувшини;
 • окреслювати основні етапи суспільно-політичних та соціально-економічних процесів у первісному суспільстві та пояснювати їх сутність;
 • виокремлювати етапи та зміст процесу антропосоціогенезу;
 • дати оцінку існуючим теоріям походження людства, расогенезу;
 • класифікувати і характеризувати соціальні явища і процеси які відбувалися в первісному суспільстві;
 • усвідомлювати особливості розвитку етнічних процесів і, насамперед, витоків та формування людства;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;
 • усвідомлювати багатогранність таких процесів, як расогенез, антропосоціоценез;.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1

Становлення та розвиток антропосоціогенезу

Змістовий модуль 2

Розклад і занепад первісного суспільства

 

Рекомендована література:

 1. Алексєєв В. Історія первісного суспільства / В. Алексєєв, А. Першиць, О. Монгайт. – Київ : Вища школа, 1989. – 250 с.
 2. Вишняцкий Л. Б. Введение в предисторию : курс лекций / Л. Б. Вишняцкий. – Кишенев, 2005. – 395 с.
 3. Греченко В. А. Культура первісного суспільства / В. А. Греченко. – Київ : Криниця, 2000. – 207 с.
 4. Гриценко В. Людина і культура : навч. посіб. / В. Гриценко. – Київ : «Либідь», 2000. – 365 с.
 5. Грущевський М. С. Початки людського життя / М. С. Грушевський. – Київ : Генеза, 199 – 320 с.
 6. Давняісторія України : у 3 т. / редкол. П. П. Толочко. – Т. 1 Первісне суспільство. – Київ : Наукова думка, 1997. – 558 с.
 7. Леві-Строс К. Первісне мислення. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 324 с.
 8. Сегеда С. П. Історія первісного суспільства / С. П. Сегеда. – Київ : Либідь, 1999.
 9. Середа С. П. Основи антропології / С. П. Середа. – Київ, 1995.
 10. Чмихав М. О. Археологія та стародавня історія України / М. О. Чмихав, Н. М. Кравченко, І. Т. Черняков. – Київ : Либідь, 1992. – 376 с.
 11. Шахнович М. Первобытная мифология и философия / М. Шахнович. – Л. : Наука, 1971. – 240 с.

Додаткова література

 1. 100 великих мифов и легенд. – М. : Вече, 2002. – 146 с.
 2. 200 міфів народів світу / уклад. Ю. С. Пернатьєв. – Харків : Вече, 2014. – 250 с.
 3. Александровский Г. Как климат писал предысторию народов / Г. Александровский // Наука и жизнь. – 1998. – № 9. – С. 45–47.
 4. Асланикашвили Н. Вулканы и люди / Н. Асланикашвили, А. Суладзе // В мире науки. – 2008. – февраль. – С. 75.
 5. Базалук О. А. Происхождение человека: новая космологическая концепція : монографія / О. А. Базалук. – Д. : Пороги, 2003. – 144 с.
 6. Биленкин Д. «Свои» и «чужие»? / Д. Биленкин, В. Левин // Наука и релігія. – 1986. – С. 10–13.